„Santaka“ / R. Lipinas: „Futbolas Vilkaviškyje išgyvena renesansą“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-25 22:57

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos kū­no kul­tū­ros ir spor­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ro­lan­das Li­pi­nas ma­to švie­sią ra­jo­no fut­bo­lo atei­tį.

Autoriaus nuotr.


R. Lipinas: „Futbolas Vilkaviškyje išgyvena renesansą“

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Šiais me­tais ra­jo­ne spar­čiai pra­dė­jo po­pu­lia­rė­ti fut­bo­las. Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ra­jo­no pir­me­ny­bės, ku­rio­se pa­si­ry­žo da­ly­vau­ti net 10 eki­pų. Dar trys mū­sų kraš­to ko­man­dos var­žo­si įvairiose ap­skri­ties bei ša­lies ly­go­se. Apie fut­bo­lo si­tua­ci­ją ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kū­no kul­tū­ros ir spor­to vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Ro­lan­du LI­PI­NU.

– Kas lė­mė au­gan­tį fut­bo­lo po­pu­lia­ru­mą ra­jo­ne?

– Jau per­nai at­si­ra­do pir­mų­jų po­žy­mių, kad fut­bo­las ra­jo­ne yra gy­vas: Lie­tu­vos tre­čio­sios ly­gos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties pir­me­ny­bė­se Vil­ka­viš­kio „At­ža­los“ fut­bo­lo klu­bo ko­man­da po il­gos per­trau­kos užė­mė gar­bin­gą tre­čią­ją vie­tą ir pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­liais.

Ma­nau, jog šie­met di­džiau­sią pa­gy­vė­ji­mą su­ža­di­no sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo net 14 ko­man­dų. Šių pir­me­ny­bių pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius ir vyk­dy­to­jas bu­vo Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gi­das Ka­ra­lius.

Pa­va­sa­rį or­ga­ni­za­vo­me fut­bo­lo pir­me­ny­bes lau­ko sta­dio­nuo­se. Ir anks­čiau jas reng­da­vo­me, ta­čiau nie­ka­da jo­se ne­da­ly­va­vo tiek daug – net de­šimt – ko­man­dų. Se­niau pir­me­ny­bės bū­da­vo pa­na­šios į trum­pą tur­ny­rą, ku­ria­me ke­lios eki­pos grei­tai iš­siaiš­kin­da­vo tar­pu­sa­vio san­ty­kius, iš­si­da­ly­da­vo me­da­lius ir iš­si­skirs­ty­da­vo. Šie­met pir­mą kar­tą jos su­reng­tos dvie­jų ra­tų sis­te­ma. Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me pir­ma­ja­me ra­te bu­vo su­žais­tos 45 rung­ty­nės. Pa­na­šiai tiek pla­nuo­ja­ma ir ant­ra­ja­me ra­te, ku­ris tu­rė­tų pra­si­dė­ti rug­sė­jo pra­džio­je.

Ke­ti­na­me su­reng­ti ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no fut­bo­lo tau­rės tur­ny­rą, to­dėl rung­ty­nių skai­čius tu­rė­tų išaug­ti iki 100. Pir­me­ny­bė­se var­žo­si be­veik pu­sant­ro šim­to spor­ti­nin­kų – tai di­džiu­liai skai­čiai to­kiam ma­žam ra­jo­nui kaip Vil­ka­viš­kis.

– Kas la­biau­siai pri­si­dė­jo prie sėk­min­gai be­si­klos­tan­čių ra­jo­no pir­me­ny­bių?


– Tam įta­kos tu­rė­jo ne­ma­žai fak­to­rių. Vi­sų pir­ma, pa­si­kei­tė val­džios at­sto­vų po­žiū­ris į spor­tą bei fut­bo­lą. Sma­gu, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Aud­rius Bal­bie­rius sky­rė Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­no pri­žiū­rė­to­jo eta­tą. Ga­vo­me są­ži­nin­gai dir­ban­tį žmo­gų, ku­ris ne tik pui­kiai pa­ruo­šia fut­bo­lo aikš­tę ra­jo­no pir­me­ny­bėms, bet ir pri­žiū­ri bei pa­lai­ko nuo­la­ti­nę tvar­ką sta­dio­ne. La­bai daug dė­me­sio spor­to ba­zių prie­žiū­rai ski­ria ir Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­ni­ja, ypač tuo rū­pi­na­si vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Re­mi­gi­jus Ku­raus­kas. Anks­čiau ne­re­tai bū­da­vo taip, kad vi­si tik žiū­rė­da­vo vie­ni į ki­tus ir kra­ty­da­vo­si at­sa­ko­my­bės. Ne kar­tą te­ko ir man pa­čiam nu­pjau­ti sta­dio­no ve­ją, nes ne­bu­vo nie­ko ki­to, kas ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti.

Pa­ga­liau ra­jo­ne at­si­ra­do žmo­gus, ku­ris su­ge­ba, ga­li ir no­ri tvar­ky­ti vi­sus or­ga­ni­za­ci­nius fut­bo­lo pir­me­ny­bių rei­ka­lus, – tai pir­me­ny­bių vy­riau­sia­sis tei­sė­jas Ša­rū­nas Lit­vi­nas. Jis yra žai­dęs gar­siau­siuo­se ša­lies klu­buo­se, to­kiuo­se kaip Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“, Vil­niaus „Vėt­ra ar Tau­ra­gės „Tau­ras“. Ša­rū­nui ten­ka ant sa­vo pe­čių pa­kel­ti tik­rai ne­ma­žą naš­tą: de­rin­ti rei­ka­lus su ko­man­dų va­do­vais, tei­sė­jais, sta­dio­no pri­žiū­rė­to­ju, už­pil­dy­ti pro­to­ko­lus, ves­ti sta­tis­ti­ką. Su­dė­jus vi­sus šiuos da­ly­kus ma­ty­ti ir re­zul­ta­tai. Pir­me­ny­bės vyks­ta sklan­džiai, vi­si pa­ten­kin­ti. Kai vis­kas ge­rai se­ka­si, at­si­ran­da ir mo­ra­li­nis pa­si­ten­ki­ni­mas, o ši­to se­niau kar­tais pri­trūk­da­vo.

– Kas dar, be šių pir­me­ny­bių, di­di­na fut­bo­lo po­pu­lia­ru­mą?


– Prie fut­bo­lo po­pu­lia­ri­ni­mo ne­ma­žai pri­si­de­da ir tur­ny­ras Ky­bar­tų se­niū­ni­jos tau­rei lai­mė­ti. Ja­me iš vi­so da­ly­vau­ja 7 ko­man­dos, o tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja ir vyk­do ky­bar­tie­čiai fut­bo­lo en­tu­zias­tai Man­tas Ke­rei­ša bei Ne­ri­jus De­me­nius.

Taip pat šie­met trys mū­sų kraš­to ko­man­dos da­ly­vau­ja įvai­rio­se Lie­tu­vos bei ap­skri­ties ly­go­se. Ky­bar­tų „Svei­ka­ta“ var­žo­si Lie­tu­vos ant­ros fut­bo­lo ly­gos Pie­tų zo­no­je. Jo­je ky­bar­tie­čiai tarp de­šim­ties ko­man­dų kol kas uži­ma gar­bin­gą penk­tą­ją vie­tą. Jie ne­pra­ra­dę rea­lių ga­li­my­bių kil­ti aukš­čiau, nes nuo tre­čios vie­tos at­si­lie­ka tik tri­mis taš­kais.

Re­zul­ta­ty­viau­sias „Svei­ka­tos“ ko­man­dos žai­dė­jas vil­ka­viš­kie­tis Gin­ta­ras Či­bir­ka jau yra įmu­šęs 7 įvar­čius.

Na­cio­na­li­nė­je mė­gė­jų fut­bo­lo ly­go­je šie­met ko­vo­ja Vil­ka­viš­kio „At­ža­los“ spor­ti­nin­kai. Kol kas mū­siš­kiams se­ka­si tik­rai ne­blo­gai. Be­veik įpu­sė­jus var­žy­boms, „At­ža­la“ tarp 15 ko­man­dų yra ant­ro­je vie­to­je ir rim­tai tai­ko­si į čem­pio­nų ti­tu­lą.

Re­zul­ta­ty­viau­siai ly­go­je žai­džia Š. Lit­vi­nas, ku­ris jau įmu­šė net 16 įvar­čių, penk­to­je vie­to­je – 11 kar­tų pa­si­žy­mė­jęs G. Či­bir­ka.

Vil­ka­viš­ky­je tu­ri­me vie­ną ge­riau­sių aikš­čių ir jau po­rą kar­tų bu­vo­me su­ren­gę Na­cio­na­li­nės mė­gė­jų fut­bo­lo ly­gos tu­rus. Čia bu­vo su­va­žia­vu­sios be­veik vi­sos ly­gos ko­man­dos – ir vi­soms rung­ty­nių or­ga­ni­za­vi­mas bei aikš­tės ko­ky­bė pa­li­ko ge­rą įspū­dį.

Tarp še­šių Sek­ma­die­nio fut­bo­lo ly­gos ko­man­dų žai­džia Čyč­kų „Še­šu­pė“. Ji dar da­ly­va­vo ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties fut­bo­lo pir­me­ny­bė­se, ta­čiau ne­pel­niu­si nė vie­no taš­ko li­ko pa­sku­ti­nė – ket­vir­ta. Ne­pai­sant to, džiu­gu, kad ne tik mies­te yra fut­bo­lo en­tu­zias­tų, bet ir kai­muo­se.

– Ko­kią ma­to­te fut­bo­lo atei­tį mū­sų kraš­te?


– Kol kas vis­kas klos­to­si ne­blo­gai, to­dėl ma­nau, jog atei­tis tu­rė­tų bū­ti švie­si. Aiš­ku, ne­ži­no­me, kaip vis­kas vyks to­liau, ta­čiau da­bar sma­gu, kad at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie yra suin­te­re­suo­ti po­pu­lia­rin­ti ir plė­to­ti fut­bo­lą. Ra­jo­no Spor­to mo­kyk­lo­je dir­ba net ke­tu­ri tre­ne­riai: Vil­ka­viš­ky­je – Vy­tau­tas Kru­kaus­kas bei Ša­rū­nas Lit­vi­nas, Ky­bar­tuo­se – Ri­mas Ka­no­pa ir Liu­tau­ras Sa­vic­kas. Fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes lan­ko be­veik pu­sant­ro šim­to vai­kų. Lie­tu­vos spor­to mo­kyk­lų sa­lės pir­me­ny­bė­se da­ly­vau­ja net ke­tu­rios Vil­ka­viš­kio spor­to mo­kyk­los ko­man­dos, o lau­ke žai­džia pen­kios Spor­to mo­kyk­los eki­pos ir Ky­bar­tų klu­bi­nė ko­man­da „Svei­ka­ta 2“.

Tu­ri­me ir per­spek­ty­vių fut­bo­li­nin­kų, be­si­mo­kan­čių Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos aka­de­mi­jo­se ar žai­džian­čių įvai­raus am­žiaus Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nė­se. Aš­tuo­nio­lik­me­čių rink­ti­nė­je žai­džia Ed­vi­nas Stan­kus ir Taut­vy­das Za­vic­kas, de­vy­nio­lik­me­čių – Eri­kas Gri­gai­tis, U-21 (iki 21 me­tų) – Vy­tau­tas La­se­vi­čius, U-23 (iki 23 me­tų) – Aud­rius Bro­kas.

Rei­kia ti­kė­tis, kad vi­sų en­tu­ziaz­mas neišb­lės ir atei­ty­je, o no­rin­čių­jų pri­si­dė­ti prie fut­bo­lo ir ap­skri­tai prie spor­to po­pu­lia­ri­ni­mo tik dau­gės.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas