„Santaka“ / „Mis Lietuva“ konkurso dalyvė dėkinga savo mamai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-22 05:44

Dalinkitės:  


Vilkaviškietė Jovita Jašinskaitė nesigaili dalyvavusi konkurse ir, progai pasitaikius, pasielgtų taip pat.

Nuotr. iš J. Jašinskaitės asmeninio albumo.


„Mis Lietuva“ konkurso dalyvė dėkinga savo mamai

Eglė MIČIULIENĖ

Bai­gė­si dar vie­nas „Mis Lie­tu­va“ kon­kur­sas. Vie­ni ren­gi­nį gy­rė, ki­ti kri­ti­ka­vo, tre­tiems jis ap­skri­tai ne­pa­li­ko įspū­džio.

Ta­čiau ne­ma­žai vil­ka­viš­kie­čių te­le­vi­zo­rių įsi­jun­gė bent jau dėl to, kad gra­žuo­lių rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ir Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­ti Jo­vi­ta Ja­šins­kai­tė.


Dir­ba mo­de­liu


Apie J. Ja­šins­kai­tę „San­ta­ko­je“ jau bu­vo­me ra­šę prieš po­rą me­tų.

Di­de­lė­je šei­mo­je užau­gu­si sa­va­ran­kiš­ka mer­gi­na nuo 16 me­tų dir­bo mo­de­liu Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Li­ba­ne, Egip­te, Tai­lan­de ir ki­to­se ša­ly­se.

Po pa­sku­ti­nio iš­vy­ki­mo ir pu­sės me­tų dar­bo už­sie­ny­je Jovita grį­žo ruoš­tis sto­ja­mie­siems eg­za­mi­nams. Ir vi­sai ne­pla­nuo­tai ry­žo­si da­ly­vau­ti gro­žio kon­kur­se.

„Skai­čiau vie­na­me in­ter­ne­to tink­la­la­py­je nau­jie­nas ir „iš­me­tė“ reklamą apie at­ran­ką į bū­si­mą kon­kur­są. Pa­gal­vo­ju­si nu­spren­džiau už­pil­dy­ti an­ke­tą“, – pa­sa­ko­jo Jo­vi­ta.

Prieš pat kon­kur­są mer­gi­na or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pa­kvies­ta į sos­ti­nę ir tu­rė­jo at­sa­ky­ti į įvai­rius ko­mi­si­jos klau­si­mus.

Iš di­de­lio bū­rio mer­gi­nų J. Ja­šins­kai­tė bu­vo at­rink­ta da­ly­vau­ti „Mis Lie­tu­va 2011“ kon­kur­so fi­na­li­nia­me eta­pe, į ku­rį iš viso pa­te­ko tik keturiolika pre­ten­den­čių.

Po at­ran­kos de­vy­nio­lik­me­tė Jovita ėmė ruoš­tis kon­kur­sui. Iš pra­džių fo­to­se­si­joms va­ži­nė­jo į Vil­nių, ta­čiau pra­si­dė­jus re­pe­ti­ci­joms su dar dviem mer­gi­no­mis iš­si­nuo­mo­jo bu­tą sos­ti­nė­je.


Bu­vo vis­ko


„Dir­bo­me daug, trū­ko poil­sio ir nuo­lat jau­tė­me nuo­var­gį. Bet, ki­ta ver­tus, bu­vo sma­gu ir įdo­mu, lai­kas pra­bė­go grei­tai. Tu­rė­jo­me pui­kią cho­reog­ra­fę Leo­ka­di­ją Da­bu­žins­kai­tę. Ši mo­te­ris mus mo­kė ne tik vaikš­čio­ti, ju­dė­ti sce­no­je, bet net ir kal­bė­ti, da­vė įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų iš vi­sų sri­čių. Pui­kus ge­le­ži­nės kant­ry­bės žmo­gus. Ti­kiuo­si, su ja dar pa­bend­rau­si­me“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Jo­vi­ta sa­kė, kad ne­tru­ko su­si­drau­gau­ti su ki­to­mis mer­gi­no­mis. Ta­čiau ne­slė­pė, jog tarp kon­kur­so da­ly­vių pa­si­tai­kė vis­ko.

„Iš pra­džių, kol vie­na ki­tos ne­pa­ži­no­jo­me, vis­kas at­ro­dė gra­žu. Bet vė­liau „iš­lin­do“ ne tik ma­lo­nūs mer­gi­nų cha­rak­te­rio bruo­žai. Kai ku­rios da­ly­vės el­gė­si keis­tai, jau­tė­si iš­skir­ti­nės ir nuo pat pra­džių be­veik „ma­ta­vo­si“ ka­rū­ną. Bu­vo ir ne­sma­gių ne­su­sip­ra­ti­mų. Ta­čiau di­de­lė da­lis mer­gi­nų su­ta­rė pui­kiai“, – da­li­jo­si įspū­džiais de­vy­nio­lik­me­tė.


Ne­rei­kia žiū­rė­ti la­bai rim­tai


J. Ja­šins­kai­tė tvir­ti­no į „Mis Lie­tu­va“ kon­kur­są ėju­si be di­de­lių už­mo­jų. O dėl pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sių gra­žuo­lių ji tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Pa­ti Jo­vi­ta, jei bū­tų tu­rė­ju­si to­kią tei­sę, „Mis Lie­tu­va“ ka­rū­ną bū­tų už­dė­ju­si ma­ri­jam­po­lie­tei Al­mai Eniu­ly­tei. Ši su­val­kie­tė, Jo­vi­tos nuo­mo­ne, yra ir gra­ži, ir pro­tin­ga, ir lengvai bend­rau­jan­ti mer­gi­na.

„Kai ku­rios nie­ko ne­lai­mė­ju­sios mer­gi­nos ver­kė. Ži­no­ma, gai­la: juk da­ly­va­vo, in­ves­ta­vo – ir nie­ko neu­žė­mė. Bet rei­kia su­pras­ti, kad to­kie kon­kur­sai – tik žai­di­mas. Esu da­ly­va­vu­si to­kiuo­se gro­žio kon­kur­suo­se už­sie­ny­je – ten ir­gi vis­kas vyks­ta pa­na­šiai, ir iš pat pra­džių ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kas lai­mės ka­rū­ną. Nie­ko ne­rei­kia ti­kė­tis ar kaž­kam reikš­ti pre­ten­zi­jas. Aš pa­ti džiau­giuo­si, jog da­ly­va­vau, ge­rai pra­lei­dau lai­ką, su­si­pa­ži­nau su įvai­riais įdo­miais žmo­nė­mis: cho­reog­ra­fais, fo­tog­ra­fais ir kt. Ne­si­gai­liu, kad da­ly­va­vau ir, jei ki­tą kar­tą tu­rė­čiau to­kią ga­li­my­bę, tur­būt ir vėl da­ly­vau­čiau“, – pa­sa­ko­jo Jo­vi­ta.


Pa­re­mia ma­ma


Ži­no­ma, mer­gi­na pri­pa­ži­no, jog in­ves­tuo­ti rei­kė­jo ne­ma­žai, nes vis­ką: dra­bu­žius, ak­se­sua­rus – te­ko pirk­ti pa­čiai.

Už fi­nan­si­nę pa­ra­mą Jo­vi­ta dė­kin­ga vie­nin­te­liam žmo­gui – ma­mai. Tik jos dė­ka mer­gi­na ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se.

„Ma­no tė­vai iš­si­sky­rę, su tė­vu ne­bend­rau­ja­me jau ke­le­tą me­tų. Jis tur­būt ir ne­pa­me­na, kaip aš at­ro­dau... Bet tu­riu la­bai ge­rą ma­mą – ačiū jai, kad ma­ne pa­lai­ko ir re­mia“, – kal­bė­jo J. Ja­šins­kai­tė.

Po kon­kur­so bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas va­ka­rė­lis. Tai­gi, pa­sak Jo­vi­tos, vis­ką sma­giai už­bai­gu­sios kon­kur­so da­ly­vės iš­si­skirs­tė sa­vais ke­liais.

Su kai ku­rio­mis mer­gi­no­mis Jo­vi­ta su­si­ra­ši­nė­ja ir to­liau. Ne vie­na iš jų do­mė­jo­si ir klau­si­nė­jo vil­ka­viš­kie­tės apie mo­de­lio dar­bą. „Da­lis pa­ne­lių, ma­nau, tik­rai pri­si­jungs. Tą pa­čią ma­ri­jam­po­lie­tę Al­mą mo­de­lių agen­tū­ra jau priė­mė dirb­ti“, – sa­kė Jo­vi­ta.


„Vis tiek įsto­siu“


Pa­čiai Jo­vi­tai mo­de­lio dar­bas – tik lai­ki­nas už­siė­mi­mas.

Per­nai mer­gi­na bai­gė Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją ir mė­gi­no tap­ti ak­to­re, ta­čiau neį­vei­kė di­de­lio kon­kur­so Mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je.

Vil­ka­viš­kie­tė nu­spren­dė vie­nus me­tus tęs­ti mo­de­lio dar­bą, o ki­tais me­tais vėl mė­gin­ti sto­ti į tą pa­čią ak­to­ri­nio meist­riš­ku­mo spe­cia­ly­bę.

Maž­daug pus­me­tį Jo­vi­ta dir­bo mo­de­liu Ki­ni­jo­je, Sin­ga­pū­re ir Ma­lai­zi­jo­je.

Pa­siū­ly­mų dirb­ti bu­vo ir dau­giau, bet J. Ja­šins­kai­tė grį­žo na­mo ruoš­tis sto­ja­mie­siems eg­za­mi­nams.

De­ja, ir šie­met Jo­vi­ta iš­kri­to, šįkart – iš ant­ro sto­ja­mų­jų eg­za­mi­nų tu­ro. Re­zul­ta­tai mer­gi­ną nu­vy­lė, ta­čiau ran­kų ji ža­da ne­nu­leis­ti ir to­liau siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo.

„Ge­riau pa­lauk­siu – aš lai­ko tu­riu, ką veik­ti – ir­gi tu­riu. Ži­nau, kad anks­čiau ar vė­liau vis tiek įsto­siu. O stu­di­juo­ti bet kur ne­no­riu“, – tvir­ti­no mer­gi­na.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas