„Santaka“ / Maža erkė gali pridaryti didelių bėdų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-20 22:07

Dalinkitės:  


In­fek­ci­nių li­gų gy­dy­to­jas Juo­zas Dič­pi­ni­gai­tis sa­ko, jog pa­dau­gė­jo pa­cien­tų, ku­riems įta­ria­mas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas.

Autorės nuotr.


Maža erkė gali pridaryti didelių bėdų

Eglė MIČIULIENĖ

Me­di­kai per­spė­ja: suak­ty­vė­jo er­kės. Iš­si­ren­gę į gam­tą uo­gau­ti, gry­bau­ti ar šiaip poil­siau­ti tu­rė­tu­me bū­ti la­bai ati­dūs.


Siun­čia į Kau­ną


Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riaus me­di­kai vien per tris pa­sku­ti­nius šių me­tų mė­ne­sius su­lau­kė dau­giau nei tris­de­šimt pa­cien­tų, ku­rie krei­pė­si pra­šy­da­mi iš­trauk­ti įsi­siur­bu­sią er­kę.

Sup­ran­ta­ma, ne­ma­žai žmo­nių šiuos gyvius, pla­ti­nan­čius pa­vo­jin­gas li­gas, na­muo­se iš­si­trau­kė pa­tys.

Me­di­kų tei­gi­mu, iš­trauk­tos er­kės ne­ti­ria­mos, nes ty­ri­mas ga­na bran­gus ir ne­su­tei­kia rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos. Pa­ra­zi­tas pa­pras­čiau­siai su­nai­ki­na­mas, o žmo­gui pa­ta­ria­ma maž­daug mė­ne­sį ste­bė­ti įkan­di­mo vie­tą.

Nors ir su­ma­žė­jo Lai­mo li­gos at­ve­jų, me­di­kams ne­ri­mą ke­lia pa­di­dė­jęs ser­ga­mu­mas daug pa­vo­jin­ges­ne li­ga – er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės in­fek­ci­nių li­gų gy­dy­to­jas Juo­zas Dič­pi­ni­gai­tis tei­gė, jog vi­si pa­cien­tai, ku­riems įtar­tas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas, dėl to­li­mes­nio ty­ri­mo ir gy­dy­mo nu­kreip­ti į Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės In­fek­ci­nių li­gų sky­rių.


Ga­li il­gai ne­pa­si­reikš­ti


Kar­tais žmo­nės į me­di­kus krei­pia­si dėl odos pa­rau­di­mo, ku­ris at­si­ran­da pir­mo­sio­mis die­no­mis po er­kės įkan­di­mo. Ta­čiau, pa­sak in­fek­to­lo­gų, toks pa­rau­di­mas ir nie­žu­lys yra ne li­gos simp­to­mas, o tik aler­gi­nė odos reak­ci­ja. Į šiuos po­žy­mius ne­rei­kia kreip­ti dė­me­sio, jie po ke­le­to die­nų iš­nyks­ta.

„Jei žmo­gus už­si­krė­tė Lai­mo li­ga, maž­daug po 1–3 sa­vai­čių at­si­ran­da ova­lo for­mos vien­ti­sa rau­do­na dė­mė ar­ba žie­do for­mos pa­rau­di­mas. Tie­sa, lai­ko­tar­pis, kai at­si­ran­da pa­rau­di­mas, ga­li bū­ti ir ge­ro­kai il­ges­nis. Bu­vo at­ve­jų, kai er­kės įkan­di­mo vie­to­je pa­rau­di­mas at­si­ra­do tik po tri­jų mė­ne­sių ir pa­cien­tui nu­sta­ty­ta pir­ma Lai­mo li­gos sta­di­ja. Žmo­gus įkan­di­mo vie­to­je pa­pras­tai nei nie­žu­lio, nei skaus­mo, nei ki­tų ypa­tin­gų po­jū­čių ne­jau­čia, ne­pa­ky­la ir tem­pe­ra­tū­ra“, – kal­bė­jo J. Dič­pi­ni­gai­tis.

Ka­dan­gi Lai­mo li­ga yra bak­te­ri­nė, li­go­niui gy­dy­ti ski­ria­mas an­ti­bio­ti­kų kur­sas. Lai­ku nu­sta­čius li­gą ir iš­gė­rus vais­tus, po tri­jų sa­vai­čių pa­pras­tai pa­sveiks­ta­ma, ne­lie­ka jo­kių lie­ka­mų­jų reiš­ki­nių.

Per­sir­gus šia li­ga imu­ni­te­to neį­gy­ja­ma: ja ga­li­ma už­si­krės­ti iš nau­jo. Vak­ci­nos nuo Lai­mo li­gos nė­ra.


Pa­vo­jin­ga liga


Nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to vais­tų nė­ra, ta­čiau pro­fi­lak­tiš­kai ga­li­ma rink­tis skie­pus.

„Šiuo me­tu skie­py­tis nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to, ko ge­ro, jau ne­la­bai tiks­lin­ga. Ap­sau­ga bū­tų men­ka ir pa­vė­luo­ta. Ge­riau­sia nuo šios li­gos skie­py­tis anks­ty­vą pa­va­sa­rį. Po 1–3 mėn. su­lei­džia­ma ant­ra vak­ci­nos do­zė, po 9–12 mėn. – tre­čia, o pa­skui kas tre­jus me­tus ski­ria­mi pa­kar­to­ti­niai kur­sai“, – sa­kė J. Dič­pi­ni­gai­tis.

Er­ki­nis en­ce­fa­li­tas – kur kas ne­ma­lo­nes­nis ir sun­kiau gy­do­mas nei Lai­mo li­ga. Net ir lai­ku diag­no­za­vus su­si­rgi­mą, gy­dy­mas trun­ka daug il­giau, ga­li lik­ti ir sun­kių lie­ka­mų­jų reiš­ki­nių.

Įta­rus er­ki­nį en­ce­fa­li­tą vi­si li­go­niai siun­čia­mi kon­sul­tuo­tis pas in­fek­to­lo­gą, o nu­sta­čius li­gą gy­do­mi tik sta­cio­na­riai.

Šios li­gos po­žy­miai pa­si­ro­do maž­daug po 1–4 sa­vai­čių.

„Er­ki­niam en­ce­fa­li­tui bū­din­gas va­di­na­ma­sis dvi­ban­gis karš­čia­vi­mas. Po įkan­di­mo praė­jus maž­daug sa­vai­tei tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 38–40 laips­nių, skau­da gal­vą, są­na­rius, ki­taip ta­riant, li­gos po­žy­miai pri­me­na gri­pą.

Ne­ga­la­vi­mai praei­na sa­vai­me per 3–4 die­nas. Praė­jus maž­daug sa­vai­tei po pir­mo­jo karš­čia­vi­mo ban­gos, vėl iki 39–40 pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, dar stip­riau skau­da gal­vą, li­go­nį py­ki­na, ga­li tirp­ti ga­lū­nės, api­ma bend­ras silp­nu­mas. Tai – bū­din­giau­si er­ki­nio en­ce­fa­li­to po­žy­miai“, – aiš­ki­no J. Dič­pi­ni­gai­tis.

Pa­vo­jin­ga li­ga ga­li­ma už­si­krės­ti ne tik įkan­dus er­kei, bet ir iš­gė­rus ne­vi­rin­to užkrėstos ož­kos ar kar­vės pie­no.


Rajone – 3 atvejai


Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (MVSC) duo­me­ni­mis, vien tik Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne per­nai bu­vo nu­sta­ty­ta 14 su­si­rgi­mų Lai­mo li­ga ir 2 – er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Šie­met per pu­sę me­tų Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 2 Lai­mo li­gos ir 3 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jai. Dar vie­nam as­me­niui tiks­li­na­ma er­ki­nio en­ce­fa­li­to diag­no­zė.

Per­nai Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je už­re­gist­ruo­ti 8 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jai, 2009 m. – 7 at­ve­jai. Lai­mo li­ga per­nai su­si­rgo 73 ap­skri­ties gy­ven­to­jai, 2009 m. – 124.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je 2010 m. už­re­gist­ruo­ta 612 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jų (mi­rė 3 as­me­nys) ir 2558 Lai­mo li­gos at­ve­jai.


Išp­li­tę daug kur


Er­kių po­pu­lia­ci­jai plin­tant, šį pa­ra­zi­tą ga­li­ma par­si­neš­ti ne tik iš miš­kų ar lau­kų, bet ir iš par­ko ar so­do.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mųjų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­jos Lo­re­tos Ra­dze­vi­čie­nės tei­gi­mu, di­džiau­sia er­kių gau­sa bei di­džiau­sias ser­ga­mu­mas er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis yra Šiau­rės ir Vi­du­rio Lie­tu­vo­je. Ta­čiau ne išim­tis – ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis. Kaz­lų Rū­dos gi­ri­nin­ki­jos miš­kai yra lai­ko­mi en­de­mi­niu er­ki­nio en­ce­fa­li­to ži­di­niu.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties te­ri­to­ri­jos, ku­r pa­pli­tu­sios er­kės, per­ne­šan­čios Lai­mo li­gą bei en­ce­fa­li­to su­kė­lė­jus, yra Kaz­lų Rū­dos apy­lin­kių, Ąžuo­lų Bū­dos ir Jū­rės gi­ri­nin­ki­jos miš­kai, Gu­de­lių apy­lin­kių Ru­dė­nų miš­kai, Ig­liau­kos apy­lin­kių Var­na­bū­dės ir Sas­na­vos gi­ri­nin­ki­jos, Kal­va­ri­jos gi­ri­nin­ki­jos Jur­ge­že­rių apy­lin­kių miš­kai, Ig­lės eže­ro poil­sio zo­na, Ša­kių ra­jo­ne – Luk­šių se­niū­ni­jos Kle­vi­nių gi­ri­nin­ki­jos Lie­pa­lo­tų miš­kai.

MVSC duo­me­ni­mis, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne er­kės, per­ne­šan­čios pa­vo­jin­gas li­gas, dau­giau pa­pli­tu­sios Viš­ty­čio apy­lin­kių ir Pod­var­ko poil­sia­vie­tė­se, Stir­niš­kių miš­ke, Ma­tar­nų kai­me.


Ne­rei­kia dels­ti


Įsi­siur­bu­sią er­kę pa­ta­ria­ma pa­ša­lin­ti stai­giu su­ka­muo­ju ju­de­siu, pin­ce­tą stu­miant kuo ar­čiau odos. Trau­kiant er­kę ne­rei­kia spaus­ti jos pil­vu­ko, kad ši „neįš­virkš­tų“ į žaiz­dą li­gos su­kė­lė­jų. Taip pat svar­bu, kad žaiz­do­je ne­lik­tų er­kės gal­vos.

Įkan­di­mo vie­tą bū­ti­na de­zin­fe­kuo­ti: nu­plau­ti mui­lu, pa­tep­ti spi­ri­ti­niu tir­pa­lu.

Jei­gu pa­tys ne­ga­li­te pa­ša­lin­ti er­kės, kuo grei­čiau kreip­ki­tės į me­di­kus.

MVSC dar­buo­to­jos L. Ra­dze­vi­čie­nės tei­gi­mu, Lai­mo li­gos su­kė­lė­jai yra er­kių žar­ny­ne ir daž­niau­siai per­duo­da­mi žmo­gui ta­da, kai pa­ra­zi­tas iš­bū­na įsi­siur­bęs il­giau nei 48 va­lan­das. Er­ki­nio en­ce­fa­li­to vi­ru­sai tarps­ta er­kės sei­lių liau­ko­se, to­dėl žmo­gui jie ga­li bū­ti per­duo­da­mi tuo pa­čiu me­tu, kai er­kė pa­žei­džia odą. To­dėl la­bai svar­bu sku­bi ir efek­ty­vi pa­gal­ba.


Sle­pia­si žo­lė­je


Suau­gu­si er­kė gro­bio lau­kia tū­no­da­ma žo­lė­je (daž­niau­siai 10–20 cm virš že­mės, kar­tais – net iki 1,50 m). Kad už­ro­po­tų er­kė, pa­kan­ka la­bai trum­po žmo­gaus ar gy­vū­no kon­tak­to su žo­le.

Ro­po­da­ma žmo­gaus kū­nu er­kė ieš­ko minkš­tos ir švel­nios odos, kur gau­su krau­ja­gys­lių, kad bū­tų leng­viau įsi­siurb­ti ir mai­tin­tis.

Va­žiuo­jant iš­ky­lau­ti į gam­tą, pa­tar­ti­na reng­tis švie­ses­niais, il­go­mis ran­ko­vė­mis su pri­glu­du­siais ran­ko­ga­liais rū­bais, mū­vė­ti il­go­mis kel­nė­mis, ap­siau­ti ba­tus su aukš­tais au­lais, už­si­dė­ti ke­pu­rę ar už­si­riš­ti ska­re­lę. Er­kės mėgs­ta drėg­mę ir ši­lu­mą, jų gau­su tan­kiuo­se la­puo­čių miš­kų jau­nuo­ly­nuo­se, kir­ti­muo­se, aukš­to­je žo­lė­je.

Grį­žę iš gam­tos ati­džiai ap­žiū­rė­ki­te sa­vo kū­ną, iš­si­šu­kuo­ki­te plau­kus, nu­si­praus­ki­te po du­šu. Dra­bu­žius, ku­riais vil­kė­jo­te, pa­ka­bin­ki­te ne­gy­ve­na­mo­je pa­tal­po­je ar­ba sau­lė­to­je vie­to­je (sau­sa­me ore er­kės gy­ve­na la­bai trum­pai). Pa­li­kus dra­bu­žius kam­ba­ry­je, juo­se įlin­du­sios er­kės ga­li įsi­siurb­ti ki­tiems šei­mos na­riams, net ir ne­bu­vu­siems gam­to­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas