„Santaka“ / Sportas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 08:26

Dalinkitės:  


Vie­na­me bū­ry­je – ju­bi­lie­ji­nio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai. Cent­re – nuo­la­ti­nis rung­ty­nių vyr. tei­sė­jas ir ko­men­ta­to­rius V. Kirk­liaus­kas.

Sportas

Vėl kvie­čia fut­bo­lo ve­te­ra­nai

Tai kas, kad už­kie­tė­ję skep­ti­kai kar­tais niurz­gia, jog Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nė ap­lo­šia tik Fa­re­rų sa­las ar San Ma­ri­ną. Vil­ka­viš­kio spor­to sir­ga­liai tu­ri kuo di­džiuo­tis – mū­sų fut­bo­lo ve­te­ra­nų rink­ti­nė „duo­tų į kau­lus“ bet ku­rios vals­ty­bės ve­te­ra­nų rink­ti­nei.

Vil­ka­viš­kio fut­bo­las tu­ri se­nas gar­bin­gas tra­di­ci­jas, ku­rios puo­se­lė­ja­mos dau­giau­sia ve­te­ra­nų pa­stan­go­mis. Štai ir šie­met, kaip ir kas­met, pir­mą­jį rugp­jū­čio šeš­ta­die­nį, 6 d., 15 val., fut­bo­lo ve­te­ra­nai kvie­čia sa­vo iš­ti­ki­miau­sius sir­ga­lius į mies­to sta­dio­ną, ku­ria­me vyks jau 34-asis fut­bo­lo ve­te­ra­nų su­si­ti­ki­mas, var­žy­bos tarp šei­mi­nin­kų ir sve­čių – bu­vu­sių vil­ka­viš­kie­čių.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia į su­si­ti­ki­mą vi­sus fut­bo­lo ve­te­ra­nus – ne­svar­bu, kur jie gy­ve­na, vi­sus, ku­rie mėgsta šį gra­žų vy­riš­ką žai­di­mą ir ger­bia jo žai­dė­jus. Ži­no­ma, gal ne vi­si kvies­tie­ji ga­lės at­vyk­ti dėl įvai­riai su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių. Vie­niems su­kliu­do svei­ka­tos pro­ble­mos, ki­tiems – dar­bo ar nea­ti­dė­lio­ti­ni šei­mos rei­ka­lai. Bet vi­si no­ri ir sten­gia­si at­vyk­ti į sa­vo jau­nys­tės mies­tą, su­si­tik­ti su spor­ti­nių ko­vų drau­gais, iš­ti­ki­mais fut­bo­lo sir­ga­liais. Ir šiems įdo­mu iš ar­ti pa­žiū­rė­ti, kiek dar ener­gi­jos tu­ri jų mėgs­ta­mi da­bar­ti­niai fut­bo­lo ve­te­ra­nai.

Ko­kia fut­bo­lo šven­tė bū­tų be V. Kup­rio, A. Šums­kio, A. Ja­nu­šai­čio, Z. Lie­tuv­nin­ko, G. Gir­daus­ko, J. Ole­kos, R. Li­pi­no ir ki­tų mū­sų mies­to spor­ti­nę gar­bę dau­ge­lį me­tų gi­nan­čių fut­bo­li­nin­kų! Ti­kė­ki­mės, kad jie kaip ir ki­tus kar­tus da­ly­vaus sa­vo ir mū­sų šven­tė­je, kas žais­da­mi ža­lio­jo­je aikš­tės ve­jo­je, o kas – jau tik žiū­ro­vų tri­bū­no­se.

Kad tik įno­rin­gi šios va­sa­ros orai ne­suk­liu­dy­tų. Nors spor­ti­nin­kai ne­la­bai orų kap­ri­zų pai­so, bet ve­te­ra­nams jau rei­kia su jais skai­ty­tis – me­tai ir svei­ka­ta vis daž­niau pa­re­gu­liuo­ja ga­li­my­bes. Ta­čiau ti­kė­ki­mės, jog Nag­lis Šu­li­ja „iš­burs“ mū­sų ve­te­ra­nams leng­vą ši­lu­mą ir silp­ną vė­je­lį, kad pra­kai­tą nu­džio­vin­tų. O žiū­ro­vai tik­riau­siai ne­pa­gai­lės sa­vo pa­mėg­tiems spor­ti­nin­kams aud­rin­gų plo­ji­mų.

Tik, ži­no­ma, pir­miau­sia tuos žiū­ro­vus kaip nors rei­kė­tų „su­gin­ti“ į sta­dio­ną iš pae­že­rių ir so­dų. Juk mū­sų šven­ta pa­rei­ga pa­lai­ky­ti sa­vo mies­to spor­ti­nes tra­di­ci­jas, pa­gerb­ti spor­to ve­te­ra­nus, ati­da­vu­sius gy­ve­ni­mą fut­bo­lui. Tad atei­ki­me, at­si­ves­ki­me žmo­nas, vai­kus ir anū­kus – te­gul jie pa­ma­to gy­vą­ją mū­sų mies­to spor­to is­to­ri­ją. Juk tu­ri­me ką gerb­ti ir kuo di­džiuo­tis.Vy­tas DRU­NIS


Tink­li­nio tur­ny­ras at­šven­tė de­šimt­me­tį

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį „Vik­to­ri­jos“ poil­sia­vie­tę Viš­ty­ty­je bu­vo už­plū­dę tink­li­nin­kai. Čia vy­ko tra­di­ci­nis, jau de­šim­ta­sis, tarp­tau­ti­nis pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­ras Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti.

Į Viš­ty­tį su­va­žia­vo tink­li­nin­kai, ga­li­ma sa­ky­ti, iš vi­sos Lie­tu­vos: Vil­niaus, Kau­no, Aly­taus, Uk­mer­gės, Laz­di­jų, Rie­ta­vo, Ma­ri­jam­po­lės, Kaz­lų Rū­dos, Kal­va­ri­jos, at­vy­ko ir sve­čių iš Ka­li­ning­ra­do. Tarp 40 ko­man­dų aš­tuo­nios bu­vo vil­ka­viš­kie­čių. Pa­sak tur­ny­ro ren­gė­jo, Vil­ka­viš­kio mies­to tink­li­nio klu­bo va­do­vo Vy­tau­to Stra­ka­lai­čio, per tą de­šimt­me­tį bū­ta ir gau­ses­nio, ir ma­žes­nio da­ly­vių skai­čiaus. Ta­čiau kai vi­si tink­li­nin­kai ir kar­tu su jais at­va­žia­vę drau­gai bei ar­ti­mie­ji (apie 200 žmo­nių) pa­skli­do po „Vik­to­ri­ją“, kle­gė­jo vi­sa poil­sia­vie­tė.

Tur­ny­ro var­žy­bos vy­ko dvi die­nas. Ko­man­dos žai­dė dvie­jo­se tink­li­nio aikš­te­lė­se. Žai­dė­jų neiš­bai­dė vi­są šeš­ta­die­nį tai stip­riau, tai silp­niau li­jęs lie­tus.

Pir­mo­je, stip­riau­sių ko­man­dų, ly­go­je var­žė­si 10 „due­tų“, tarp jų – trys vil­ka­viš­kie­čių. De­ja, mū­sų ra­jo­no at­sto­vai „kri­to“ pa­ke­liui į fi­na­lą ir už­lei­do pri­zi­nes vie­tas sve­čiams. Pir­mą vie­tą užė­mė „Min­to­net“ ko­man­da iš Kau­no. Jos žai­dė­jams bu­vo įteik­ta pa­grin­di­nė tur­ny­ro Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus tau­rė. Ko­man­dą „Rai­miai“ su­da­rę ma­ri­jam­po­lie­tis Rai­mon­das Ben­džiū­nas ir uk­mer­giš­kis Rai­mun­das Ma­si­lio­nis li­ko ant­ro­je vie­to­je. To­kios pat su­dė­ties ir to­kiu pat pa­va­di­ni­mu ši ko­man­da da­ly­va­vo ir pir­ma­ja­me tink­li­nio tur­ny­re Viš­ty­ty­je. „Rai­mių“ vy­rai sa­vo pri­zais ap­do­va­no­jo, jų ma­ny­mu, dau­giau­siai prie tink­li­nio pro­pa­ga­vi­mo Vil­ka­viš­ky­je pri­si­de­dan­čius ir šį tra­di­ci­nį tur­ny­rą ren­gian­čius žmo­nes: V. Stra­ka­lai­tį, Žil­vi­ną Ky­ną, Vil­man­tą Čiu­rins­ką bei ne­pa­kei­čia­mą var­žy­bų vyr. tei­sė­ją ir ko­men­ta­to­rių Vy­tau­tą Kirk­liaus­ką. Tre­čia stip­riau­sių­jų ly­go­je li­ko ma­ri­jam­po­lie­čių ko­man­da „Ku­ba“.

Ant­ro­je ly­go­je rung­ty­nia­vo dau­giau­sia ko­man­dų – net 25. Čia sėk­mė ly­dė­jo vil­ka­viš­kie­čius Žy­gi­man­tą Va­si­liaus­ką ir Ar­mun­dą Že­mai­tai­tį – vai­ki­nai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Jie la­bai at­sa­kin­gai ruo­šė­si tur­ny­rui, daug tre­ni­ra­vo­si tink­li­nio aikš­te­lė­se Vil­ka­viš­kio plia­že, tad neat­si­tik­ti­nai nu­ga­lė­jo net ir fi­ziš­kai stip­res­nius var­žo­vus. Ant­ri šio­je ly­go­je bu­vo „Ju­pi­te­riai“ iš Aly­taus, tre­ti – vil­nie­čių ko­man­da „Ši­lu­tės bal­dai“.

Mo­te­rų gru­pė­je bu­vo tik pen­kios ko­man­dos, tad joms su­teik­ta ga­li­my­bė pa­žais­ti įvai­riais va­rian­tais, kol bu­vo išaiš­kin­tos pri­zi­nin­kės. Jos iš­si­ri­kia­vo to­kia tvar­ka: „Vil­me­ta“ (Kau­nas), „Vil­nie­tės“ (Vil­nius) ir „Cuk­rės“ (Kau­nas).

Vi­sos ko­man­dos pri­zi­nin­kės bu­vo ap­do­va­no­tos tau­rė­mis, me­da­liais, rė­mė­jų do­va­no­mis. At­mi­ni­mo pri­zai bu­vo įteik­ti vi­sų de­šim­ties tur­ny­rų Viš­ty­ty­je da­ly­viams V. Čiu­rins­kui, Ž. Ky­nui, V. Stra­kai­čiui, R. Ma­si­lio­niui ir Ar­tū­rui Že­mai­tai­čiui.

Šeš­ta­die­nio var­žy­bas spor­ti­nin­kai bai­gė va­ka­ro­ne, ku­rio­je skam­bė­jo gy­va mu­zi­ka, ne­trū­ko vai­šių, į dan­gų ki­lo de­šimt­me­čiui skir­ti fe­jer­ver­kai.

Sek­ma­die­nį tink­li­nin­kus ap­lan­kė Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius ir jo pa­dė­jė­jas Al­gir­das Nei­ber­ka.

Jie ste­bė­jo stip­riau­sių ko­man­dų rung­ty­nes, bend­ra­vo su spor­ti­nin­kais, ap­ta­rė kai ku­rias tink­li­nio po­pu­lia­ri­ni­mo pro­ble­mas ir ža­dė­jo pa­dė­ti jas spręs­ti.„San­ta­kos“ inf.Už pa­ra­mą or­ga­ni­zuo­jant tra­di­ci­nį tarp­tau­ti­nį tink­li­nio tur­ny­rą dė­ko­ja­me rė­mė­jams: A. But­ke­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui, UAB „Ar­vi“, UAB „Kre­tin­gos mais­tas“, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, UAB „La­bo­ra“, ra­di­jo sto­čiai „Kap­sai“, pra­mo­gų cent­rui „Lu­na“, „San­ta­kos“ laik­raš­čiui, TE­LE 2, „Vik­to­ri­jos“ kem­pin­gui.

Vil­ka­viš­kio tink­li­nio klu­bas

Užsk. 4263Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas