„Santaka“ / Tris „šimtukus“ gavusi gimnazistė ruošiasi studijoms Anglijoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-13 06:36

Dalinkitės:  


Gab­rie­lė Pu­me­ry­tė džiau­gia­si pui­kiais eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais – jų pa­siek­ti pa­dė­jo kruopš­tus ir są­ži­nin­gas dar­bas.

Autoriaus nuotr.


Tris „šimtukus“ gavusi gimnazistė ruošiasi studijoms Anglijoje

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Še­ši ra­jo­no abi­tu­rien­tai iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vo mak­si­ma­lius ga­li­mus įver­ti­ni­mus – 100 ba­lų. Vil­ka­viš­kie­tė Gab­rie­lės Pu­me­ry­tės ži­nios įver­tin­tos net tri­mis „šim­tu­kais“. Šiandien gimnazistė kartu su kitais geriausiai egzaminus išlaikiusiais šalies abiturientais pakviesta į pri-ėmimą Vyriausybėje.


Trys „šim­tu­kai“


Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je moks­lus krim­tu­si Gab­rie­lė ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kai su­ži­no­jo sa­vo vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Iš ke­tu­rių da­ly­kų, ku­rių eg­za­mi­nus ji pa­si­rin­ko lai­ky­ti, net tri­jų – is­to­ri­jos, lie­tu­vių bei ang­lų kal­bų – ži­nios bu­vo įver­tin­tos aukš­čiau­siais ba­lais. Iš ket­vir­to­jo – ma­te­ma­ti­kos – eg­za­mi­no mer­gi­na ga­vo 95 ba­lus.

„Pri­si­pa­žin­siu, tik­rai ne­si­ti­kė­jau taip ge­rai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus. Iš vi­sų jų leng­viau­sias at­ro­dė ma­te­ma­ti­kos, ta­čiau bū­tent jis ir pa­si­se­kė pra­sčiau­siai“, – šyp­te­lė­jo G. Pu­me­ry­tė.

Mer­gi­na sa­kė la­biau­siai ne­ri­ma­vu­si dėl ang­lų kal­bos eg­za­mi­no. Vis dėl­to la­biau­siai ją nu­ste­bi­no is­to­ri­jos eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas. Mat mo­kyk­lo­je ji dau­giau dė­me­sio sky­rė ki­tiems da­ly­kams. La­bai ge­rai se­kė­si lie­tu­vių bei ang­lų kal­bos, o štai is­to­ri­ją kar­tais net pa­tin­gė­da­vo mo­ky­tis.


Iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos


Gab­rie­lė nė kiek ne­sipuikavo sa­vo pa­sie­ki­mais ir ti­ki­no, jog be­veik vi­si jos drau­gai ge­rai iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­nus.

„Daug gimnazijos abi­tu­rien­tų pui­kiai pa­si­ro­dė per šią eg­za­mi­nų se­si­ją ir ga­vo įver­ti­ni­mus nuo 90 iki 100 ba­lų. Tik­rai ne­ma­tau di­de­lio skir­tu­mo tarp šių re­zul­ta­tų, to­dėl la­bai džiau­giuo­si tiek dėl jų, tiek dėl sa­vęs“, – sa­kė mer­gi­na.

Pui­kiai iš­lai­kiu­siai eg­za­mi­nus Gab­rie­lei at­si­ve­ria ne­ri­bo­tos ga­li­my­bės ren­kan­tis bū­si­mą stu­di­jų ke­lią.

Ta­čiau mer­gi­na jau tvir­tai ap­si­spren­du­si: nuo ru­dens ji iš­vyks­ta į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur Jor­ko uni­ver­si­te­te stu­di­juos ang­lų kal­bą bei li­te­ra­tū­rą. Ji jau se­niai sva­jo­jo stu­di­juo­ti bū­tent šią spe­cia­ly­bę, to­dėl yra įsi­ti­ki­nu­si, jog lo­giš­ka tai da­ry­ti ang­liš­kai kal­ban­čio­je vals­ty­bė­je.

Mer­gi­na pri­si­pa­ži­no šiek tiek ne­ri­mau­jan­ti ir liū­din­ti dėl to, kad teks iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, bet, pa­sak Gabrielės, tai išeis tik į nau­dą.

„Gai­la pa­lik­ti ar­ti­muo­sius, čia esan­čius drau­gus. Ypač dėl to liū­di ma­no ma­ma, ta­čiau vi­si su­pran­ta, jog taip bus tik ge­riau”, – pa­sa­ko­jo G. Pu­me­ry­tė.


Ža­da su­grįž­ti


Iš­vy­ku­si į Ang­li­ją mer­gi­na ten pra­leis ma­žiau­siai tre­jus me­tus, kol įgis ba­ka­lau­ro laips­nį. Vė­liau ji ke­ti­na ten dar dve­jus me­tus mo­ky­tis ma­gist­ran­tū­ro­je. „Ne­ži­nau, kaip su­si­klos­tys gy­ve­ni­mas, ko­kia bus si­tua­ci­ja mū­sų ša­ly­je, ta­čiau pla­nuo­ju su­grįž­ti at­gal. No­rė­čiau dirb­ti Lie­tu­vo­je ir bū­tent čia kop­ti kar­je­ros laip­tais“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.

Pak­laus­ta apie atei­ties pla­nus, Gab­rie­lė tvir­ti­no, jog sa­ve įsi­vaiz­duo­ja dir­ban­čią ver­ti­mų ar­ba me­di­jos sri­ty­se. Vai­kys­tė­je sva­jo­ju­si bū­ti mo­ky­to­ja, da­bar ji ma­no, jog ne­ga­lė­tų dirb­ti mo­kyk­lo­je. La­bai sun­ku su­val­dy­ti bū­rį žmo­nių. Ne­bent ga­lė­tų mo­ky­ti abi­tu­rien­tus, ku­rių dau­gu­ma yra mo­ty­vuo­ti, ži­nan­tys, ko no­ri.


Pa­dė­jo są­ži­nin­gas dar­bas


Sėk­min­gai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus, pa­sak Gab­rie­lės, pa­dė­jo tik kruopš­tus ir są­ži­nin­gas dar­bas. Mer­gi­na ti­ki­no spe­cia­liai ne­si­ruo­šu­si nė vie­nam eg­za­mi­nui.

„Nuo vai­kys­tės esu įpra­tu­si są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sus na­mų dar­bus. Be­veik nie­ka­da ne­si­mo­kiau pa­pil­do­mai, ne­bent prieš kont­ro­li­nius. Ma­nau, jog lo­giš­ka, kad vi­są lai­ką at­sa­kin­gai dir­bant pa­ma­žu kau­pia­si ži­nių ba­ga­žas, ku­rį ga­li­ma vė­liau pa­nau­do­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Vil­ka­viš­kie­tė džiau­gė­si, jog vi­są lai­ką tu­rė­jo ge­rus mo­ky­to­jus, ku­rių kiek­vie­nas pri­si­dė­jo prie jos sėk­mės. Pa­sak mer­gi­nos, jai pa­si­se­kė ir su kla­sės drau­gais, ku­rių dau­gu­ma bu­vo mo­ty­vuo­ti bei ver­tė nuo­la­tos steng­tis, ne­nu­leis­ti ran­kų.


Ra­šo no­ve­les


G. Pu­me­ry­tė pa­sa­ko­jo daug lais­va­lai­kio pra­lei­džian­ti su drau­gais ar ke­liau­da­ma. Ta­čiau mer­gi­na tu­ri ir vie­ną iš­skir­ti­nį po­mė­gį – ji ra­šo no­ve­les.

Už sa­vo kū­ry­bą Gab­rie­lė jau yra su­lau­ku­si ir pri­pa­ži­ni­mo. Res­pub­li­ki­niuo­se jaunųjų fi­lo­lo­gų kon­kur­suo­se mer­gi­na yra lai­mė­ju­si pir­mą­ją ir ant­rą­ją vie­tas. Iš Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ran­kų G. Pu­me­ry­tė ga­vo pa­dė­ką už Vil­ka­viš­kio ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą.

Tai nė­ra vie­nin­te­liai abi­tu­rien­tės ap­do­va­no­ji­mai. Ji ra­jo­no ang­lų bei lie­tu­vių kal­bų olim­pia­do­se yra ne kar­tą ta­pu­si pri­zi­nin­ke.

„Sma­gu, kad kol kas vis­kas klos­to­si ne­blo­gai. Ti­kiuo­si, taip bus ir atei­ty­je“, – vy­lė­si tris „šim­tu­kus“ ga­vu­si vil­ka­viš­kie­tė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas