„Santaka“ / „Rudenėlio“ klubas atšventė dešimties metų veiklos jubiliejų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-08 06:52

Dalinkitės:  


Dramos kolektyvo narės parodijavo prie staliuko sėdinčias renginio vedėjas Eleną Vosylienę ir Ona Paunksnienę.

Autorės nuotr.


„Rudenėlio“ klubas atšventė dešimties metų veiklos jubiliejų

Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos ren­gi­nių sa­lė­je pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bas „Ru­de­nė­lis“ at­šven­tė sa­vo de­šim­ties me­tų veik­los ju­bi­lie­jų. Kar­tu su gra­žiu klu­bo na­rių bū­riu ren­gi­niu džiau­gė­si ir gau­sy­bė su­si­rin­ku­sių šven­tės sve­čių.


Pri­si­min­ta pra­džia


Iš po­pie­tės ve­dė­jų – klu­bo pir­mi­nin­kės Ele­nos Vo­sy­lie­nės ir Onu­tės Paunks­nie­nės – lū­pų pra­džio­je nu­skam­bė­ju­sios ei­lu­tės, skel­bian­čios, kad su­si­rink­ta ne verk­ti, o džiaug­tis, ta­po pra­na­šiš­ko­mis – šven­tės me­tu ne­trū­ko ge­rų emo­ci­jų: pa­si­da­ly­ta ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais, pa­si­džiaug­ta nu­veik­tais dar­bais, gra­žio­mis ini­cia­ty­vo­mis, pa­dė­ko­ta drau­gams ir bend­ra­min­čiams.

Pri­si­min­ti ir 2001 me­tai, kai ko­vo 2 die­ną bu­vo įkur­tas sen­jo­rų klu­bas „Ru­de­nė­lis“. Klu­bo ini­cia­to­riais ir sie­lo­mis tuo me­tu bu­vo švie­sios at­min­ties Ro­mu­tė Vė­ly­vie­nė ir Zig­man­tas Pliop­lys. Pas­ta­ra­sis ku­rį lai­ką va­do­va­vo „Ru­de­nė­liui“, o po me­tų klu­bo vai­rą į ran­kas pe­r-ė­mė Ele­na Vo­sy­lie­nė, ku­ri šias pa­rei­gas stro­piai ei­na iki šiol. Ir pa­čio­je veik­los pra­džio­je, ir pra­bė­gus de­šim­čiai me­tų į klu­bo su­si­ti­ki­mus ren­ka­si šir­di­mi jau­ni, nie­ka­da ne­nuils­tan­tys ir en­tu­ziaz­mo ne­sto­ko­jan­tys sen­jo­rai, pa­lai­kan­tys vie­nas ki­tą ir var­ge, ir džiaugs­me. Klu­bui šiuo me­tu pri­klau­so be­veik šim­tas žmo­nių. „Ru­de­nė­lio“ sen­jo­rai ren­ka­si ne tik į me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų re­pe­ti­ci­jas, bet ir į įvai­rius su­si­ti­ki­mus, va­ka­ro­nes, kar­tu va­žiuo­ja į eks­kur­si­jas, da­li­ja­si ma­lo­niais įspū­džiais ar guo­džia­si dėl pri­spau­du­sių var­gų, drau­ge pa­si­tin­ka gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį.


Spal­vin­ga gim­ta­die­nio pro­gra­ma


Gim­ta­die­nio pro­ga klu­bas pa­ro­dė tai, ką tu­ri gra­žiau­sio – žiū­ro­vus ste­bi­no šo­kių ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas „Auš­ros“ gim­na­zi­jos šo­kių mo­ky­to­jos Vi­li­jos Mer­čai­tie­nės, mu­zi­kos mo­ky­to­jos Ri­tos Štri­mai­tie­nės glo­bo­ja­mas vo­ka­li­nis an­samb­lis, sa­vo re­per­tua­re tu­rin­tis ne vie­ną šir­dį vir­pi­nan­čią dai­ną, nu­si­šyp­so­ti pri­ver­tė žiū­ro­vus ne kar­tą nuo­tai­kin­gais spek­tak­liais su­ža­vė­ju­sio dra­mos ko­lek­ty­vo (vad. Leo­nar­da Gau­ry­lie­nė) na­rės, pa­ro­di­ja­vu­sios po­pie­tę ve­du­sias Ele­ną Vosylienę ir Oną Paunksnienę, ne­bu­vo pa­mirš­tas ir poe­ti­nis žo­dis – sa­vo ei­les skai­tė An­to­sė Pau­laus­kie­nė. Me­ni­nę pro­gra­mą pri­sta­tė ir svei­ki­no Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai (mo­ky­to­ja Eg­lė Pet­rai­tie­nė), Vil­niaus mo­te­rų klu­bo „Prie ug­ne­lės“ dai­ni­nin­kės.


Dau­gy­bė svei­ki­ni­mų


Gė­lė­mis, do­va­no­mis ir nuo­šir­džiau­siais svei­ki­ni­mais ne­ši­ni „Ru­de­nė­lio“ pa­svei­kin­ti at­sku­bė­jo bend­ra­min­čiai – Tau­ra­gės, Vei­sie­jų, Ša­kių pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bų na­riai.

Nuo­šir­džius žo­džius ju­bi­lie­jaus pro­ga ta­rė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no me­ras Al­gi­man­tas An­ta­nas Grei­mas, ne­nuils­tan­čiais klu­bo na­riais ža­vė­jo­si Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­jas Al­gir­das Nei­ber­ka, ne­pa­mirš­ti me­no pa­sau­lio lin­kė­jo Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­raus­kas, gra­žių žo­džių ne­šykš­tė­jo ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Gra­sil­da Ma­ka­ra­vi­čie­nė bei poe­zi­jos ir ki­tų me­nų mė­gė­jų klu­bo „Bran­du­ma“ Lon­do­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Ire­na Gel­čie­nė, pa­dė­kos raš­tus jau­niau­siems sa­vo dva­sia klu­bo na­riams ir drau­gams įtei­kė žur­na­lo „Bran­du­mos ai­dai“ re­dak­to­rius Alf­re­das Gir­dziu­šas.


Pa­deda bendraminčiai


Iš po­pie­tės ve­dė­jų lū­pų skli­do dė­kin­gu­mo žo­džiai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, nie­ka­da neat­si­sa­kan­čiai pa­dė­ti, ant­rai­siais pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo na­mais va­di­na­mos „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vui ir di­rek­to­riui Alek­sand­rui Ži­ke­vi­čiui, ne tik pri­glau­du­siems klu­bo na­rius po mo­kyk­los sto­gu, bet ir nuo­šir­džiai bend­rau­jan­tiems ren­giant šven­tes, įvai­rius pa­si­ro­dy­mus, be­si­rū­pi­nan­tiems klu­bo veik­la. Dė­ko­ta Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­ra­mos fon­dui, dau­ge­liui ki­tų drau­gų, bend­ra­min­čių bei ar­ti­mų­jų, ku­rių ši­lu­ma, pa­lai­ky­mas, ma­te­ria­li­nė pa­gal­ba ar nuo­šir­dus žo­dis klu­bo gy­ve­ni­mą pa­da­ro švie­ses­nį ir pra­smin­ges­nį.

Pa­dė­kos raš­tais pa­gerb­ti ak­ty­viau­si „Ru­de­nė­lio“ na­riai, ku­riems ypač rū­pi klu­bo veik­la ir ku­rie vi­sa­da no­riai at­sto­vau­ja or­ga­ni­za­ci­jai įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se bei gar­si­na Vil­ka­viš­kio kraš­tą.Ilo­na VIT­KAUS­KAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas