„Santaka“ / Sumažėjusį medaus kiekį kompensuoja kainos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-29 05:22

Dalinkitės:  


Stam­biau­sio ra­jo­ne bi­ty­no šei­mi­nin­kas Ar­vy­das Po­čas ra­gi­na vi­sus ra­jo­no bi­ti­nin­kus pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma bei įsi­gy­ti iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Sumažėjusį medaus kiekį kompensuoja kainos

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Šie­met, be­si­bai­giant me­du­ne­šiui, ša­lies bei ra­jo­no bi­ti­nin­kai ti­ki­na pri­ko­pi­nė­ję ma­žiau me­daus nei anks­tes­niais me­tais, ta­čiau skųs­tis, pa­sak jų, tik­rai ne­ga­li­ma.


Me­daus – ma­žiau


Dėl per­mai­nin­gų va­sa­ros orų šie­met bi­ti­nin­kai me­daus pri­su­ka ma­žiau.

„Žie­mą iš­ša­lo di­džiu­liai plo­tai žie­mi­nių rap­sų, ku­rie yra vie­ni iš pa­grin­di­nių me­daus šal­ti­nių. Kai pra­dė­jo žy­dė­ti lie­pos, me­daus bu­vo daug, ta­čiau grei­tai at­slin­kę lie­tūs iš­bai­dė vi­sas bi­tes“, – pra­stes­nio me­du­ne­šio prie­žas­tis var­di­jo Vil­ka­viš­kio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Ja­šins­kas.

Pa­sak jo, šie­met dau­gu­ma bi­ti­nin­kų me­daus pri­ko­pi­nė­ja net iki 30 pro­c. ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau S. Ja­šins­kas pa­brė­žė, kad skųs­tis tik­rai ne­ver­ta, nes bu­vę ir daug pra­stes­nių me­tų.

„Bi­tės ne­blo­gai iš­gy­ve­no žie­mą ir pa­va­sa­rį at­ro­dė, jog šiais me­tais me­daus bus ypač daug. De­ja, vi­sas kor­tas su­mai­šė gam­tos są­ly­gos. Per­nai pri­ko­pi­nė­jau daug dau­giau me­daus“, – sakė di­džiau­sią ra­jo­ne bi­čių ūkį tu­rin­tis Ar­vy­das Po­čas. Jis pa­si­džiau­gė tik tuo, jog šiais me­tais bi­tės ne­ma­žai pri­ne­šė ypač ska­naus pie­nių me­daus.

„To­kio me­daus jau gal ket­ve­rius me­tus ne­tu­rė­jo­me. Jo bū­na tik po la­bai šal­tos žie­mos, ko­kia ir bu­vo praė­ju­sio­ji. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je žie­mos pa­pras­tai bū­na ga­na šil­tos, to­dėl dar neaiš­ku, ka­da vėl su­lauk­si­me to­kio ska­naus me­daus“, – pa­sa­ko­jo be­veik 450 bi­čių šei­mų lai­kan­tis bi­ti­nin­kas.


Kai­nos pa­di­dė­jo


Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne yra apie pu­sant­ro šim­to bi­ti­nin­kų. Tie­sa, iš jų tik apie šim­tas tu­ri stam­bes­nius ūkius. Dar ma­žiau bi­ti­nin­kų pri­klau­so drau­gi­jai – tik 70.

Gau­tą me­dų ra­jo­no bi­ti­nin­kai kas­met rea­li­zuo­ja skir­tin­gais bū­dais. Dau­giau­sia jų pre­kiau­ja Vil­ka­viš­kio bei di­džių­jų ša­lies mies­tų tur­ga­vie­tė­se ar­ba par­duo­da sa­vo pro­duk­ci­ją Stak­liš­kių bend­ro­vei „Lie­tu­viš­kas mi­dus“.

„Šiek tiek medaus par­da­vi­nė­ju vie­ti­nė­je rin­ko­je, daug jo ve­žu į Stak­liš­kes. Per­nai ne­ma­žai me­daus eks­por­ta­vau į Da­ni­ją, šie­met tą pa­tį ti­kiuo­si pa­da­ry­ti Pran­cū­zi­jo­je“, – at­sklei­dė sa­vo ko­mer­ci­nius ke­lius A. Po­čas.

„Ka­dan­gi šie­met iš­gau­na­ma ma­žiau me­daus, to­dėl ati­tin­ka­mai yra pa­ki­lusios ir jo kai­nos. Už pu­sę lit­ro šios pro­duk­ci­jos šiais me­tais mo­ka­ma 2–3 li­tais dau­giau nei per­nai, o už ki­log­ra­mą – net iki 5 li­tų dau­giau“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Pa­sak A. Po­čo, nors me­daus kai­nos yra pa­ki­lu­sios, ta­čiau jos ga­lė­tų bū­ti ir dar aukš­tes­nės.

„Kiek te­ko ra­gau­ti ki­tų ša­lių me­daus, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, jog lie­tu­viš­kas yra vie­nas iš ge­riau­sių ir pi­giau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Per­nai tu­rė­jau par­si­ve­žęs pran­cū­ziš­ko me­daus, tai su lie­tu­viš­ku jo net nė­ra ko ly­gin­ti“, – tei­gė dau­giau nei tris­de­šimt me­tų bi­ti­nin­kau­jan­tis A. Po­čas.Nau­do­ja­si pa­ra­ma


Šiais me­tais dėl ma­si­nio bi­čių ny­ki­mo Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ypač su­griež­ti­no ko­vą su bi­čių li­go­mis. Iš kiek­vie­no Lie­tu­vos ra­jo­no bu­vo ima­mi pen­kių še­šių bi­ty­nų mė­gi­niai ir ti­ria­ma, koks bi­čių už­krės­tu­mas vi­so­je ša­ly­je. Pa­sak S. Ja­šins­ko, re­zul­ta­tų kol kas nė­ra, ta­čiau su­lau­kus jų bus da­ro­mos ati­tin­ka­mos iš­va­dos.

Iš vi­so ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 2700 bi­čių šei­mų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, jų su­ma­žė­jo dau­giau kaip pus­šim­čiu. Pag­rin­di­nė to prie­žas­tis – va­ro­zės er­kė, ku­ri ir iš­nai­ki­no di­džią­ją da­lį šei­mų. „Taip pat prie su­ma­žė­ju­sio bi­čių skai­čiaus ne­ma­žai pri­si­dė­jo įvai­rūs grau­ži­kai bei praė­ju­si šal­ta žie­ma, per ku­rią bi­tėms trū­ko mais­to“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Va­ro­zei ir ki­toms bi­čių už­kre­čia­moms li­goms gy­dy­ti dau­gu­ma bi­ti­nin­kų nau­do­ja­si įvai­rio­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis. Šie­met įsi­gy­ti me­di­ka­men­tų pa­gei­da­vo ir už­si­re­gist­ra­vo 115 bi­ti­nin­kų. Kom­pen­sa­ci­jos dy­dis vie­nai šei­mai – 5 li­tai.

„Bi­ti­nin­kai tik­rai sten­gia­si pa­si­nau­do­ti įvai­rio­mis įma­no­mo­mis pa­ra­mo­mis. Šiais me­tais ne­ma­žai bi­čių lai­ky­to­jų pa­tei­kė pa­raiš­kas nau­jiems avi­liams bei jų trans­por­ta­vi­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti“, – pa­brė­žė Vil­ka­viš­kio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.


Išs­kir­ti­nės ko­ky­bėspro­duk­tas


Du ra­jo­no bi­ti­nin­kai ga­li di­džiuo­tis tu­rin­tys iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą. Tai Al­gis Sai­ke­vi­čius bei A. Po­čas.

„Ma­nau, jog kiek­vie­nas ra­jo­no bi­ti­nin­kas ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma ir gau­ti iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą. Rei­ka­la­vi­mai tik­rai nė­ra aukš­ti“, – ti­ki­no A. Po­čas.

Bi­ty­nas tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai nu­to­lęs nuo bet ko­kių tar­šos šal­ti­nių, avi­liai – me­di­niai, vais­tai bi­čių li­goms gy­dy­ti – na­tū­ra­lūs. Svar­bu už­tik­rin­ti, kad me­dus ne­tu­rė­tų są­ly­čio su jo ko­ky­bę pa­veik­ti ga­lin­čio­mis me­džia­go­mis (med­su­kis tu­ri bū­ti pa­ga­min­tas iš ne­rū­di­jan­čio plie­no, in­de­liai me­dui – ne plas­ti­ki­niai, o stik­li­niai ar ke­ra­mi­niai).

„Aiš­ku, yra ir smul­kes­nių rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau juos įgy­ven­din­ti tik­rai nė­ra sun­ku. Be to, ir pa­čiam nau­din­ga iš­gau­ti svei­ką, eko­lo­giš­ką me­dų, ku­ria­me nė­ra jo­kių che­mi­ka­lų. Bū­tų sma­gu, jog ir dau­giau ra­jo­no bi­ti­nin­kų pa­si­nau­do­tų šia ga­li­my­be“, – kal­bė­jo A. Po­čas.

Vy­riš­kis ti­ki­no, kad tu­rint iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tą Eu­ro­pos Są­jun­ga kom­pen­suo­ja di­džią­ją da­lį iš­lai­dų – ne­tgi už to­kias smulk­me­nas kaip stik­lai­nius me­dui iš­pils­ty­ti, eti­ke­tes, skra­ju­tes, vi­zi­ti­nes kor­te­les ar kan­ce­lia­ri­nes pre­kes.


Bi­ti­nin­ka­vi­mas – per­spek­ty­vus vers­las


Kol kas A. Po­čas tu­ri tik 30 bi­čių šei­mų, ku­rios ne­ša eko­lo­giš­ką me­dų. Ta­čiau vy­riš­kis ti­ki­na atei­ty­je jų skai­čių bū­ti­nai pa­di­din­sian­tis.

„Jei tek­tų la­biau orien­tuo­tis į vie­ti­nę, o ne už­sie­nio rin­ką, tuo­met eko­lo­giš­ko me­daus ga­vy­bą bū­tų ga­li­ma dar la­biau iš­plės­ti. Ma­nau, bi­ti­nin­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je tu­ri ge­ras per­spek­ty­vas“, – tei­gė bi­ti­nin­kas.

Jam pri­ta­rė ir S. Ja­šins­kas, sa­ky­da­mas, kad bi­ti­nin­ka­vi­mas ša­ly­je tu­ri ne­blo­gą atei­tį.

„Bi­tės bu­vo prieš mus, jos bus ir po mū­sų. Ra­jo­ne yra ke­le­tas jau­nų pra­de­dan­čių bi­ti­nin­kų, o tai taip pat džiu­gi­na. Tie­sa, šis už­siė­mi­mas kas­met tam­pa vis su­dė­tin­ges­nis dėl be­si­kei­čian­čių au­ga­lų ti­pų“, – pa­brė­žė drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, se­niau ra­jo­ne bu­vo au­gi­na­ma daug do­bi­lų, o da­bar juos pa­kei­tė rap­sai. Taip pat mū­sų kraš­te ankš­ti­nes kul­tū­ras pa­ma­žu kei­čia var­pi­nės, iš ku­rių bi­tės me­daus ne­ne­ša.

„Mū­sų že­mės per daug ge­ros, kad jo­se bū­tų ga­li­ma au­gin­ti me­din­gus au­ga­lus. Pas mus nie­kas neau­gi­na to­kių kul­tū­rų kaip gri­kiai, ku­rie yra ypač me­din­gi. Taip pat ne­sa­me tur­tin­gi miš­kų, o tai taip pat svar­bu, no­rint tu­rė­ti daug me­daus“, – pa­sa­ko­jo S. Ja­šins­kas.

Ne­pai­sant vis­ko, pir­mi­nin­kas džiau­gė­si, kad dau­gu­ma ko­le­gų pa­ma­žu pe­rei­na prie pra­mo­ni­nio bi­ti­nin­ka­vi­mo, nau­do­ja vis nau­jes­nes tech­no­lo­gi­jas, rei­ka­lau­jan­čias ma­žiau dar­bo jė­gos.


Kvie­čia į šven­tę


Ki­tą sa­vait­ga­lį, rugp­jū­čio 6–7 die­no­mis, Mo­lė­tų ra­jo­ne, Nau­ja­so­džio gy­ven­vie­tė­je (Alan­tos dva­re), įvyks tra­di­ci­nė Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų šven­tė.

Jo­je kaip ir kas­met da­ly­vaus vi­sų Lie­tu­vos ra­jo­nų bi­ti­nin­kai, nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pri­sta­tys įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, bus ren­gia­mos tar­pu­sa­vio var­žy­tu­vės, vyks me­ni­nė pro­gra­ma.

„Vil­ka­viš­kie­čiai kas­met no­riai ren­ka­si į šią šven­tę, ta­čiau vi­sa­da no­rė­tų­si, kad mū­siš­kių bū­tų dau­giau. Ti­kiuo­si, šiais me­tais taip ir at­si­tiks. Juk šven­tė­je ga­li­ma su­ži­no­ti daug nau­jo, pa­si­mo­ky­ti vie­niems iš ki­tų, tie­siog sma­giai pra­leis­ti lai­ką“, – ra­gi­no vyk­ti į šven­tę Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kus S. Ja­šins­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas