„Santaka“ / R. Lipinas: „Futbolas Vilkaviškyje išgyvena renesansą“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-25 22:57

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos kū­no kul­tū­ros ir spor­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ro­lan­das Li­pi­nas ma­to švie­sią ra­jo­no fut­bo­lo atei­tį.

Autoriaus nuotr.


R. Lipinas: „Futbolas Vilkaviškyje išgyvena renesansą“

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Šiais me­tais ra­jo­ne spar­čiai pra­dė­jo po­pu­lia­rė­ti fut­bo­las. Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ra­jo­no pir­me­ny­bės, ku­rio­se pa­si­ry­žo da­ly­vau­ti net 10 eki­pų. Dar trys mū­sų kraš­to ko­man­dos var­žo­si įvairiose ap­skri­ties bei ša­lies ly­go­se. Apie fut­bo­lo si­tua­ci­ją ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kū­no kul­tū­ros ir spor­to vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Ro­lan­du LI­PI­NU.

– Kas lė­mė au­gan­tį fut­bo­lo po­pu­lia­ru­mą ra­jo­ne?

– Jau per­nai at­si­ra­do pir­mų­jų po­žy­mių, kad fut­bo­las ra­jo­ne yra gy­vas: Lie­tu­vos tre­čio­sios ly­gos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties pir­me­ny­bė­se Vil­ka­viš­kio „At­ža­los“ fut­bo­lo klu­bo ko­man­da po il­gos per­trau­kos užė­mė gar­bin­gą tre­čią­ją vie­tą ir pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­liais.

Ma­nau, jog šie­met di­džiau­sią pa­gy­vė­ji­mą su­ža­di­no sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo net 14 ko­man­dų. Šių pir­me­ny­bių pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius ir vyk­dy­to­jas bu­vo Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gi­das Ka­ra­lius.

Pa­va­sa­rį or­ga­ni­za­vo­me fut­bo­lo pir­me­ny­bes lau­ko sta­dio­nuo­se. Ir anks­čiau jas reng­da­vo­me, ta­čiau nie­ka­da jo­se ne­da­ly­va­vo tiek daug – net de­šimt – ko­man­dų. Se­niau pir­me­ny­bės bū­da­vo pa­na­šios į trum­pą tur­ny­rą, ku­ria­me ke­lios eki­pos grei­tai iš­siaiš­kin­da­vo tar­pu­sa­vio san­ty­kius, iš­si­da­ly­da­vo me­da­lius ir iš­si­skirs­ty­da­vo. Šie­met pir­mą kar­tą jos su­reng­tos dvie­jų ra­tų sis­te­ma. Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me pir­ma­ja­me ra­te bu­vo su­žais­tos 45 rung­ty­nės. Pa­na­šiai tiek pla­nuo­ja­ma ir ant­ra­ja­me ra­te, ku­ris tu­rė­tų pra­si­dė­ti rug­sė­jo pra­džio­je.

Ke­ti­na­me su­reng­ti ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no fut­bo­lo tau­rės tur­ny­rą, to­dėl rung­ty­nių skai­čius tu­rė­tų išaug­ti iki 100. Pir­me­ny­bė­se var­žo­si be­veik pu­sant­ro šim­to spor­ti­nin­kų – tai di­džiu­liai skai­čiai to­kiam ma­žam ra­jo­nui kaip Vil­ka­viš­kis.

– Kas la­biau­siai pri­si­dė­jo prie sėk­min­gai be­si­klos­tan­čių ra­jo­no pir­me­ny­bių?


– Tam įta­kos tu­rė­jo ne­ma­žai fak­to­rių. Vi­sų pir­ma, pa­si­kei­tė val­džios at­sto­vų po­žiū­ris į spor­tą bei fut­bo­lą. Sma­gu, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Aud­rius Bal­bie­rius sky­rė Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­no pri­žiū­rė­to­jo eta­tą. Ga­vo­me są­ži­nin­gai dir­ban­tį žmo­gų, ku­ris ne tik pui­kiai pa­ruo­šia fut­bo­lo aikš­tę ra­jo­no pir­me­ny­bėms, bet ir pri­žiū­ri bei pa­lai­ko nuo­la­ti­nę tvar­ką sta­dio­ne. La­bai daug dė­me­sio spor­to ba­zių prie­žiū­rai ski­ria ir Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­ni­ja, ypač tuo rū­pi­na­si vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Re­mi­gi­jus Ku­raus­kas. Anks­čiau ne­re­tai bū­da­vo taip, kad vi­si tik žiū­rė­da­vo vie­ni į ki­tus ir kra­ty­da­vo­si at­sa­ko­my­bės. Ne kar­tą te­ko ir man pa­čiam nu­pjau­ti sta­dio­no ve­ją, nes ne­bu­vo nie­ko ki­to, kas ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti.

Pa­ga­liau ra­jo­ne at­si­ra­do žmo­gus, ku­ris su­ge­ba, ga­li ir no­ri tvar­ky­ti vi­sus or­ga­ni­za­ci­nius fut­bo­lo pir­me­ny­bių rei­ka­lus, – tai pir­me­ny­bių vy­riau­sia­sis tei­sė­jas Ša­rū­nas Lit­vi­nas. Jis yra žai­dęs gar­siau­siuo­se ša­lies klu­buo­se, to­kiuo­se kaip Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“, Vil­niaus „Vėt­ra ar Tau­ra­gės „Tau­ras“. Ša­rū­nui ten­ka ant sa­vo pe­čių pa­kel­ti tik­rai ne­ma­žą naš­tą: de­rin­ti rei­ka­lus su ko­man­dų va­do­vais, tei­sė­jais, sta­dio­no pri­žiū­rė­to­ju, už­pil­dy­ti pro­to­ko­lus, ves­ti sta­tis­ti­ką. Su­dė­jus vi­sus šiuos da­ly­kus ma­ty­ti ir re­zul­ta­tai. Pir­me­ny­bės vyks­ta sklan­džiai, vi­si pa­ten­kin­ti. Kai vis­kas ge­rai se­ka­si, at­si­ran­da ir mo­ra­li­nis pa­si­ten­ki­ni­mas, o ši­to se­niau kar­tais pri­trūk­da­vo.

– Kas dar, be šių pir­me­ny­bių, di­di­na fut­bo­lo po­pu­lia­ru­mą?


– Prie fut­bo­lo po­pu­lia­ri­ni­mo ne­ma­žai pri­si­de­da ir tur­ny­ras Ky­bar­tų se­niū­ni­jos tau­rei lai­mė­ti. Ja­me iš vi­so da­ly­vau­ja 7 ko­man­dos, o tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja ir vyk­do ky­bar­tie­čiai fut­bo­lo en­tu­zias­tai Man­tas Ke­rei­ša bei Ne­ri­jus De­me­nius.

Taip pat šie­met trys mū­sų kraš­to ko­man­dos da­ly­vau­ja įvai­rio­se Lie­tu­vos bei ap­skri­ties ly­go­se. Ky­bar­tų „Svei­ka­ta“ var­žo­si Lie­tu­vos ant­ros fut­bo­lo ly­gos Pie­tų zo­no­je. Jo­je ky­bar­tie­čiai tarp de­šim­ties ko­man­dų kol kas uži­ma gar­bin­gą penk­tą­ją vie­tą. Jie ne­pra­ra­dę rea­lių ga­li­my­bių kil­ti aukš­čiau, nes nuo tre­čios vie­tos at­si­lie­ka tik tri­mis taš­kais.

Re­zul­ta­ty­viau­sias „Svei­ka­tos“ ko­man­dos žai­dė­jas vil­ka­viš­kie­tis Gin­ta­ras Či­bir­ka jau yra įmu­šęs 7 įvar­čius.

Na­cio­na­li­nė­je mė­gė­jų fut­bo­lo ly­go­je šie­met ko­vo­ja Vil­ka­viš­kio „At­ža­los“ spor­ti­nin­kai. Kol kas mū­siš­kiams se­ka­si tik­rai ne­blo­gai. Be­veik įpu­sė­jus var­žy­boms, „At­ža­la“ tarp 15 ko­man­dų yra ant­ro­je vie­to­je ir rim­tai tai­ko­si į čem­pio­nų ti­tu­lą.

Re­zul­ta­ty­viau­siai ly­go­je žai­džia Š. Lit­vi­nas, ku­ris jau įmu­šė net 16 įvar­čių, penk­to­je vie­to­je – 11 kar­tų pa­si­žy­mė­jęs G. Či­bir­ka.

Vil­ka­viš­ky­je tu­ri­me vie­ną ge­riau­sių aikš­čių ir jau po­rą kar­tų bu­vo­me su­ren­gę Na­cio­na­li­nės mė­gė­jų fut­bo­lo ly­gos tu­rus. Čia bu­vo su­va­žia­vu­sios be­veik vi­sos ly­gos ko­man­dos – ir vi­soms rung­ty­nių or­ga­ni­za­vi­mas bei aikš­tės ko­ky­bė pa­li­ko ge­rą įspū­dį.

Tarp še­šių Sek­ma­die­nio fut­bo­lo ly­gos ko­man­dų žai­džia Čyč­kų „Še­šu­pė“. Ji dar da­ly­va­vo ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties fut­bo­lo pir­me­ny­bė­se, ta­čiau ne­pel­niu­si nė vie­no taš­ko li­ko pa­sku­ti­nė – ket­vir­ta. Ne­pai­sant to, džiu­gu, kad ne tik mies­te yra fut­bo­lo en­tu­zias­tų, bet ir kai­muo­se.

– Ko­kią ma­to­te fut­bo­lo atei­tį mū­sų kraš­te?


– Kol kas vis­kas klos­to­si ne­blo­gai, to­dėl ma­nau, jog atei­tis tu­rė­tų bū­ti švie­si. Aiš­ku, ne­ži­no­me, kaip vis­kas vyks to­liau, ta­čiau da­bar sma­gu, kad at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie yra suin­te­re­suo­ti po­pu­lia­rin­ti ir plė­to­ti fut­bo­lą. Ra­jo­no Spor­to mo­kyk­lo­je dir­ba net ke­tu­ri tre­ne­riai: Vil­ka­viš­ky­je – Vy­tau­tas Kru­kaus­kas bei Ša­rū­nas Lit­vi­nas, Ky­bar­tuo­se – Ri­mas Ka­no­pa ir Liu­tau­ras Sa­vic­kas. Fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes lan­ko be­veik pu­sant­ro šim­to vai­kų. Lie­tu­vos spor­to mo­kyk­lų sa­lės pir­me­ny­bė­se da­ly­vau­ja net ke­tu­rios Vil­ka­viš­kio spor­to mo­kyk­los ko­man­dos, o lau­ke žai­džia pen­kios Spor­to mo­kyk­los eki­pos ir Ky­bar­tų klu­bi­nė ko­man­da „Svei­ka­ta 2“.

Tu­ri­me ir per­spek­ty­vių fut­bo­li­nin­kų, be­si­mo­kan­čių Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos aka­de­mi­jo­se ar žai­džian­čių įvai­raus am­žiaus Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nė­se. Aš­tuo­nio­lik­me­čių rink­ti­nė­je žai­džia Ed­vi­nas Stan­kus ir Taut­vy­das Za­vic­kas, de­vy­nio­lik­me­čių – Eri­kas Gri­gai­tis, U-21 (iki 21 me­tų) – Vy­tau­tas La­se­vi­čius, U-23 (iki 23 me­tų) – Aud­rius Bro­kas.

Rei­kia ti­kė­tis, kad vi­sų en­tu­ziaz­mas neišb­lės ir atei­ty­je, o no­rin­čių­jų pri­si­dė­ti prie fut­bo­lo ir ap­skri­tai prie spor­to po­pu­lia­ri­ni­mo tik dau­gės.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas