„Santaka“ / Kasinėjimo darbai viešojo naudojimo teritorijoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:14

Dalinkitės:  


Kasinėjimo darbai viešojo naudojimo teritorijoje

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je (gat­vė­se, vie­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se, aikš­tė­se, ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se), ati­tver­ti ją ar jos da­lį ar­ba ap­ri­bo­ti eis­mą jo­je iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą. Taip pat pa­tvir­tin­ti Vie­ti­nės rink­lia­vos už šių lei­di­mų iš­da­vi­mą nuo­sta­tai.

Ap­ra­šas nu­sta­to lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je iš­da­vi­mo tvar­ką ir są­ly­gas. Jis ga­lio­ja vi­siems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems vyk­dy­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus, su­si­ju­sius su ati­tvė­ri­mu, eis­mo už­da­ry­mu ar te­ri­to­ri­jos pa­nau­do­ji­mu, san­dė­lia­vi­mo, kro­vi­mo, au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ir ki­to­mis reik­mė­mis gat­vė­se, aikš­tė­se, skve­ruo­se, ša­li­gat­viuo­se, ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se, miš­ko par­kuo­se, pa­plū­di­miuo­se, upių, eže­rų, pa­kran­čių te­ri­to­ri­jo­se, dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se. Dar­bų vyk­dy­mo truk­mė tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta pro­jek­te, at­si­žvel­giant į trans­por­to prie­mo­nių ir pės­čių­jų eis­mo in­ten­sy­vu­mą, dar­bų vyk­dy­mo me­to­dus, lai­ką ir pan. Že­mės ka­si­nė­ji­mo dar­bai, kai sta­to­mos po­že­mi­nės ir ant­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­lo bū­ti at­lie­ka­mi va­do­vau­jan­tis Sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu.

Lei­di­mą at­lik­ti ap­ra­še nu­ma­ty­tus dar­bus iš­duos ati­tin­ka­mos se­niū­ni­jos se­niū­nas. Lei­di­mas bus iš­duo­tas per pen­kias dar­bo die­nas nuo pa­raiš­kos su vi­sais rei­kia­mais do­ku­men­tais ga­vi­mo die­nos. Ava­ri­nės si­tua­ci­jos at­ve­ju lei­di­mas iš­duo­da­mas ne­del­siant. Pa­raiš­ko­je bū­ti­nai tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta pa­reiš­kė­jo var­das ir pa­var­dė, ad­re­sas, te­le­fo­no nu­me­ris, tiks­li dar­bų vyk­dy­mo vie­ta, nu­ma­to­mų dar­bų pa­skir­tis ir po­bū­dis, dar­bų at­li­ki­mo pra­džios ir pa­bai­gos lai­kas, at­sa­kin­go dar­bų va­do­vo var­das ir pa­var­dė. Su pa­raiš­ka rei­kia pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus: lei­di­mo sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti, re­mon­tuo­ti sta­ti­nį ko­pi­ją, jei to rei­kia pa­gal tei­sės ak­tus; sta­ty­bos dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­to ar jo da­lies ko­pi­ją, pri­de­dant že­mės dar­bų vyk­dy­mo pla­ną-sche­mą; su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu su­de­rin­tą že­mės dar­bų sche­mą, ku­rio­je tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ta tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių, sau­gu­mo ap­tva­rų, pės­čių­jų pe­rė­ji­mo til­te­lių, lanks­tų iš­dės­ty­mas, kad dar­bai vyk­do­mi gat­vė­je (ke­ly­je); su ke­lei­vi­nio trans­por­to ve­žė­jais su­de­rin­tą sche­mą, jei ka­si­nė­ja­mo­je gat­vė­je vyks­ta marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų eis­mas; raš­tiš­kus su­de­ri­ni­mus su vei­kian­čių in­ži­ne­ri­nių tink­lų ir ki­tų in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sa­vi­nin­kais, ku­rių ap­sau­gos zo­no­je nu­ma­to­ma vyk­dy­ti dar­bus; su­tar­tį su ke­lius ir žel­dy­nus at­sta­ty­sian­čia įmo­ne; at­lie­kant ava­ri­jų ša­li­ni­mo dar­bus pa­reiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti ga­ran­ti­nį raš­tą dėl dan­gų at­sta­ty­mo; taip pat bū­ti­na su­tar­tis ar su­de­ri­ni­mas dėl me­džių, krū­mų kir­ti­mo ir iš­kas­tos že­mės iš­ve­ži­mo vie­tos; Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­to su­de­ri­ni­mą, jei dar­bai bus at­lie­ka­mi jos veik­los zo­no­je; per­ka­sa­mų ar uži­ma­mų dan­gų val­dy­to­jų su­de­ri­ni­mą.

Atk­rei­pia­me dė­me­sį į tai, kad lei­di­mo tu­rė­to­jas pri­va­lo lai­ky­tis sau­gos tai­syk­lių, ap­tver­ti vi­sas iš­ka­sas, įreng­ti sau­gius praė­ji­mus pės­tie­siems, že­mės dar­bų vie­tas va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je pa­žy­mė­ti ti­pi­niais ke­lio ženk­lais. Išar­dy­tos ša­li­gat­vių ply­tos, ke­lio bor­tai, trin­ke­lės tu­ri bū­ti tvar­kin­gai san­dė­liuo­ja­mi ir per­duo­da­mi or­ga­ni­za­ci­jai, ku­ri at­nau­jins dan­gas. Lau­žas tu­ri bū­ti iš­vež­tas į ati­tin­ka­mą at­lie­kų są­var­ty­ną, žel­di­niai at­so­din­ti pa­gal bu­vu­sią būk­lę. Ka­si­nė­ji­mo dar­bai pri­va­lo bū­ti vyk­do­mi pa­gal tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tą tvar­ką ir pa­reng­tą pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją. Apie už­baig­tus ka­si­nė­ji­mo dar­bus bū­ti­na in­for­muo­ti se­niū­ną.

Už lei­di­mo at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je, ati­tver­ti ją ar jos da­lį ar­ba ap­ri­bo­ti eis­mą jo­je iš­da­vi­mą ima­ma vie­ti­nė rink­lia­va Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rink­lia­vų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Su lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus tvar­kos ap­ra­šu, vie­ti­nės rink­lia­vos, nu­sta­ty­tos at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus, nuo­sta­tais, rink­lia­vos dy­džiais ir leng­va­to­mis, rink­lia­vos mo­kė­ji­mo tvar­ka ir kt. iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti ga­li­ma Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt: Tei­si­nė in­for­ma­ci­ja > Ta­ry­bos spren­di­mai > Spren­di­mo Nr. B-TS-48.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas