„Santaka“ / Nemokūs namo kaimynai aplinkinius gyventojus paverčia įkaitais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-06 22:45

Dalinkitės:  


Vil­niaus gat­vė­je esan­tis bend­ra­bu­tis yra vie­nas iš pen­kių mies­to pro­ble­mi­nių pa­sta­tų, ku­riems būtinas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas.

Autoriaus nuotr.


Nemokūs namo kaimynai aplinkinius gyventojus paverčia įkaitais

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Į re­dak­ci­ją krei­pę­si Vil­ka­viš­ky­je, Vil­niaus gat­vė­je, esan­čio bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad jų na­mas griū­va tie­siog aky­se.


Rei­kia re­mon­to


Žmo­nės skun­dė­si, kad ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas na­mui ne­da­ry­tas jau dau­giau kaip 20 me­tų, o pa­ts pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti pri­ski­ria­mas ava­ri­nės būk­lės sta­ti­niams.

„Pa­žiū­rė­ki­te – sie­nos su­ski­li­nė­jusios, ply­tos kas­dien dy­la, kren­ta že­myn, o ten, apa­čio­je, nuo­lat žai­džia ma­ži vai­kai – iki ne­lai­mės vie­nas žings­nis. Re­mon­tuo­ti šį pa­sta­tą tie­siog bū­ti­na. Ap­gai­lė­ti­na ne tik sta­ti­nio išo­rė, bet ir vi­dus“, – kal­bė­jo bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jas Al­gir­das Kuš­lys. Vy­riš­kis ti­ki­no, kad ir į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ir į pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mu bei prie­žiū­ra be­si­rū­pi­nan­čios UAB „Vil­ku­va“ at­sto­vus bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai nuo­lat krei­pia­si, bet ne­su­lau­kia nie­ko ki­to kaip tik pa­ža­dų.


Pa­pik­ti­no de­da­mi lan­gai


La­biau­siai, pa­sak A. Kuš­lio, vi­sus gy­ven­to­jus pa­pik­ti­no tai, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se vi­sai ne­se­niai bu­vo su­dė­ti nau­ji plas­ti­ki­niai lan­gai.

„Kai krei­pia­mės su pra­šy­mais su­re­mon­tuo­ti vi­sų gy­ve­na­mą bend­ro nau­do­ji­mo pa­sta­tą, mums at­ker­ta, jog nė­ra tam pi­ni­gų. Kai rei­kia pa­keis­ti lan­gus – lė­šų at­si­ran­da. Gal te­gul val­džios at­sto­vai pir­miau nu­si­sta­to prio­ri­te­tus ir pa­žiū­ri, kas yra la­biau rei­ka­lin­ga?“, – re­to­riš­kai klau­sė Vil­niaus gat­vės gy­ven­to­jas.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Krav­čen­ka paaiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li skir­ti lė­šų tam, kas jai ne­prik­lau­so.

„Bend­ra­bu­ty­je iš dau­giau kaip še­šias­de­šim­ties bu­tų tik še­šio­li­ka yra Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė. Jais pa­si­rū­pin­ti mes ir pri­va­lo­me, tuo tar­pu pri­va­čių bu­tų sa­vi­nin­kai rū­pin­tis sa­vo ge­ro­ve tu­ri pa­tys“, – paaiš­ki­no S. Krav­čen­ka.


Ga­li tik pri­si­dė­ti


S. Krav­čen­ka tei­gė, jog no­rint, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas bend­ra­bu­tis, pri­va­čių bu­tų sa­vi­nin­kai pa­tys tu­rė­tų ini­ci­juo­ti šį pro­ce­są.

„Jiems rei­kė­tų pa­si­da­ry­ti sa­ma­tą, su­si­ras­ti ran­go­vą. Sa­vi­val­dy­bė, be abe­jo, pri­si­dė­tų prie to­kios ini­cia­ty­vos, bet skir­tų tik tiek lė­šų, kiek ir pri­klau­so mums su­mo­kė­ti už mū­sų bu­tus“, – paaiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Tie­sa, jis abe­jo­jo, ar vi­si bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai ga­lė­tų pri­si­dė­ti tam tik­ra su­ma prie re­mon­to, nes dau­gu­ma jų gy­ve­na iš pa­šal­pų, nie­kur ne­dir­ba.


Di­džiu­lės sko­los


Pa­sak UAB „Vil­ku­va“ Ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jo Vid­man­to Vil­kai­čio, Vil­niaus gat­vės bend­ra­bu­tis yra vie­nas la­biau­siai įsi­sko­li­nu­sių mies­te. Šio pa­sta­to gy­ven­to­jų sko­los už įvai­rias pa­slau­gas – net 113 tūks­tan­čių, o bend­ros sko­los įmo­nei sie­kia šiek tiek dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

„Rei­kia pa­brėž­ti tą fak­tą, kad būs­tus iš­si­pir­kę žmo­nės są­ži­nin­gai mo­ka vi­sus mo­kes­čius. Dau­giau­siai įsi­sko­li­ni­mų tu­ri Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se gy­ve­nan­tys as­me­nys. Iš kai ku­rių gy­ven­to­jų nuo 1996 me­tų esa­me pri­si­tei­sę po ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų. Tie­sa, at­gau­ti šių pi­ni­gų be­veik neį­ma­no­ma, to­dėl dau­ge­lis tuo tik ir nau­do­ja­si“, – ap­gai­les­ta­vo V. Vil­kai­tis.

Jis pa­sa­ko­jo, kad išieš­ko­ti pi­ni­gų ne­su­ge­ba net ant­sto­liai, mat dau­gu­ma sko­li­nin­kų yra so­cia­liai rem­ti­ni, ne­tu­ri nei dar­bo, nei nuo­sa­vo tur­to. Daž­niau­siai jų šei­mos yra ne pil­nos su­dė­ties – trūks­ta tė­vo ar­ba mo­ti­nos. Taip pat be­veik vi­so­se šei­mo­se yra ne­pil­na­me­čių, to­dėl, pa­gal įsta­ty­mus, iš­kel­din­ti iš būs­tų šių as­me­nų ne­ga­li­ma.

S. Krav­čen­ka pa­brė­žė, kad sko­las lik­vi­duo­ti pri­va­lo pa­tys sko­li­nin­kai. Jie iš Sa­vi­val­dy­bės dy­kai nuo­mos pa­grin­dais gau­na būs­tą, bet mo­kes­čius už vi­sus pa­tar­na­vi­mus pri­va­lo su­si­mo­kė­ti pa­tys. Nė­ra to­kio įsta­ty­mo, kad Sa­vi­val­dy­bė bū­tų už tai at­sa­kin­ga.


Išei­čių ma­žai


Vi­si pa­šne­ko­vai pri­pa­ži­no, kad ras­ti išei­čių iš su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos be­veik neį­ma­no­ma. „Sup­ran­tu žmo­nių no­rą su­sire­mon­tuo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, bet jei­gu vi­si gy­ven­to­jai ne­su­tiks pri­si­dė­ti sa­vomis lė­šomis, jiems niekuo ne­bus ga­li­ma pa­dė­ti“, – tvir­ti­no S. Krav­čen­ka.

„Tie, ku­rie no­ri re­mon­to ir ga­lė­tų prie jo pri­si­dė­ti, pa­ten­ka į ak­la­vie­tę, nes di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų to da­ry­ti ne­no­ri. Tai­gi žmo­nės tam­pa sa­vo­tiš­kais įkai­tais, ku­riems pa­dė­ti ne­la­bai yra ga­li­my­bių“, – sam­pro­ta­vo V. Vil­kai­tis.

Kaip vie­ną iš išei­čių, S. Krav­čen­ka pa­siū­lė bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jams pa­tiems kas mė­ne­sį su­si­rink­ti tam tik­rą pi­ni­gų su­mą, ku­rią vė­liau bū­tų ga­li­ma skir­ti sa­vo laip­ti­nės ar vi­so pa­sta­to re­mon­tui. Pa­sak jo, taip mū­sų mies­te el­gia­si ir kai ku­rių ki­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.


Na­mas pri­žiū­ri­mas


Tiek V. Vil­kai­tis, tiek S. Krav­čen­ka pri­pa­žįs­ta, jog bend­ra­bu­čiui rei­kia re­mon­to, ta­čiau, pa­sak jų, na­mas nė­ra vi­siš­kai ap­leis­tas ir mi­ni­ma­liai tiek, kiek rei­kia, pri­žiū­ri­mas nuo­lat.

Iš Sa­vi­val­dy­bės lė­šų pa­sta­te yra pa­da­ry­ta elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, įstik­lin­tas pa­sta­to prie­kis, įdė­tos nau­jos me­ta­li­nės du­rys. Be to, prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo vi­siš­kai pa­keis­tas bend­ra­bu­čio sto­gas.

„Kad pa­keis­tų sto­gą, taip pat pra­šė­me ne vie­ne­rius me­tus. Tik ta­da, kai jau pra­dė­jo drėk­ti pa­sta­to ant­ro­jo aukš­to sie­nos, bu­vo im­ta­si ati­tin­ka­mų prie­mo­nių“, – pa­sa­ko­jo A. Kuš­lys. Vy­riš­kis py­ko ir ant UAB „Vil­ku­va“ dar­buo­to­jų, ku­rie, pa­sak jo, tik su­ren­ka pi­ni­gus, bet nie­ko ne­da­ro. V. Vil­kai­tis su šia nuo­mo­ne ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko.

„Iš šio pa­sta­to su­ren­ka­me tik­rai daug ma­žiau pi­ni­gų, nei iš­lei­džia­me jo prie­žiū­rai. Nuo­lat esa­me iš­kvie­čia­mi tvar­ky­ti įvai­rių smul­kių ge­di­mų, to­kių kaip ka­na­li­za­ci­jos, įvai­rių sis­te­mų su­tri­ki­mai“, – pa­sa­ko­jo UAB „Vil­ku­va“ Ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jas. Jis pa­brė­žė, kad šia­me bend­ra­bu­ty­je jie nuo­lat tvar­ko sky­lan­čias sie­nas, ne­se­niai su­re­mon­ta­vo su­griu­vu­sius pa­grin­di­nio įė­ji­mo laip­tus.

Šį ru­de­nį tu­rė­tų pra­si­dė­ti ir šio pa­sta­to ka­na­li­za­ci­jos per­tvar­ky­mo dar­bai. Jau yra nu­ma­ty­ti 35 tūkst. li­tų jiems at­lik­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas