„Santaka“ / Tradiciniai amatai kaimui gali įkvėpti naujos gyvybės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-03 07:23

Dalinkitės:  Tradiciniai amatai kaimui gali įkvėpti naujos gyvybės

Tau­ti­nis pa­vel­das – svar­bi ša­lies et­ni­nės kul­tū­ros da­lis – tai tas in­ka­ras, ku­ris ga­li pa­dė­ti iš­si­lai­ky­ti Lie­tu­vai šiuo­lai­ki­nia­me, per­mai­nų ku­pi­na­me pa­sau­ly­je. Iš­sau­go­ti sa­vi­tą, au­ten­tiš­ką, pa­trauk­lų pa­sau­liui ir sau vei­dą mes ga­li­me tik at­si­grę­žę į sa­vo šak­nis, is­to­riš­kai su­si­for­ma­vu­sias tra­di­ci­jas.


Ga­li tap­ti al­ter­na­ty­va žem­dir­bys­tei


Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų, dau­giau­sia ga­mi­na­mų ran­ko­mis iš vie­tos iš­tek­lių pa­gal tech­no­lo­gi­jas, bū­din­gas konk­re­čiai kai­mo vie­to­vei ar et­nog­ra­fi­niam re­gio­nui, iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas taip pat yra svar­bi ša­lies eko­no­mi­nio ir so­cia­li­nio gy­vy­bin­gu­mo di­di­ni­mo prie­mo­nė. Ypač ji ak­tua­li šian­dien, kai dau­ge­lis kai­mo gy­ven­to­jų at­si­sa­ko tra­di­ci­nės že­mės ūkio veik­los.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų ir mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Pet­ro­šie­nė tvir­ti­na, kad tau­ti­nio pa­vel­do puo­se­lė­ji­mas, kaip al­ter­na­ty­va že­mės ūkio veik­lai, ga­lė­tų tap­ti itin pa­trauk­lus kai­mo jau­ni­mui, leis­tų už­tik­rin­ti tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų, kaip et­ni­nės kul­tū­ros ver­ty­bių, pe­rė­mi­mą ir iš­sau­go­ji­mą, tra­di­ci­jų tęs­ti­nu­mą, pri­trauk­ti į kai­mą dau­giau jau­nų žmo­nių, at­gai­vin­ti nyks­tan­čias kai­miš­ką­sias vie­to­ves.

Šiuo me­tu Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų są­ra­še yra re­gist­ruo­ta apie 590 tra­di­ci­nių ser­ti­fi­kuo­tų pro­duk­tų, ku­rių ga­min­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­gal­ba.


Ga­li­ma siek­ti ir eu­ro­pi­nės pa­ra­mos


E. Pet­ro­šie­nė sa­ko, kad tra­di­ci­niai ama­ti­nin­kai ga­li gau­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą net pa­gal ke­lias Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nes.

Pa­gal prie­mo­nės „Kai­mo at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“ veik­los sri­tį „Tra­di­ci­nių ama­tų cent­rų kū­ri­mas ir (ar­ba ) plėt­ra“ tai­kant re­gio­ni­nį pro­jek­tų pla­na­vi­mo bū­dą šių me­tų pra­džio­je bu­vo pa­tvir­tin­tas še­šio­li­kos tra­di­ci­nių ama­tų cent­rų stei­gi­mas. Be­veik po 700 tūkst. li­tų bu­vo skir­ta pen­kiems la­biau­siai ver­tiems pa­reiš­kė­jams – Plun­gės, Šiau­lių, Anykš­čių, Kel­mės ir Prie­nų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms.

2011 me­tais bus fi­nan­suo­ja­mos li­ku­sios 11 sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos.


Pa­ra­ma – iki 75 pro­cen­tų


„Ta­čiau dau­giau­sia pa­ra­mos ga­li­my­bių ne že­mės ūkio veik­lai ir tra­di­ci­niams ama­tams vys­ty­ti su­tei­kia Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Pa­ra­ma vers­lo kū­ri­mui ir plėt­rai“ bei „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, – pa­brė­žė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Al­ter­na­ty­vios veik­los sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Vo­ve­ry­tė.

Pa­gal prie­mo­nę „Pa­ra­ma vers­lo kū­ri­mui ir plėt­rai“ re­mia­mos dvi veik­los sri­tys: su že­mės ūkiu ne­su­si­jęs vers­las ir tra­di­ci­niai ama­tai. Re­mia­mos ir ne­re­mia­mos veik­lų rū­šys yra iš­var­dy­tos pa­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lių prie­duo­se. Tarp re­mia­mų tra­di­ci­nių ama­tų yra au­di­mas, dro­žy­ba, puo­di­nin­kys­tė, ju­ve­ly­ri­ka ir kt.

Pa­ra­ma pa­gal šias prie­mo­nes ta­po dar pa­trauk­les­nė, šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį pa­tvir­tin­tus nau­jas bei su­pap­ras­tin­tą­sias įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les.

Pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ pa­ra­mos ga­li kreip­tis ūki­nin­kai, kai­mo gy­ven­to­jai bei la­bai ma­žos, ma­žos ar vi­du­ti­nės įmo­nės, už­sii­man­čios že­mės ūkio veik­la ir no­rin­čios paį­vai­rin­ti sa­vo veik­los po­bū­dį gau­nant pa­ja­mų iš al­ter­na­ty­vių vers­lų.

Pa­gal prie­mo­nę „Pa­ra­ma vers­lo kū­ri­mui ir plėt­rai“ pa­ra­ma ga­li bū­ti tei­kia­ma kai­mo gy­ven­to­jams ir ką tik įsteig­toms ar jau vei­kian­čioms la­bai ma­žoms įmo­nėms, kai­mo vie­to­vė­se plė­to­jan­čioms al­ter­na­ty­vius, ne že­mės ūkio vers­lus ar už­sii­man­čioms tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mu.

Pa­reiš­kė­jams pa­gal abi šias prie­mo­nes tai­ko­mas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – iki 65 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ga­li siek­ti iki 75 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.


Dė­me­sys ir kai­mo tu­riz­mui


R. Vo­ve­ry­tė pri­me­na, kad tra­di­ci­nių ama­tų ga­min­to­jai taip pat ga­li gau­ti pa­ra­mą pa­gal KPP prie­mo­nę „Kai­mo tu­riz­mo veik­los ska­ti­ni­mas“. Re­mia­mos dvi veik­los sri­tys: „Kai­mo tu­riz­mo ska­ti­ni­mas, įskai­tant ama­tų plėt­rą kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se“ ir „Tu­ris­ti­nių sto­vyk­lų kai­mo vie­to­vė­se įkū­ri­mas ir plėt­ra (iš­sky­rus miš­ko vie­to­vė­se)“.

Pa­gal šią prie­mo­nę re­mia­ma tra­di­ci­nių ser­ti­fi­kuo­tų ama­tų plėt­ra, pvz., kryž­dir­bys­tė, ak­mens­kal­dys­tė, au­di­mas, mez­gi­mas, o pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas in­ves­ti­ci­joms, su­si­ju­sioms su ama­tais, ga­li siek­ti iki 75 pro­c.

Pa­reiš­kė­jai, no­rin­tys da­ly­vau­ti prie­mo­nė­je, ga­li kreip­tis pa­ra­mos ir pa­gal su­pap­ras­tin­tas prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les.

Su­pap­ras­tin­tos prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės tai­ko­mos tuo­met, kai pa­gal pir­mą­ją veik­los sri­tį pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma yra ne di­des­nė kaip 150 tūkst. li­tų, o pa­gal ant­rą­ją – 75 tūkst. li­tų.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mą bei tei­kia­mą pa­ra­mą ga­li­ma ras­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je www.zum.lt.Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk.8057


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas