„Santaka“ / Po Šveicariją – lietuvių rašytojų keliais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-13 06:28

Dalinkitės:  


Erudicija ir nuoširdžiu bendravimu bendrakeleivių gimnazistų būryje išsiskyrė vilkaviškietis Rokas Danilevičius (ketvirtas iš kairės). Centre – kelionės organizatorė, Sūduvos kultūros fondo pirmininkė Daiva Klimavičienė.

Po Šveicariją – lietuvių rašytojų keliais

Žo­dis, lė­męs ke­lio­nę

Ap­lan­ky­ti Eu­ro­pos ro­jų – Švei­ca­ri­ją, Al­pių kal­nuo­se ir tar­pek­liuo­se kles­tin­čią ša­lį, bei su­si­pa­žin­ti su lie­tu­vių me­ni­nin­kų ke­lio­nių ir stu­di­jų marš­ru­tais jau­nuo­sius Sū­du­vos kraš­to gim­na­zis­tus, ge­riau­siai iš­ma­nan­čius gim­to­jo kraš­to li­te­ra­tū­rą ir is­to­ri­ją, pa­kvie­tė aso­cia­ci­ja Sū­du­vos kul­tū­ros fon­das.

Vie­nas iš fon­do stei­gė­jų – Sei­mo na­rys Ar­vy­das Vi­džiū­nas iš­kė­lė min­tį, jog rei­kia in­ves­tuo­ti į jau­ni­mą, kad jis per li­te­ra­tū­rą, is­to­ri­ją, me­ną ge­riau pa­žin­tų gim­tą­jį kraš­tą ir jam skir­tų jau­nys­tės sva­jas, idė­jas bei dar­bus.

Sū­du­vos kraš­to gim­na­zis­tų vik­to­ri­nos „Pasakyk savo kraštui myliu!“ nu­ga­lė­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į ke­lio­nę po Švei­ca­ri­ją lie­tu­vių li­te­ra­tų ta­kais. Kar­tu su jau­ni­mu į to­li­mą Al­pių ša­lį ­ke­lia­vo ir gru­pė įvai­raus am­žiaus kul­tū­rai nea­be­jin­gų Sū­du­vos kraš­to in­te­lek­tua­lų. Į tai, ką pa­ty­rė­me Švei­ca­ri­jo­je, kvie­čiu skai­ty­to­jus pa­žvelg­ti is­to­ri­ko aki­mis.


Au­to­bu­sas rie­da į Va­ka­rus


Tai, kad ankš­to­je erd­vė­je 9 pa­ras kar­tu ke­liau­ja, val­go, dai­nuo­ja, dis­ku­tuo­ja, skai­to pa­skai­tas, ve­da vik­to­ri­nas in­te­lek­tua­lus jau­ni­mas ir ži­li pro­fe­so­riai, – iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys tu­ris­ti­nė­je iš­vy­ko­je. At­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les, va­žiuo­jant au­to­bu­se ne­ga­li­ma vaikš­čio­ti ar sto­vė­ti. Tad ves­ti vik­to­ri­ną, skai­ty­ti trum­pą pra­ne­ši­mą ar pa­skai­tą te­ko... at­grę­žus klau­sy­to­jams nu­ga­rą. Pui­ki ke­lio­nių gi­dė ir koor­di­na­to­rė Teo­do­ra Dil­kie­nė, į Švei­ca­ri­ją ly­dė­ju­si jau ne vie­ną gru­pę, bu­vo neiš­se­mia­mas in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis. Ją pa­pil­dė aso­cia­ci­jos Sū­du­vos kul­tū­ros fon­do pir­mi­nin­kė Dai­va Kli­ma­vi­čie­nė, pro­fe­so­rius iš Kau­no Si­mo­nas Za­rec­kas, iš­kal­būs gim­na­zis­tai Man­tas, Ri­čar­das, Romena bei šių ei­lu­čių au­to­rius.

Ma­lo­niai nu­ste­bi­no gim­na­zis­tai. Tai jau­no­ji kar­ta, gi­mu­si ir au­gu­si jau ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je, su­si­for­ma­vu­si sa­vą­jį ma­ty­mą, mąs­ty­mą ir elg­se­ną. Ste­bi­no jau­nuo­lių pa­kan­tu­mas, man­da­gu­mas, pa­gar­ba vy­res­niam žmo­gui, do­mė­ji­ma­sis kraš­to praei­ti­mi, is­to­ri­ja. Jau­nie­ji moks­liu­kai sa­vo in­te­lek­tu nė kiek ne­nu­si­lei­do sen­jo­rams. Su­tū­pę au­to­bu­se ant grin­dų, jie dis­ku­ta­vo apie sa­va­no­rys­tę, pa­sau­lio ir Lie­tu­vos is­to­ri­ją, kul­tū­rą, jau­ni­mo san­ty­kius. Ne­te­ko iš­girs­ti vul­ga­ry­bių, kal­bi­nio žar­go­no, pa­si­pui­ka­vi­mo.


Alaus mies­te Miun­che­ne


Miun­che­ne mus pa­si­ti­ko ap­niu­kęs dan­gus ir lie­tin­gas oras. Šis mies­tas – tai Ba­va­ri­jos sos­ti­nė, ku­rią vo­kie­čiai įvar­di­ja kaip jų že­mės ro­jų. Pras­tas oras su­truk­dė pa­jus­ti šio ro­jaus ma­lo­nu­mus, ta­čiau bu­vo ma­lo­nu pa­si­dai­ry­ti po 1972 m. Miun­che­no olim­pia­dai pa­sta­ty­tą ori­gi­na­lios for­mos olim­pi­nį sta­dio­ną, iš­vys­ti aikš­tę, ku­rio­je krep­ši­nin­kas Mo­des­tas Pau­laus­kas iš­ko­vo­jo olim­pi­nį auk­są.

Miun­che­nas bu­vo il­ga­me­tė ku­ni­gaikš­čių Vi­tels­ba­chų sos­ti­nė ir re­zi­den­ci­ja. Ma­lo­nu, kad Miun­che­ne yra iš­li­kę ir lie­tu­viš­kų ak­cen­tų – apie tai by­lo­ja iš­li­kę Vy­čio at­vaiz­dai ant mies­to pa­sta­tų. Odeo­no aikš­tė­je, Tea­ti­nų baž­ny­čios fa­sa­de, pri­tvir­tin­tas pla­fo­nas su ba­va­rų Vi­tels­ba­chų her­bais, gre­ta jų – len­kų Ere­lis ir lie­tu­vių Vy­tis. Daug lie­tu­viš­kų eks­po­na­tų su­kau­pęs Miun­che­no Re­zi­den­ci­jos rūmų mu­zie­jus. Kai ku­rie jų bu­vo eks­po­nuo­ti Vil­niaus tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­je pa­žy­mint Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo 1000-me­tį.

Miun­che­ne stu­di­ja­vo daug lie­tu­vių. XIX a. čia mo­kė­si poe­tas An­ta­nas Ba­ra­naus­kas, ar­cheo­lo­gas Ta­das Dau­gir­das, po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro – ra­šy­to­jai V. My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas, B. Sruo­ga, dai­li­nin­kai V. Ei­du­ke­vi­čius, A. Žmui­dzi­na­vi­čius.

XX a. is­to­ri­jo­je Miun­che­nas iš­gar­sė­jo 1923 m., kai jau­na­sis Adol­fas Hit­le­ris su­kė­lė va­di­na­mą­jį „alaus pu­čą“, ir 1938 m., kai čia bu­vo su­da­ry­tas gė­din­gas Miun­che­no suo­kal­bis, at­vė­ręs A. Hit­le­riui ke­lią už­grob­ti Če­kos­lo­va­ki­ją.

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Miun­che­ne įsi­kū­rė daug lie­tu­vių ka­ro pa­bė­gė­lių. Čia jie stu­di­ja­vo, lei­do kny­gas, laik­raš­čius. Uni­ver­si­te­te dės­tė in­ži­nie­rius Jur­gis Gim­bu­tas, ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Lands­ber­gis-Žem­kal­nis. Vy­res­nio­ji kar­ta pri­si­me­na ir iš Miun­che­no trans­liuo­tas „Ame­ri­kos bal­so“ bei „Lais­vės ra­di­jo“ lai­das lie­tu­vių kal­ba.

Ap­lan­kę gar­sią­ją Miun­che­no ali­nę, kur šim­tai vo­kie­čių triukš­min­gai ke­lia di­džiu­lius alaus bo­ka­lus už­kąs­da­mi kep­to­mis kiau­lės kar­ko­mis ir deš­ro­mis, pa­su­ka­me Švei­ca­ri­jos link.


Ka­ra­lys­tė ant del­no


Iš „alaus ro­jaus“ pa­ten­ka­me į „mo­kes­čių ro­jų“ – Lich­tenš­tei­no ku­ni­gaikš­tys­tę. Ant aukš­to kal­no įkur­ta val­do­vų re­zi­den­ci­ja, iš kurios ku­ni­gaikš­tis ga­li ste­bė­ti mies­te­lė­nų gy­ve­ni­mą sos­ti­nė­je Va­du­ce ir ku­ni­gaikš­tys­tė­je. Tai šeš­ta pa­gal ma­žu­mą pa­sau­lio vals­ty­bė, jos plo­tas – 146 kv. km. Pag­rin­di­nė sos­ti­nės gat­vė su ban­kais, biu­rais ir mu­zie­jais pa­na­šaus il­gio kaip Ge­di­mi­no gat­vė Vil­ka­viš­ky­je. Ypač palanki mokesčių sistema vilioja kunigaikštystėje įsikurti daugelį užsienio firmų.

Va­ka­ri­ne vals­ty­bės sie­na te­ka Rei­nas, svar­biau­sia Al­pių upė.

Ypač įspū­din­gas Rei­no kriok­lys. Tu­ris­ti­nė val­tis ke­liau­to­jus at­pluk­do iki pat kriok­lio žio­čių. Iš­li­pę stat­me­nais laip­tais ko­pia­me į vie­ną iš iš­li­ku­sių kriok­lio pra­grauž­tų vir­šu­kal­nių. Bal­tos kriok­lio pu­tos, Rei­nas, kal­nai, sau­lė­tas oras lyg sa­ko, jog čia – ro­jaus že­mė­je priean­gis.

Rei­no upės sa­lo­je įkur­tas ir vie­nas gra­žiau­sių Eu­ro­po­je Mai­nau par­kas. Dru­ge­lių oran­že­ri­jos, sto­riau­sių me­džių alė­jos, iš­tai­gin­gi rū­mai ir tūks­tan­čiai įvai­riau­sių spal­vų bei kva­pų ro­žių su­ža­vi ir at­gai­vi­na.Antanas ŽILINSKAS

(Bus daugiau)


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas