„Santaka“ / Naujas direktorius tęs pradėtus darbus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-25 22:28

Dalinkitės:  


Nau­ja­sis Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius Rim­vy­das Žie­mys su čia gy­ve­nan­čiais ne­ga­lią tu­rin­čiais žmo­nė­mis grei­tai ra­do bend­rą kal­bą.

Autoriaus nuotr.


Naujas direktorius tęs pradėtus darbus

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Nuo lie­pos pra­džios Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­na ži­no­mas Lie­tu­vos ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kos bei vi­suo­me­nės vei­kė­jas Rim­vy­das Žie­mys.Il­gai dve­jo­jo

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys R. Žie­mys pa­sta­ruo­ju me­tu be­veik de­šimt­me­tį dir­bo AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tink­lų Aly­taus re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės sky­riaus vir­ši­nin­ku. Ta­čiau bend­ro­vė­je pra­si­dė­jus įvai­rioms re­for­moms nu­spren­dė pa­lik­ti uži­ma­mas pa­rei­gas.

„Išė­jęs iš dar­bo dar il­gai gal­vo­jau, ką no­rė­čiau to­liau veik­ti gy­ve­ni­me. Bū­si­mas pa­rei­gas rin­kau­si kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai“, – sa­kė R. Žie­mys.

Su­ži­no­jęs apie kon­kur­są Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti, jis dau­giau nei mė­ne­sį svars­tė ar­gu­men­tus „už“ ir „prieš“, kol ga­liau­siai pa­si­ry­žo ja­me da­ly­vau­ti. „Tu­rė­jau pa­siū­ly­mų ir to­liau dirb­ti Ma­ri­jam­po­lė­je, ta­čiau la­bai no­rė­jau lik­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne. Tai bu­vo vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų, ren­kan­tis nau­ją dar­bo vie­tą“, – at­sklei­dė pa­šne­ko­vas.

Po to, kai pe­rė­jo į ki­tas pa­rei­gas, Vir­ba­ly­je gy­ve­nan­tis R. Žie­mys au­to­mo­bi­liu kas­dien nu­va­žiuo­ja į abu ga­lus apie pus­šim­tį ki­lo­met­rų – per­pus ma­žiau, nei su­si­da­ry­da­vo vyks­tant į Ma­ri­jam­po­lę.


Grei­tai ap­si­pra­to


Lai­mė­jęs kon­kur­są ir ta­pęs so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riu­mi R. Žie­mys su­si­dū­rė su vi­siš­kai ki­to­kia dar­bo spe­ci­fi­ka nei iki tol.

Pa­sak jo, sun­kiau­sia bu­vo pir­mą die­ną. Ta­čiau la­bai grei­tai ap­si­pra­to ir da­bar jau ma­no, jog šia­me dar­be ga­lės sa­ve vi­siš­kai rea­li­zuo­ti. Prieš pra­de­dant ei­ti nau­jas pa­rei­gas nau­jam va­do­vui dau­giau­siai ne­ri­mo kė­lė tai, kaip pa­vyks su­tar­ti su čia gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis.

„Vis dėl­to tai yra spe­ci­fi­nė so­cia­li­nės glo­bos įstai­ga, to­dėl pra­džio­je jau­du­lio tik­rai bu­vo. Da­bar jau vis­kas ge­rai. Kiek­vie­ną ry­tą įstai­gos dar­buo­to­jai ma­ne su­tin­ka, o va­ka­re – iš­ly­di. Vie­ni su ki­tais grei­tai ra­do­me bend­rą kal­bą“, – šyp­te­lė­jo R. Žie­mys.


Ne­bu­vo nau­ja


Pak­laus­tas, ar ne­sun­ku bu­vo pe­rei­ti iš ener­ge­ti­kos į so­cia­li­nę sri­tį, nau­ja­sis glo­bos na­mų di­rek­to­rius tvir­ti­no, jog tai pa­da­ry­ti bu­vo ga­na leng­va. Bū­nant Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, da­lį ka­den­ci­jos R. Žiemiui te­ko dar­buo­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te, kur te­ko su­si­dur­ti su pa­na­šia veik­la. Atei­da­mas į šias pa­rei­gas jis jau bu­vo su­si­pa­ži­nęs su įvai­riais tei­sės ak­tais, tu­rė­jo bend­rą su­pra­ti­mą apie šiuos rei­ka­lus.

R. Žie­mys pri­si­pa­ži­no mėgs­tan­tis gy­ve­ni­mo iš­šū­kius, nes jie ver­čia to­bu­lė­ti, siek­ti nau­jų ži­nių. „Galbūt, jei­gu bū­čiau li­kęs se­na­me dar­be, vis­kas bū­tų daug pa­pras­čiau ir leng­viau, ta­čiau esu pa­si­ry­žęs įro­dy­ti tiek sau, tiek ki­tiems, kad sėk­min­gai ga­liu veik­ti ir ki­to­se sri­ty­se“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.Tęs pra­dė­tus dar­bus


Iš vi­so Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 300 ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Čia dir­ba pu­sant­ro šim­to dar­buo­to­jų, dar dvie­jų – užim­tu­mo spe­cia­lis­to bei psi­chiat­ro – šiuo me­tu trūks­ta.

„Gy­ve­ni­mo bei dar­bo są­ly­go­mis tik­rai ne­ga­li­ma skųs­tis. Aiš­ku, vi­sa­da no­ri­si ge­riau, bet rei­kia džiaug­tis ir tuo, ką tu­ri­me. Esa­me biu­dže­ti­nė įstai­ga, to­dėl jei vals­ty­bei trūks­ta pi­ni­gų, jų trūks­ta ir mums. Vis dėl­to ti­ki­me, jog mū­sų so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jams ir dar­buo­to­jams su­da­ro­mos są­ly­gos atei­ty­je tik ge­rės”, – vy­lė­si nau­ja­sis di­rek­to­rius.

Jis tvir­ti­no, kad ne­si­ruo­šia kar­di­na­liai keis­ti bu­vu­sios di­rek­to­rės Sta­nis­la­vos Gra­ži­nos Gri­gie­nės veik­los kryp­čių.

„Ke­ti­nu dirb­ti nuo­sek­liai. Čia gy­ve­na so­cia­liai jaut­rūs žmo­nės ir jo­kių stai­gių re­for­mų da­ry­ti ne­ga­li­ma. Kol kas ir pa­ts dar mo­kau­si nau­jos veik­los spe­ci­fi­kos, gi­li­nuo­si į ją. Ža­du tęs­ti bu­vu­sios di­rek­to­rės pra­dė­tus dar­bus“, – sa­kė R. Žie­mys.

Vie­nu iš pa­grin­di­nių sa­vo už­da­vi­nių di­rek­to­rius įvar­di­jo no­rą už­megz­ti kon­tak­tus su par­tne­riais už­sie­ny­je. Jis jau su­si­sie­kė su Da­ni­jos bei Olan­di­jos at­sto­vais. „Šio­se ša­ly­se tu­riu se­nų pa­žin­čių. Bū­tų sma­gu ka­da nors ap­si­keis­ti de­le­ga­ci­jo­mis. Ma­nau, jog tai – tik lai­ko klau­si­mas“,– op­ti­mis­tiš­kai žvel­gė į atei­tį pa­šne­ko­vas.

Jis taip pat ke­ti­na ap­lan­ky­ti ki­tas mū­sų ša­lies glo­bos įstai­gas, pa­si­da­ly­ti su jų darbuotojais ži­nio­mis, pa­ly­gin­ti su­da­ro­mas gy­ve­ni­mo bei dar­bo są­ly­gas, o pa­tir­tį pri­tai­ky­ti pra­kti­ko­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas