„Santaka“ / Tris „šimtukus“ gavusi gimnazistė ruošiasi studijoms Anglijoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-13 06:36

Dalinkitės:  


Gab­rie­lė Pu­me­ry­tė džiau­gia­si pui­kiais eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais – jų pa­siek­ti pa­dė­jo kruopš­tus ir są­ži­nin­gas dar­bas.

Autoriaus nuotr.


Tris „šimtukus“ gavusi gimnazistė ruošiasi studijoms Anglijoje

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Še­ši ra­jo­no abi­tu­rien­tai iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vo mak­si­ma­lius ga­li­mus įver­ti­ni­mus – 100 ba­lų. Vil­ka­viš­kie­tė Gab­rie­lės Pu­me­ry­tės ži­nios įver­tin­tos net tri­mis „šim­tu­kais“. Šiandien gimnazistė kartu su kitais geriausiai egzaminus išlaikiusiais šalies abiturientais pakviesta į pri-ėmimą Vyriausybėje.


Trys „šim­tu­kai“


Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je moks­lus krim­tu­si Gab­rie­lė ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kai su­ži­no­jo sa­vo vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Iš ke­tu­rių da­ly­kų, ku­rių eg­za­mi­nus ji pa­si­rin­ko lai­ky­ti, net tri­jų – is­to­ri­jos, lie­tu­vių bei ang­lų kal­bų – ži­nios bu­vo įver­tin­tos aukš­čiau­siais ba­lais. Iš ket­vir­to­jo – ma­te­ma­ti­kos – eg­za­mi­no mer­gi­na ga­vo 95 ba­lus.

„Pri­si­pa­žin­siu, tik­rai ne­si­ti­kė­jau taip ge­rai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus. Iš vi­sų jų leng­viau­sias at­ro­dė ma­te­ma­ti­kos, ta­čiau bū­tent jis ir pa­si­se­kė pra­sčiau­siai“, – šyp­te­lė­jo G. Pu­me­ry­tė.

Mer­gi­na sa­kė la­biau­siai ne­ri­ma­vu­si dėl ang­lų kal­bos eg­za­mi­no. Vis dėl­to la­biau­siai ją nu­ste­bi­no is­to­ri­jos eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas. Mat mo­kyk­lo­je ji dau­giau dė­me­sio sky­rė ki­tiems da­ly­kams. La­bai ge­rai se­kė­si lie­tu­vių bei ang­lų kal­bos, o štai is­to­ri­ją kar­tais net pa­tin­gė­da­vo mo­ky­tis.


Iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos


Gab­rie­lė nė kiek ne­sipuikavo sa­vo pa­sie­ki­mais ir ti­ki­no, jog be­veik vi­si jos drau­gai ge­rai iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­nus.

„Daug gimnazijos abi­tu­rien­tų pui­kiai pa­si­ro­dė per šią eg­za­mi­nų se­si­ją ir ga­vo įver­ti­ni­mus nuo 90 iki 100 ba­lų. Tik­rai ne­ma­tau di­de­lio skir­tu­mo tarp šių re­zul­ta­tų, to­dėl la­bai džiau­giuo­si tiek dėl jų, tiek dėl sa­vęs“, – sa­kė mer­gi­na.

Pui­kiai iš­lai­kiu­siai eg­za­mi­nus Gab­rie­lei at­si­ve­ria ne­ri­bo­tos ga­li­my­bės ren­kan­tis bū­si­mą stu­di­jų ke­lią.

Ta­čiau mer­gi­na jau tvir­tai ap­si­spren­du­si: nuo ru­dens ji iš­vyks­ta į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur Jor­ko uni­ver­si­te­te stu­di­juos ang­lų kal­bą bei li­te­ra­tū­rą. Ji jau se­niai sva­jo­jo stu­di­juo­ti bū­tent šią spe­cia­ly­bę, to­dėl yra įsi­ti­ki­nu­si, jog lo­giš­ka tai da­ry­ti ang­liš­kai kal­ban­čio­je vals­ty­bė­je.

Mer­gi­na pri­si­pa­ži­no šiek tiek ne­ri­mau­jan­ti ir liū­din­ti dėl to, kad teks iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, bet, pa­sak Gabrielės, tai išeis tik į nau­dą.

„Gai­la pa­lik­ti ar­ti­muo­sius, čia esan­čius drau­gus. Ypač dėl to liū­di ma­no ma­ma, ta­čiau vi­si su­pran­ta, jog taip bus tik ge­riau”, – pa­sa­ko­jo G. Pu­me­ry­tė.


Ža­da su­grįž­ti


Iš­vy­ku­si į Ang­li­ją mer­gi­na ten pra­leis ma­žiau­siai tre­jus me­tus, kol įgis ba­ka­lau­ro laips­nį. Vė­liau ji ke­ti­na ten dar dve­jus me­tus mo­ky­tis ma­gist­ran­tū­ro­je. „Ne­ži­nau, kaip su­si­klos­tys gy­ve­ni­mas, ko­kia bus si­tua­ci­ja mū­sų ša­ly­je, ta­čiau pla­nuo­ju su­grįž­ti at­gal. No­rė­čiau dirb­ti Lie­tu­vo­je ir bū­tent čia kop­ti kar­je­ros laip­tais“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.

Pak­laus­ta apie atei­ties pla­nus, Gab­rie­lė tvir­ti­no, jog sa­ve įsi­vaiz­duo­ja dir­ban­čią ver­ti­mų ar­ba me­di­jos sri­ty­se. Vai­kys­tė­je sva­jo­ju­si bū­ti mo­ky­to­ja, da­bar ji ma­no, jog ne­ga­lė­tų dirb­ti mo­kyk­lo­je. La­bai sun­ku su­val­dy­ti bū­rį žmo­nių. Ne­bent ga­lė­tų mo­ky­ti abi­tu­rien­tus, ku­rių dau­gu­ma yra mo­ty­vuo­ti, ži­nan­tys, ko no­ri.


Pa­dė­jo są­ži­nin­gas dar­bas


Sėk­min­gai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus, pa­sak Gab­rie­lės, pa­dė­jo tik kruopš­tus ir są­ži­nin­gas dar­bas. Mer­gi­na ti­ki­no spe­cia­liai ne­si­ruo­šu­si nė vie­nam eg­za­mi­nui.

„Nuo vai­kys­tės esu įpra­tu­si są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sus na­mų dar­bus. Be­veik nie­ka­da ne­si­mo­kiau pa­pil­do­mai, ne­bent prieš kont­ro­li­nius. Ma­nau, jog lo­giš­ka, kad vi­są lai­ką at­sa­kin­gai dir­bant pa­ma­žu kau­pia­si ži­nių ba­ga­žas, ku­rį ga­li­ma vė­liau pa­nau­do­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Vil­ka­viš­kie­tė džiau­gė­si, jog vi­są lai­ką tu­rė­jo ge­rus mo­ky­to­jus, ku­rių kiek­vie­nas pri­si­dė­jo prie jos sėk­mės. Pa­sak mer­gi­nos, jai pa­si­se­kė ir su kla­sės drau­gais, ku­rių dau­gu­ma bu­vo mo­ty­vuo­ti bei ver­tė nuo­la­tos steng­tis, ne­nu­leis­ti ran­kų.


Ra­šo no­ve­les


G. Pu­me­ry­tė pa­sa­ko­jo daug lais­va­lai­kio pra­lei­džian­ti su drau­gais ar ke­liau­da­ma. Ta­čiau mer­gi­na tu­ri ir vie­ną iš­skir­ti­nį po­mė­gį – ji ra­šo no­ve­les.

Už sa­vo kū­ry­bą Gab­rie­lė jau yra su­lau­ku­si ir pri­pa­ži­ni­mo. Res­pub­li­ki­niuo­se jaunųjų fi­lo­lo­gų kon­kur­suo­se mer­gi­na yra lai­mė­ju­si pir­mą­ją ir ant­rą­ją vie­tas. Iš Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ran­kų G. Pu­me­ry­tė ga­vo pa­dė­ką už Vil­ka­viš­kio ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą.

Tai nė­ra vie­nin­te­liai abi­tu­rien­tės ap­do­va­no­ji­mai. Ji ra­jo­no ang­lų bei lie­tu­vių kal­bų olim­pia­do­se yra ne kar­tą ta­pu­si pri­zi­nin­ke.

„Sma­gu, kad kol kas vis­kas klos­to­si ne­blo­gai. Ti­kiuo­si, taip bus ir atei­ty­je“, – vy­lė­si tris „šim­tu­kus“ ga­vu­si vil­ka­viš­kie­tė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas