„Santaka“ / Merdėjanti naudotų automobilių prekyba netrukus turėtų atsigauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:32

Dalinkitės:  


Įsigaliojus naujiems tarifams, turguose sumažėjo ne tik automobilių pasiūla – dabar čia galima sutikti vos vieną kitą pirkėją.

Autoriaus nuotr.


Merdėjanti naudotų automobilių prekyba netrukus turėtų atsigauti

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ję nau­ji Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no mui­tų są­jun­gos im­por­to ta­ri­fai kol kas mū­sų ša­ly­je pri­stab­dė au­to­mo­bi­lių pre­ky­bą.


Ti­ki­si at­si­ga­vi­mo


Tei­gia­ma, kad įve­dus nau­jus ta­ri­fus mi­nė­to­sioms ša­lims Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių rin­ka pra­ran­da be­veik pu­sę pir­kė­jų. Tai ypač ak­tua­lu Su­val­ki­jos re­gio­no gy­ven­to­jams. Ne pa­slap­tis, kad mū­sų kraš­to žmo­nėms pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais yra vie­nas iš pa­grin­di­nių vers­lų.

„Šiuo me­tu pre­ky­ba vi­siš­kai su­sto­ju­si. Nuo­lat bend­rau­ja­me su ko­le­go­mis, ta­ria­mės, ką da­ry­ti to­liau, ta­čiau per­spek­ty­vos kol kas ne­ži­no­mos. Da­bar ato­sto­gau­ja­me ir lau­kia­me ge­res­nių lai­kų“, – pa­sa­ko­jo 16 me­tų au­to­mo­bi­lių vers­le be­si­su­kan­tis Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Vy­riš­kis ti­ki­no ma­nąs, kad au­to­mo­bi­lių vers­las vis dėl­to tu­rė­tų grei­tu me­tu at­si­gau­ti.

„Pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais nie­kuo­met ne­bu­vo pa­sto­vus da­ly­kas. Te­ko iš­gy­ven­ti ir ge­res­nių, ir sun­kes­nių lai­kų. Prieš įve­dant mui­tus bu­vo pa­ts bu­mas: anks­čiau at­ga­ben­tus au­to­mo­bi­lius par­duo­da­vo­me per 3–4 die­nas, kar­tais – sa­vai­tę, o prieš pat įsi­ga­lio­jant įsta­ty­mui ma­ši­nas iš­pirk­da­vo per die­ną“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.


Tu­rė­tų grįž­ti


Nors šiuo me­tu pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais ir mer­di, vis dėl­to spė­ja­ma, kad tai – tik lai­ki­nas dalykas. Praė­jus šiek tiek lai­ko, kai bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai par­duos vi­sus au­to­mo­bi­lius, jie vėl tu­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą, kaip kaž­ka­da tai pa­da­rė ru­sai. Pas­ta­rie­siems jau se­niau bu­vo įves­ti griež­tes­ni mui­tai. Iki šiol bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai mo­kė­jo be­veik tris kar­tus ma­žes­nius mui­tus ne­gu ru­sai.

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad pa­gal nau­jus mui­tų ta­ri­fus vėl tu­rė­tų išaug­ti 3–5 me­tų se­nu­mo, iki 1,5 l dar­bi­nio tū­rio au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa. Mui­to mo­kes­čiai pa­gal nau­ją mui­tų są­jun­gos tvar­ką vie­nam to­kio ga­lin­gu­mo au­to­mo­bi­liui sie­kia 2,5 tūkst. eurų, to­dėl tiek ru­sams, tiek bal­ta­ru­siams, tiek Ka­zachs­ta­no pi­lie­čiams jie tu­rė­tų bū­ti priim­ti­ni.


Ne­ža­da trauk­tis


Ne­pai­sant su­ma­žė­ju­sios pa­klau­sos, kal­bin­ti pa­šne­ko­vai ti­ki­no pre­ky­bos au­to­mo­bi­liais ne­ke­ti­nan­tys at­si­sa­ky­ti.

„Tai la­bai spe­ci­fi­nis ir ne­pas­to­vus vers­las. Daug kas pri­klau­so nuo to, kiek pi­ni­gų tu­ri, kiek ma­ši­nų nu­per­ki, kaip spė­ji jas su­re­mon­tuo­ti bei par­duo­ti. Nie­ka­da ne­ga­li bū­ti dėl ko nors tik­ras. Ne­pai­sant vis­ko, šis vers­las jau įau­gęs man į krau­ją, to­dėl at­si­sa­ky­ti jo tik­rai ne­ke­ti­nu“, – kal­bė­jo mū­sų ra­jo­ne gy­ve­nan­tis pre­ky­bi­nin­kas au­to­mo­bi­liais.

Jam pri­ta­rė ir ki­tas pa­šne­ko­vas.

„Tik­rai ne­ža­du trauk­tis. Jei ir su­ma­žė­tų pre­ky­ba, o bal­ta­ru­siai bei ka­za­chai ne­pirk­tų dau­giau au­to­mo­bi­lių, lie­tu­viams ar len­kams vis tiek rei­kės kuo nors va­ži­nė­ti – tie­siog per­sio­rien­tuo­sime į ki­tas rin­kas“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo vy­riš­kis.

„Tie, ku­rie il­giau dir­ba šia­me vers­le, pri­si­me­na, kad jau ne kar­tą kei­tė­si įvai­rūs mui­tai, bet dėl to pre­ky­ba be­veik ne­nu­ken­tė­da­vo. Ma­nau, ir da­bar praė­jus šiek tiek lai­ko vis­kas at­si­stos į sa­vo vė­žes“, – sa­kė op­ti­miz­mo ne­pra­ran­dan­tis mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas.


Dau­giau­siai iš Vo­kie­ti­jos


Kal­bin­ti vers­li­nin­kai pa­sa­ko­jo dau­giau­siai au­to­mo­bi­lius ve­žan­tys iš Vo­kie­ti­jos, bet, pa­sak jų, ne­ma­žai ko­le­gų vyks­ta į Bel­gi­ją, Pran­cū­zi­ją, Ita­li­ją, Aust­ri­ją, ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.

Po­pu­lia­riau­si ir ša­ly­je, ir mū­sų ra­jo­ne yra „Volks­wa­gen“, „Toyo­ta“ bei „Opel“ mo­de­liai. Pa­sak pa­šne­ko­vų, dau­giau­siai per­ka­mi eko­no­miš­kes­ni dy­ze­li­nio va­rik­lio au­to­mo­bi­liai.

„Pa­gal už­sa­ky­mus au­to­mo­bi­lių be­veik ne­ve­ža­me. Per­ka­me ei­na­miau­sius, pa­gal pa­klau­są. Nu­vy­kę į ki­tas ša­lis va­ži­nė­ja­me po au­to­sa­lo­nus, įmo­nes, pre­kiau­jan­čias ma­ši­no­mis, taip steng­da­mie­si iš­si­rink­ti ge­riau­sius va­rian­tus“, – pa­sa­ko­jo vie­nas iš pa­šne­ko­vų. Jis pa­brė­žė, kad per dau­ge­lį dar­bo me­tų yra su­si­da­ręs di­de­lis pa­žįs­ta­mų ra­tas.

„Daž­nai bū­na taip, kad vi­sai ne­rei­kia pa­čiam va­žiuo­ti ir ieš­ko­ti ma­ši­nų. Kar­tais pa­tys par­da­vė­jai pa­skam­bi­na, pa­siū­lo – taip te­le­fo­nu nu­per­ki au­to­mo­bi­lį jo net ne­ma­tęs,“ – vers­lo su­bti­ly­bes aiš­ki­no vy­riš­kis.


Pa­vo­jin­gas vers­las


Dau­gu­ma kal­bin­tų­jų pa­sa­ko­jo, jog au­to­mo­bi­lių vers­lo ėmė­si to­dėl, kad kraš­te ne­bu­vo dar­bo, o emig­ruo­ti į už­sie­nį ne­no­rė­jo.

„Jei­gu bū­tų ge­ros są­ly­gos, mie­lai ei­čiau ir dirb­čiau vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je, tik kol kas taip nė­ra. Au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba mū­sų ap­skri­ty­je la­bai po­pu­lia­ri. Esa­me ar­ti pa­sie­nio, to­dėl tai ir­gi pa­lan­kus fak­to­rius pre­ky­bai vys­ty­ti“, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Vi­si pa­šne­ko­vai su­tar­ti­nai tvir­ti­no, kad vis dėl­to pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais yra la­bai pa­vo­jin­gas vers­las.

„Anks­čiau ke­liuo­se bū­da­vo dau­giau ri­zi­kos bū­ti api­plėš­tam, da­bar – di­des­nė eis­mo įvy­kių ti­ki­my­bė. Ži­nau ne vie­ną at­ve­jį, kai iš ko­le­gų atė­mė pi­ni­gus, nu­ve­žę į miš­ką iš­me­tė. Pa­čiam kar­tą ban­di­tai ant ke­lio nu­me­tė mai­šą, pa­na­šų į žmo­gų. Kai su­sto­jau pa­žiū­rė­ti, pri­bė­go ir api­plė­šė“, – pri­si­mi­nė kraš­tie­tis.

„Sug­rį­žus į Lie­tu­vą, čia taip pat ty­ko pa­vo­jų: ne kar­tą kė­sin­ta­si ap­vog­ti, bu­vau se­ka­mas iki pat na­mų. Nuo­lat rei­kia sau­go­tis įtar­ti­nų pir­kė­jų, pa­dirb­tų pi­ni­gų, ne­pa­lik­ti bran­gaus au­to­mo­bi­lio ne­sau­gio­je vie­to­je, nes ry­tą jo ga­li ir ne­ras­ti“, – pa­brė­žė ki­tas au­to­mo­bi­lių vers­lu be­si­ver­čian­tis vy­riš­kis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas