„Santaka“ / Daugiabučio gyventojai šąla... dėl pačių kaltės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-03 07:09

Dalinkitės:  


Na­mas, iš ku­rio gy­ven­to­jų nuo­lat gau­na­ma skun­dų dėl pra­sto ši­lu­mos tie­ki­mo, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, yra la­bai lai­dus ši­lu­mai.

Autorės nuotr.


Daugiabučio gyventojai šąla... dėl pačių kaltės

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Už­puo­lus šal­čiams, mies­to se­niū­ni­ją už­plū­do skam­bu­čiai iš Č. Dar­vi­no gat­vės 11-ojo na­mo. Mat kai ku­rie bu­tai šia­me na­me li­ko ne­šil­do­mi.

Ky­bar­tų se­niū­nas Aud­rius Bal­bie­rius sa­kė, kad šio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai kas­met su­si­du­ria su šil­dy­mo pro­ble­ma.

– Jau kiek čia gy­ve­na­me, kiek­vie­ną kar­tą vis tas pa­ts, – pa­sa­ko­jo dvi­de­šim­to bu­to šei­mi­nin­kė Al­do­na Mi­ka­laus­kie­nė. – Vie­na bu­to pu­sė šy­la, ki­to­je – šal­ta kaip lau­ke. Ir taip – per vi­sus aukš­tus. Pas­kam­bi­na­me į UAB „Li­tes­ko“, at­siun­čia dar­buo­to­ją nuo­rin­ti. Tuo­kart lyg ir ge­rai, o per nak­tį vėl at­šą­la ir vėl bu­te jau­čia­mės kaip lau­ke.

Pa­kal­bin­ti ki­tų bu­tų gy­ven­to­jai rea­ga­vo įvai­riai. To­je pa­čio­je laip­ti­nė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris sa­kė, kad jau pri­pra­tu­si prie kas­me­ti­nių šil­dy­mo pra­džios ne­sklan­du­mų ir kaž­ko­kio „oro bur­bu­lo“, ku­rį kiek­vie­ną žie­mą „gau­do“ ši­lu­mos tie­kė­jai. Vi­sa bė­da, jog šis kaž­ko­kiu ste­buk­lin­gu bū­du ki­tą­met vėl „su­grįž­ta“. Ki­ti keiks­no­jo, kad už pa­slau­gas mo­ka kaip vi­si, o ši­lu­mos gau­na ma­žiau ar­ba iš­vis mo­ka už šal­tį. Tre­ti sa­kė ban­dan­tys pa­tys lip­ti į vir­šu­ti­nį aukš­tą ir nuo­rin­ti sa­vo­sios pu­sės šil­dy­mo sis­te­mą.

UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Vil­ka­viš­kio ši­lu­ma“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Ta­mu­lis tei­gė kaip tik dėl šios pro­ble­mos kal­bė­ję­sis su ra­jo­no me­ro pa­dė­jė­ju Al­gi­man­tu Mac­ke­vi­čiu­mi. Ši­lu­mos spe­cia­lis­tas tvir­ti­no, jog dar­buo­to­jai da­ro vis­ką, kad ky­bar­tie­čiai ne­šal­tų: grei­tai rea­guo­ja į iš­kvie­ti­mus, po ke­lis kar­tus va­žiuo­ja nuo­rin­ti, bet pro­ble­mos tai neišsp­ren­džia.

– Čia am­ži­na Ky­bar­tų pro­ble­ma, – aiš­ki­no G. Ta­mu­lis. – Kai at­ša­lo, pa­kė­lė­me tem­pe­ra­tū­rą ir su­si­da­rė „oro bur­bu­las“. Bet pa­grin­di­nė pro­ble­ma yra ta, kad gy­ven­to­jai sa­va­va­liš­kai pri­si­dė­ję dau­giau ra­dia­to­rių sek­ci­jų ir iš­ba­lan­sa­vę vi­są sis­te­mą. Štai vie­na­me kam­ba­ry­je, esan­čia­me penk­ta­me aukš­te, net 24 ke­taus ra­dia­to­rių sek­ci­jos su­dė­tos, ki­tuo­se – po ke­lias ma­žiau, bet tai yra jau dvi­gu­bai dau­giau, ne­gu nu­ma­ty­ta pro­jek­te.

Pa­sak G. Ta­mu­lio, van­dens sto­vas neaps­kai­čiuo­tas to­kiam di­de­liam ap­kro­vi­mui, tad cir­ku­lia­ci­ją nuo­lat rei­kia su­ža­din­ti. Vė­liau vis tiek vi­si ra­dia­to­riai ne­šy­la, nes ši­lu­ma pa­da­li­ja­ma to­kiu ga­lin­gu­mu, koks yra ap­skai­čiuo­tas.

– Ma­ny­da­mi, kad pri­si­jun­gę dau­giau ra­dia­to­rių gaus dau­giau ši­lu­mos, žmo­nės smar­kiai klys­ta, – sa­kė ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius. – Jie ne tik pa­si­da­ro blo­giau pa­tys sau, bet ir iš­ba­lan­suo­ja sis­te­mą ki­tiems gy­ven­to­jams. Vis tiek šy­la tik da­lis ra­dia­to­riaus, o ki­ta lie­ka šal­ta. No­rint, kad ši­lu­ma pa­si­skirs­ty­tų vi­sur, tek­tų keis­ti sto­vų dia­met­rus, rei­kė­tų ga­lin­ges­nių siurb­lių. Žo­džiu, tam, kas ne­su­si­dū­ręs su to­kiais da­ly­kais, ge­riau ne­sa­vi­va­liau­ti.

Pa­sak G. Ta­mu­lio, „Li­tes­ko“ dar­buo­to­jai vi­sa­da no­riai bend­ra­dar­biau­ja, pa­ta­ria, net daug ką pa­da­ro sa­vo lė­šo­mis. Rei­kia tik su­pra­ti­mo, ge­ra­no­riš­ku­mo ir kad žmo­nės bend­ra­dar­biau­tų. O da­bar dau­ge­lis net neį­si­lei­džia į na­mus. Ši­lu­mos spe­cia­lis­tas sa­kė, jog dar­buo­to­jai vi­sa­da lin­kę pa­tar­ti, ko­kį ra­dia­to­rių pirk­ti re­konst­ruo­jant sis­te­mą, ga­li pa­dė­ti ap­skai­čiuo­ti, ko­kių pa­ra­met­rų šildymo įrenginys neiš­ba­lan­suo­tų sis­te­mos ir veik­tų tin­ka­mai. Jei tik bū­tų abi­pu­sis su­ta­ri­mas ir su­pra­ti­mas, bend­ro­mis jė­go­mis, žings­nis po žings­nio įma­no­ma iš­tai­sy­ti na­mo sta­ty­to­jų klai­das.

– Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei vis­kas su­raiz­gy­ta, su­mai­šy­ta, ne­tin­ka­mai įreng­ta, tai kaip mes ga­li­me pa­da­ry­ti, kad sis­te­ma veik­tų pui­kiai be jo­kio įsi­ki­ši­mo? – re­to­riš­kai klau­sė di­rek­to­rius. – Juk ne­sa­me ste­buk­la­da­riai.

Sa­vai­tės pra­džio­je ki­lus ne­sklan­du­mams, ši­lu­mos tie­kė­jai net bu­vo at­si­ve­žę prie­tai­są, skir­tą iš­ma­tuo­ti ši­lu­mos lai­du­mui. Įver­ti­nus rod­me­nis paaiš­kė­jo, kad vi­sas „mo­der­nus“ dau­gia­bu­tis – kiau­ras kaip rė­tis. Šil­dyk ne­šil­dęs, o ši­lu­ma vis tiek išeis į lau­ką. Na­mui ne­del­siant rei­ka­lin­ga ši­lu­mos izo­lia­ci­ja, ant­raip jo gy­ven­to­jai gaus di­džiu­les są­skai­tas už šil­dy­mą, ku­rio rea­liai ne­pa­jus.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, dau­ge­lis sa­vo bu­tuo­se tai ga­li pa­da­ry­ti pa­tys: už­glais­ty­ti ply­šius, ap­šil­tin­ti sie­nas bent iš vi­daus – na­muo­se iš­kart ke­liais laips­niais pa­kil­tų tem­pe­ra­tū­ra.

– Aiš­ku, ky­bar­tie­čiai ne­kal­ti, kad jų na­mas at­sai­niai su­pro­jek­tuo­tas, – sa­kė G. Ta­mu­lis. – Ta­čiau jiems nuo pa­guo­dos šil­čiau ne­bus. Rei­kia kaž­ką da­ry­ti, ir kuo sku­biau. Ten to­kia na­mo būk­lė, kad už­li­pęs į san­dė­liu­ką pa­sto­gė­je ma­tai, ką šei­mi­nin­kės puo­duo­se ver­da, – tiek vis­kas kiau­ra. Tad lau­ko tik­rai ne­pri­šil­dy­si­me.

Ši­lu­mos tie­kė­jai tvir­ti­na, kad pa­ly­gin­us Ky­bar­tus, Pil­viš­kius ir Vil­ka­viš­kį pra­sčiau­sia būk­lė bū­tų Pil­viš­kiuo­se. Di­džiau­sia blo­gy­bė yra ne sis­te­mos iš­de­ri­ni­mas ir ki­to­kie tie­ki­mo ne­sklan­du­mai, o pra­stos na­mų ši­lu­mi­nės cha­rak­te­ris­ti­kos. Pa­ly­gi­nus Vil­ka­viš­kį ir Pil­viš­kius, są­ly­gi­nis ši­lu­mos su­var­to­ji­mas ski­ria­si 3 kar­tus, ta­čiau anaip­tol ne­ga­li­ma teig­ti, kad pil­viš­kie­čiai dėl to gy­ve­na šil­čiau. Ne­sut­var­ky­tuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės mo­ka bran­giai, o nau­dos iš to gau­na ma­žai.

Tai­gi, di­džiau­sias ši­lu­mos tie­ki­mo spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mas ky­bar­tie­čiams (ir ne tik jiems) bū­tų su­si­tvar­ky­ti na­mą bent iš vi­daus. Šil­dy­da­mi kiau­rus na­mus jie tik nu­ken­tės fi­nan­siš­kai.

– Mums daug ge­riau, kad žmo­nės su­var­to­tų ma­žiau ši­lu­mos ir už ją pa­jėg­tų su­si­mo­kė­ti, ne­gu „išau­gi­nę“ di­džiu­les su­mas vėl dras­ky­tų mums akis, kad bran­gu, – sa­kė di­rek­to­rius. – Dau­ge­lis gy­ven­to­jų jau su­pra­to, jog ši­lu­mos izo­lia­ci­ja yra svar­bi. Tai ro­do ir 5 pro­c. su­ma­žė­jęs ši­lu­mos par­da­vi­mas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas