„Santaka“ / Pilviškiečiams vandentiekio ir nuotekų tinklų dar teks palaukti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-20 22:16

Dalinkitės:  


Pil­viš­kietis Jo­nas Le­vic­kas vy­lė­si, kad mies­te­lio gy­ven­to­jai su­lauks van­den­tie­kio bei nuo­te­kų tink­lų, ta­čiau di­de­liu op­ti­miz­mu ne­tryš­ko.

Autoriaus nuotr.


Pilviškiečiams vandentiekio ir nuotekų tinklų dar teks palaukti

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Pil­viš­kių gy­ven­to­jas Jo­nas Le­vic­kas, klaus­da­mas, ka­da mies­te­ly­je bus įreng­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lai.


Bu­vo nu­ma­ty­ta


Tik 59 pro­c. vi­sų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų yra priei­na­mos cent­ra­li­zuo­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos. Ne­tu­rin­tys cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mo van­dens gy­ven­to­jai mais­tui ir bui­ti­niams rei­ka­lams nau­do­ja šach­ti­nių šu­li­nių van­de­nį, ku­rio už­terš­tu­mas daž­nai vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas.

Au­gant eko­no­mi­kai ir di­dė­jant žmo­gaus bui­ti­niams po­rei­kiams, su­nau­do­ja­ma vis dau­giau van­dens, kar­tu di­dė­ja ir nuo­te­kų kie­kiai. Ne­va­ly­tos nuo­te­kos ter­šia ap­lin­ką, van­dens tel­ki­nius. Vi­sos šios iš­var­dy­tos pro­ble­mos ypač ak­tua­lios Pil­viš­kių mies­te­lio gy­ven­to­jams.

„Vos treč­da­lis žmo­nių tu­ri priei­gą prie cent­ra­li­zuo­to van­dens tie­ki­mo, o prie ka­na­li­za­ci­jos – dar ma­žiau. Pa­dė­tis tik­rai pra­sta, ta­čiau ti­ki­mės, kad atei­ty­je ji pa­ge­rės“, – vy­lė­si Pil­viš­kių se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas.

Jis tvir­ti­no, jog pa­gal pir­mi­nį pro­jek­tą van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų tie­si­mas Pil­viš­kiuo­se tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tas dar prieš po­rą me­tų, ta­čiau dėl lė­šų sty­giaus dar­bai bu­vo ati­dė­ti.


Sun­kiau­sia žie­mą


Pa­sak pil­viš­kie­čio J. Le­vic­ko, blo­giau­sia, kad mies­te­ly­je nė­ra nuo­te­kų tink­lų.

„Van­de­nį siur­bia­me iš šu­li­nių. Taip gy­ve­na­me jau ne vie­ną de­šimt­me­tį ir prie to esa­me pri­pra­tę. Tai ne­su­ke­lia di­de­lių pro­ble­mų. Sun­kiau­sia yra žie­mą, kai ten­ka su­kti gal­vą, kur iš­pil­ti su­si­kau­pu­sias nuo­te­kas“, – ti­ki­no vy­riš­kis.

Jis pa­sa­ko­jo anks­čiau ūki­nin­ka­vęs ir nuo­te­kas vež­da­vęs bei pil­da­vęs ant nuo­sa­vų že­mių, ta­čiau da­bar to da­ry­ti ne­be­ga­lįs. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mu nuo lapk­ri­čio 1 d. iki ba­lan­džio 1 d. nuo­te­kų vež­ti ir pil­ti ant dir­vos ne­ga­li­ma.

„Ką da­ry­ti tuos pen­kis mė­ne­sius? Nuo­te­kos juk vis tiek kau­pia­si. Anks­čiau se­niū­ni­ja pa­dė­da­vo jas iš­vež­ti, ta­čiau vi­są lai­ką to da­ry­ti nė­ra pa­jė­gi. Žiū­rė­da­mas te­le­vi­zo­rių ar klau­sy­da­ma­sis ra­di­jo nuo­lat gir­džiu, kaip ES pi­ni­gai in­ves­tuo­ja­mi į gam­tos va­ly­mą, ta­čiau mes nie­ko pa­na­šaus ne­su­lau­kia­me“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė J. Le­vic­kas.


Ban­do ieš­ko­ti išei­čių


Kai ku­rie pil­viš­kie­čiai nė­ra lin­kę lauk­ti, kol bus nu­ties­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lai. J. Le­vic­kas pri­si­pa­ži­no, kad tiek jis, tiek kai ku­rie kai­my­nai jau tu­ri įsi­gi­ję spe­cia­lų bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį.

„O ką da­ry­ti? Rei­kia kaž­kaip spręs­ti su­si­da­riu­sią pro­ble­mą. Šis įren­gi­nys bei jo su­mon­ta­vi­mas kai­nuo­ja di­džiu­lius pi­ni­gus, ne kiek­vie­nas gy­ven­to­jas tai ga­li sau leis­ti“, – sa­kė J. Le­vic­kas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, nu­tie­sus nuo­te­kų tink­lus, jo tu­ri­mas įren­gi­nys taps be­ver­čiu ir pi­ni­gai bū­sią iš­mes­ti kaip į ba­lą.

„Aiš­ku, dar ga­lė­jo­me kol kas ne­pirk­ti bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nio, ta­čiau neaiš­ku, kiek bū­tų rei­kė­ję lauk­ti. Ži­no­me, kad Pil­viš­kiuo­se bu­vo nu­ma­ty­ta pa­gal ES struk­tū­ri­nę pa­ra­mą 2007–2013 me­tams tink­lus su­tvar­ky­ti, ta­čiau aki­vaiz­du, kad iki 2013-ųjų ne­bus spė­ta pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis. O kas ga­li už­tik­rin­ti, kad ir vė­liau ES mums skirs pa­ra­mą? Gal pi­ni­gų la­biau rei­kės kri­zę iš­gy­ve­nan­čiai Grai­ki­jai?“ – re­to­riš­kai klau­sė pil­viš­kie­tis.


Pa­teik­ta pa­raiš­ka


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas nie­ko konk­re­tes­nio pa­ža­dė­ti ne­ga­lė­jo.

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai esa­me pa­tei­kę pa­raiš­ką dėl Pil­viš­kių tink­lų bei nuo­te­kų va­lyk­los sta­ty­bos. Kol kas ne­sa­me ga­vę jo­kio at­sa­ky­mo, ar fi­nan­sa­vi­mas bus skir­tas, ar ne. Kai tiks­liai ži­no­si­me, jog yra skirtos lė­šos ar­ba bus pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis, ta­da ga­lė­si­me nu­ma­ty­ti tam tik­rus tiks­les­nius ter­mi­nus. Kol kas to pa­da­ry­ti ne­ga­li­me“, – aiš­ki­no M. Len­kas.

Spe­cia­lis­tas sa­kė, kad Pil­viš­kių mies­te­lio tink­lams kar­tu su nau­jos nuo­te­kų va­lyk­los sta­ty­ba rei­kia 8 mln. li­tų. Tie­sa, į bend­rą pro­jek­tą ke­ti­na­ma įtrauk­ti ir da­lies Vir­ba­lio bei Gied­rių van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų tie­si­mą, to­dėl jo ver­tė tu­rė­tų išaug­ti iki 11 mln. li­tų.


Trūks­ta lė­šų


„Pui­kiai su­pran­ta­me, kad Pil­viš­kiuo­se rea­lūs dar­bai pra­si­dės tik tuo­met, kai vi­siš­kai bus už­baig­ta va­lyk­los sta­ty­ba Vil­ka­viš­ky­je bei van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų tie­si­mas Ky­bar­tuo­se bei Vil­ka­viš­ky­je. Juk ne­ga­li­ma neuž­bai­gus vie­no šok­ti prie ki­to. Esa­me pri­vers­ti lauk­ti“ , – kal­bė­jo V. Ju­dic­kas.

M. Len­kas taip pat pa­tvir­ti­no, kad pir­miau­siai rei­kia at­lik­ti nu­ma­ty­tus dar­bus Vil­ka­viš­ky­je ir Ky­bar­tuo­se. Pa­sak spe­cia­lis­to, šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­ros re­no­va­vi­mas ir plėt­ra Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne“. Jau pra­si­dė­ję sta­ty­bos dar­bai Vil­ka­viš­kio nuo­te­kų va­lyk­lo­je, o van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­rai ieš­ko­ma pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. M. Len­kas tei­gė, jog dar­bų nu­pirk­ta už di­des­nę su­mą ne­gu tu­ri­ma, to­dėl lau­kia­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo dėl pa­pil­do­mo lė­šų sky­ri­mo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas