„Santaka“ / Nemokūs namo kaimynai aplinkinius gyventojus paverčia įkaitais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-06 22:45

Dalinkitės:  


Vil­niaus gat­vė­je esan­tis bend­ra­bu­tis yra vie­nas iš pen­kių mies­to pro­ble­mi­nių pa­sta­tų, ku­riems būtinas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas.

Autoriaus nuotr.


Nemokūs namo kaimynai aplinkinius gyventojus paverčia įkaitais

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Į re­dak­ci­ją krei­pę­si Vil­ka­viš­ky­je, Vil­niaus gat­vė­je, esan­čio bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad jų na­mas griū­va tie­siog aky­se.


Rei­kia re­mon­to


Žmo­nės skun­dė­si, kad ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas na­mui ne­da­ry­tas jau dau­giau kaip 20 me­tų, o pa­ts pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti pri­ski­ria­mas ava­ri­nės būk­lės sta­ti­niams.

„Pa­žiū­rė­ki­te – sie­nos su­ski­li­nė­jusios, ply­tos kas­dien dy­la, kren­ta že­myn, o ten, apa­čio­je, nuo­lat žai­džia ma­ži vai­kai – iki ne­lai­mės vie­nas žings­nis. Re­mon­tuo­ti šį pa­sta­tą tie­siog bū­ti­na. Ap­gai­lė­ti­na ne tik sta­ti­nio išo­rė, bet ir vi­dus“, – kal­bė­jo bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jas Al­gir­das Kuš­lys. Vy­riš­kis ti­ki­no, kad ir į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ir į pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mu bei prie­žiū­ra be­si­rū­pi­nan­čios UAB „Vil­ku­va“ at­sto­vus bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai nuo­lat krei­pia­si, bet ne­su­lau­kia nie­ko ki­to kaip tik pa­ža­dų.


Pa­pik­ti­no de­da­mi lan­gai


La­biau­siai, pa­sak A. Kuš­lio, vi­sus gy­ven­to­jus pa­pik­ti­no tai, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se vi­sai ne­se­niai bu­vo su­dė­ti nau­ji plas­ti­ki­niai lan­gai.

„Kai krei­pia­mės su pra­šy­mais su­re­mon­tuo­ti vi­sų gy­ve­na­mą bend­ro nau­do­ji­mo pa­sta­tą, mums at­ker­ta, jog nė­ra tam pi­ni­gų. Kai rei­kia pa­keis­ti lan­gus – lė­šų at­si­ran­da. Gal te­gul val­džios at­sto­vai pir­miau nu­si­sta­to prio­ri­te­tus ir pa­žiū­ri, kas yra la­biau rei­ka­lin­ga?“, – re­to­riš­kai klau­sė Vil­niaus gat­vės gy­ven­to­jas.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Krav­čen­ka paaiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li skir­ti lė­šų tam, kas jai ne­prik­lau­so.

„Bend­ra­bu­ty­je iš dau­giau kaip še­šias­de­šim­ties bu­tų tik še­šio­li­ka yra Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė. Jais pa­si­rū­pin­ti mes ir pri­va­lo­me, tuo tar­pu pri­va­čių bu­tų sa­vi­nin­kai rū­pin­tis sa­vo ge­ro­ve tu­ri pa­tys“, – paaiš­ki­no S. Krav­čen­ka.


Ga­li tik pri­si­dė­ti


S. Krav­čen­ka tei­gė, jog no­rint, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas bend­ra­bu­tis, pri­va­čių bu­tų sa­vi­nin­kai pa­tys tu­rė­tų ini­ci­juo­ti šį pro­ce­są.

„Jiems rei­kė­tų pa­si­da­ry­ti sa­ma­tą, su­si­ras­ti ran­go­vą. Sa­vi­val­dy­bė, be abe­jo, pri­si­dė­tų prie to­kios ini­cia­ty­vos, bet skir­tų tik tiek lė­šų, kiek ir pri­klau­so mums su­mo­kė­ti už mū­sų bu­tus“, – paaiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Tie­sa, jis abe­jo­jo, ar vi­si bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai ga­lė­tų pri­si­dė­ti tam tik­ra su­ma prie re­mon­to, nes dau­gu­ma jų gy­ve­na iš pa­šal­pų, nie­kur ne­dir­ba.


Di­džiu­lės sko­los


Pa­sak UAB „Vil­ku­va“ Ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jo Vid­man­to Vil­kai­čio, Vil­niaus gat­vės bend­ra­bu­tis yra vie­nas la­biau­siai įsi­sko­li­nu­sių mies­te. Šio pa­sta­to gy­ven­to­jų sko­los už įvai­rias pa­slau­gas – net 113 tūks­tan­čių, o bend­ros sko­los įmo­nei sie­kia šiek tiek dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

„Rei­kia pa­brėž­ti tą fak­tą, kad būs­tus iš­si­pir­kę žmo­nės są­ži­nin­gai mo­ka vi­sus mo­kes­čius. Dau­giau­siai įsi­sko­li­ni­mų tu­ri Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se gy­ve­nan­tys as­me­nys. Iš kai ku­rių gy­ven­to­jų nuo 1996 me­tų esa­me pri­si­tei­sę po ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų. Tie­sa, at­gau­ti šių pi­ni­gų be­veik neį­ma­no­ma, to­dėl dau­ge­lis tuo tik ir nau­do­ja­si“, – ap­gai­les­ta­vo V. Vil­kai­tis.

Jis pa­sa­ko­jo, kad išieš­ko­ti pi­ni­gų ne­su­ge­ba net ant­sto­liai, mat dau­gu­ma sko­li­nin­kų yra so­cia­liai rem­ti­ni, ne­tu­ri nei dar­bo, nei nuo­sa­vo tur­to. Daž­niau­siai jų šei­mos yra ne pil­nos su­dė­ties – trūks­ta tė­vo ar­ba mo­ti­nos. Taip pat be­veik vi­so­se šei­mo­se yra ne­pil­na­me­čių, to­dėl, pa­gal įsta­ty­mus, iš­kel­din­ti iš būs­tų šių as­me­nų ne­ga­li­ma.

S. Krav­čen­ka pa­brė­žė, kad sko­las lik­vi­duo­ti pri­va­lo pa­tys sko­li­nin­kai. Jie iš Sa­vi­val­dy­bės dy­kai nuo­mos pa­grin­dais gau­na būs­tą, bet mo­kes­čius už vi­sus pa­tar­na­vi­mus pri­va­lo su­si­mo­kė­ti pa­tys. Nė­ra to­kio įsta­ty­mo, kad Sa­vi­val­dy­bė bū­tų už tai at­sa­kin­ga.


Išei­čių ma­žai


Vi­si pa­šne­ko­vai pri­pa­ži­no, kad ras­ti išei­čių iš su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos be­veik neį­ma­no­ma. „Sup­ran­tu žmo­nių no­rą su­sire­mon­tuo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, bet jei­gu vi­si gy­ven­to­jai ne­su­tiks pri­si­dė­ti sa­vomis lė­šomis, jiems niekuo ne­bus ga­li­ma pa­dė­ti“, – tvir­ti­no S. Krav­čen­ka.

„Tie, ku­rie no­ri re­mon­to ir ga­lė­tų prie jo pri­si­dė­ti, pa­ten­ka į ak­la­vie­tę, nes di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų to da­ry­ti ne­no­ri. Tai­gi žmo­nės tam­pa sa­vo­tiš­kais įkai­tais, ku­riems pa­dė­ti ne­la­bai yra ga­li­my­bių“, – sam­pro­ta­vo V. Vil­kai­tis.

Kaip vie­ną iš išei­čių, S. Krav­čen­ka pa­siū­lė bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jams pa­tiems kas mė­ne­sį su­si­rink­ti tam tik­rą pi­ni­gų su­mą, ku­rią vė­liau bū­tų ga­li­ma skir­ti sa­vo laip­ti­nės ar vi­so pa­sta­to re­mon­tui. Pa­sak jo, taip mū­sų mies­te el­gia­si ir kai ku­rių ki­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.


Na­mas pri­žiū­ri­mas


Tiek V. Vil­kai­tis, tiek S. Krav­čen­ka pri­pa­žįs­ta, jog bend­ra­bu­čiui rei­kia re­mon­to, ta­čiau, pa­sak jų, na­mas nė­ra vi­siš­kai ap­leis­tas ir mi­ni­ma­liai tiek, kiek rei­kia, pri­žiū­ri­mas nuo­lat.

Iš Sa­vi­val­dy­bės lė­šų pa­sta­te yra pa­da­ry­ta elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, įstik­lin­tas pa­sta­to prie­kis, įdė­tos nau­jos me­ta­li­nės du­rys. Be to, prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo vi­siš­kai pa­keis­tas bend­ra­bu­čio sto­gas.

„Kad pa­keis­tų sto­gą, taip pat pra­šė­me ne vie­ne­rius me­tus. Tik ta­da, kai jau pra­dė­jo drėk­ti pa­sta­to ant­ro­jo aukš­to sie­nos, bu­vo im­ta­si ati­tin­ka­mų prie­mo­nių“, – pa­sa­ko­jo A. Kuš­lys. Vy­riš­kis py­ko ir ant UAB „Vil­ku­va“ dar­buo­to­jų, ku­rie, pa­sak jo, tik su­ren­ka pi­ni­gus, bet nie­ko ne­da­ro. V. Vil­kai­tis su šia nuo­mo­ne ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko.

„Iš šio pa­sta­to su­ren­ka­me tik­rai daug ma­žiau pi­ni­gų, nei iš­lei­džia­me jo prie­žiū­rai. Nuo­lat esa­me iš­kvie­čia­mi tvar­ky­ti įvai­rių smul­kių ge­di­mų, to­kių kaip ka­na­li­za­ci­jos, įvai­rių sis­te­mų su­tri­ki­mai“, – pa­sa­ko­jo UAB „Vil­ku­va“ Ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jas. Jis pa­brė­žė, kad šia­me bend­ra­bu­ty­je jie nuo­lat tvar­ko sky­lan­čias sie­nas, ne­se­niai su­re­mon­ta­vo su­griu­vu­sius pa­grin­di­nio įė­ji­mo laip­tus.

Šį ru­de­nį tu­rė­tų pra­si­dė­ti ir šio pa­sta­to ka­na­li­za­ci­jos per­tvar­ky­mo dar­bai. Jau yra nu­ma­ty­ti 35 tūkst. li­tų jiems at­lik­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas