„Santaka“ / Merdėjanti naudotų automobilių prekyba netrukus turėtų atsigauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:32

Dalinkitės:  


Įsigaliojus naujiems tarifams, turguose sumažėjo ne tik automobilių pasiūla – dabar čia galima sutikti vos vieną kitą pirkėją.

Autoriaus nuotr.


Merdėjanti naudotų automobilių prekyba netrukus turėtų atsigauti

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ję nau­ji Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no mui­tų są­jun­gos im­por­to ta­ri­fai kol kas mū­sų ša­ly­je pri­stab­dė au­to­mo­bi­lių pre­ky­bą.


Ti­ki­si at­si­ga­vi­mo


Tei­gia­ma, kad įve­dus nau­jus ta­ri­fus mi­nė­to­sioms ša­lims Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių rin­ka pra­ran­da be­veik pu­sę pir­kė­jų. Tai ypač ak­tua­lu Su­val­ki­jos re­gio­no gy­ven­to­jams. Ne pa­slap­tis, kad mū­sų kraš­to žmo­nėms pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais yra vie­nas iš pa­grin­di­nių vers­lų.

„Šiuo me­tu pre­ky­ba vi­siš­kai su­sto­ju­si. Nuo­lat bend­rau­ja­me su ko­le­go­mis, ta­ria­mės, ką da­ry­ti to­liau, ta­čiau per­spek­ty­vos kol kas ne­ži­no­mos. Da­bar ato­sto­gau­ja­me ir lau­kia­me ge­res­nių lai­kų“, – pa­sa­ko­jo 16 me­tų au­to­mo­bi­lių vers­le be­si­su­kan­tis Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Vy­riš­kis ti­ki­no ma­nąs, kad au­to­mo­bi­lių vers­las vis dėl­to tu­rė­tų grei­tu me­tu at­si­gau­ti.

„Pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais nie­kuo­met ne­bu­vo pa­sto­vus da­ly­kas. Te­ko iš­gy­ven­ti ir ge­res­nių, ir sun­kes­nių lai­kų. Prieš įve­dant mui­tus bu­vo pa­ts bu­mas: anks­čiau at­ga­ben­tus au­to­mo­bi­lius par­duo­da­vo­me per 3–4 die­nas, kar­tais – sa­vai­tę, o prieš pat įsi­ga­lio­jant įsta­ty­mui ma­ši­nas iš­pirk­da­vo per die­ną“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.


Tu­rė­tų grįž­ti


Nors šiuo me­tu pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais ir mer­di, vis dėl­to spė­ja­ma, kad tai – tik lai­ki­nas dalykas. Praė­jus šiek tiek lai­ko, kai bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai par­duos vi­sus au­to­mo­bi­lius, jie vėl tu­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą, kaip kaž­ka­da tai pa­da­rė ru­sai. Pas­ta­rie­siems jau se­niau bu­vo įves­ti griež­tes­ni mui­tai. Iki šiol bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai mo­kė­jo be­veik tris kar­tus ma­žes­nius mui­tus ne­gu ru­sai.

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad pa­gal nau­jus mui­tų ta­ri­fus vėl tu­rė­tų išaug­ti 3–5 me­tų se­nu­mo, iki 1,5 l dar­bi­nio tū­rio au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa. Mui­to mo­kes­čiai pa­gal nau­ją mui­tų są­jun­gos tvar­ką vie­nam to­kio ga­lin­gu­mo au­to­mo­bi­liui sie­kia 2,5 tūkst. eurų, to­dėl tiek ru­sams, tiek bal­ta­ru­siams, tiek Ka­zachs­ta­no pi­lie­čiams jie tu­rė­tų bū­ti priim­ti­ni.


Ne­ža­da trauk­tis


Ne­pai­sant su­ma­žė­ju­sios pa­klau­sos, kal­bin­ti pa­šne­ko­vai ti­ki­no pre­ky­bos au­to­mo­bi­liais ne­ke­ti­nan­tys at­si­sa­ky­ti.

„Tai la­bai spe­ci­fi­nis ir ne­pas­to­vus vers­las. Daug kas pri­klau­so nuo to, kiek pi­ni­gų tu­ri, kiek ma­ši­nų nu­per­ki, kaip spė­ji jas su­re­mon­tuo­ti bei par­duo­ti. Nie­ka­da ne­ga­li bū­ti dėl ko nors tik­ras. Ne­pai­sant vis­ko, šis vers­las jau įau­gęs man į krau­ją, to­dėl at­si­sa­ky­ti jo tik­rai ne­ke­ti­nu“, – kal­bė­jo mū­sų ra­jo­ne gy­ve­nan­tis pre­ky­bi­nin­kas au­to­mo­bi­liais.

Jam pri­ta­rė ir ki­tas pa­šne­ko­vas.

„Tik­rai ne­ža­du trauk­tis. Jei ir su­ma­žė­tų pre­ky­ba, o bal­ta­ru­siai bei ka­za­chai ne­pirk­tų dau­giau au­to­mo­bi­lių, lie­tu­viams ar len­kams vis tiek rei­kės kuo nors va­ži­nė­ti – tie­siog per­sio­rien­tuo­sime į ki­tas rin­kas“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo vy­riš­kis.

„Tie, ku­rie il­giau dir­ba šia­me vers­le, pri­si­me­na, kad jau ne kar­tą kei­tė­si įvai­rūs mui­tai, bet dėl to pre­ky­ba be­veik ne­nu­ken­tė­da­vo. Ma­nau, ir da­bar praė­jus šiek tiek lai­ko vis­kas at­si­stos į sa­vo vė­žes“, – sa­kė op­ti­miz­mo ne­pra­ran­dan­tis mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas.


Dau­giau­siai iš Vo­kie­ti­jos


Kal­bin­ti vers­li­nin­kai pa­sa­ko­jo dau­giau­siai au­to­mo­bi­lius ve­žan­tys iš Vo­kie­ti­jos, bet, pa­sak jų, ne­ma­žai ko­le­gų vyks­ta į Bel­gi­ją, Pran­cū­zi­ją, Ita­li­ją, Aust­ri­ją, ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.

Po­pu­lia­riau­si ir ša­ly­je, ir mū­sų ra­jo­ne yra „Volks­wa­gen“, „Toyo­ta“ bei „Opel“ mo­de­liai. Pa­sak pa­šne­ko­vų, dau­giau­siai per­ka­mi eko­no­miš­kes­ni dy­ze­li­nio va­rik­lio au­to­mo­bi­liai.

„Pa­gal už­sa­ky­mus au­to­mo­bi­lių be­veik ne­ve­ža­me. Per­ka­me ei­na­miau­sius, pa­gal pa­klau­są. Nu­vy­kę į ki­tas ša­lis va­ži­nė­ja­me po au­to­sa­lo­nus, įmo­nes, pre­kiau­jan­čias ma­ši­no­mis, taip steng­da­mie­si iš­si­rink­ti ge­riau­sius va­rian­tus“, – pa­sa­ko­jo vie­nas iš pa­šne­ko­vų. Jis pa­brė­žė, kad per dau­ge­lį dar­bo me­tų yra su­si­da­ręs di­de­lis pa­žįs­ta­mų ra­tas.

„Daž­nai bū­na taip, kad vi­sai ne­rei­kia pa­čiam va­žiuo­ti ir ieš­ko­ti ma­ši­nų. Kar­tais pa­tys par­da­vė­jai pa­skam­bi­na, pa­siū­lo – taip te­le­fo­nu nu­per­ki au­to­mo­bi­lį jo net ne­ma­tęs,“ – vers­lo su­bti­ly­bes aiš­ki­no vy­riš­kis.


Pa­vo­jin­gas vers­las


Dau­gu­ma kal­bin­tų­jų pa­sa­ko­jo, jog au­to­mo­bi­lių vers­lo ėmė­si to­dėl, kad kraš­te ne­bu­vo dar­bo, o emig­ruo­ti į už­sie­nį ne­no­rė­jo.

„Jei­gu bū­tų ge­ros są­ly­gos, mie­lai ei­čiau ir dirb­čiau vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je, tik kol kas taip nė­ra. Au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba mū­sų ap­skri­ty­je la­bai po­pu­lia­ri. Esa­me ar­ti pa­sie­nio, to­dėl tai ir­gi pa­lan­kus fak­to­rius pre­ky­bai vys­ty­ti“, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Vi­si pa­šne­ko­vai su­tar­ti­nai tvir­ti­no, kad vis dėl­to pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais yra la­bai pa­vo­jin­gas vers­las.

„Anks­čiau ke­liuo­se bū­da­vo dau­giau ri­zi­kos bū­ti api­plėš­tam, da­bar – di­des­nė eis­mo įvy­kių ti­ki­my­bė. Ži­nau ne vie­ną at­ve­jį, kai iš ko­le­gų atė­mė pi­ni­gus, nu­ve­žę į miš­ką iš­me­tė. Pa­čiam kar­tą ban­di­tai ant ke­lio nu­me­tė mai­šą, pa­na­šų į žmo­gų. Kai su­sto­jau pa­žiū­rė­ti, pri­bė­go ir api­plė­šė“, – pri­si­mi­nė kraš­tie­tis.

„Sug­rį­žus į Lie­tu­vą, čia taip pat ty­ko pa­vo­jų: ne kar­tą kė­sin­ta­si ap­vog­ti, bu­vau se­ka­mas iki pat na­mų. Nuo­lat rei­kia sau­go­tis įtar­ti­nų pir­kė­jų, pa­dirb­tų pi­ni­gų, ne­pa­lik­ti bran­gaus au­to­mo­bi­lio ne­sau­gio­je vie­to­je, nes ry­tą jo ga­li ir ne­ras­ti“, – pa­brė­žė ki­tas au­to­mo­bi­lių vers­lu be­si­ver­čian­tis vy­riš­kis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas