„Santaka“ / Apleisti pastatai jau virsta skalda keliams tiesti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-15 05:09

Dalinkitės:  


Rajono Savivaldybės vyr. specialistas Ričardas Liansbergis (dešinėje) kartu su griovimo darbus atliekančios bendrovės vadovu Giedriumi Masalsku (kairėje) ir VSTT atstovu R. Valiuliu apžiūrėjo, kaip betono smulkintuvas trupina pastatų likučius.

Autorės nuotr.


Apleisti pastatai jau virsta skalda keliams tiesti

Eglė MIČIULIENĖ

Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se pra­dė­ti griau­ti ap­leis­ti, šei­mi­nin­kų ne­tu­rin­tys sta­ti­niai. Pir­miau­siai grio­vi­mo dar­bai pra­si­dė­jo Viš­ty­čio re­gio­ni­nia­me par­ke.


Sut­var­kys pen­kio­li­ka ob­jek­tų


Lie­tu­vos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų kraš­to­vaiz­dį dar­kan­tiems apleistiems pa­sta­tams griau­ti skir­ta dau­giau nei 12 mln. li­tų. Be­veik du mi­li­jo­nai yra vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, li­ku­sie­ji pi­ni­gai at­ke­liaus iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų.

Pro­jek­tą „Ap­leis­tų sta­ti­nių ir ki­tų ap­lin­ką ža­lo­jan­čių ob­jek­tų lik­vi­da­vi­mas“ vyk­do Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis ir Lie­tu­vos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jo­mis.

VSTT Pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir bend­rų­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to vy­res­ny­sis pro­jek­tų koor­di­na­to­rius Ra­mū­nas Va­liu­lis tei­gė, jog Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je iš vi­so bus su­tvar­ky­ta 15 ob­jek­tų: 14 sta­ti­nių ir vie­nas jau baig­tas eksp­loa­tuo­ti žvy­ro kar­je­ras. Mi­nė­ti 14 pa­sta­tų komp­lek­sų yra ko­lū­ki­nių lai­kų pa­li­ki­mas.

„Pir­muo­sius ap­leis­tus pa­sta­tus su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be pra­dė­jo­me skai­čiuo­ti dar 2004 me­tais. Nuo ta­da pra­dė­ta ieš­ko­ti lė­šų jiems nu­griau­ti. La­bai džiau­gia­mės, jog šie dar­bai pa­ga­liau pa­ju­dė­jo, ir lau­kia­me ga­lu­ti­nio pro­jek­to re­zul­ta­to – at­kur­to na­tū­ra­laus kraš­to­vaiz­džio. Sma­gu, kad vis­kas vyks­ta tik­rai la­bai spar­čiai“, – kal­bė­jo Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ne­ri­jus Paš­kaus­kas.


Dir­ba spar­čiai


Grio­vi­mo ir per­dir­bi­mo dar­bus at­lie­kan­ti UAB „Vil­niaus be­to­no de­mon­ta­vi­mo tech­ni­ka“ pa­ruo­šia­muo­sius dar­bus Viš­ty­ty­je pra­dė­jo bir­že­lio vi­du­ry­je ir per tris sa­vai­tes spė­jo ne­ma­žai pa­da­ry­ti.

Vi­si ke­tu­rio­li­ka re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ob­jek­tų jau nu­griau­ti, pa­ma­tai iš­kas­ti, o sta­ty­bi­nis lau­žas pa­ruoš­tas per­dirb­ti.

Šiuo me­tu vyks­ta ant­ra­sis dar­bų eta­pas – iš be­to­no lau­žo da­ro­ma skal­da. Ją iš­ve­žus, ap­lin­ka bus su­tvar­ky­ta, duo­bės už­ly­gin­tos, te­ri­to­ri­jos ap­sė­tos žo­ly­te.

„Mū­sų dar­bų bai­gi­mo ter­mi­nas – iki Nau­jų­jų me­tų, bet vis­ką ti­ki­mės už­baig­ti daug grei­čiau. Kol kas jo­kių kliū­čių nė­ra, o dirb­ti šia­me kraš­te tik­rai sma­gu. Nie­kas ne­truk­do, oras ge­ras, žmo­nės ma­lo­nūs. Drau­gau­ja­me su vie­ti­niais gy­ven­to­jais, jie mums tech­ni­ką pa­sau­go, mes jiems ko­kį ke­liu­ką pa­tai­so­me ar tven­ki­nį iš­va­lo­me, – ge­rai nu­si­tei­kęs kal­bė­jo UAB „Vil­niaus be­to­no de­mon­ta­vi­mo tech­ni­ka“ di­rek­to­rius Giedrius Ma­sals­kas.At­lie­kas per­dir­ba


Ta­ry­bi­niais lai­kais vi­sas sta­ty­bi­nis lau­žas bū­da­vo iš­ve­ža­mas ir už­ka­sa­mas są­var­ty­nuo­se.

Da­bar vi­sos sta­ty­bų at­lie­kos yra per­dir­ba­mos.

Pats grio­vi­mo pro­ce­sas vyks­ta pa­kan­ka­mai grei­tai ir šva­riai.

Pir­miau­siai tech­ni­ka su hid­rau­li­niu kal­tu su­skal­do be­to­no lui­tus. Tuo­met jie ke­liau­ja į mo­bi­lų­jį tru­pin­tu­vą, o ja­me sta­ty­bi­nės at­lie­kos pa­ver­čia­mos skal­da. Mo­der­nia­me tru­pin­tu­ve įmon­tuo­tas mag­ne­tas nuo be­to­no skal­dos at­ski­ria ar­ma­tū­ros ir konst­ruk­ci­nio me­ta­lo ga­ba­lus.

Skal­da vir­tęs sta­ty­bi­nis lau­žas pa­nau­do­ja­mas tie­siant ke­lius, klo­jant aikš­te­les, ša­li­gat­vius, su­stip­ri­nant ke­lių šlai­tus bei ki­tiems sta­ty­bų dar­bams.

Me­die­na pa­nau­do­ja­ma ku­rui, ar­ma­tū­ra ir ki­tos me­ta­lo at­lie­kos ati­duo­da­mos į me­ta­lo lau­žą.

Jau nu­ma­ty­ta, jog iš nu­griau­tų Viš­ty­čio pa­sta­tų gau­ta skal­da ki­tą sa­vai­tę bus pra­dė­ta iš­vež­ti ir pa­nau­do­ta vie­nos Laz­di­jų ra­jo­no že­mės ūkio bend­ro­vės ke­liui ties­ti.

Se­no­se ko­lū­kių fer­mo­se, ki­tuo­se nie­kie­no ne­pri­žiū­ri­muo­se griu­vė­siuo­se gy­ven­to­jai lin­kę at­si­kra­ty­ti su­si­kau­pu­sio­mis šiukš­lė­mis. Ta­čiau, pa­sak vil­nie­čių, Viš­ty­ty­je jų nė­ra la­bai daug. Su­si­kau­pu­sį ne­di­de­lį kie­kį bui­ti­nių at­lie­kų grio­vi­mo bend­ro­vė iš­veš į są­var­ty­nus. Da­bar tvar­ko­mų bu­vu­sių kiau­lių fer­mų te­ri­to­ri­jo­je yra apie 60 m3, li­ku­siuo­se ob­jek­tuo­se – maž­daug po 30 m3 bui­ti­nių at­lie­kų.


Iš Viš­ty­čio – į Die­ve­niš­kes


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Ri­čar­das Lians­ber­gis tei­gė, jog nu­griau­ti dar ne vi­si ap­leis­ti, šei­mi­nin­kų ne­tu­rin­tys ob­jek­tai, esan­tys Viš­ty­čio re­gio­ni­nia­me par­ke.

Dar 6 pa­sta­tų by­los per­duo­tos teis­mui ir ti­ki­ma­si, jog ar­ti­miau­siu me­tu jie taip pat bus pri­pa­žin­ti ne­tu­rin­čiais sa­vi­nin­kų. Už­bai­gus tei­si­nes pro­ce­dū­ras ti­ki­ma­si lik­vi­duo­ti ir šiuos sta­ti­nius.

Iš vi­so Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se – re­gio­ni­niuo­se ir na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se – iki 2013 me­tų pla­nuo­ja­ma pa­ša­lin­ti 170 ap­leis­tų ob­jek­tų.

Net­ru­kus, bai­gus pa­sta­tų grio­vi­mą Viš­ty­ty­je, dar­bai per­si­kels į piet­ry­čių Lie­tu­vo­je esan­tį Die­ve­niš­kių is­to­ri­nį re­gio­ni­nį par­ką ir As­ve­jos, Anykš­čių bei La­ba­no­ro re­gio­ni­nius par­kus.

Vė­liau vyks dar­bai ir ki­to­se sau­go­mo­se ša­lies te­ri­to­ri­jo­se.


Lie­tu­vo­je – 9 tūks­tan­čiai


Iš vi­so Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne ap­leis­tų pa­sta­tų „vai­duok­lių“ yra apie pus­ket­vir­to šim­to.

Dar tik da­lis iš jų teis­mų pri­pa­žin­ti ne­tu­rin­čiais šei­mi­nin­kų.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je to­kių sta­ti­nių pri­skai­čiuo­ja­ma per de­vy­nis tūks­tan­čius.

Ap­leis­ti pa­sta­tai ne tik dar­ko kraš­to­vaiz­dį, bet ir ke­lia pa­vo­jų žmo­nėms.

Dau­ge­lis dar ne­pa­mir­šo per­nai va­sa­rą Kau­no ra­jo­ne už­sie­nie­čius iš­ti­ku­sios ne­lai­mės. Dvi­ra­čiais per Lie­tu­vą ke­lia­vę skau­tai iš Če­ki­jos nuo stip­raus lie­taus pa­si­slė­pė ap­leis­ta­me Pa­ka­pių kai­mo pa­sta­te. Aud­ros me­tu sta­ti­niui su­griu­vus, į li­go­ni­nę pa­te­ko vienuolika žmo­nių.

De­ja, ap­leis­tus sta­ti­nius nu­griau­ti truk­do ne tik lė­šų sto­ka, bet ir strin­gan­čios tei­si­nės pro­ce­dū­ros, pri­pa­žįs­tant juos esant be šei­mi­nin­ko.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas