„Santaka“ / Skelbimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-08 07:27

Dalinkitės:  


Skelbimai

Informacija apie gamtotvarkos planų rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Vištyčio regioniniame parke esančios ir priskirtos „Natura 2000” teritorijos Kylininkų kraštovaizdžio draustinio dalies (Kylininkų pievos) gamtotvarkos planas Vilkaviškio r. savivaldybėje. Teritorijų ribos pateikiamos saugomų teritorijų valstybės kadastre http://stk.vstt.lt.

Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones.

Projektas – „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-007.

Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Planų užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Planų rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo g. 22-3, LT-03012, Vilnius, tel. (8 5) 231 0700, mob. tel.: 8 614 67 292, faks. (8 5) 231 0441, el. paštas: zydrunas.s@glis.lt.

Darbų terminai – 2011-07-05 – 2011-11-30.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į plano rengėją arba į Vištyčio regioninio parko direkciją, Vytauto g. 8, LT-70346 Vištytis, Vilkaviškio r., tel./faks. (8 342) 63 532 tel. (8 342) 63 581, el. pastas.: info@vistytis.lt, vyr. specialistas Vaidas Leonavičius, el. paštas: v.leonavicius@vistytis.lt.

Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti plano rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginių planų rengimo procese.

Užsk. 3858


Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos (to­liau – VSDFV) Vil­ka­viš­kio sky­rius skel­bia pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šą­jį auk­cio­ną.

Par­duo­da­mas ga­ra­žas (kar­tu su įva­žia­vi­mu prie jo), esan­tis Mai­ro­nio g. 6, Vil­ka­viš­ky­je, ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to te­ri­to­ri­jo­je (pla­ne pa­žy­mė­tas in­dek­su MN); ga­ra­žo plo­tas 61,74 m² (to­liau – ga­ra­žas).

Par­duo­dant ga­ra­žą nu­sta­to­mos spe­cia­lio­sios auk­cio­no są­ly­gos: pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 14 000 Lt, mi­ni­ma­lus kai­nų di­di­ni­mo in­ter­va­las – 500 Lt, auk­cio­no da­ly­vio re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis – 100 Lt, auk­cio­no da­ly­vio ga­ran­ti­nis įna­šas – 2000 Lt.

Auk­cio­ne ga­li da­ly­vau­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čių įsta­ty­mus ne­tu­rin­tys mo­kes­ti­nių ne­prie­mo­kų (ne­sko­lin­gi vals­ty­bės ir „Sodros“ biu­dže­tams).

Auk­cio­nas bus vyk­do­mas va­do­vau­jan­tis VSDFV Vil­ka­viš­kio sky­riaus 2011-06-28 įsa­ky­mu Nr. V-32 pa­tvir­tin­tu reg­la­men­tu. Su reg­la­men­tu ga­li su­si­pa­žin­ti kiek­vie­nas as­muo, ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne, nuo da­ly­vių re­gist­ra­ci­jos pra­džios iki re­gist­ra­ci­jos pa­bai­gos at­vy­kęs į VSDFV Vil­ka­viš­kio sky­rių ad­re­su: Mai­ro­nio g. 6, Vil­ka­viš­kis, 114 kab. As­me­nys, pri­pa­žin­ti auk­cio­no da­ly­viais, su reg­la­men­tu su­pa­žin­di­na­mi pa­si­ra­šy­ti­nai.

Vi­sos pro­ce­dū­ros, su­si­ju­sios su auk­cio­nu, su­tar­ties su­da­ry­mu ir vyk­dy­mu, vyks lie­tu­vių kal­ba. Jei­gu pa­tei­kia­mi už­sie­nio kal­bo­mis su­ra­šy­ti do­ku­men­tai, kar­tu tu­ri bū­ti pa­teik­ti ir ver­ti­mų biu­ro pa­tvir­tin­ti šių do­ku­men­tų ver­ti­mai į lie­tu­vių kal­bą. Nuo­sa­vy­bės tei­sė ga­li bū­ti per­leis­ta tik su­mo­kė­jus vi­są auk­cio­ne nu­ma­ty­tą kai­ną.

As­me­nys, ke­ti­nan­tys da­ly­vau­ti auk­cio­ne, as­me­niš­kai, per at­sto­vą ar re­gist­ruo­tu pa­štu pa­tei­kia šiuos do­ku­men­tus: pra­šy­mą da­ly­vau­ti auk­cio­ne, nu­ro­dy­da­mi var­dą, pa­var­dę (pa­va­di­ni­mą), as­mens (įmo­nės) ko­dą, ad­re­są, są­skai­tą, į ku­rią tu­rė­tų bū­ti grą­ži­na­mos su­mo­kė­tos su­mos, o kai po­ten­cia­lus pir­kė­jas yra ju­ri­di­nis as­muo – įmo­nės re­gist­ra­vi­mo ir įsta­tų (jei­gu juos pri­va­lo tu­rė­ti) ko­pi­jas; at­sto­vo įga­lio­ji­mus pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus (kai pra­šy­mą pa­tei­kia as­mens at­sto­vas); kre­di­to įstai­gos iš­duo­tus do­ku­men­tus apie į skel­bi­me nu­ro­dy­tą są­skai­tą už šį as­me­nį per­ves­tą re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tį ir ga­ran­ti­nį įna­šą ar­ba šių do­ku­men­tų pa­tvir­tin­tas ko­pi­jas; ne anks­čiau kaip 2011-06-29 iš­duo­tą Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir VSDFV te­ri­to­ri­nio sky­riaus ar VĮ Re­gist­rų cent­ro do­ku­men­tą, įro­dan­tį, kad as­muo ne­tu­ri ne­prie­mo­kų. Paš­tu at­siųs­ti do­ku­men­tai lai­ko­mi pa­teik­ti lai­ku, jei VSDFV Vil­ka­viš­kio sky­riui įtei­kia­mi iki auk­cio­no da­ly­vių re­gist­ra­vi­mo pa­bai­gos.

Auk­cio­nas vyks lie­pos 18 d., 11 val., VSDFV Vil­ka­viš­kio sky­riaus po­sė­džių sa­lė­je, ant­ra­me aukš­te, 208 ka­bi­ne­te, Mai­ro­nio g. 6, Vil­ka­viš­ky­je. Pa­kar­to­ti­nis auk­cio­nas (neį­vy­kus pir­ma­jam) – lie­pos 25 d., 11 val. Tur­to ap­žiū­ra vyks lie­pos 13–15 d., nuo 9 iki 11 val., ad­re­su: Mai­ro­nio g. 6, Vil­ka­viš­kis.

Da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja vyks lie­pos 13–15 d., nuo 9 iki 12 val. Pa­kar­to­ti­niam auk­cio­nui da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja vyks lie­pos 20–22 d., nuo 9 iki 12 val., 114 kab., ad­re­su: Mai­ro­nio g. 6, Vil­ka­viš­kis. At­sa­kin­gas as­muo – ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ma­ziu­kas. Te­le­fo­nai pa­si­tei­rau­ti: (8 342) 20 945, 8 687 32 442.

Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis, ga­ran­ti­nis įna­šas, pi­ni­gai už auk­cio­ne įsi­gy­tą tur­tą mo­ka­mi į VSDFV Vil­ka­viš­kio sky­riaus są­skai­tą Nr. LT754010040100031446 DnB NORD ban­ke, ban­ko ko­das 40100

Vi­sas iš­lai­das, su­si­ju­sias su pirkimo–pardavimo su­tar­ties su­da­ry­mu, ap­mo­ka auk­cio­no lai­mė­to­jas (pir­kė­jas).

Užsk.3913


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti.

Pareiginės algos koeficientas: 22,5–34,1 BMA dydžio (pagal turimą vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą).

Reikalavimai: mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus; turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; išmanyti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai bei kiti teisės aktai.

Negali pretenduoti asmenys – buvę SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadriniai darbuotojai.

Privalumai: vadybinio darbo patirtis; baigtos magistro vadybos studijos; išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo programos; aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagoginė psichologinė kvalifikacija (aukštasis pedagoginis išsilavinimas); užsienio kalbų mokėjimas; darbo kompiuteriu pagrindai; dokumentų valdymo įgūdžiai; projektinio darbo patirtis.

Pretendentų atrankos būdas – veiklos programos vertinimas, pokalbis, testas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą (forma patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu).

3. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją.

6. Veiklos programą.

7. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.

8. Rekomendaciją (-as).

Dokumentai priimami iki liepos 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 342) 60 067, el. p. a.sinkeviciene@vilkaviskis.lt; www.vilkaviskis.lt.

Administracijos direktorius Audrius Balbierius


PARDUODASodybą Slabadų gyvenvietėje (namas ir dideli ūkio pastatai – mūriniai, skardinis stogas, plastikiniai langai ir durys, yra 2 ha žemės, 70 000 Lt).

Tel. 8 685 81 342.

3876Namą Kybartuose, ramioje, geroje vietoje (yra ūkio pastatas, 30 a žemės, tvenkinys, sodas).

Tel. 8 674 86 703.

3798Mūrinį namą Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. (yra ūkio pastatas, žemės). Tel. 8 603 64 602.

39223 kambarių butą Kybartuose (III a., 35 000 Lt).

Tel. 8 675 77 784.

38753 kambarių butą Kybartuose (III a. trijų aukštų name, 61 m², yra rūsys). Tel. 8 676 55 810, 8 615 49 160.

38772 kambarių butą Kybartuose (47 m², mūrinis, vidinis, tvarkingas). Tel. 8 614 72 032.

38522 kambarių butą Paežeriuose (buvusioje MSV gyvenvietėje, kūrenama malkomis, yra garažas, tvartas, 11 a žemės).

Tel. 8 603 16 709.

3898FORD FOCUS (1999 m., dyzelis, TA, kasko draudimas).

Tel. 8 688 54 357.

3867FORD FIESTA (1986 m., 1,6 l, dyzelis) visą arba dalimis, elektros variklį (7,5 kW, 1450 aps./min.).

Tel. 8 688 80 894.

3920MAZDA 323 (1995 m., 1,5 l, 65 kW, tamsiai žalias perlamutras, TA, draudimas, signalizacija, 2 durys, lieti ratlankiai, CD grotuvas, 2600 Lt). Tel. 8 615 33 705.

3648MAZDA 323F CARAVAN (2000 m., 2 l, dyzelis, yra privalumų, 1650 eurų), SKODA FABIA CARAVAN (2000 m., 1,9 l, 2650 eurų), VW GOLF (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 4 durys, 1200 eurų), CITROEN XSARA PICASSO (2000 m., 1,8 l, tiesioginio dujų įpurškimo sistema, yra privalumų, 2400 eurų), CITROEN XSARA PICASSO (2001 m., 1,8 l, yra privalumų, 2000 eurų). Tel. 8 645 85 827.

3770MERCEDES BENZ 250 (1990 m., dyzelis, ABS, vairo stiprintuvas, centrinis, el. stoglangis, lieti ratlankiai, juodos spalvos).

Tel. 8 620 50 036.

3910RENAULT ESPACE III (1997 m., 2 l, 84 kW, TA iki 2012 m. gegužės mėn., žydros spalvos perlamutras, el. langai ir veidrodžiai, kondicionierius, ABS, oro pagalvės, kablys, draudimas, garso aparatūra, geros būklės, 5800 Lt).

Tel. 8 685 17 286. 3627VW PASSAT (1994 m., 1,8 l, sedanas, el. langai, veidrodėliai, TA, draudimas, 2200 Lt).

Tel. 8 630 47 486.

3874VW PASSAT (1989 m., dujos).

Tel. 8 682 73 646.

3921VW PASSAT CARAVAN TDI (1996 m., 1,9 l, 1550 eurų), VW SHARAN TDI (1996 m., 1,9 l, 1750 eurų), OPEL ASTRA (1999 m., 2 l, turobdyzelis, automatinė pavarų dėžė, visi privalumai, hečbekas, „Elegance“, 2550 eurų), RENAULT MEGANE TDI (1999 m., 1,9 l, 1600 eurų).

Tel. 8 682 23 241.

3879VW GOLF II (1987 m., 1,6 l, dujos, 2 durys, juodos spalvos, TA, draudimas, 700 Lt).

Tel. 8 621 42 291.

3883Dalimis: AUDI (A4, 80, 100), VW (GOLF, PASSAT), RENAULT (LAGUNA, SAFRANE, ESPACE, 19, CLIO, MEGANE), MAZDA (323F, 323, 121, 626), PEUGEOT (306, 405, 605, 205, 309), FORD (MONDEO, FIESTA, ESCORT, SIERRA, TRANSIT), PONTIAC TRANSPORTER, OPEL (KADETT, VECTRA, ASTRA, TIGRA, CALIBRA, OMEGA), NISSAN (SUNNY, PRIMERA); įvairių kitų automobilių detales.

Tel. 8 650 28 930.

3795Kombainą FORTCHRITT E-514 su rapso stalu.

Tel. 8 614 46 533.

3299Javų kombainą FAHR M-750 (3 m, kabina, smulkintuvas).

Tel. 8 654 09 985.

3863Traktorių MTZ-82 (1988 m., 20 000 Lt).

Tel. 8 620 41 469.

39007 t mėšlo kratytuvą prie traktoriaus MTZ (apynaujis).

Tel. 8 679 89 770.

3906Sraigtinį grūdų transporterį, lėkštinį skutiklį KVERNELAND (2,8 m, X formos, 3500 Lt), kembridžo tipo volus (4,10 m, trys dalys, 2300 Lt), plūgus, sėjamąsias, elektrokrautuvo kabiną, kombainą INTERNATIONAL 531 dalimis (nėra variklio, ratų ir smulkintuvo).

Tel. 8 610 45 311.

3912Motociklo JAWA 350 (1976–1989 m.) dalis, motociklą JAWA 350 (1979 m., 12 V, 900 Lt).

Tel. 8 691 57 155.

3864Metalinį išardomą garažą.

Tel. 8 673 94 988.

3865Trifazį diskinį pjūklą (350 Lt), rusišką benzininį elektros generatorių (trifazis, 4 kW, 2 cilindrų, 350 Lt).

Tel. 8 685 59 734.

38685 m³ cisterną ant ratų (tinka vandeniui vežti).

Tel. 8 676 47 737,

8 643 24 077.

3869120 l kombinuotą boilerį.

Tel. 8 699 46 704.

3872Naudotą virtuvės baldų komplektą su įmontuota įranga bei naudotą minkštąjį kampinį baldų komplektą.

Tel. 8 611 17 607.

38216 savaičių paršelius.

Tel. (8 342) 47 945,

8 612 10 432.

3907Paršelius, variklį „Perkins“.

Tel. 8 607 84 323,

8 614 55 375.

3878Paršelius.

Tel. 8 600 15 078.

3870Paršelius (meitėliukai).

Tel. 8 655 50 529.

3899Karves.

Tel. 8 674 67 538.

3916Veršingą karvę (veršiuosis liepos mėn.), rusišką 3 korpusų plūgą (700 Lt).

Tel. 8 658 98 252. 38715 veršių karvę (veršiuosis sausio pradžioje).

Tel. 8 655 41 493.

3873Karves.

Tel. 8 630 16 918.

3909Veršingą telyčią (veršiuosis liepos mėn.).

Tel. 8 650 98 196.

3807Vasarinius kvietukus ir miežius pašarui. Tel. 8 686 80 229.

3880Sukapotas beržines malkas, supjautas ir nesupjautas alksnines atraižas.

Tel. 8 611 39 194,

8 637 76 992.

3457Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus.

Tel. 8 677 44 884. 3727


PERKA
Brangiai – mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 676 41 155,

8 670 23 652.

1780Auksines monetas, dantų karūnėles, juvelyrinius dirbinius, aukso laužą. Pasiima.

Tel. 8 623 47 249,

8 626 48 761.

3456Statybinę medieną (lentas, balkius, „sparus“), šiferį dideliais lapais (gali būti naudotas), avis, avytes, veršiuką auginti.

Tel. 8 620 53 444.

3881Bet kokios markės automobilį (mokės nuo 200 Lt iki 800 Lt).

Tel. 8 691 57 155.

3918Įvairius automobilius. Sutvarko reikiamus dokumentus. Patys pasiima. Tel. 8 650 28 930.

3795Automobilius (1990–2005 m.). Pasiima patys.

Tel. 8 652 95 869.

3301Traktorių MTZ (dviejų varomųjų tiltų, nuo 1994 m.), priekabą 2PTS6. Tel. 8 621 49 060.

3555Pašarinius grūdus.

Tel. 8 616 21 247.

3908UAB „Cavallus“ – arklius ir jų prieauglį (moka 6 ir 21 proc. PVM priedus).

Tel. 8 687 15 150.

2876Buliukus auginti (nuo 3 mėn.), pašarinius grūdus kiaulėms šerti.

Tel. 8 685 36 692.

3882UAB „Galvex“ brangiai – pienu girdomus mėsinius juodmargius, belgų mėlynuosius buliukus ir telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Greitai pasiima.

Tel. 8 699 75 181.

36Kiaules, jaučius, prieauglį, paršavedes, pienu girdomus veršelius. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. (8 342) 20 485, 8 612 60 238.

3303Ovidijaus Balčiūno individuali įmonė brangiai – veršelius. Pasiima patys. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 686 46 230.

6269Brangiai – kiaules, mėsines paršavedes, pienu girdomus veršelius, prieauglį iki 350 kg.

Tel. (8 342) 53 983,

8 682 25 095.

3915Kiaules. Atsiskaito iš karto. Pasiima patys.

Tel. 8 619 65 662,

(8 342) 52 543.

941Firma brangiai – pienu girdomus 2–8 savaičių 50–90 kg buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Moka PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 612 34 503.

38UAB „Cavallus“ – karves – moka iki 4,10 Lt už kg, telyčias iki 4,30 Lt už kg, bulius – iki 5,40 Lt už kg. Tel. 8 601 12 277.

3240Brangiai – veršelius auginti. Greitai pasiima. Sveria vietoje. Moka PVM. Tel. 8 699 85 869, 8 699 34 391. 1059UAB „Galvijų eksportas“ brangiai – pienu girdomus buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 646 81 037. 4120


ĮVAIRŪS
Parduoda sodybą vienkiemyje (Vištyčio sen., 10 km iki Kybartų, yra garažas, ūkio pastatai, žemės, sodas) arba keičia į tvarkingą 2 kambarių butą (I arba II a.).

Tel. 8 611 08 244.

3917Parduoda ir remontuoja skalbimo mašinas.

Tel. 8 650 70 913.

2513Išsinuomotų arba pirktų žemės.

Tel. 8 651 18 233.

8859Dirbanti šeima išsinuomotų dalį namo arba 2–3 kambarių butą su daliniais patogumais.

Tel. 8 690 86 645.

3897Reikalingi vairuotojai, turintys C, E vairuotojo kategorijas. Darbas Vokietijoje. Pageidautina vokiečių kalba. Tel. 8 622 08 683, el. p. info@b-egroup.eu.

3895Reikalinga moteris prižiūrėti senyvo amžiaus moterį Būdviečių kaime. Tel. 8 685 20 304.

3889Reikalingi vairuotojai ekspeditoriai, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Tel. 8 650 70 713.

3888Reikalingas ekskavatorininkas dirbti su mini ekskavatoriumi, turintis B,C vairuotojo pažymėjimą. Darbas Kybartuose.

Tel. 8 683 84 660.

3743Nuolatiniam darbui Anglijoje reikalingi labdaros maišelių išnešiotojai ir vairuotojai. Amžius – 18–40 metų, atlyginimas – 180–200 svarų per savaitę. Padeda atvykti ir apgyvendina. Anglų kalbos žinios nebūtinos.

Tel. 00447586680917 (Anglija), 8 646 43 090 (Lietuva).

2819Kalvarijoje organizuojami A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų, TR1, TR2, SZ traktorininkų, SKM keturračių vairuotojų mokymo kursai. Keičia seno pavyzdžio traktorininkų pažymėjimus į naujus, išduoda traktorininko pažymėjimus turintiesiems vairuotojo pažymėjimą. Tel. (8 343) 21 847, 8 699 88 498, 8 650 41 400.

3833Prekiauja ir montuoja buitinių nuotekų įrenginius „Traidenis“ (4–6 asmenų šeimai, 3950 Lt).

Tel. 8 683 05 778.

3896Ruošia automobilius dažymui (dažo, poliruoja), išvirina slenksčius, dugną. Tel. 8 601 55 263 (Kybeikių k.).

3894Atlieka žemės kasimo, kanalizacijos, vandentiekio, drenažo darbus. Prijungia prie miesto komunikacijų. Tel. 8 683 05 778.

3824Geodeziniai matavimai. Topografinės nuotraukos. Sklypų formavimo-padalijimo projektai, žymėjimo darbai.

Tel. 8 657 60 231,

8 601 28 005.

598Iškala raides ant paminklų kapinėse, įdeda nuotraukas, atnaujina ir restauruoja paminklus.

Tel. 8 670 07 768,

8 685 61 068. 3008Gamina antkapius, tvoreles kapui aptverti, laiptų pakopas iš įvairių spalvų teraco (tvorelės 1 m – 40 Lt), atstato pakrypusius, pasvirusius paminklus ir bortelius, užpila kapavietes skaldele, atnaujina paminklus ir užrašus ant jų.

Tel. 8 608 67 024. 2167Kokybiškai ir greitai gamina nestandartinius bei slankiųjų sistemų baldus.

Tel. 8 640 15 603. 3473Kokybiškai kloja trinkeles.

Tel. 8 610 04 560,

8 652 25 854.

3747Kasa, gilina, valo šulinius ir kanalizacijos šulinukus. Gamina žiedus. Lieja teracines tvoreles kapams aptverti ir laiptų pakopas.

Tel. 8 656 54 783.

3911Dažo medinių, tinkuotų namų fasadus ir stogus. Atlieka visus skardinimo darbus.

Tel. 8 691 42 513. 3472Gamina medines tvoras, vartus, pavėsines, sūpynes, vaikų žaidimo bokštelius, smėlio dėžes, vazonus gėlėms.

Tel. 8 698 06 883,

8 686 87 545. 1754Gamina pavėsines, sūpynes, šulinių apdailas, vaikų žaidimo aikšteles, smėlio dėžes, terasas, sodo namelius, lauko baldus, būdas šunims. Tel. 8 686 62 471.

3009Šlifuoja, lakuoja parketą, grindis, atnaujina dažytas sporto sales. Tel. 8 653 20 814.

3147Dengia stogus. Atlieka visus skardinimo darbus, daro lankstinius. Tel. 8 636 37 565, 8 672 68 788.

3747Santechnikos darbai: keičia katilus, šildytuvus, vamzdynus, renovuoja šildymo sistemas. Montuoja įdėklus į kaminus. Gamina ir parduoda pristatomuosius apšiltintus kaminus.

Tel. 8 641 88 692.

3563Pjauna ir parduoda pagal užsakymus statybinę medieną. Parduoda supjautas atraižas ir malkas.

Tel. 8 614 09 390,

8 654 74 140.

51Greitai ir kokybiškai restauruoja automobilių salonus ir minkštuosius baldus, virina plastmases. Tel. 8 670 88 043. 2135Veža žvyrą, smėlį, gruntą, žemes, skaldą ir kitus krovinius iki 13 t. Atlieka kitus žemės kasimo darbus. Išveža statybines atliekas („gruzą“). Pats pasikrauna.

Tel. 8 611 59 613.

3680Veža žvyrą, smėlį, akmenis, skaldą, skaldelę ir kitus krovinius iki 6 t.

Tel. 8 686 45 549.

161Dovanoja sausą prūdo gruntą.

Tel. 8 618 74 647.

3893Dovanoja 2 mėn. norvegų miškinių veislės mišrūnę katytę.

Tel. 8 681 46 436.

3901Dovanoju gražius rainus kačiukus. Gali atvežti.

Tel. 8 616 90 859.

3891Dovanoja aviganių veislės 3 metų kalytę.

Tel. 8 658 52 010.

3892Dovanoja vokiečių aviganių veislės kalės 2 mėn. labai gražią kalytę. Tel. (8 342) 56 258, 8 638 56 625.

3887Vilkaviškyje pamesti pinigai su rašteliu. Radusiųjų prašome grąžinti.

Tel. 8 613 77 587.

3885Kovo 11-osios g., Vilkaviškyje, dingo juodos spalvos labai meilus katinėlis. Radusiajam atsilygins. Tel. (8 342) 56 959, 8 641 88 081.

3886Kybartuose dingo 6 m. vokiečių aviganis (ilgaplaukis).

Tel. 8 678 84 688.

3890Vyriškis ieško darbo (turi B, C kategorijos vairuotojo ir traktorininko pažymėjimus).

Tel. 8 637 76 612.

382640 m. vyras ieško darbo.

Tel. 8 652 60 358.

3848Vairuotojas, turintis visas vairuotojo kategorijas, ieško darbo Lietuvoje. Tel. 8 639 02 092. 3884


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas