„Santaka“ / Alvito jaunimas ne pirmi metai užsiima aktyvia veikla

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:28

Dalinkitės:  


„M-E-S“ na­riai nuo gru­pės įkū­ri­mo pra­džios jau yra da­ly­va­vę aš­tuo­niuo­se pro­jek­tuo­se.

Alvito jaunimas ne pirmi metai užsiima aktyvia veikla

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

2005 me­tais tuo­me­ti­nis Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los so­cia­li­nis pe­da­go­gas, o da­bar jau di­rek­to­rius Ro­lan­das Bul­kaus­kas pa­ren­gė pro­jek­tą „Pa­dėk pa­ts sau“.

Ga­vus Vals­ty­bi­nės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui vyk­dy­ti bu­vo su­bur­ta ini­cia­ty­vaus vie­ti­nio jau­ni­mo gru­pė „M-E-S“.


Vai­kai to­bu­lė­ja


Pak­laus­tas, ką reiš­kia toks neįp­ras­tas pa­va­di­ni­mas, R. Bul­kaus­kas tvir­ti­no, jog tai yra fra­zės „Mes esa­me sa­vi­mi“ trum­pi­nys.

Jau­ni­mo gru­pė „M-E-S“ iš­si­ski­ria tuo, kad jos na­riai į bend­rus už­siė­mi­mus ren­ka­si anaip­tol ne kiek­vie­ną sa­vai­tę, o tik tuo­met, kai įgy­ven­di­na ati­tin­ka­mus pro­jek­tus. Nuo gru­pės veik­los pra­džios iš vi­so jų bū­ta aš­tuo­nių.

„Šiais pro­jek­tais sten­gia­mės plė­to­ti kai­mo jau­ni­mo ini­cia­ty­vu­mą ir lais­va­lai­kio užim­tu­mą, ska­ti­na­me par­tne­rys­tę, jau­ni­mo pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo jė­go­mis, sa­vi­raiš­ką, or­ga­ni­za­ci­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mą“, – pa­sa­ko­jo Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Jis ti­ki­no, kad, no­rint į įvai­rius už­siė­mi­mus pri­trauk­ti vai­kų, pir­miau­sia rei­kia juos kuo nors su­do­min­ti.

„Užk­la­si­nė veik­la jiems kur kas įdo­mes­nė nei pa­mo­kos. Kar­tais no­rė­tų­si, jog vai­kai bū­tų ini­cia­ty­ves­ni ir sa­va­ran­kiš­kes­ni, – to pa­ma­žu ir mo­ko­masi. Pri­si­dė­da­mi prie gru­pės „M-E-S“ veik­los, jie vis la­biau pa­si­ti­ki sa­vo jė­go­mis, to­bu­lė­ja, ug­do sa­vo or­ga­ni­za­ci­nius ge­bė­ji­mus“, – ti­ki­no R. Bul­kaus­kas.


Pla­ti veik­la


Pa­tį pir­mą­jį pro­jek­tą fi­nan­sa­vo Vals­ty­bi­nė jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba, ki­tiems da­li­nę pa­ra­mą sky­rė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo pro­gra­mą.

Įgy­ven­din­da­ma įvai­rius pro­jek­tus, jau­ni­mo gru­pė „M-E-S“ tu­rė­jo ga­li­my­bę nu­vyk­ti į lan­ky­ti­nas vie­tas Vil­niu­je, Kau­ne bei Drus­ki­nin­kuo­se. Al­vi­to vai­kams ir jau­ni­mui bu­vo su­reng­ta ly­de­rys­tės mo­ky­mų, pa­žin­ti­nių iš­vy­kų, se­mi­na­rų, spor­ti­nių var­žy­bų.

Sie­kiant su­teik­ti jau­nuo­liams ga­li­my­bę rink­tis bei lais­vai, kū­ry­biš­kai ir sa­va­no­riš­kai veik­ti, or­ga­ni­zuo­ta ne vie­na pa­žin­ti­nė-kū­ry­bi­nė sto­vyk­la. Jo­se vy­ko te­mi­niai ir kū­ry­bi­niai už­siė­mi­mai, orien­ta­ci­nės rung­tys, ko­man­di­nės var­žy­bos.

„To­kio po­bū­džio se­mi­na­rai, už­siė­mi­mai bei ak­ci­jos pri­si­de­da prie jau­ni­mo so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo, svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­ga­vi­mo, pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mo“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Gru­pės „M-E-S“ na­riai kas­met vi­sai Al­vi­to bend­ruo­me­nei or­ga­ni­zuo­ja links­mas var­žy­tu­ves „Ru­dens šėls­mas“. Į šią šven­tę kvie­čia­mi ir jau­nuo­liai iš ki­tų kai­mų bend­ruo­me­nių.

„Nuo­lat pri­si­de­da­me prie įvai­rių ge­ru­mo ir eko­lo­gi­nių ini­cia­ty­vų. Ne­se­niai vyk­dy­da­mi pro­jek­tą „Lie­tu­vos tūks­tant­me­tis – man tai…“ ir no­rė­da­mi įam­žin­ti šią gar­bin­gą da­tą, ne­to­li Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­so­di­no­me Tūks­tant­me­čio par­ką, ku­ris liks au­gan­čioms kar­toms kaip svar­bus pri­si­mi­ni­mas. Al­vi­tie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Rai­mun­das Bla­žai­tis su­kū­rė par­ko ro­dyk­lę“, – pa­sa­ko­jo R. Bul­kaus­kas.

Ar­ti­miau­siuo­se „M-E-S“ pla­nuo­se pro­jek­to „Ti­kėk sa­vi­mi“ įgy­ven­di­ni­mas. Veik­los pra­džia nu­ma­to­ma ar­tė­jan­tį rug­sė­jį.


Die­nos cent­ras


Be da­ly­va­vi­mo „M-E-S“ vyk­do­muo­se pro­jek­tuo­se, Al­vi­to vai­kai tu­ri ga­li­my­bę įsi­trauk­ti ir į ki­to­kią veik­lą. R. Bul­kaus­ko ini­cia­ty­va nuo 2009 me­tų vyk­do­mas vai­kų die­nos cent­ro pro­jek­tas. Jo tiks­las – teik­ti die­nos so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, lais­va­lai­kiu juos užim­ti įdo­mia ir kū­ry­bin­ga veik­la, ati­trauk­ti nuo nei­gia­mos gat­vės įta­kos, ug­dy­ti bend­ra­vi­mo įgū­džius, sa­va­ran­kiš­ku­mą ir kū­ry­biš­ku­mą.

Vai­kų die­nos cent­re tei­kia­mos so­cia­li­nės, pe­da­go­gi­nės pa­slau­gos, psi­cho­lo­gi­nės kon­sul­ta­ci­jos, or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­mo­kų ruo­ša, lais­va­lai­kis, mai­ti­ni­mas, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mas, dai­lės te­ra­pi­ja, me­ni­nis-kū­ry­bi­nis ug­dy­mas, so­cia­li­nis dar­bas su šei­ma. Šio cent­ro veik­las fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.


Va­sa­ros sto­vyk­los


Al­vi­to vai­kai bei jau­ni­mas ne­sė­di ran­kų su­dė­ję ir va­sa­ro­mis. Šiuo me­tų lai­ku jie da­ly­vau­ja įvai­rio­se, spe­cia­liai jiems skir­to­se, sto­vyk­lo­se.

Šie­met pir­mo­ji pen­kių die­nų sto­vyk­la „Spal­vo­ta va­sa­ra“ bu­vo su­reng­ta bir­že­lio pa­bai­go­je. Lie­pos mė­ne­sį VšĮ Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro na­mai vyk­dys va­sa­ros sto­vyk­los pro­jek­tą „Kai ma­ža tam­pa di­de­liu“.

„Ga­li­ma tik pa­si­džiaug­ti, kad al­vi­tie­čiai, vyk­dy­da­mi įvai­rius pro­jek­tus, su­ge­ba pri­trauk­ti lė­šų. Mo­kyk­la, kai­mo bend­ruo­me­nė, baž­ny­čia, Šv. Ka­zi­mie­ro na­mai glau­džiai tarp sa­vęs bend­ra­dar­biau­da­mi vie­tos vai­kams ir jau­ni­mui tik­rai tei­kia daug ga­li­my­bių da­ly­vau­ti ak­ty­vio­se veik­lo­se, ska­ti­na to­bu­lė­ti“, – džiau­gė­si R. Bul­kaus­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas