„Santaka“ / Jeigu ne projektų parama, rajono bibliotekos neišgyventų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 05:30

Dalinkitės:  


Beveik kas penktas Vilkaviškio gyventojas yra bibliotekos lankytojas.

Autorės nuotr.


Jeigu ne projektų parama, rajono bibliotekos neišgyventų

Or­ga­ni­zuo­da­ma įvai­riau­sius ren­gi­nius, pa­ro­das, pri­sta­ty­mus, da­ly­vau­da­ma dau­gy­bė­je pro­jek­tų, Vil­ka­viš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka sten­gia­si pa­si­nau­do­ti vi­so­mis jai pa­si­tai­kiu­sio­mis pro­go­mis.

„Mū­sų sie­kia­my­bė – kad bib­lio­te­ka tap­tų ta vie­ta, į ku­rią žmo­nės trauk­tų iš na­mų, po dar­bo. No­ri­me, jog tai bū­tų pa­trauk­li lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­ta. De­ja, ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti nei tam tin­ka­mų są­ly­gų, nei pa­si­gir­ti nuo­lat at­nau­ji­na­mu spau­di­nių fon­du“, – tei­gė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vi­li­ja Gi­lie­nė.


Bib­lio­te­kos – be šil­dy­mo ir van­dens


Be Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, ra­jo­ne pa­slau­gas tei­kia dar 31 fi­lia­las. Toks di­de­lis bib­lio­te­kų tink­las ne­re­tai ap­krau­na, su­lė­ti­na ar­ba iš­de­ri­na sis­te­mos veik­lą. Šian­dien, vyks­tant bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mui, vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų iš­lie­ka ne­su­ge­bė­ji­mas su­teik­ti tin­ka­mų dar­bo są­ly­gų nei dar­buo­to­jams, nei skai­ty­to­jams.

„Da­lis fi­lia­lų yra įsi­kū­rę se­niū­ni­jo­se. Ten są­ly­gos be­ne ge­riau­sios: pa­tal­pos šil­do­mos, yra van­den­tie­kis. Ta­čiau dar­že­liuo­se, bu­vu­sio­se mo­kyk­lo­se įsi­kū­ru­sių bib­lio­te­kų dar­buo­to­jams ypač sun­ku. Žie­mą žmo­nės šil­do­si pa­tys, kaip tik ku­ris iš­ma­no, daž­niau­siai – iš na­mų at­si­neš­tais bui­ti­niais prie­tai­sais. Nors vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to išo­rė su­tvar­ky­ta, bet vi­du­je taip pat rei­ka­lin­gas re­mon­tas. Juk atė­jęs pa­skai­ty­ti kny­gos ar pa­sė­dė­ti prie kom­piu­te­rio žmo­gus no­ri jau­kios ap­lin­kos“, – kal­bė­jo V. Gi­lie­nė.


Gy­ven­to­jui per me­tus – 98 ct kny­goms


Pa­sak di­rek­to­rės, drėg­me al­suo­jan­čios pa­tal­pos, se­ni nu­trin­ti bal­dai, tru­pan­čios sie­nos ir ava­ri­nės būk­lės fi­lia­lai – tai dar ne di­džiau­sia pro­ble­ma. Juk svar­biau ne kur skai­ty­ti, o ką skai­ty­ti.

„Di­džiau­sia ir opiau­sia mū­sų pro­ble­ma yra ap­rū­pi­ni­mas kny­go­mis bei pe­rio­di­niais spau­di­niais. Lė­šų kny­goms gau­na­me tik iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. At­ro­do, tam tik­rą su­mą ga­lė­tu­me ati­dė­ti iš Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų, bet, de­ja, nė­ra ką. Juk mo­ka­me už šil­dy­mą, elekt­rą, dar­bo už­mo­kes­tį“, – guo­dė­si bib­lio­te­kos va­do­vė.

V. Gi­lie­nė ap­skai­čia­vo, kad per me­tus vie­nam Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jui spau­di­niams įsi­gy­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ski­ria tik 98 cen­tus. 20 pro­cen­tų iš šios su­mos ten­ka pe­rio­di­kai. O nu­pirk­ti vie­ną kny­gą, pa­sak di­rek­to­rės, bib­lio­te­kai vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 23 li­tus.


Drą­si­na programa „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai“


Di­de­lis oro gurkš­nis šiai įstai­gai bu­vo pro­gra­ma „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai“. Tai 2008–2011 me­tais Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos kar­tu su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja vyk­do­mas pro­jek­tas. Jo nau­da – aki­vaiz­di: bib­lio­te­kos sis­te­mo­je šian­dien yra 143 kom­piu­te­riai, ma­žiau­siuo­se fi­lia­luo­se lau­kia­ma at­ke­liau­jan­čių dar 19 kom­piu­te­rių. „La­bai džiau­gia­mės dėl šios pro­gra­mos. Ga­vo­me ne tik daug įran­gos – kom­piu­te­rių, ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tų, bu­vo įdieg­tos nau­jos pro­gra­mos, įves­tas in­ter­ne­tas, bet svar­biau­sia – su­reng­ta la­bai daug mo­ky­mų. Vi­si dar­buo­to­jai džiau­gia­si, nes pa­siek­ta mak­si­ma­li nau­da, pa­da­ry­tas di­de­lis ko­ky­bi­nis ži­nių šuo­lis“, – pa­sa­ko­jo V. Gi­lie­nė.

Į bib­lio­te­kas at­vy­kę kva­li­fi­kuo­ti dės­ty­to­jai dar­buo­to­jams ve­dė ang­lų kal­bos bei kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus. Bib­lio­te­ka sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­go­jo gau­to­mis ži­nio­mis pa­si­da­ly­ti su skai­ty­to­jais. To­kiu bū­du „Kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­grin­dų bei in­ter­ne­ti­nių iš­tek­lių“ gru­pių mo­ky­muo­se da­ly­va­vo 218 as­me­nų, in­di­vi­dua­liai bu­vo ap­mo­ky­ti 157 bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai.


Nau­ja ap­tar­na­vi­mo sis­te­ma


Nuo 2007 me­tų pra­džios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius da­ly­vau­ja Lie­tu­vos in­teg­ra­lios bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo po­si­ste­mio (LI­BIS SAP) veik­lo­je. Skai­ty­to­jai gau­na elekt­ro­ni­nius pa­žy­mė­ji­mus, ga­lio­jan­čius vi­so­je Lie­tu­vo­je, o tai pa­de­da pa­grei­tin­ti ir su­si­ste­min­ti bib­lio­te­kos dar­bą.

„Elekt­ro­ni­nis ka­ta­lo­gas su­tei­kia ga­li­my­bę su­ras­ti skai­ty­to­jui rei­ka­lin­gą kny­gą, net jei jos nė­ra mū­sų ra­jo­ne. Ga­li­me pa­sa­ky­ti, kur yra pa­gei­dau­ja­mas spau­di­nys (Ma­ri­jam­po­lė­je, Kau­ne ar kur ki­tur), ir jį par­siųs­ti. Į šią sis­te­mą yra su­ves­ti vi­sų Lie­tu­vos bib­lio­te­kų fon­dai“, – pa­sa­ko­jo V. Gi­lie­nė.Dė­me­sys – ma­žiau­siems skai­ty­to­jams


Ne­pai­sy­da­ma sun­kios pa­dė­ties, bib­lio­te­ka or­ga­ni­zuo­ja įvai­riau­sius ren­gi­nius, ska­ti­na žmo­nes do­mė­tis ir skai­ty­ti. Tra­di­ci­ja ta­po „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“, kny­gų pri­sta­ty­mai, su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­jais, ypač daug dė­me­sio ski­ria­ma ma­žiau­siems lan­ky­to­jams.

Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je dau­gu­ma šven­čių jau ta­po kas­me­ti­nės. Tai – Pir­mo­sios kny­ge­lės šven­tė su „Rai­džių pa­ra­du“ pir­mo­kė­liams, Me­tų kny­gos rin­ki­mų ak­ci­ja, Šiau­rės ša­lių bib­lio­te­kų sa­vai­tė bei dau­gy­bė ki­tų. 2008 me­tais į pir­mą kar­tą su­reng­tą Vai­kų kny­gos šven­tę „Tie­siam kny­gai ran­ką“ at­vy­ko poe­tė Vio­le­ta Pal­čins­kai­tė, ak­to­rė Edi­ta Zi­zai­tė, flei­ti­nin­kas And­rius Ra­dziu­ky­nas. Taip pat bib­lio­te­kas yra ap­lan­kęs ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Sau­lius Va­lu­žis, vai­kų ra­šy­to­jai ir kny­gų iliust­ruo­to­jai Kęs­tu­tis Kas­pa­ra­vi­čius bei Pau­lius Juo­di­šius.

„Šie­met vai­kiš­kos kny­gos šven­tė „Su kny­ga at­rask pa­sau­lį“ vy­ko jau ket­vir­tą kar­tą. Į ren­gi­nį su­ti­ko at­vyk­ti dai­li­nin­kė ir pa­sa­kų vai­kams ra­šy­to­ja Si­gu­tė Ach. Su­si­tik­ti su Si­gu­te pa­no­ro dau­giau kaip 100 vai­kų. Tai ne­bu­vo pa­pras­tas pa­si­šne­ku­čia­vi­mas. Dai­li­nin­kė ne tik kal­bė­jo, bet kar­tu su vai­kais pie­šė, eks­pe­ri­men­ta­vo, tar­si įren­gė me­nų stu­di­ją“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si di­rek­to­rė.


Ma­ži kny­gų fon­dai – di­de­lės ver­ty­bės


Šian­dien Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bib­lio­te­kų sis­te­mos fon­de yra dau­giau nei 323 tūkst. kny­gų. „Skai­čius dau­ge­liui pa­si­ro­dy­tų ne­ma­žas, bet pa­gal bib­lio­te­ki­nin­kys­tės rei­ka­la­vi­mus jis tu­rė­tų bū­ti pa­sto­viai ir nuo­sek­liai at­nau­ji­na­mas. Praė­ju­siais me­tais nu­pir­ko­me tik 1381 kny­gą. Kad ir kaip ten bū­tų, esa­me uni­ver­sa­li, ma­si­nė bib­lio­te­ka. Pas mus skai­to ir vai­kai, ir pen­si­nin­kai, ir skir­tin­go iš­si­la­vi­ni­mo žmo­nės, to­dėl sten­gia­mės gau­ti nau­jų kny­gų kiek­vie­nai gru­pei“, – aiš­ki­no V. Gi­lie­nė. Pa­sak jos, praė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis, bu­vo už­re­gist­ruo­ta 9760 skai­ty­to­jų, iš ku­rių 2531 – vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Tai reiš­kia, kad be­veik kas penk­tas Vil­ka­viš­kio gy­ven­to­jas yra bib­lio­te­kos lan­ky­to­jas.

Ne­ma­ža skai­ty­to­jų da­lis atei­na pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­tu, ta­čiau, kaip sa­kė di­rek­to­rė, „kom­piu­te­riai nė­ra pa­na­cė­ja“. Nors su tech­no­lo­gi­jo­mis ir at­si­ve­ria nau­jos ga­li­my­bės, ta­čiau no­ri­ma, kad žmo­gus at­si­vers­tų kny­gą, laik­raš­tį. Iš tik­rų­jų, juk kom­piu­te­rio ek­ra­no ne­ga­li­ma ly­gin­ti nei su ver­tin­ga is­to­ri­ne, nei su nau­ja, dar spaus­tu­vės da­žais kve­pian­čia kny­ga.Jus­tė KUDŽ­MAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas