„Santaka“ / Darnioje šeimoje prabėgo penkiasdešimt metų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-03 07:03

Dalinkitės:  


Elena ir Alfonsas Briaukai prie katedros po santuokos palaiminimo – su penkiais suaugusiais savo vaikais (iš kairės): Dalia, Mindaugu, Daiva, Dainiumi ir Rita.

Autorės nuotr.


Darnioje šeimoje prabėgo penkiasdešimt metų

Birutė NENĖNIENĖ

No­ri pa­lai­mi­ni­mo

Ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais san­tuo­kas už­re­gist­ra­vo per pust­re­čio šim­to po­rų. Pa­na­šus be­si­tuo­kian­čių­jų skai­čius bu­vo ir anks­tes­niais me­tais, šio „vidurkio“ lai­ko­ma­si ir šie­met.

Per me­tus tik vie­na ki­ta po­ra ci­vi­li­nė­je įstai­go­je no­ri pa­žy­mė­ti sa­vo san­tuo­kos si­dab­ri­nį ar auk­si­nį ju­bi­lie­jų. To­kių „jubiliejinių“ su­kak­čių – san­tuo­kų pa­lai­mi­ni­mų daž­niau pa­si­tai­ko pa­ra­pi­jų baž­ny­čio­se. Pa­vyz­džiui, į Vil­ka­viš­kio ka­ted­rą si­dab­ri­nių ar auk­si­nių ves­tu­vių iš­kil­mėms per me­tus su­si­ruo­šia iki sep­ty­nių po­rų. Ta­čiau, pa­sak de­ka­no V. Gus­tai­čio, yra ne­ma­žai šei­mų, įvai­rias sa­vo san­tuo­kų su­kak­tis pa­mi­nin­čių vien už­si­pra­šy­to­mis šv. Mi­šio­mis – kaip pa­dė­ka Die­vui už lai­min­gą bend­rą gy­ve­ni­mą.


Tu­ri kuo džiaug­tis


Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je vie­no lapk­ri­čio šeš­ta­die­nio po­pie­tę pen­kias­de­šim­ties me­tų bend­ro gy­ve­ni­mo su­kak­tį pa­žy­mė­jo dvi vil­ka­viš­kie­čių šei­mos. Pa­si­tai­kė pro­ga pa­bend­rau­ti su Ele­na ir Al­fon­su Briau­kais.

Šių me­tų ba­lan­džio 1-ąją Ele­na pa­mi­nė­jo ir gra­žią sa­vo am­žiaus su­kak­tį. Pa­si­ry­ži­mu, ku­rį ji, dvi­de­šimt­me­tė, pa­tvir­ti­no Die­vo aki­vaiz­do­je su sep­ty­ne­riais me­tais vy­res­niu Al­fon­su, per pen­kias­de­šimt bend­ro gy­ve­ni­mo me­tų mo­te­ris nie­ka­da ne­sua­be­jo­jo.

Dau­giau kaip po me­tų su­lau­kę pir­ma­gi­mės duk­ros Da­lios, Briau­kai dar išau­gi­no pa­me­ti­nes duk­ras Dai­vą ir Ri­tą, o po per­trau­kos – ir sū­nus Min­dau­gą bei Dai­nių. Vai­kai su­si­ra­do sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lius, įgi­jo pro­fe­si­jas, su­kū­rė šei­mas. „Santakoje“ esa­me ne kar­tą ra­šę apie Briau­kų duk­ros Dai­vos Paš­kaus­kie­nės, Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jos, kū­ry­biš­ku­mą bei Vil­ka­viš­kio „Buratino“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio au­lė­to­jos Ri­tos Bar­tuš­kie­nės pro­jek­tus.

Se­ne­liams da­bar džiaugs­mo tei­kia de­šimt anū­kų.


Ge­ra ma­mos na­muo­se


Į vai­kų „iš­pro­vo­kuo­tas“ ir re­ži­suo­tas auk­si­nių ves­tu­vių iš­kil­mes su­si­rin­kus vien sa­vie­siems, sta­las tu­rė­jo bū­ti la­bai pla­tus ir gau­sus. Vi­sus ruo­šos rū­pes­čius pri­siė­mė vai­kai. Ele­na pa­si­džiau­gė, kad jos sū­nūs taip pat mo­ka ir mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti. Gal­būt šį po­mė­gį jie pe­rė­mė iš mo­čiu­tės – Ele­nos ma­mos Ma­ri­jos Skel­tie­nės, ku­ri jau­nys­tė­je bu­vo šei­mi­nin­ka­vu­si Kau­no ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je.

Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį į ma­mos na­mus už­su­ka tai vie­ni, tai ki­ti vai­kai. Tra­di­ciš­kai vi­si su­si­ren­ka per Mo­ti­nos, Tė­vo die­nas, gim­ta­die­nius, Ka­lė­das, Ve­ly­kas. Vi­siems svar­bu ir ge­ra pa­bū­ti pas tė­vus, nors gy­ve­na ne­to­lie­se.


Tė­vų jau­nys­tės ke­liai


Vien­tur­tė Ele­na pas gre­ti­mo kai­mo siu­vė­ją mo­kė­si siū­ti, vė­liau lan­kė siu­vė­jų kur­sus. Daug me­tų dir­bo siu­vi­mo fab­ri­ke prie kon­ve­je­rio.

Al­fon­sas gimė ir au­go Čyč­kų kai­me. Iš gi­mu­sių de­vy­nių Briau­kų vai­kų užau­go pen­ki: ke­tu­rios se­se­rys ir jis, jau­nė­lis bro­lis. Bu­vo ne tie lai­kai ir ne tie šei­mos iš­tek­liai, kad bū­tų le­pi­na­mas. Priar­tė­jus ka­ro fron­tui, vo­kie­čiai iš­va­rė iš na­mų. Pa­va­sa­rį su­grį­žę, na­mus ra­do su­de­gin­tus, ke­le­rius me­tus pra­gy­ve­no po že­me bun­ke­ry­je.

Al­fon­sas prieš ka­rą spė­jo už­baig­ti tris kla­ses. Vė­liau jau­nuo­lis iš­mo­ko kal­vio bei su­vi­rin­to­jo ama­to, nuo 1949 me­tų dir­bo ke­lio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se tiek, kad šei­mai nie­ko ne­trūk­tų.


Kū­rė sa­vo gy­ve­ni­mą


Var­ty­da­mi se­nas nuo­trau­kas, Briau­kai nu­si­kė­lė į pri­si­mi­ni­mus.

Briau­kų jau­nys­tės lai­kais „ne­bu­vo mados“ gy­ven­ti ne­su­si­tuo­kus. Al­fon­sas ne­ga­li paaiš­kin­ti, ko­dėl ge­gu­ži­nė­je nu­si­žiū­rė­ta mer­gai­tė su gra­žio­mis ka­so­mis jam taip pa­ti­ko, kad po dve­jų me­tų drau­gys­tės jie su­si­tuo­kė. „Ma­tyt, bu­vo­me vie­nas ki­tam skirti“, – šyp­so­jo­si abu Briau­kai.

Kol paau­go jų mer­gai­tės, už­te­ko vie­tos ir są­ly­gų gy­ven­ti Ele­nos tė­vų na­muo­se. So­dy­bo­je au­go iš­puo­se­lė­tas so­das su daug vais­me­džių, braš­ky­nas. De­ja, val­džios už­mo­jai kuo spar­čiau nu­me­lio­ruo­ti lau­kus ir vien­kie­mius per­kel­ti į gy­ven­vie­tes vi­sus ma­žo drau­giš­ko Už­ba­lių kai­mo gy­ven­to­jus pri­ver­tė pa­lik­ti per ke­lias gi­mi­nių kar­tas su­kur­tas so­dy­bas, pa­lai­do­ti me­džius.

Briau­kai na­mą Vil­ka­viš­ky­je pa­si­sta­tė sep­tin­to de­šimt­me­čio vi­du­ry­je. Tą ru­de­nį, kai jie ga­lė­jo švęs­ti sa­vo san­tuo­kos si­dab­ri­nę su­kak­tį, pa­mi­nė­jo Ele­nos ma­mos mir­ties me­ti­nes, o po mė­ne­sio iš­kė­lė ves­tu­ves pir­ma­jai tė­vų na­mus pa­li­ku­siai duk­rai Ri­tai.


Svar­bu kant­ry­bė


Briau­kai, pa­klaus­ti, koks jų gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis bu­vo sun­kiau­sias, pa­mąs­tę at­sa­kė, jog tur­būt ta­da, kai ki­tuo­se mies­tuo­se mo­kė­si duk­ros: rei­kė­jo mais­to ir dra­bu­žių, o ne­bu­vo kaip ir kur nu­pirk­ti. Ma­ma pa­ti ieš­ko­da­vo me­džia­gų, pa­siū­da­vo rū­be­lių.

Iš­gy­ve­nę kar­tu pen­kias­de­šimt me­tų, su­tuok­ti­niai sa­kė ne­tu­rė­ję prie­žas­ties dėl ko nors rim­čiau su­si­pyk­ti. Al­fon­so nuo­mo­ne, no­rint to iš­veng­ti, rei­kia vi­sa­da jaus­ti ir ži­no­ti lai­ką pa­ty­lė­ti. Ele­na ir­gi įsi­ti­ki­nu­si, jog šei­mo­je abiem svar­bu tu­rė­ti kant­ry­bės. Jo­kie pa­si­ruo­ši­mo san­tuo­kai kur­sai, pa­skai­tos šei­mos sta­bi­lu­mo neiš­lai­kys, jei kiek­vie­nas ro­dys sa­vo cha­rak­te­rį ir egoiz­mą. Briau­kai da­bar lai­min­gi, kad jų vai­kų šei­mos taip pat gy­ve­na san­tar­vė­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas