„Santaka“ / Darnioje šeimoje prabėgo penkiasdešimt metų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-03 07:03

Dalinkitės:  


Elena ir Alfonsas Briaukai prie katedros po santuokos palaiminimo – su penkiais suaugusiais savo vaikais (iš kairės): Dalia, Mindaugu, Daiva, Dainiumi ir Rita.

Autorės nuotr.


Darnioje šeimoje prabėgo penkiasdešimt metų

Birutė NENĖNIENĖ

No­ri pa­lai­mi­ni­mo

Ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais san­tuo­kas už­re­gist­ra­vo per pust­re­čio šim­to po­rų. Pa­na­šus be­si­tuo­kian­čių­jų skai­čius bu­vo ir anks­tes­niais me­tais, šio „vidurkio“ lai­ko­ma­si ir šie­met.

Per me­tus tik vie­na ki­ta po­ra ci­vi­li­nė­je įstai­go­je no­ri pa­žy­mė­ti sa­vo san­tuo­kos si­dab­ri­nį ar auk­si­nį ju­bi­lie­jų. To­kių „jubiliejinių“ su­kak­čių – san­tuo­kų pa­lai­mi­ni­mų daž­niau pa­si­tai­ko pa­ra­pi­jų baž­ny­čio­se. Pa­vyz­džiui, į Vil­ka­viš­kio ka­ted­rą si­dab­ri­nių ar auk­si­nių ves­tu­vių iš­kil­mėms per me­tus su­si­ruo­šia iki sep­ty­nių po­rų. Ta­čiau, pa­sak de­ka­no V. Gus­tai­čio, yra ne­ma­žai šei­mų, įvai­rias sa­vo san­tuo­kų su­kak­tis pa­mi­nin­čių vien už­si­pra­šy­to­mis šv. Mi­šio­mis – kaip pa­dė­ka Die­vui už lai­min­gą bend­rą gy­ve­ni­mą.


Tu­ri kuo džiaug­tis


Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je vie­no lapk­ri­čio šeš­ta­die­nio po­pie­tę pen­kias­de­šim­ties me­tų bend­ro gy­ve­ni­mo su­kak­tį pa­žy­mė­jo dvi vil­ka­viš­kie­čių šei­mos. Pa­si­tai­kė pro­ga pa­bend­rau­ti su Ele­na ir Al­fon­su Briau­kais.

Šių me­tų ba­lan­džio 1-ąją Ele­na pa­mi­nė­jo ir gra­žią sa­vo am­žiaus su­kak­tį. Pa­si­ry­ži­mu, ku­rį ji, dvi­de­šimt­me­tė, pa­tvir­ti­no Die­vo aki­vaiz­do­je su sep­ty­ne­riais me­tais vy­res­niu Al­fon­su, per pen­kias­de­šimt bend­ro gy­ve­ni­mo me­tų mo­te­ris nie­ka­da ne­sua­be­jo­jo.

Dau­giau kaip po me­tų su­lau­kę pir­ma­gi­mės duk­ros Da­lios, Briau­kai dar išau­gi­no pa­me­ti­nes duk­ras Dai­vą ir Ri­tą, o po per­trau­kos – ir sū­nus Min­dau­gą bei Dai­nių. Vai­kai su­si­ra­do sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lius, įgi­jo pro­fe­si­jas, su­kū­rė šei­mas. „Santakoje“ esa­me ne kar­tą ra­šę apie Briau­kų duk­ros Dai­vos Paš­kaus­kie­nės, Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jos, kū­ry­biš­ku­mą bei Vil­ka­viš­kio „Buratino“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio au­lė­to­jos Ri­tos Bar­tuš­kie­nės pro­jek­tus.

Se­ne­liams da­bar džiaugs­mo tei­kia de­šimt anū­kų.


Ge­ra ma­mos na­muo­se


Į vai­kų „iš­pro­vo­kuo­tas“ ir re­ži­suo­tas auk­si­nių ves­tu­vių iš­kil­mes su­si­rin­kus vien sa­vie­siems, sta­las tu­rė­jo bū­ti la­bai pla­tus ir gau­sus. Vi­sus ruo­šos rū­pes­čius pri­siė­mė vai­kai. Ele­na pa­si­džiau­gė, kad jos sū­nūs taip pat mo­ka ir mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti. Gal­būt šį po­mė­gį jie pe­rė­mė iš mo­čiu­tės – Ele­nos ma­mos Ma­ri­jos Skel­tie­nės, ku­ri jau­nys­tė­je bu­vo šei­mi­nin­ka­vu­si Kau­no ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je.

Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį į ma­mos na­mus už­su­ka tai vie­ni, tai ki­ti vai­kai. Tra­di­ciš­kai vi­si su­si­ren­ka per Mo­ti­nos, Tė­vo die­nas, gim­ta­die­nius, Ka­lė­das, Ve­ly­kas. Vi­siems svar­bu ir ge­ra pa­bū­ti pas tė­vus, nors gy­ve­na ne­to­lie­se.


Tė­vų jau­nys­tės ke­liai


Vien­tur­tė Ele­na pas gre­ti­mo kai­mo siu­vė­ją mo­kė­si siū­ti, vė­liau lan­kė siu­vė­jų kur­sus. Daug me­tų dir­bo siu­vi­mo fab­ri­ke prie kon­ve­je­rio.

Al­fon­sas gimė ir au­go Čyč­kų kai­me. Iš gi­mu­sių de­vy­nių Briau­kų vai­kų užau­go pen­ki: ke­tu­rios se­se­rys ir jis, jau­nė­lis bro­lis. Bu­vo ne tie lai­kai ir ne tie šei­mos iš­tek­liai, kad bū­tų le­pi­na­mas. Priar­tė­jus ka­ro fron­tui, vo­kie­čiai iš­va­rė iš na­mų. Pa­va­sa­rį su­grį­žę, na­mus ra­do su­de­gin­tus, ke­le­rius me­tus pra­gy­ve­no po že­me bun­ke­ry­je.

Al­fon­sas prieš ka­rą spė­jo už­baig­ti tris kla­ses. Vė­liau jau­nuo­lis iš­mo­ko kal­vio bei su­vi­rin­to­jo ama­to, nuo 1949 me­tų dir­bo ke­lio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se tiek, kad šei­mai nie­ko ne­trūk­tų.


Kū­rė sa­vo gy­ve­ni­mą


Var­ty­da­mi se­nas nuo­trau­kas, Briau­kai nu­si­kė­lė į pri­si­mi­ni­mus.

Briau­kų jau­nys­tės lai­kais „ne­bu­vo mados“ gy­ven­ti ne­su­si­tuo­kus. Al­fon­sas ne­ga­li paaiš­kin­ti, ko­dėl ge­gu­ži­nė­je nu­si­žiū­rė­ta mer­gai­tė su gra­žio­mis ka­so­mis jam taip pa­ti­ko, kad po dve­jų me­tų drau­gys­tės jie su­si­tuo­kė. „Ma­tyt, bu­vo­me vie­nas ki­tam skirti“, – šyp­so­jo­si abu Briau­kai.

Kol paau­go jų mer­gai­tės, už­te­ko vie­tos ir są­ly­gų gy­ven­ti Ele­nos tė­vų na­muo­se. So­dy­bo­je au­go iš­puo­se­lė­tas so­das su daug vais­me­džių, braš­ky­nas. De­ja, val­džios už­mo­jai kuo spar­čiau nu­me­lio­ruo­ti lau­kus ir vien­kie­mius per­kel­ti į gy­ven­vie­tes vi­sus ma­žo drau­giš­ko Už­ba­lių kai­mo gy­ven­to­jus pri­ver­tė pa­lik­ti per ke­lias gi­mi­nių kar­tas su­kur­tas so­dy­bas, pa­lai­do­ti me­džius.

Briau­kai na­mą Vil­ka­viš­ky­je pa­si­sta­tė sep­tin­to de­šimt­me­čio vi­du­ry­je. Tą ru­de­nį, kai jie ga­lė­jo švęs­ti sa­vo san­tuo­kos si­dab­ri­nę su­kak­tį, pa­mi­nė­jo Ele­nos ma­mos mir­ties me­ti­nes, o po mė­ne­sio iš­kė­lė ves­tu­ves pir­ma­jai tė­vų na­mus pa­li­ku­siai duk­rai Ri­tai.


Svar­bu kant­ry­bė


Briau­kai, pa­klaus­ti, koks jų gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis bu­vo sun­kiau­sias, pa­mąs­tę at­sa­kė, jog tur­būt ta­da, kai ki­tuo­se mies­tuo­se mo­kė­si duk­ros: rei­kė­jo mais­to ir dra­bu­žių, o ne­bu­vo kaip ir kur nu­pirk­ti. Ma­ma pa­ti ieš­ko­da­vo me­džia­gų, pa­siū­da­vo rū­be­lių.

Iš­gy­ve­nę kar­tu pen­kias­de­šimt me­tų, su­tuok­ti­niai sa­kė ne­tu­rė­ję prie­žas­ties dėl ko nors rim­čiau su­si­pyk­ti. Al­fon­so nuo­mo­ne, no­rint to iš­veng­ti, rei­kia vi­sa­da jaus­ti ir ži­no­ti lai­ką pa­ty­lė­ti. Ele­na ir­gi įsi­ti­ki­nu­si, jog šei­mo­je abiem svar­bu tu­rė­ti kant­ry­bės. Jo­kie pa­si­ruo­ši­mo san­tuo­kai kur­sai, pa­skai­tos šei­mos sta­bi­lu­mo neiš­lai­kys, jei kiek­vie­nas ro­dys sa­vo cha­rak­te­rį ir egoiz­mą. Briau­kai da­bar lai­min­gi, kad jų vai­kų šei­mos taip pat gy­ve­na san­tar­vė­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas