„Santaka“ / Nelegalaus darbo problema – lyg kova su vėjo malūnais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-18 22:16

Dalinkitės:  


Teis­mo pir­mi­nin­ko Al­bi­no An­ta­nai­čio nuo­mo­ne, ne­le­ga­liai dir­ban­tis žmo­gus nu­skriau­džia pa­ts sa­ve.

Autorės nuotr.


Nelegalaus darbo problema – lyg kova su vėjo malūnais

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne už ne­le­ga­lų įdar­bi­ni­mą šie­met nu­baus­ti du darb­da­viai. Ma­no­ma, jog šis skai­čius to­li gra­žu neats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos.

Vy­riau­sy­bė­je svars­to­ma, kaip su­ma­žin­ti ne­le­ga­lų dar­bą. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę ne tik darb­da­viams, bet ir ne­le­ga­liai dir­ban­tiems as­me­nims.

Apie ne­le­ga­laus dar­bo pro­ble­mą kal­bė­jo­mės su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ku Al­bi­nu AN­TA­NAI­ČIU.

– Ko­kia baus­mė už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­ty­ta šiuo me­tu?


– At­sa­ko­my­bė už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 413 straips­ny­je. Ski­ria­si at­sa­ko­my­bė jau baus­tiems ir pir­mą kar­tą bau­džia­miems as­me­nims.

Ne­le­ga­lus dar­bas už­trau­kia bau­dą darb­da­viams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims už kiek­vie­ną ne­le­ga­liai dir­ban­tį as­me­nį nuo tri­jų tūks­tan­čių iki de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. To­kie pat veiks­mai, pa­da­ry­ti as­mens, baus­to ad­mi­nist­ra­ci­ne nuo­bau­da už 413 straips­nio pir­mo­jo­je da­ly­je nu­ma­ty­tą pa­žei­di­mą, už­trau­kia bau­dą darb­da­viams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims už kiek­vie­ną ne­le­ga­liai dir­ban­tį as­me­nį nuo de­šim­ties tūks­tan­čių iki dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų.

– Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad už ne­le­ga­lų dar­bą tu­ri bū­ti bau­džia­mas ne tik darb­da­vys, bet ir pa­ts dar­buo­to­jas.

– Bir­že­lio pa­bai­go­je už­re­gist­ruo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo už ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė ne tik darb­da­viams, bet ir dar­buo­to­jams. Dar ne­ži­nia, ka­da šis pro­jek­tas įsi­ga­lios. Ta­čiau aiš­ku, kad kol ne­bus bau­džia­mas ir tas, ku­ris dir­ba ne­le­ga­liai, ši pro­ble­ma bus to­ly­gi ko­vai su vė­jo ma­lū­nais.

– Kaip api­brėž­ti, kas tai yra ne­le­ga­lus dar­bas?


– No­rė­da­mas įsi­dar­bin­ti ko­kio­je nors įmo­nė­je, įstai­go­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je ar ins­ti­tu­ci­jo­je, as­muo pir­miau­siai tu­ri su­da­ry­ti dar­bo su­tar­tį su darb­da­viu. Tai yra dar­buo­to­jo ir darb­da­vio su­si­ta­ri­mas, ku­riuo dar­buo­to­jas įsi­pa­rei­go­ja dirb­ti tam tik­ros pro­fe­si­jos, kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bą ar­ba ei­ti tam tik­ras pa­rei­gas, pa­klus­da­mas dar­bo­vie­tė­je nu­sta­ty­tai dar­bo tvar­kai, o darb­da­vys įsi­pa­rei­go­ja su­teik­ti dar­buo­to­jui su­tar­ty­je nu­sta­ty­tą dar­bą, mo­kė­ti su­lyg­tą už­mo­kes­tį ir už­tik­rin­ti dar­bo są­ly­gas, nu­sta­ty­tas dar­bo įsta­ty­muo­se, ki­tuo­se nor­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ir ša­lių su­si­ta­ri­mu. Kai neį­for­mi­na­ma dar­bo su­tar­tis, lai­ko­ma, kad dar­bas yra ne­le­ga­lus. Bū­na at­ve­jų, kai su­tar­tis su­da­ro­ma, bet ji gu­li ne­pa­si­ra­šy­ta, o žmo­gus jau dir­ba. Tai ir­gi lai­ko­ma ne­le­ga­liu dar­bu.

– Va­sa­rą daug žmo­nių „tal­ki­nin­kau­ja“ pas ūki­nin­kus ar ki­tus as­me­nis. Ka­da už­dar­bia­vi­mas lai­ko­mas pa­pras­ta tal­ka, o ka­da – ne­le­ga­liu dar­bu?


– Pa­gal teis­mų pra­kti­ką išaiš­kin­ta, jog tal­ka lai­ko­mas dar­bas, ku­ria­me nė­ra at­ly­gin­ti­nu­mo, pri­va­lo­mu­mo, pa­sto­vių dar­bo san­ty­kių. Šian­dien kai­my­nui pa­dė­jau aš, ry­toj jis man pa­gel­bės. Ta­čiau jei kai­my­nas pas ūki­nin­ką dir­ba vi­są va­sa­rą, tai jau yra ne­le­ga­lus dar­bas.

Ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta tuo­met, kai tarp dar­buo­to­jo ir darb­da­vio yra su­si­ta­ri­mas dėl dar­bo lai­ko, už­mo­kes­čio už dirb­tą lai­ką. Pap­ras­tai kal­bant, jei dar­bas vien­kar­ti­nis, jis lai­ko­mas tal­ka. Pa­vyz­džiui, žmo­gus tu­ri daug obe­lų ir pa­pra­šo kai­my­nų pa­dė­ti nu­skin­ti der­lių. Tai ir bus tal­ka. Bet jei žmo­gus tu­ri di­džiu­lį so­dą, ku­ris yra jo vers­las, o pa­sam­dy­ti žmo­nės dir­ba ne vie­ną die­ną ir už tai gau­na at­ly­gį, – tai jau yra dar­bas. Šiuo at­ve­ju net ne­svar­bu, ar at­ly­gis mo­ka­mas pi­ni­gais, ar ko­kiu nors ki­tu bū­du. Tai vis tiek bus lai­ko­ma at­ly­gi­ni­mu.

Kar­tais žmo­gus net ne­su­vo­kia, jog dir­ba ne­le­ga­liai. Jis sa­ko: „Aš dar­bo ne­tu­riu. Dir­bu pas ūki­nin­ką, gau­nu kas­dien po dvi­de­šimt li­tų – ir vis­kas.“

– Šie­met už ne­le­ga­lų dar­bą mū­sų ra­jo­ne nu­baus­ti du darb­da­viai. Ku­rios sri­ties dar­bą dir­bo jų sam­do­mi žmo­nės?


– Abu šie at­ve­jai su­si­ję su au­to­mo­bi­lių ser­vi­su. Nie­ko keis­ta, nes šia­me vers­le ju­da, ko ge­ro, di­džiau­sia neaps­kai­ty­tų pi­ni­gų ma­sė. To­kių ne­le­ga­liai dir­ban­čių žmo­nių ga­ra­žuo­se tur­būt ras­tu­me ne vie­ną. Kal­bant apie šiuos konk­re­čius at­ve­jus, me­tų pra­džio­je nu­baus­tas vil­ka­viš­kie­tis, įre­gist­ra­vęs įmo­nę ir du žmo­nes ne­le­ga­liai sam­dęs re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lius. Ki­ta šie­met nu­baus­ta įmo­nė – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la. Jo­je taip pat ne­le­ga­liai bu­vo įdar­bin­ti du žmo­nės. Abi fir­mos baus­tos pir­mą kar­tą, abiem skir­ta vie­no­da 6000 li­tų bau­da. Ma­žai įmo­nei to­kia bau­da – pa­kan­ka­mai di­de­lė.

Per­nai to­kių by­lų Vil­ka­viš­ky­je ap­skri­tai ne­bu­vo, už­per­nai – dvi iš­nag­ri­nė­tos, vie­na grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se si­tua­ci­ja pa­na­ši.

– Var­gu ar tai ati­tin­ka rea­ly­bę. Ko­dėl šio­je sri­ty­je išaiš­ki­na­ma tiek ma­žai pa­žei­di­mų?


– Be abe­jo, iki rea­lios si­tua­ci­jos yra la­bai to­li. Išaiš­ki­na­ma ma­žai, nes ne­le­ga­laus dar­bo fak­tą suin­te­re­suo­tas nu­slėp­ti tiek darb­da­vys, tiek dar­buo­to­jas. Nie­kas ne­si­skun­džia, nes bi­jo pra­ras­ti dar­bą, ir tai yra pro­ble­ma. Žmo­gui at­ro­do, kad jis, gau­da­mas at­ly­gi­ni­mą „vo­ke­ly­je“, už­dirbs dau­giau, nes ne­rei­kės mo­kė­ti mo­kes­čių. Bet ne­pa­gal­vo­ja, jog iš tie­sų skriau­džia pa­ts sa­ve. Juk jis ne­tu­ri jo­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų trau­mos at­ve­ju ar se­nat­vė­je.

Ki­ta ver­tus, to­kiu bū­du ken­kia­ma ir ki­tiems. Sa­ky­ki­me, Jo­nas tu­ri le­ga­lią ke­pyk­lą, o Pet­ras – ne­le­ga­lią. Pas­ta­ro­jo­je mo­kes­čiai ne­mo­ka­mi, to­dėl jo­je ga­li­ma kep­ti pi­giau. Dėl to le­ga­liai dir­ban­ti ke­pyk­la ve­da­ma prie bank­ro­to – ir gat­vė­je at­si­du­ria bū­rys žmo­nių. Jau ne­kal­bu apie tai, kad ne­le­ga­liai dir­ban­tys žmo­nės ken­kia vals­ty­bei, nes ne­su­ren­ka­mi mo­kes­čiai. Iš ne­le­ga­laus dar­bo dau­giau­siai pa­si­pel­no tik pa­ts darb­da­vys. Kai bus įtei­sin­ta ir dar­buo­to­jų at­sa­ko­my­bė, kai vie­ni bi­jos ne­le­ga­liai įdar­bin­ti, o ki­ti – įsi­dar­bin­ti, tai ti­kė­ti­na, kad at­si­ras ir dau­giau dar­bo vie­tų. Ži­no­ma, tai yra ma­si­nis reiš­ki­nys, bū­din­gas ne tik Lie­tu­vai. Net ir Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se yra daug ne­le­ga­liai dir­ban­čių emig­ran­tų.

Ta­čiau ne­le­ga­liam dar­bui ke­ti­na­ma skir­ti vis di­des­nį dė­me­sį, to­dėl ma­nau, kad to­kių pa­žei­di­mų bus nu­sta­to­ma dau­giau. Kaip pa­vyz­dį bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti kont­ra­ban­dos by­las. Pra­si­dė­jus eko­no­mi­niam sunk­me­čiui, šiai pro­ble­mai spręs­ti su­telk­tas daug di­des­nis dė­me­sys, to­dėl to­kių by­lų skai­čius išau­go net ke­lis kar­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas