„Santaka“ / Jeigu ne projektų parama, rajono bibliotekos neišgyventų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 05:30

Dalinkitės:  


Beveik kas penktas Vilkaviškio gyventojas yra bibliotekos lankytojas.

Autorės nuotr.


Jeigu ne projektų parama, rajono bibliotekos neišgyventų

Or­ga­ni­zuo­da­ma įvai­riau­sius ren­gi­nius, pa­ro­das, pri­sta­ty­mus, da­ly­vau­da­ma dau­gy­bė­je pro­jek­tų, Vil­ka­viš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka sten­gia­si pa­si­nau­do­ti vi­so­mis jai pa­si­tai­kiu­sio­mis pro­go­mis.

„Mū­sų sie­kia­my­bė – kad bib­lio­te­ka tap­tų ta vie­ta, į ku­rią žmo­nės trauk­tų iš na­mų, po dar­bo. No­ri­me, jog tai bū­tų pa­trauk­li lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­ta. De­ja, ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti nei tam tin­ka­mų są­ly­gų, nei pa­si­gir­ti nuo­lat at­nau­ji­na­mu spau­di­nių fon­du“, – tei­gė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vi­li­ja Gi­lie­nė.


Bib­lio­te­kos – be šil­dy­mo ir van­dens


Be Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, ra­jo­ne pa­slau­gas tei­kia dar 31 fi­lia­las. Toks di­de­lis bib­lio­te­kų tink­las ne­re­tai ap­krau­na, su­lė­ti­na ar­ba iš­de­ri­na sis­te­mos veik­lą. Šian­dien, vyks­tant bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mui, vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų iš­lie­ka ne­su­ge­bė­ji­mas su­teik­ti tin­ka­mų dar­bo są­ly­gų nei dar­buo­to­jams, nei skai­ty­to­jams.

„Da­lis fi­lia­lų yra įsi­kū­rę se­niū­ni­jo­se. Ten są­ly­gos be­ne ge­riau­sios: pa­tal­pos šil­do­mos, yra van­den­tie­kis. Ta­čiau dar­že­liuo­se, bu­vu­sio­se mo­kyk­lo­se įsi­kū­ru­sių bib­lio­te­kų dar­buo­to­jams ypač sun­ku. Žie­mą žmo­nės šil­do­si pa­tys, kaip tik ku­ris iš­ma­no, daž­niau­siai – iš na­mų at­si­neš­tais bui­ti­niais prie­tai­sais. Nors vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to išo­rė su­tvar­ky­ta, bet vi­du­je taip pat rei­ka­lin­gas re­mon­tas. Juk atė­jęs pa­skai­ty­ti kny­gos ar pa­sė­dė­ti prie kom­piu­te­rio žmo­gus no­ri jau­kios ap­lin­kos“, – kal­bė­jo V. Gi­lie­nė.


Gy­ven­to­jui per me­tus – 98 ct kny­goms


Pa­sak di­rek­to­rės, drėg­me al­suo­jan­čios pa­tal­pos, se­ni nu­trin­ti bal­dai, tru­pan­čios sie­nos ir ava­ri­nės būk­lės fi­lia­lai – tai dar ne di­džiau­sia pro­ble­ma. Juk svar­biau ne kur skai­ty­ti, o ką skai­ty­ti.

„Di­džiau­sia ir opiau­sia mū­sų pro­ble­ma yra ap­rū­pi­ni­mas kny­go­mis bei pe­rio­di­niais spau­di­niais. Lė­šų kny­goms gau­na­me tik iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. At­ro­do, tam tik­rą su­mą ga­lė­tu­me ati­dė­ti iš Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų, bet, de­ja, nė­ra ką. Juk mo­ka­me už šil­dy­mą, elekt­rą, dar­bo už­mo­kes­tį“, – guo­dė­si bib­lio­te­kos va­do­vė.

V. Gi­lie­nė ap­skai­čia­vo, kad per me­tus vie­nam Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jui spau­di­niams įsi­gy­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ski­ria tik 98 cen­tus. 20 pro­cen­tų iš šios su­mos ten­ka pe­rio­di­kai. O nu­pirk­ti vie­ną kny­gą, pa­sak di­rek­to­rės, bib­lio­te­kai vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 23 li­tus.


Drą­si­na programa „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai“


Di­de­lis oro gurkš­nis šiai įstai­gai bu­vo pro­gra­ma „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai“. Tai 2008–2011 me­tais Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos kar­tu su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja vyk­do­mas pro­jek­tas. Jo nau­da – aki­vaiz­di: bib­lio­te­kos sis­te­mo­je šian­dien yra 143 kom­piu­te­riai, ma­žiau­siuo­se fi­lia­luo­se lau­kia­ma at­ke­liau­jan­čių dar 19 kom­piu­te­rių. „La­bai džiau­gia­mės dėl šios pro­gra­mos. Ga­vo­me ne tik daug įran­gos – kom­piu­te­rių, ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tų, bu­vo įdieg­tos nau­jos pro­gra­mos, įves­tas in­ter­ne­tas, bet svar­biau­sia – su­reng­ta la­bai daug mo­ky­mų. Vi­si dar­buo­to­jai džiau­gia­si, nes pa­siek­ta mak­si­ma­li nau­da, pa­da­ry­tas di­de­lis ko­ky­bi­nis ži­nių šuo­lis“, – pa­sa­ko­jo V. Gi­lie­nė.

Į bib­lio­te­kas at­vy­kę kva­li­fi­kuo­ti dės­ty­to­jai dar­buo­to­jams ve­dė ang­lų kal­bos bei kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus. Bib­lio­te­ka sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­go­jo gau­to­mis ži­nio­mis pa­si­da­ly­ti su skai­ty­to­jais. To­kiu bū­du „Kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­grin­dų bei in­ter­ne­ti­nių iš­tek­lių“ gru­pių mo­ky­muo­se da­ly­va­vo 218 as­me­nų, in­di­vi­dua­liai bu­vo ap­mo­ky­ti 157 bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai.


Nau­ja ap­tar­na­vi­mo sis­te­ma


Nuo 2007 me­tų pra­džios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius da­ly­vau­ja Lie­tu­vos in­teg­ra­lios bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo po­si­ste­mio (LI­BIS SAP) veik­lo­je. Skai­ty­to­jai gau­na elekt­ro­ni­nius pa­žy­mė­ji­mus, ga­lio­jan­čius vi­so­je Lie­tu­vo­je, o tai pa­de­da pa­grei­tin­ti ir su­si­ste­min­ti bib­lio­te­kos dar­bą.

„Elekt­ro­ni­nis ka­ta­lo­gas su­tei­kia ga­li­my­bę su­ras­ti skai­ty­to­jui rei­ka­lin­gą kny­gą, net jei jos nė­ra mū­sų ra­jo­ne. Ga­li­me pa­sa­ky­ti, kur yra pa­gei­dau­ja­mas spau­di­nys (Ma­ri­jam­po­lė­je, Kau­ne ar kur ki­tur), ir jį par­siųs­ti. Į šią sis­te­mą yra su­ves­ti vi­sų Lie­tu­vos bib­lio­te­kų fon­dai“, – pa­sa­ko­jo V. Gi­lie­nė.Dė­me­sys – ma­žiau­siems skai­ty­to­jams


Ne­pai­sy­da­ma sun­kios pa­dė­ties, bib­lio­te­ka or­ga­ni­zuo­ja įvai­riau­sius ren­gi­nius, ska­ti­na žmo­nes do­mė­tis ir skai­ty­ti. Tra­di­ci­ja ta­po „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“, kny­gų pri­sta­ty­mai, su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­jais, ypač daug dė­me­sio ski­ria­ma ma­žiau­siems lan­ky­to­jams.

Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je dau­gu­ma šven­čių jau ta­po kas­me­ti­nės. Tai – Pir­mo­sios kny­ge­lės šven­tė su „Rai­džių pa­ra­du“ pir­mo­kė­liams, Me­tų kny­gos rin­ki­mų ak­ci­ja, Šiau­rės ša­lių bib­lio­te­kų sa­vai­tė bei dau­gy­bė ki­tų. 2008 me­tais į pir­mą kar­tą su­reng­tą Vai­kų kny­gos šven­tę „Tie­siam kny­gai ran­ką“ at­vy­ko poe­tė Vio­le­ta Pal­čins­kai­tė, ak­to­rė Edi­ta Zi­zai­tė, flei­ti­nin­kas And­rius Ra­dziu­ky­nas. Taip pat bib­lio­te­kas yra ap­lan­kęs ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Sau­lius Va­lu­žis, vai­kų ra­šy­to­jai ir kny­gų iliust­ruo­to­jai Kęs­tu­tis Kas­pa­ra­vi­čius bei Pau­lius Juo­di­šius.

„Šie­met vai­kiš­kos kny­gos šven­tė „Su kny­ga at­rask pa­sau­lį“ vy­ko jau ket­vir­tą kar­tą. Į ren­gi­nį su­ti­ko at­vyk­ti dai­li­nin­kė ir pa­sa­kų vai­kams ra­šy­to­ja Si­gu­tė Ach. Su­si­tik­ti su Si­gu­te pa­no­ro dau­giau kaip 100 vai­kų. Tai ne­bu­vo pa­pras­tas pa­si­šne­ku­čia­vi­mas. Dai­li­nin­kė ne tik kal­bė­jo, bet kar­tu su vai­kais pie­šė, eks­pe­ri­men­ta­vo, tar­si įren­gė me­nų stu­di­ją“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si di­rek­to­rė.


Ma­ži kny­gų fon­dai – di­de­lės ver­ty­bės


Šian­dien Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bib­lio­te­kų sis­te­mos fon­de yra dau­giau nei 323 tūkst. kny­gų. „Skai­čius dau­ge­liui pa­si­ro­dy­tų ne­ma­žas, bet pa­gal bib­lio­te­ki­nin­kys­tės rei­ka­la­vi­mus jis tu­rė­tų bū­ti pa­sto­viai ir nuo­sek­liai at­nau­ji­na­mas. Praė­ju­siais me­tais nu­pir­ko­me tik 1381 kny­gą. Kad ir kaip ten bū­tų, esa­me uni­ver­sa­li, ma­si­nė bib­lio­te­ka. Pas mus skai­to ir vai­kai, ir pen­si­nin­kai, ir skir­tin­go iš­si­la­vi­ni­mo žmo­nės, to­dėl sten­gia­mės gau­ti nau­jų kny­gų kiek­vie­nai gru­pei“, – aiš­ki­no V. Gi­lie­nė. Pa­sak jos, praė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis, bu­vo už­re­gist­ruo­ta 9760 skai­ty­to­jų, iš ku­rių 2531 – vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Tai reiš­kia, kad be­veik kas penk­tas Vil­ka­viš­kio gy­ven­to­jas yra bib­lio­te­kos lan­ky­to­jas.

Ne­ma­ža skai­ty­to­jų da­lis atei­na pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­tu, ta­čiau, kaip sa­kė di­rek­to­rė, „kom­piu­te­riai nė­ra pa­na­cė­ja“. Nors su tech­no­lo­gi­jo­mis ir at­si­ve­ria nau­jos ga­li­my­bės, ta­čiau no­ri­ma, kad žmo­gus at­si­vers­tų kny­gą, laik­raš­tį. Iš tik­rų­jų, juk kom­piu­te­rio ek­ra­no ne­ga­li­ma ly­gin­ti nei su ver­tin­ga is­to­ri­ne, nei su nau­ja, dar spaus­tu­vės da­žais kve­pian­čia kny­ga.Jus­tė KUDŽ­MAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas