„Santaka“ / Apleisti ir seniai nenaudojami pastatai aplinkos nepuošia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-08 06:49

Dalinkitės:  


Pilviškiuose tokių apleistų ir seniai netvarkomų pastatų kaip šis, pasak miestelio seniūno Vytauto Judicko, yra apie dešimt.

Autoriaus nuotr.


Apleisti ir seniai nenaudojami pastatai aplinkos nepuošia

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Dau­ge­liui žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lia gre­ta stūk­san­tys ap­leis­ti ir se­niai ne­gy­ve­na­mi pa­sta­tai, ku­rie ne tik ga­di­na bend­rą ap­lin­kos vaiz­dą, bet ir ne­re­tai tam­pa be­na­mių trau­kos cent­ru.


Si­tua­ci­ja ra­jo­ne


Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne yra per 380 ap­leis­tų sta­ti­nių, iš ku­rių be­veik 220 teis­mo ke­liu yra pri­skir­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei ir ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­ti. Dau­giau­siai iš jų – ap­leis­tos, ne­nau­do­ja­mos fer­mos, už­mies­ty­je esan­tys ne­gy­ve­na­mi pa­sta­tai.

Kaip in­for­ma­vo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Ri­čar­das Lians­ber­gis, šiuo me­tu dau­giau­siai tvar­ko­ma ap­lin­ka Viš­ty­čio re­gio­ni­nia­me par­ke, vė­liau – pa­si­nau­do­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis – ke­ti­na­ma griau­ti ir ki­tus ra­jo­ne esan­čius ap­leis­tus pa­sta­tus.

„Ap­leis­tą sta­ti­nį nu­griau­na­me, su­ly­gi­na­me su že­me, o jo vie­to­je – pa­sė­ja­me žo­lę. No­ri­me iš­va­ly­ti vi­są sa­vo kraš­tą“, – tei­gė R. Lians­ber­gis.

Tie­sa, jis pri­pa­ži­no, kad tai pa­da­ry­ti bus be ga­lo sun­ku, nes ne­nau­do­ja­mų pa­tal­pų ra­jo­ne kas­met dau­gė­ja: žmo­nės ap­lei­džia sa­vo būs­tus, tu­ri­mus ūki­nius pa­sta­tus, nein­ves­tuo­ja į jų prie­žiū­rą.


Su­si­tar­ti sun­ku


Lik­vi­duo­ti ar su­tvar­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius sta­ti­nius yra daug pa­pras­čiau nei tą pa­tį pa­da­ry­ti su pri­va­čių as­me­nų nuo­sa­vy­be. Ne­re­tai at­si­tin­ka taip, kad su­ras­ti tik­rą­jį ap­leis­to pa­sta­to sa­vi­nin­ką bū­na be ga­lo sun­ku.

„Ieš­ko­da­mi ne­pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kų daž­nai su­si­du­ria­me su įvai­riais keb­lu­mais, nes žmo­nės bū­na ar­ba iš­vy­kę į už­sie­nį, ar­ba pik­ty­biš­kai ne­rea­guo­ja į kvie­ti­mus at­vyk­ti pas mus“, – kal­bė­jo R. Lians­ber­gis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, daž­nai pa­grin­di­nė prie­žas­tis yra tai, kad žmo­nėms trūks­ta pi­ni­gų ir jie ne­ga­li ar ne­no­ri in­ves­tuo­ti į sa­vo tur­tą. Dau­ge­lis gy­ven­to­jų ti­ki­si par­duo­ti jiems pri­klau­san­čius ap­leis­tus pa­sta­tus ir taip nu­si­kra­ty­ti šios naš­tos. De­ja, šis pro­ce­sas daž­nai strin­ga, nes pir­kė­jus ras­ti nė­ra leng­va. Už dy­ką ati­duo­ti sa­vo tur­to nie­kas taip pat ne­no­ri, mat že­mė šiais lai­kais kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus.

Dėl to­kios ne­ma­lo­nios ap­leis­tos so­dy­bos kai­my­nys­tės į „San­ta­kos“ re­dak­ci­ją krei­pė­si ir vie­nas pil­viš­kie­tis. Pil­viš­kių se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas sa­kė, kad jų mies­te­ly­je yra apie 10 se­niai ne­gy­ve­na­mų ir vi­siš­kai ne­tvar­ko­mų pa­sta­tų. Ban­do­ma tar­tis su sa­vi­nin­kais, bet tai pa­da­ry­ti be ga­lo sun­ku. O gy­ven­ti ša­lia to­kių lan­dy­nių kai­my­nams tik­rai nė­ra ma­lo­nu. „Kar­tais neap­si­ken­tę dėl ne­tvar­kos kai­my­nai pa­tys pra­de­da rū­pin­tis ap­leis­ta te­ri­to­ri­ja – iš­pjau­na žo­les, ap­ge­nė­ja me­džius. Se­niū­ni­ja taip pat kaip ga­lė­da­ma pri­si­de­da“, – pa­sa­ko­jo V. Ju­dic­kas.


Ža­da įves­ti mo­kes­tį


Ko­vo­ti su pik­ty­biš­kais ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kais, pa­sak ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­to R. Lians­ber­gio, yra ke­le­tas bū­dų. Jei­gu kai­my­nys­tė­je sto­vi se­niai ne­gy­ve­na­mas, ne­tvar­ko­mas sta­ti­nys, dėl to rei­kia kreip­tis į se­niū­ni­jos ar Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus, ku­rie im­sis ati­tin­ka­mų prie­mo­nių.

„Mes ieš­ko­me šei­mi­nin­kų, kvie­čia­mės pas sa­ve ir įpa­rei­go­ja­me su­tvar­ky­ti jiems pri­klau­san­čias te­ri­to­ri­jas. Ban­do­me su jais gra­žiai kal­bė­tis, tar­tis. Jei šios prie­mo­nės pa­si­ro­do be­vai­sės – ga­li­me ir nu­baus­ti už ne­pri­žiū­ri­mą bei ne­tvar­ko­mą ap­lin­ką“, – pa­brė­žė R. Lians­ber­gis. Pa­sak jo, jei­gu ne­pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kas ne­rea­guo­ja į kvie­ti­mus at­vyk­ti, tuo­met tei­si­niu ke­liu ga­li bū­ti pra­dė­tas pro­ce­sas pa­skelb­ti tur­tą be­šei­mi­nin­kiu.

„Kas trys mė­ne­siai du kar­tus ra­šo­me skel­bi­mus į vie­ti­nį laik­raš­tį, o kar­tą – į res­pub­li­ki­nį. Jei per šį lai­ką neat­si­ran­da tei­sė­tas pa­sta­to sa­vi­nin­kas, yra pra­de­da­mas teis­mo pro­ce­sas. Jam pa­si­bai­gus že­mė ir jo­je esan­tis sta­ti­nys ati­ten­ka Sa­vi­val­dy­bei ir tuo­met jau vis­kuo rū­pi­na­si ji“, – pa­sa­ko­jo Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas.

Net­ru­kus Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų priim­ti įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį ap­leis­ti ša­lies sta­ti­niai bus ap­mo­kes­tin­ti 5 pro­c. tur­to ver­tės mo­kes­čiu. Tai gal šiek tiek pa­ska­tins sa­vi­nin­kus la­biau pri­si­žiū­rė­ti sa­vo te­ri­to­ri­jas.


Na­mai „vai­duok­liai“ Vil­ka­viš­ky­je


Nors ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių mū­sų ra­jo­ne dau­giau­siai yra už­mies­čių ir kai­mų te­ri­to­ri­jo­se, ta­čiau jie „puo­šia“ ir mies­tus. Ne­ma­žai to­kių pa­sta­tų yra Ky­bar­tuo­se ir Vil­ka­viš­ky­je.

Vie­nas iš to­kių na­mų „vai­duok­lių“ sto­vi ir prie „San­ta­kos“ laik­raš­čio re­dak­ci­jos.

„Kar­tais at­si­tin­ka taip, kad sta­ti­nį žmo­gus gau­na kaip pa­li­ki­mą. Daž­niau­siai to­kiais at­ve­jais nau­ja­sis pa­sta­to šei­mi­nin­kas sten­gia­si ras­ti po­ten­cia­lų pir­kė­ją ir kuo sku­biau jį par­duo­ti. Bū­tent taip at­si­ti­ko ir su prie re­dak­ci­jos esan­čiu na­mu. Tie­sa, čia par­da­vi­mo rei­ka­lai su­sto­jo, to­dėl pa­sta­to li­ki­mas ir to­liau lie­ka ne­ži­nio­je“, – pa­sa­ko­jo R. Lians­ber­gis.

Vi­siems vil­ka­viš­kie­čiams ir mies­to sve­čiams akis ­ba­do se­niai su­de­gęs ir nuo to lai­ko be­maž ne­pri­žiū­ri­mas se­na­sis bui­ti­nio gyventojų aptarnavimo kombinato pa­sta­tas Vy­tau­to gat­vė­je. Pa­sak R. Lians­ber­gio, jo sa­vi­nin­kai tu­rė­jo pla­nų čia sta­ty­ti pre­ky­bos cent­rą, bet, prasidėjus kri­zei, to­kių ke­ti­ni­mų at­si­sa­ky­ta. Šiuo me­tu bū­si­ma sta­ti­nio vi­zi­ja vi­siš­kai neaiš­ki.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas