„Santaka“ / Rentgeno nuotraukos lūžių nerodė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-25 22:44

Dalinkitės:  


Į ligoninę atvykę ir medikų apžiūrėti pacientai ne visada išeina patenkinti.

Autorės nuotr.


Rentgeno nuotraukos lūžių nerodė

Eglė MIČIULIENĖ

Šven­tėms į Ky­bar­tus pas gi­mi­nai­čius at­vy­kęs kau­nie­tis per ne­lai­min­gą įvy­kį pa­ty­rė trau­mą ir bu­vo nu­vež­tas į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių.

Ta­čiau vy­riš­kio ar­ti­mie­ji ne­ga­li su­pras­ti, kaip jį ap­žiū­rė­jęs gy­dy­to­jas ga­lė­jo ne­pas­te­bė­ti ke­tu­rių lū­žu­sių šon­kau­lių.


Per bal­ko­ną


Ne­se­niai į re­dak­ci­ją krei­pė­si ky­bar­tie­tis Ro­lan­das Pau­ža.

Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, jog pas jį į sve­čius bir­že­lio 24-ąją, per Jo­ni­nes, at­vy­ko Kau­ne gy­ve­nan­tis pa­tė­vis Čes­lo­vas Jan­ci­ke­vi­čius.

Vė­lų va­ka­rą vy­riš­kis išė­jo į bal­ko­ną.

Ne­ži­nia, ar 78 me­tų žmo­gui pa­si­da­rė blo­ga, ar jis pra­ra­do pu­siaus­vy­rą, ta­čiau gar­baus am­žiaus vy­ras per­si­svė­rė per ant­ro aukš­to bal­ko­ną ir iš­kri­to.

Į laip­tus su­si­tren­kęs vy­riš­kis iš pra­džių pra­ra­do są­mo­nę. Ant že­mės gu­lin­tį Č. Jan­ci­ke­vi­čių ra­do ar­ti­mie­ji ir iš­kart nu­ve­žė į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę.


Pa­da­rė nuo­trau­kas


Priė­mi­mo sky­riu­je su­si­ža­lo­ju­sį pa­cien­tą ap­žiū­rė­jo tuo me­tu bu­dė­jęs gy­dy­to­jas chi­rur­gas Liu­das Rū­kas.

R. Pau­ža pa­sa­ko­jo, jog me­di­kas pa­da­rė rent­ge­no nuo­trau­kas, paaiš­ki­no, jog lū­žių nė­ra, o tik su­tren­ki­mas, tad sky­rė skaus­mą mal­ši­nan­čių vais­tų ir iš­lei­do gy­dy­tis na­mo.

Č. Jan­ci­ke­vi­čius ken­tė­jo skaus­mus maž­daug sa­vai­tę. Vyras ko­sė­jo, kar­tais ir su krau­ju, du­so, bet gal­vo­jo, kad taip yra dėl su­tren­ki­mo, ir lau­kė, kol pa­sveiks.

Ta­čiau sa­vi­jau­ta nė tru­pu­čio ne­ge­rė­jo, tad lie­pos 1 die­ną vy­riš­kis pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Kau­ne krei­pė­si į šei­mos gy­dy­to­ją. Ši ap­žiū­rė­jo, pa­da­rė rent­ge­no nuo­trau­kas ir... ra­do ke­tu­ris lū­žu­sius šon­kau­lius.

„Šei­mos gy­dy­to­ja, įver­ti­nu­si si­tua­ci­ją, iš­kart nu­siun­tė į kli­ni­kas. Ten pa­tvir­ti­no tą pa­tį: lū­žę šon­kau­liai, yra skys­čio ruo­žas ant plau­čių. Žmo­gui bu­vo iš­ra­šy­ta an­ti­bio­ti­kų, kas trys die­nos da­ro­mos rent­ge­no nuo­trau­kos ir ste­bi­ma būk­lė, nes įtar­ta ir plau­čių už­de­gi­mo pra­džia. O mes nie­kaip ne­sup­ran­ta­me, kaip rent­ge­no nuo­trau­ko­je įma­no­ma ne­pas­te­bė­ti net ke­tu­rių lū­žu­sių šon­kau­lių?“ – ste­bė­jo­si ky­bar­tie­tis.

Č. Jan­ci­ke­vi­čius ir to­liau gy­do­si na­muo­se, ta­čiau, ar­ti­mų­jų tei­gi­mui, jo būk­lė jau ge­rė­ja.


Ne vis­ką švie­tė


Pa­kal­bin­tas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas Pet­ras Arū­nas Vai­tie­kū­nas, per­žvel­gęs pa­cien­to li­gos is­to­ri­ją, paaiš­ki­no, jog bir­že­lio 24-osios vi­dur­nak­tį į Priė­mi­mo sky­rių at­vy­kęs kau­nie­tis skun­dė­si stu­bu­ro ir gal­vos skaus­mais.

„Dak­ta­ras Liu­das Rū­kas ra­do gal­vos odos nu­broz­di­ni­mą ir, iš­klau­sęs pa­cien­to nu­si­skun­di­mus, pa­da­rė kar­diog­ra­mą (vy­riš­kis bu­vo su šir­dies sti­mu­lia­to­riu­mi). Be to, sky­rė ra­dio­lo­gi­nius ty­ri­mus: dvi gal­vos bei po vie­ną stu­bu­ro krū­ti­ni­nės ir juos­me­ni­nės da­lies nuo­trau­kas. Jo­kių lū­žių šio­se nuo­trau­ko­se ne­ma­ty­ti. Tai su­pran­ta­ma, nes nuo­trau­kos pa­da­ry­tos ne tuo re­ži­mu ir stu­bu­ro nuo­trau­ko­je šon­kau­lių vaiz­do ne­si­ma­to. Pap­ras­tai kal­bant, ne ta vie­ta švies­ta.

Ka­dan­gi krū­ti­nės skaus­mu pa­cien­tas ne­si­skun­dė, jam ne­bu­vo at­lik­ta krū­ti­nės ląs­tos rent­ge­nog­ra­ma, – kal­bė­jo P. A. Vai­tie­kū­nas.

Pa­sak me­di­ko, sun­ku pa­sa­ky­ti, ar gy­dy­to­jas pri­va­lė­jo per­švies­ti ir krū­ti­nės ląs­tą. Esą jau ir taip bu­vo pa­da­ry­tos ke­tu­rios nuo­trau­kos.

„Mes ne­ga­li­me at­lik­ti vi­so kū­no rent­ge­nog­ra­mos, žiū­ri­me ten, kur skau­da. O žmo­gus, ma­tyt, neak­cen­ta­vo krū­ti­nės skaus­mo. Stu­bu­ro pa­žei­di­mas yra daug pa­vo­jin­ges­nis da­ly­kas nei šon­kau­lių trau­ma, to­dėl, ma­nau, dak­ta­ras žiū­rė­jo tą sri­tį, ku­rią ir skau­dė­jo.

Ta­čiau bū­na, kad su­ma­žė­jus vie­nam skaus­mui iš­ryš­kė­ja ki­tas. Jei pa­cien­tas jau­tė­si blo­gai, jis ga­lė­jo kreip­tis dar kar­tą“, – svars­tė P. A. Vai­tie­kū­nas.


Si­tua­ci­ja – ne­ma­lo­ni


Chi­rur­gas L. Rū­kas taip pat tei­gė ma­nąs, kad at­li­ko vi­sus bū­ti­niau­sius veiks­mus. Pa­sak me­di­ko, pa­cien­tas ne­si­skun­dė krū­ti­nės ląs­tos skaus­mu, to­dėl ši vie­ta ir ne­bu­vo švies­ta.

Bet ar esant to­kiai trau­mai, kai 78 me­tų žmo­gus kri­to iš ne­ma­žo aukš­čio ir bu­vo pra­ra­dęs są­mo­nę, ne­rei­kė­jo at­lik­ti iš­sa­mes­nių ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų?

„Ma­nau, pa­gal si­tua­ci­ją to­kių ty­ri­mų už­te­ko. Jei žmo­gus bū­tų skun­dę­sis ko­jos, ran­kos ar krū­ti­nės skaus­mu, bū­tu­me da­rę ati­tin­ka­mas nuo­trau­kas. Ga­li­ma žmo­gų ir vi­są nu­fo­tog­ra­fuo­ti, bet kam? Juk kiek­vie­na rent­ge­no pro­ce­dū­ra nė­ra svei­ka, to­dėl kli­ni­ki­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas re­mian­tis skun­dais, anam­ne­ze“, – aiš­ki­no chi­rur­gas.

Vis dėl­to L. Rū­kas pri­pa­ži­no, jog to­kia si­tua­ci­ja jam la­bai ne­ma­lo­ni.

„Jau apie 40 me­tų dir­bu trau­ma­to­lo­gu ir, at­ro­do, tu­riu pa­ty­ri­mo. Bet at­si­ti­ko taip, kaip at­si­ti­ko. Ne­ga­liu nu­neig­ti, kad šį kar­tą ap­si­žiop­li­nau. Da­bar, žiū­rint ret­ros­pek­ty­viai, kal­bė­ti be­pi­gu...“ – sakė me­di­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas