„Santaka“ / Sumažėjusį medaus kiekį kompensuoja kainos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 05:22

Dalinkitės:  


Stam­biau­sio ra­jo­ne bi­ty­no šei­mi­nin­kas Ar­vy­das Po­čas ra­gi­na vi­sus ra­jo­no bi­ti­nin­kus pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma bei įsi­gy­ti iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Sumažėjusį medaus kiekį kompensuoja kainos

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Šie­met, be­si­bai­giant me­du­ne­šiui, ša­lies bei ra­jo­no bi­ti­nin­kai ti­ki­na pri­ko­pi­nė­ję ma­žiau me­daus nei anks­tes­niais me­tais, ta­čiau skųs­tis, pa­sak jų, tik­rai ne­ga­li­ma.


Me­daus – ma­žiau


Dėl per­mai­nin­gų va­sa­ros orų šie­met bi­ti­nin­kai me­daus pri­su­ka ma­žiau.

„Žie­mą iš­ša­lo di­džiu­liai plo­tai žie­mi­nių rap­sų, ku­rie yra vie­ni iš pa­grin­di­nių me­daus šal­ti­nių. Kai pra­dė­jo žy­dė­ti lie­pos, me­daus bu­vo daug, ta­čiau grei­tai at­slin­kę lie­tūs iš­bai­dė vi­sas bi­tes“, – pra­stes­nio me­du­ne­šio prie­žas­tis var­di­jo Vil­ka­viš­kio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Ja­šins­kas.

Pa­sak jo, šie­met dau­gu­ma bi­ti­nin­kų me­daus pri­ko­pi­nė­ja net iki 30 pro­c. ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau S. Ja­šins­kas pa­brė­žė, kad skųs­tis tik­rai ne­ver­ta, nes bu­vę ir daug pra­stes­nių me­tų.

„Bi­tės ne­blo­gai iš­gy­ve­no žie­mą ir pa­va­sa­rį at­ro­dė, jog šiais me­tais me­daus bus ypač daug. De­ja, vi­sas kor­tas su­mai­šė gam­tos są­ly­gos. Per­nai pri­ko­pi­nė­jau daug dau­giau me­daus“, – sakė di­džiau­sią ra­jo­ne bi­čių ūkį tu­rin­tis Ar­vy­das Po­čas. Jis pa­si­džiau­gė tik tuo, jog šiais me­tais bi­tės ne­ma­žai pri­ne­šė ypač ska­naus pie­nių me­daus.

„To­kio me­daus jau gal ket­ve­rius me­tus ne­tu­rė­jo­me. Jo bū­na tik po la­bai šal­tos žie­mos, ko­kia ir bu­vo praė­ju­sio­ji. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je žie­mos pa­pras­tai bū­na ga­na šil­tos, to­dėl dar neaiš­ku, ka­da vėl su­lauk­si­me to­kio ska­naus me­daus“, – pa­sa­ko­jo be­veik 450 bi­čių šei­mų lai­kan­tis bi­ti­nin­kas.


Kai­nos pa­di­dė­jo


Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne yra apie pu­sant­ro šim­to bi­ti­nin­kų. Tie­sa, iš jų tik apie šim­tas tu­ri stam­bes­nius ūkius. Dar ma­žiau bi­ti­nin­kų pri­klau­so drau­gi­jai – tik 70.

Gau­tą me­dų ra­jo­no bi­ti­nin­kai kas­met rea­li­zuo­ja skir­tin­gais bū­dais. Dau­giau­sia jų pre­kiau­ja Vil­ka­viš­kio bei di­džių­jų ša­lies mies­tų tur­ga­vie­tė­se ar­ba par­duo­da sa­vo pro­duk­ci­ją Stak­liš­kių bend­ro­vei „Lie­tu­viš­kas mi­dus“.

„Šiek tiek medaus par­da­vi­nė­ju vie­ti­nė­je rin­ko­je, daug jo ve­žu į Stak­liš­kes. Per­nai ne­ma­žai me­daus eks­por­ta­vau į Da­ni­ją, šie­met tą pa­tį ti­kiuo­si pa­da­ry­ti Pran­cū­zi­jo­je“, – at­sklei­dė sa­vo ko­mer­ci­nius ke­lius A. Po­čas.

„Ka­dan­gi šie­met iš­gau­na­ma ma­žiau me­daus, to­dėl ati­tin­ka­mai yra pa­ki­lusios ir jo kai­nos. Už pu­sę lit­ro šios pro­duk­ci­jos šiais me­tais mo­ka­ma 2–3 li­tais dau­giau nei per­nai, o už ki­log­ra­mą – net iki 5 li­tų dau­giau“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Pa­sak A. Po­čo, nors me­daus kai­nos yra pa­ki­lu­sios, ta­čiau jos ga­lė­tų bū­ti ir dar aukš­tes­nės.

„Kiek te­ko ra­gau­ti ki­tų ša­lių me­daus, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, jog lie­tu­viš­kas yra vie­nas iš ge­riau­sių ir pi­giau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Per­nai tu­rė­jau par­si­ve­žęs pran­cū­ziš­ko me­daus, tai su lie­tu­viš­ku jo net nė­ra ko ly­gin­ti“, – tei­gė dau­giau nei tris­de­šimt me­tų bi­ti­nin­kau­jan­tis A. Po­čas.Nau­do­ja­si pa­ra­ma


Šiais me­tais dėl ma­si­nio bi­čių ny­ki­mo Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ypač su­griež­ti­no ko­vą su bi­čių li­go­mis. Iš kiek­vie­no Lie­tu­vos ra­jo­no bu­vo ima­mi pen­kių še­šių bi­ty­nų mė­gi­niai ir ti­ria­ma, koks bi­čių už­krės­tu­mas vi­so­je ša­ly­je. Pa­sak S. Ja­šins­ko, re­zul­ta­tų kol kas nė­ra, ta­čiau su­lau­kus jų bus da­ro­mos ati­tin­ka­mos iš­va­dos.

Iš vi­so ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 2700 bi­čių šei­mų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, jų su­ma­žė­jo dau­giau kaip pus­šim­čiu. Pag­rin­di­nė to prie­žas­tis – va­ro­zės er­kė, ku­ri ir iš­nai­ki­no di­džią­ją da­lį šei­mų. „Taip pat prie su­ma­žė­ju­sio bi­čių skai­čiaus ne­ma­žai pri­si­dė­jo įvai­rūs grau­ži­kai bei praė­ju­si šal­ta žie­ma, per ku­rią bi­tėms trū­ko mais­to“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Va­ro­zei ir ki­toms bi­čių už­kre­čia­moms li­goms gy­dy­ti dau­gu­ma bi­ti­nin­kų nau­do­ja­si įvai­rio­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis. Šie­met įsi­gy­ti me­di­ka­men­tų pa­gei­da­vo ir už­si­re­gist­ra­vo 115 bi­ti­nin­kų. Kom­pen­sa­ci­jos dy­dis vie­nai šei­mai – 5 li­tai.

„Bi­ti­nin­kai tik­rai sten­gia­si pa­si­nau­do­ti įvai­rio­mis įma­no­mo­mis pa­ra­mo­mis. Šiais me­tais ne­ma­žai bi­čių lai­ky­to­jų pa­tei­kė pa­raiš­kas nau­jiems avi­liams bei jų trans­por­ta­vi­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti“, – pa­brė­žė Vil­ka­viš­kio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.


Išs­kir­ti­nės ko­ky­bėspro­duk­tas


Du ra­jo­no bi­ti­nin­kai ga­li di­džiuo­tis tu­rin­tys iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą. Tai Al­gis Sai­ke­vi­čius bei A. Po­čas.

„Ma­nau, jog kiek­vie­nas ra­jo­no bi­ti­nin­kas ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma ir gau­ti iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą. Rei­ka­la­vi­mai tik­rai nė­ra aukš­ti“, – ti­ki­no A. Po­čas.

Bi­ty­nas tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai nu­to­lęs nuo bet ko­kių tar­šos šal­ti­nių, avi­liai – me­di­niai, vais­tai bi­čių li­goms gy­dy­ti – na­tū­ra­lūs. Svar­bu už­tik­rin­ti, kad me­dus ne­tu­rė­tų są­ly­čio su jo ko­ky­bę pa­veik­ti ga­lin­čio­mis me­džia­go­mis (med­su­kis tu­ri bū­ti pa­ga­min­tas iš ne­rū­di­jan­čio plie­no, in­de­liai me­dui – ne plas­ti­ki­niai, o stik­li­niai ar ke­ra­mi­niai).

„Aiš­ku, yra ir smul­kes­nių rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau juos įgy­ven­din­ti tik­rai nė­ra sun­ku. Be to, ir pa­čiam nau­din­ga iš­gau­ti svei­ką, eko­lo­giš­ką me­dų, ku­ria­me nė­ra jo­kių che­mi­ka­lų. Bū­tų sma­gu, jog ir dau­giau ra­jo­no bi­ti­nin­kų pa­si­nau­do­tų šia ga­li­my­be“, – kal­bė­jo A. Po­čas.

Vy­riš­kis ti­ki­no, kad tu­rint iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą Eu­ro­pos Są­jun­ga kom­pen­suo­ja di­džią­ją da­lį iš­lai­dų – ne­tgi už to­kias smulk­me­nas kaip stik­lai­nius me­dui iš­pils­ty­ti, eti­ke­tes, skra­ju­tes, vi­zi­ti­nes kor­te­les ar kan­ce­lia­ri­nes pre­kes.


Bi­ti­nin­ka­vi­mas – per­spek­ty­vus vers­las


Kol kas A. Po­čas tu­ri tik 30 bi­čių šei­mų, ku­rios ne­ša eko­lo­giš­ką me­dų. Ta­čiau vy­riš­kis ti­ki­na atei­ty­je jų skai­čių bū­ti­nai pa­di­din­sian­tis.

„Jei tek­tų la­biau orien­tuo­tis į vie­ti­nę, o ne už­sie­nio rin­ką, tuo­met eko­lo­giš­ko me­daus ga­vy­bą bū­tų ga­li­ma dar la­biau iš­plės­ti. Ma­nau, bi­ti­nin­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je tu­ri ge­ras per­spek­ty­vas“, – tei­gė bi­ti­nin­kas.

Jam pri­ta­rė ir S. Ja­šins­kas, sa­ky­da­mas, kad bi­ti­nin­ka­vi­mas ša­ly­je tu­ri ne­blo­gą atei­tį.

„Bi­tės bu­vo prieš mus, jos bus ir po mū­sų. Ra­jo­ne yra ke­le­tas jau­nų pra­de­dan­čių bi­ti­nin­kų, o tai taip pat džiu­gi­na. Tie­sa, šis už­siė­mi­mas kas­met tam­pa vis su­dė­tin­ges­nis dėl be­si­kei­čian­čių au­ga­lų ti­pų“, – pa­brė­žė drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, se­niau ra­jo­ne bu­vo au­gi­na­ma daug do­bi­lų, o da­bar juos pa­kei­tė rap­sai. Taip pat mū­sų kraš­te ankš­ti­nes kul­tū­ras pa­ma­žu kei­čia var­pi­nės, iš ku­rių bi­tės me­daus ne­ne­ša.

„Mū­sų že­mės per daug ge­ros, kad jo­se bū­tų ga­li­ma au­gin­ti me­din­gus au­ga­lus. Pas mus nie­kas neau­gi­na to­kių kul­tū­rų kaip gri­kiai, ku­rie yra ypač me­din­gi. Taip pat ne­sa­me tur­tin­gi miš­kų, o tai taip pat svar­bu, no­rint tu­rė­ti daug me­daus“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Ne­pai­sant vis­ko, pir­mi­nin­kas džiau­gė­si, kad dau­gu­ma ko­le­gų pa­ma­žu pe­rei­na prie pra­mo­ni­nio bi­ti­nin­ka­vi­mo, nau­do­ja vis nau­jes­nes tech­no­lo­gi­jas, rei­ka­lau­jan­čias ma­žiau dar­bo jė­gos.


Kvie­čia į šven­tę


Ki­tą sa­vait­ga­lį, rugp­jū­čio 6–7 die­no­mis, Mo­lė­tų ra­jo­ne, Nau­ja­so­džio gy­ven­vie­tė­je (Alan­tos dva­re), įvyks tra­di­ci­nė Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų šven­tė.

Jo­je kaip ir kas­met da­ly­vaus vi­sų Lie­tu­vos ra­jo­nų bi­ti­nin­kai, nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pri­sta­tys įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, bus ren­gia­mos tar­pu­sa­vio var­žy­tu­vės, vyks me­ni­nė pro­gra­ma.

„Vil­ka­viš­kie­čiai kas­met no­riai ren­ka­si į šią šven­tę, ta­čiau vi­sa­da no­rė­tų­si, kad mū­siš­kių bū­tų dau­giau. Ti­kiuo­si, šiais me­tais taip ir at­si­tiks. Juk šven­tė­je ga­li­ma su­ži­no­ti daug nau­jo, pa­si­mo­ky­ti vie­niems iš ki­tų, tie­siog sma­giai pra­leis­ti lai­ką“, – ra­gi­no vyk­ti į šven­tę Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kus S. Ja­šins­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas