„Santaka“ / „Mis Lietuva“ konkurso dalyvė dėkinga savo mamai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-22 05:44

Dalinkitės:  


Vilkaviškietė Jovita Jašinskaitė nesigaili dalyvavusi konkurse ir, progai pasitaikius, pasielgtų taip pat.

Nuotr. iš J. Jašinskaitės asmeninio albumo.


„Mis Lietuva“ konkurso dalyvė dėkinga savo mamai

Eglė MIČIULIENĖ

Bai­gė­si dar vie­nas „Mis Lie­tu­va“ kon­kur­sas. Vie­ni ren­gi­nį gy­rė, ki­ti kri­ti­ka­vo, tre­tiems jis ap­skri­tai ne­pa­li­ko įspū­džio.

Ta­čiau ne­ma­žai vil­ka­viš­kie­čių te­le­vi­zo­rių įsi­jun­gė bent jau dėl to, kad gra­žuo­lių rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ir Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­ti Jo­vi­ta Ja­šins­kai­tė.


Dir­ba mo­de­liu


Apie J. Ja­šins­kai­tę „San­ta­ko­je“ jau bu­vo­me ra­šę prieš po­rą me­tų.

Di­de­lė­je šei­mo­je užau­gu­si sa­va­ran­kiš­ka mer­gi­na nuo 16 me­tų dir­bo mo­de­liu Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Li­ba­ne, Egip­te, Tai­lan­de ir ki­to­se ša­ly­se.

Po pa­sku­ti­nio iš­vy­ki­mo ir pu­sės me­tų dar­bo už­sie­ny­je Jovita grį­žo ruoš­tis sto­ja­mie­siems eg­za­mi­nams. Ir vi­sai ne­pla­nuo­tai ry­žo­si da­ly­vau­ti gro­žio kon­kur­se.

„Skai­čiau vie­na­me in­ter­ne­to tink­la­la­py­je nau­jie­nas ir „iš­me­tė“ reklamą apie at­ran­ką į bū­si­mą kon­kur­są. Pa­gal­vo­ju­si nu­spren­džiau už­pil­dy­ti an­ke­tą“, – pa­sa­ko­jo Jo­vi­ta.

Prieš pat kon­kur­są mer­gi­na or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pa­kvies­ta į sos­ti­nę ir tu­rė­jo at­sa­ky­ti į įvai­rius ko­mi­si­jos klau­si­mus.

Iš di­de­lio bū­rio mer­gi­nų J. Ja­šins­kai­tė bu­vo at­rink­ta da­ly­vau­ti „Mis Lie­tu­va 2011“ kon­kur­so fi­na­li­nia­me eta­pe, į ku­rį iš viso pa­te­ko tik keturiolika pre­ten­den­čių.

Po at­ran­kos de­vy­nio­lik­me­tė Jovita ėmė ruoš­tis kon­kur­sui. Iš pra­džių fo­to­se­si­joms va­ži­nė­jo į Vil­nių, ta­čiau pra­si­dė­jus re­pe­ti­ci­joms su dar dviem mer­gi­no­mis iš­si­nuo­mo­jo bu­tą sos­ti­nė­je.


Bu­vo vis­ko


„Dir­bo­me daug, trū­ko poil­sio ir nuo­lat jau­tė­me nuo­var­gį. Bet, ki­ta ver­tus, bu­vo sma­gu ir įdo­mu, lai­kas pra­bė­go grei­tai. Tu­rė­jo­me pui­kią cho­reog­ra­fę Leo­ka­di­ją Da­bu­žins­kai­tę. Ši mo­te­ris mus mo­kė ne tik vaikš­čio­ti, ju­dė­ti sce­no­je, bet net ir kal­bė­ti, da­vė įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų iš vi­sų sri­čių. Pui­kus ge­le­ži­nės kant­ry­bės žmo­gus. Ti­kiuo­si, su ja dar pa­bend­rau­si­me“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Jo­vi­ta sa­kė, kad ne­tru­ko su­si­drau­gau­ti su ki­to­mis mer­gi­no­mis. Ta­čiau ne­slė­pė, jog tarp kon­kur­so da­ly­vių pa­si­tai­kė vis­ko.

„Iš pra­džių, kol vie­na ki­tos ne­pa­ži­no­jo­me, vis­kas at­ro­dė gra­žu. Bet vė­liau „iš­lin­do“ ne tik ma­lo­nūs mer­gi­nų cha­rak­te­rio bruo­žai. Kai ku­rios da­ly­vės el­gė­si keis­tai, jau­tė­si iš­skir­ti­nės ir nuo pat pra­džių be­veik „ma­ta­vo­si“ ka­rū­ną. Bu­vo ir ne­sma­gių ne­su­sip­ra­ti­mų. Ta­čiau di­de­lė da­lis mer­gi­nų su­ta­rė pui­kiai“, – da­li­jo­si įspū­džiais de­vy­nio­lik­me­tė.


Ne­rei­kia žiū­rė­ti la­bai rim­tai


J. Ja­šins­kai­tė tvir­ti­no į „Mis Lie­tu­va“ kon­kur­są ėju­si be di­de­lių už­mo­jų. O dėl pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sių gra­žuo­lių ji tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Pa­ti Jo­vi­ta, jei bū­tų tu­rė­ju­si to­kią tei­sę, „Mis Lie­tu­va“ ka­rū­ną bū­tų už­dė­ju­si ma­ri­jam­po­lie­tei Al­mai Eniu­ly­tei. Ši su­val­kie­tė, Jo­vi­tos nuo­mo­ne, yra ir gra­ži, ir pro­tin­ga, ir lengvai bend­rau­jan­ti mer­gi­na.

„Kai ku­rios nie­ko ne­lai­mė­ju­sios mer­gi­nos ver­kė. Ži­no­ma, gai­la: juk da­ly­va­vo, in­ves­ta­vo – ir nie­ko neu­žė­mė. Bet rei­kia su­pras­ti, kad to­kie kon­kur­sai – tik žai­di­mas. Esu da­ly­va­vu­si to­kiuo­se gro­žio kon­kur­suo­se už­sie­ny­je – ten ir­gi vis­kas vyks­ta pa­na­šiai, ir iš pat pra­džių ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kas lai­mės ka­rū­ną. Nie­ko ne­rei­kia ti­kė­tis ar kaž­kam reikš­ti pre­ten­zi­jas. Aš pa­ti džiau­giuo­si, jog da­ly­va­vau, ge­rai pra­lei­dau lai­ką, su­si­pa­ži­nau su įvai­riais įdo­miais žmo­nė­mis: cho­reog­ra­fais, fo­tog­ra­fais ir kt. Ne­si­gai­liu, kad da­ly­va­vau ir, jei ki­tą kar­tą tu­rė­čiau to­kią ga­li­my­bę, tur­būt ir vėl da­ly­vau­čiau“, – pa­sa­ko­jo Jo­vi­ta.


Pa­re­mia ma­ma


Ži­no­ma, mer­gi­na pri­pa­ži­no, jog in­ves­tuo­ti rei­kė­jo ne­ma­žai, nes vis­ką: dra­bu­žius, ak­se­sua­rus – te­ko pirk­ti pa­čiai.

Už fi­nan­si­nę pa­ra­mą Jo­vi­ta dė­kin­ga vie­nin­te­liam žmo­gui – ma­mai. Tik jos dė­ka mer­gi­na ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se.

„Ma­no tė­vai iš­si­sky­rę, su tė­vu ne­bend­rau­ja­me jau ke­le­tą me­tų. Jis tur­būt ir ne­pa­me­na, kaip aš at­ro­dau... Bet tu­riu la­bai ge­rą ma­mą – ačiū jai, kad ma­ne pa­lai­ko ir re­mia“, – kal­bė­jo J. Ja­šins­kai­tė.

Po kon­kur­so bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas va­ka­rė­lis. Tai­gi, pa­sak Jo­vi­tos, vis­ką sma­giai už­bai­gu­sios kon­kur­so da­ly­vės iš­si­skirs­tė sa­vais ke­liais.

Su kai ku­rio­mis mer­gi­no­mis Jo­vi­ta su­si­ra­ši­nė­ja ir to­liau. Ne vie­na iš jų do­mė­jo­si ir klau­si­nė­jo vil­ka­viš­kie­tės apie mo­de­lio dar­bą. „Da­lis pa­ne­lių, ma­nau, tik­rai pri­si­jungs. Tą pa­čią ma­ri­jam­po­lie­tę Al­mą mo­de­lių agen­tū­ra jau priė­mė dirb­ti“, – sa­kė Jo­vi­ta.


„Vis tiek įsto­siu“


Pa­čiai Jo­vi­tai mo­de­lio dar­bas – tik lai­ki­nas už­siė­mi­mas.

Per­nai mer­gi­na bai­gė Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją ir mė­gi­no tap­ti ak­to­re, ta­čiau neį­vei­kė di­de­lio kon­kur­so Mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je.

Vil­ka­viš­kie­tė nu­spren­dė vie­nus me­tus tęs­ti mo­de­lio dar­bą, o ki­tais me­tais vėl mė­gin­ti sto­ti į tą pa­čią ak­to­ri­nio meist­riš­ku­mo spe­cia­ly­bę.

Maž­daug pus­me­tį Jo­vi­ta dir­bo mo­de­liu Ki­ni­jo­je, Sin­ga­pū­re ir Ma­lai­zi­jo­je.

Pa­siū­ly­mų dirb­ti bu­vo ir dau­giau, bet J. Ja­šins­kai­tė grį­žo na­mo ruoš­tis sto­ja­mie­siems eg­za­mi­nams.

De­ja, ir šie­met Jo­vi­ta iš­kri­to, šįkart – iš ant­ro sto­ja­mų­jų eg­za­mi­nų tu­ro. Re­zul­ta­tai mer­gi­ną nu­vy­lė, ta­čiau ran­kų ji ža­da ne­nu­leis­ti ir to­liau siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo.

„Ge­riau pa­lauk­siu – aš lai­ko tu­riu, ką veik­ti – ir­gi tu­riu. Ži­nau, kad anks­čiau ar vė­liau vis tiek įsto­siu. O stu­di­juo­ti bet kur ne­no­riu“, – tvir­ti­no mer­gi­na.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas