„Santaka“ / Nelegalaus darbo problema – lyg kova su vėjo malūnais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-18 22:16

Dalinkitės:  


Teis­mo pir­mi­nin­ko Al­bi­no An­ta­nai­čio nuo­mo­ne, ne­le­ga­liai dir­ban­tis žmo­gus nu­skriau­džia pa­ts sa­ve.

Autorės nuotr.


Nelegalaus darbo problema – lyg kova su vėjo malūnais

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne už ne­le­ga­lų įdar­bi­ni­mą šie­met nu­baus­ti du darb­da­viai. Ma­no­ma, jog šis skai­čius to­li gra­žu neats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos.

Vy­riau­sy­bė­je svars­to­ma, kaip su­ma­žin­ti ne­le­ga­lų dar­bą. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę ne tik darb­da­viams, bet ir ne­le­ga­liai dir­ban­tiems as­me­nims.

Apie ne­le­ga­laus dar­bo pro­ble­mą kal­bė­jo­mės su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ku Al­bi­nu AN­TA­NAI­ČIU.

– Ko­kia baus­mė už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­ty­ta šiuo me­tu?


– At­sa­ko­my­bė už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 413 straips­ny­je. Ski­ria­si at­sa­ko­my­bė jau baus­tiems ir pir­mą kar­tą bau­džia­miems as­me­nims.

Ne­le­ga­lus dar­bas už­trau­kia bau­dą darb­da­viams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims už kiek­vie­ną ne­le­ga­liai dir­ban­tį as­me­nį nuo tri­jų tūks­tan­čių iki de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. To­kie pat veiks­mai, pa­da­ry­ti as­mens, baus­to ad­mi­nist­ra­ci­ne nuo­bau­da už 413 straips­nio pir­mo­jo­je da­ly­je nu­ma­ty­tą pa­žei­di­mą, už­trau­kia bau­dą darb­da­viams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims už kiek­vie­ną ne­le­ga­liai dir­ban­tį as­me­nį nuo de­šim­ties tūks­tan­čių iki dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų.

– Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad už ne­le­ga­lų dar­bą tu­ri bū­ti bau­džia­mas ne tik darb­da­vys, bet ir pa­ts dar­buo­to­jas.

– Bir­že­lio pa­bai­go­je už­re­gist­ruo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė ne tik darb­da­viams, bet ir dar­buo­to­jams. Dar ne­ži­nia, ka­da šis pro­jek­tas įsi­ga­lios. Ta­čiau aiš­ku, kad kol ne­bus bau­džia­mas ir tas, ku­ris dir­ba ne­le­ga­liai, ši pro­ble­ma bus to­ly­gi ko­vai su vė­jo ma­lū­nais.

– Kaip api­brėž­ti, kas tai yra ne­le­ga­lus dar­bas?


– No­rė­da­mas įsi­dar­bin­ti ko­kio­je nors įmo­nė­je, įstai­go­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je ar ins­ti­tu­ci­jo­je, as­muo pir­miau­siai tu­ri su­da­ry­ti dar­bo su­tar­tį su darb­da­viu. Tai yra dar­buo­to­jo ir darb­da­vio su­si­ta­ri­mas, ku­riuo dar­buo­to­jas įsi­pa­rei­go­ja dirb­ti tam tik­ros pro­fe­si­jos, kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bą ar­ba ei­ti tam tik­ras pa­rei­gas, pa­klus­da­mas dar­bo­vie­tė­je nu­sta­ty­tai dar­bo tvar­kai, o darb­da­vys įsi­pa­rei­go­ja su­teik­ti dar­buo­to­jui su­tar­ty­je nu­sta­ty­tą dar­bą, mo­kė­ti su­lyg­tą už­mo­kes­tį ir už­tik­rin­ti dar­bo są­ly­gas, nu­sta­ty­tas dar­bo įsta­ty­muo­se, ki­tuo­se nor­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ir ša­lių su­si­ta­ri­mu. Kai neį­for­mi­na­ma dar­bo su­tar­tis, lai­ko­ma, kad dar­bas yra ne­le­ga­lus. Bū­na at­ve­jų, kai su­tar­tis su­da­ro­ma, bet ji gu­li ne­pa­si­ra­šy­ta, o žmo­gus jau dir­ba. Tai ir­gi lai­ko­ma ne­le­ga­liu dar­bu.

– Va­sa­rą daug žmo­nių „tal­ki­nin­kau­ja“ pas ūki­nin­kus ar ki­tus as­me­nis. Ka­da už­dar­bia­vi­mas lai­ko­mas pa­pras­ta tal­ka, o ka­da – ne­le­ga­liu dar­bu?


– Pa­gal teis­mų pra­kti­ką išaiš­kin­ta, jog tal­ka lai­ko­mas dar­bas, ku­ria­me nė­ra at­ly­gin­ti­nu­mo, pri­va­lo­mu­mo, pa­sto­vių dar­bo san­ty­kių. Šian­dien kai­my­nui pa­dė­jau aš, ry­toj jis man pa­gel­bės. Ta­čiau jei kai­my­nas pas ūki­nin­ką dir­ba vi­są va­sa­rą, tai jau yra ne­le­ga­lus dar­bas.

Ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta tuo­met, kai tarp dar­buo­to­jo ir darb­da­vio yra su­si­ta­ri­mas dėl dar­bo lai­ko, už­mo­kes­čio už dirb­tą lai­ką. Pap­ras­tai kal­bant, jei dar­bas vien­kar­ti­nis, jis lai­ko­mas tal­ka. Pa­vyz­džiui, žmo­gus tu­ri daug obe­lų ir pa­pra­šo kai­my­nų pa­dė­ti nu­skin­ti der­lių. Tai ir bus tal­ka. Bet jei žmo­gus tu­ri di­džiu­lį so­dą, ku­ris yra jo vers­las, o pa­sam­dy­ti žmo­nės dir­ba ne vie­ną die­ną ir už tai gau­na at­ly­gį, – tai jau yra dar­bas. Šiuo at­ve­ju net ne­svar­bu, ar at­ly­gis mo­ka­mas pi­ni­gais, ar ko­kiu nors ki­tu bū­du. Tai vis tiek bus lai­ko­ma at­ly­gi­ni­mu.

Kar­tais žmo­gus net ne­su­vo­kia, jog dir­ba ne­le­ga­liai. Jis sa­ko: „Aš dar­bo ne­tu­riu. Dir­bu pas ūki­nin­ką, gau­nu kas­dien po dvi­de­šimt li­tų – ir vis­kas.“

– Šie­met už ne­le­ga­lų dar­bą mū­sų ra­jo­ne nu­baus­ti du darb­da­viai. Ku­rios sri­ties dar­bą dir­bo jų sam­do­mi žmo­nės?


– Abu šie at­ve­jai su­si­ję su au­to­mo­bi­lių ser­vi­su. Nie­ko keis­ta, nes šia­me vers­le ju­da, ko ge­ro, di­džiau­sia neaps­kai­ty­tų pi­ni­gų ma­sė. To­kių ne­le­ga­liai dir­ban­čių žmo­nių ga­ra­žuo­se tur­būt ras­tu­me ne vie­ną. Kal­bant apie šiuos konk­re­čius at­ve­jus, me­tų pra­džio­je nu­baus­tas vil­ka­viš­kie­tis, įre­gist­ra­vęs įmo­nę ir du žmo­nes ne­le­ga­liai sam­dęs re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lius. Ki­ta šie­met nu­baus­ta įmo­nė – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la. Jo­je taip pat ne­le­ga­liai bu­vo įdar­bin­ti du žmo­nės. Abi fir­mos baus­tos pir­mą kar­tą, abiem skir­ta vie­no­da 6000 li­tų bau­da. Ma­žai įmo­nei to­kia bau­da – pa­kan­ka­mai di­de­lė.

Per­nai to­kių by­lų Vil­ka­viš­ky­je ap­skri­tai ne­bu­vo, už­per­nai – dvi iš­nag­ri­nė­tos, vie­na grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se si­tua­ci­ja pa­na­ši.

– Var­gu ar tai ati­tin­ka rea­ly­bę. Ko­dėl šio­je sri­ty­je išaiš­ki­na­ma tiek ma­žai pa­žei­di­mų?


– Be abe­jo, iki rea­lios si­tua­ci­jos yra la­bai to­li. Išaiš­ki­na­ma ma­žai, nes ne­le­ga­laus dar­bo fak­tą suin­te­re­suo­tas nu­slėp­ti tiek darb­da­vys, tiek dar­buo­to­jas. Nie­kas ne­si­skun­džia, nes bi­jo pra­ras­ti dar­bą, ir tai yra pro­ble­ma. Žmo­gui at­ro­do, kad jis, gau­da­mas at­ly­gi­ni­mą „vo­ke­ly­je“, už­dirbs dau­giau, nes ne­rei­kės mo­kė­ti mo­kes­čių. Bet ne­pa­gal­vo­ja, jog iš tie­sų skriau­džia pa­ts sa­ve. Juk jis ne­tu­ri jo­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų trau­mos at­ve­ju ar se­nat­vė­je.

Ki­ta ver­tus, to­kiu bū­du ken­kia­ma ir ki­tiems. Sa­ky­ki­me, Jo­nas tu­ri le­ga­lią ke­pyk­lą, o Pet­ras – ne­le­ga­lią. Pas­ta­ro­jo­je mo­kes­čiai ne­mo­ka­mi, to­dėl jo­je ga­li­ma kep­ti pi­giau. Dėl to le­ga­liai dir­ban­ti ke­pyk­la ve­da­ma prie bank­ro­to – ir gat­vė­je at­si­du­ria bū­rys žmo­nių. Jau ne­kal­bu apie tai, kad ne­le­ga­liai dir­ban­tys žmo­nės ken­kia vals­ty­bei, nes ne­su­ren­ka­mi mo­kes­čiai. Iš ne­le­ga­laus dar­bo dau­giau­siai pa­si­pel­no tik pa­ts darb­da­vys. Kai bus įtei­sin­ta ir dar­buo­to­jų at­sa­ko­my­bė, kai vie­ni bi­jos ne­le­ga­liai įdar­bin­ti, o ki­ti – įsi­dar­bin­ti, tai ti­kė­ti­na, kad at­si­ras ir dau­giau dar­bo vie­tų. Ži­no­ma, tai yra ma­si­nis reiš­ki­nys, bū­din­gas ne tik Lie­tu­vai. Net ir Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se yra daug ne­le­ga­liai dir­ban­čių emig­ran­tų.

Ta­čiau ne­le­ga­liam dar­bui ke­ti­na­ma skir­ti vis di­des­nį dė­me­sį, to­dėl ma­nau, kad to­kių pa­žei­di­mų bus nu­sta­to­ma dau­giau. Kaip pa­vyz­dį bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti kont­ra­ban­dos by­las. Pra­si­dė­jus eko­no­mi­niam sunk­me­čiui, šiai pro­ble­mai spręs­ti su­telk­tas daug di­des­nis dė­me­sys, to­dėl to­kių by­lų skai­čius išau­go net ke­lis kar­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas