„Santaka“ / Vilkaviškio ligoninė taps modernesnė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 08:22

Dalinkitės:  


Dėl vyks­tan­čių Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės re­konst­ruk­ci­jos dar­bų į gy­dy­mo įstai­gą at­vy­kę pa­cien­tai kol kas pri­vers­ti su­si­dur­ti su įvai­riais ne­pa­to­gu­mais.

Autoriaus nuotr.


Vilkaviškio ligoninė taps modernesnė

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Jau ne pir­mą mė­ne­sį Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je vyks­ta re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. At­vy­kę į įstai­gą pa­cien­tai pri­vers­ti su­si­dur­ti su tam tik­rais ne­pa­to­gu­mais, ta­čiau tai – lai­ki­na.


Di­džiau­sia – ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma


Priė­mi­mo sky­rius – ypa­tin­ga li­go­ni­nės tar­ny­ba, ku­rios me­di­kai vi­są pa­rą yra pa­si­ruo­šę teik­ti bū­ti­ną­ją pa­gal­bą ap­si­nuo­di­ju­siems, trau­mas pa­ty­ru­siems ar ki­taip nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms.

Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis vi­so­je ša­ly­je mo­der­ni­zuo­ja­ma dau­giau kaip 40 sta­cio­na­rias pa­slau­gas tei­kian­čių gy­dy­mo įstai­gų priė­mi­mų sky­rių. Juo­se ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti inf­rast­ruk­tū­rą: įsi­gy­ti nau­jos me­di­ci­nos įran­gos, me­di­ci­ni­nių ir biu­ro bal­dų, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lių, at­nau­jin­ti priė­mi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių pa­tal­pas.

Vie­na iš me­di­ci­nos įstai­gų, ga­vu­sių ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą, yra VšĮ Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė.

Pro­jek­tas „VšĮ Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės tei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų priei­na­mu­mo ir ko­ky­bės ge­ri­ni­mas“ fi­nan­suo­ja­mas pa­gal 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos prio­ri­te­to „Vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bė ir priei­na­mu­mas: svei­ka­tos, švie­ti­mo ir so­cia­li­nė inf­rast­ruk­tū­ra“ prie­mo­nę „Am­bu­la­to­ri­nių, pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­gų plėt­ra bei sta­cio­na­rių pa­slau­gų op­ti­mi­za­vi­mas“.

Iš vi­so įgy­ven­di­nant pro­jek­tą Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nei nu­ma­ty­tas dau­giau nei 3,8 mln. li­tų finansavimas. Di­džią­ją da­lį šios su­mos, be­veik 3,3 mln. li­tų, su­da­ro 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma.


Bus at­lie­ka­ma daug dar­bų


Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, sie­kia­ma iš­spręs­ti Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je esan­čias pro­ble­mas. Pag­rin­di­niai me­di­ci­ni­niai įren­gi­niai yra pa­se­nę, daž­nai gen­da, jais sun­ku at­lik­ti ty­ri­mus. Dir­bant su nau­ja įran­ga, bus ga­li­ma su­ma­žin­ti ir pa­cien­tų ei­les pas gy­dy­to­jus.

Iš pro­jek­to lė­šų nu­ma­to­ma įsi­gy­ti dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos įran­gą, įvai­rių mo­ni­to­rių, anes­te­zi­jos apa­ra­tų, ki­tos bū­ti­nos įran­gos. Taip pat bus su­tvar­ky­tos rū­sio pa­tal­pos, pri­tai­kant jas gy­do­ma­jai veik­lai – van­dens pro­ce­dū­roms. Čia pla­nuo­ja­ma įreng­ti ver­ti­ka­lią­ją, per­li­nę bei po­van­de­ni­nio ma­sa­žo vo­nias, va­di­na­mą­jį šar­ko du­šą. Taip pat bus at­nau­ji­na­mos vi­sos pa­tal­pos, ku­rio­se at­lie­ka­ma fi­zio­te­ra­pi­ja. Iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to lė­šų bus su­re­mon­tuo­tos dvi Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Die­nos chi­rur­gi­jos sky­riaus ope­ra­ci­nės. Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je nu­ma­to­ma su­re­mon­tuo­ti pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­la­tą ir ją ap­rū­pin­ti lo­vo­mis bei vi­sa rei­ka­lin­ga me­di­ci­nos įran­ga.

Jau įsi­gy­tas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis-rea­ni­mo­bi­lis, ku­ria­me yra vi­sa rei­ka­lin­ga įran­ga. Anks­čiau, pa­cien­tui pri­rei­kus sku­bios neu­ro­chi­rur­go ar kar­dio­chi­rur­go pa­gal­bos, bū­da­vo kvie­čia­mas au­to­mo­bi­lis iš Kau­no kli­ni­kų, to­dėl li­go­nio per­ga­be­ni­mas į tre­ti­nio ly­gio gy­dy­mo įstai­gą už­truk­da­vo apie dvi va­lan­das. Da­bar, tu­rint to­kį grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, li­go­ni­nės dar­buo­to­jai pa­tys ga­li per­ga­ben­ti pa­cien­tą, taip su­tau­py­da­mi jo gy­vy­bei svar­baus lai­ko.


Tu­rė­tų bū­ti baig­ta


Šiuo me­tu Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je jau bai­gia­ma re­konst­ruk­ci­ja Priė­mi­mo sky­riu­je. Taip pat jau be­veik vi­siš­kai už­baig­ti dar­bai Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je.

„Kiek su­dė­tin­giau įreng­ti van­dens pro­ce­dū­ras. Li­go­ni­nė pa­sta­ty­ta 1983 m. ir nuo to lai­ko ne­bu­vo keis­ta nei lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, nei vamz­dy­nai. Kol vis­kas bus pa­keis­ta, praeis ne­ma­žai lai­ko. Dėl šios prie­žas­ties ga­li bū­ti, kad pro­jek­tui nu­ma­ty­tų lė­šų ne­pa­kaks, to­dėl gy­dy­mo įstai­gai rei­kės da­lį jų pri­dė­ti pa­čiai“, – kal­bė­jo Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės va­do­vas Ro­mual­das Svei­ka­ta.

Ne­pai­sant vis­ko, pa­sak jo, pro­jek­to dar­bai tu­rė­tų bū­ti už­baig­ti, kaip ir pla­nuo­ja­ma, iki atei­nan­čių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio.

„Kol kas vis­kas vyks­ta nuo­sek­liai, pa­gal pla­ną, nors nuo pro­jek­to pra­džios esa­me pa­da­rę tam tik­rų pa­tai­sy­mų. Ka­dan­gi pa­tį pro­jek­tą pa­ruo­šė­me 2008 m., nuo to lai­ko šiek tiek pa­si­kei­tė mū­sų mąs­ty­mas bei pa­gei­da­vi­mai. Pa­ma­tė­me, kaip re­mon­to dar­bai at­lik­ti ki­to­se gy­dy­mo įstai­go­se, to­dėl ir mes pa­no­ro­me, kad ir mū­sų li­go­ni­nė tap­tų kuo mo­der­nes­nė. Su ati­tin­ka­ma įran­ga dir­ban­tys gy­dy­to­jai taip pat tu­rė­jo sa­vų pa­gei­da­vi­mų – te­ko at­si­žvelg­ti ir į juos“, – pa­sa­ko­jo R. Svei­ka­ta.


Pa­ge­rės są­ly­gos pa­cien­tams


Pa­sak Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės va­do­vo, vis­kas da­ro­ma dėl pa­cien­tų ge­ro­vės.

„Li­go­nių gy­ve­ni­mas tik­rai tu­rė­tų tap­ti leng­ves­nis. Vi­si dar­bai at­lie­ka­mi tam, kad įstai­gos per­so­na­las ga­lė­tų grei­čiau ir op­ti­ma­liau ap­tar­nau­ti pa­cien­tus, su­teik­da­mas jiems vi­są rei­kia­mą pa­gal­bą. Ti­ki­mės, kad li­go­niai, lauk­da­mi ei­lė­se, su­gaiš daug ma­žiau lai­ko nei iki šiol“, – vy­lė­si R. Svei­ka­ta.

Pa­sak jo, be ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos li­go­ni­nė dar il­gai ne­ga­lė­tų džiaug­tis at­nau­jin­to­mis pa­tal­po­mis bei nau­ja, mo­der­nia įran­ga.

„Jau dau­ge­lis mū­sų pa­tal­pų ir įren­gi­nių nea­ti­ti­ko šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų. Ypač tai pa­sa­ky­ti­na apie Priė­mi­mo sky­riaus pa­tal­pas. Mes ne vie­nus me­tus ruo­šė­me įvai­rius pro­jek­tus, vis pra­šy­da­mi į tai at­si­žvelg­ti. Be ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos nieko nebūtų pavykę pasiekti“, – pa­ra­ma džiau­gė­si Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės va­do­vas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas