„Santaka“ / Kelininkams prasidėjo darbymetis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-03 06:55

Dalinkitės:  


Pirmoji pūga kelininkams pridarė daug rūpesčių.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kelininkams prasidėjo darbymetis

Eglė KVIESULAITIENĖ

Il­go­kai ke­li­nin­kus le­pi­nu­si šie­me­tė žie­ma pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis jų pe­čius už­gu­lė vi­su stip­ru­mu. Į ke­lius ir gat­ves iš­va­žia­vo snie­go stum­dy­tu­vai, žvy­ro ir drus­kos mi­ši­niu pa­krau­ti bars­ty­tu­vai, ki­ta tech­ni­ka.


Ma­gist­ra­lėms teikiama pir­me­ny­bė


Nors pa­gal kas­me­ti­nius gra­fi­kus žie­mos se­zo­no dar­bai ke­li­nin­kams pra­si­de­da jau nuo lapk­ri­čio 1-osios (nuo ta­da bu­din­tys dar­buo­to­jai pra­de­da dar­bą 4 val. ry­to ir bai­gia 22 val.), tik­ras dar­by­me­tis pra­si­dė­jo tik pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis, užė­jus šal­čiams ir pū­goms.

Di­džiau­sią rū­pes­tį Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bai ke­lia vie­nin­te­lis mū­sų ra­jo­no ri­bo­se esan­tis ma­gist­ra­li­nis ke­lias Marijampolė–Kybartai. Jį vil­ka­viš­kie­čiai pri­žiū­ri vi­są – iki pat Ma­ri­jam­po­lės. Ma­gist­ra­li­nių ke­lių prie­žiū­rai ke­lia­mi aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai nei kraš­to ar ra­jo­ni­niams ke­liams. Ke­li­nin­kai pri­va­lo ga­ran­tuo­ti, kad ma­gist­ra­lės bū­tų iš­va­žiuo­ja­mos vi­są pa­rą – eis­mas dėl ekst­re­ma­lių gam­tos są­ly­gų ga­li nu­trūk­ti ne il­giau kaip 2 va­lan­doms. Nus­to­jus snig­ti ar­ba pus­ty­ti, per 2 val. ke­lias pri­va­lo bū­ti nu­va­ly­tas ir pa­bars­ty­tas. Snin­gant ar pus­tant, snie­go sto­ris ant va­žiuo­ja­mo­sios da­lies ga­li bū­ti ne di­des­nis nei 4 cm. Esant sli­džiai ke­lio dan­gai, pir­mą kar­tą šiuos ke­lius bū­ti­na pa­bars­ty­ti iki 7 val. Ma­gist­ra­li­niai ke­liai daž­niau­siai lais­to­mi spe­cia­liu drus­kos tir­pa­lu, tirp­dan­čiu snie­gą.


Lai­ko­si ei­liš­ku­mo


Kraš­to ke­liai (Vilkaviškis–Pilviškiai, Pilviškiai–Šakiai, Vilkaviškis–Kudirkos Nau­mies­tis, Kybartai–Vištytis, Kalvarija–Vištytis, Vilkaviškis–Gražiškiai) pri­žiū­ri­mi nuo 6 val. iki 19 val. Esant sli­džiai ke­lio dan­gai, kraš­to ke­lius bū­ti­na pa­bars­ty­ti per 3 val. Jei šie ke­liai tam­pa neiš­va­žiuo­ja­mi, ke­li­nin­kai su tech­ni­ka sku­ba bet ku­riuo pa­ros me­tu. Pa­gal nu­ma­ty­tas nor­mas, eis­mas kraš­to ke­liais ga­li nu­trūk­ti ne il­giau kaip 8 va­lan­doms, nor­ma­lio­mis oro są­ly­go­mis ant dan­gos lei­džia­mas iki 1 cm snie­go sluoks­nis, o snin­gant ar pus­tant – net iki 7 cm. Esant sli­džiai ke­lio dan­gai, pir­mą kar­tą ke­liai tu­ri bū­ti pa­bars­ty­ti iki 8 val. ry­to. Jie daž­niau­siai bars­to­mi žvy­ro ir drus­kos mi­ši­niu.

Pa­na­šūs rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi ir ra­jo­ni­nio ly­gio ke­liams, ku­riuo­se eis­mo in­ten­sy­vu­mas di­des­nis nei 1000 au­to­mo­bi­lių per pa­rą.

Ki­tų ra­jo­ni­nių ke­lių va­žiuo­ja­mo­ji da­lis pri­žiū­ri­ma nuo 9 val. iki 18 val. Šie ke­liai va­lo­mi tik bai­gus tvar­ky­ti ma­gist­ra­li­nius, kraš­to ir in­ten­sy­vaus eis­mo ra­jo­ni­nius ke­lius. Jie žvy­ru bars­to­mi tik pa­vo­jin­go­se vie­to­se (sta­čio­se įkal­nė­se, stai­giuo­se po­sū­kiuo­se) ir tik po li­jund­rų ar plik­ša­lų. Nor­ma­lio­mis oro są­ly­go­mis čia leis­ti­nas snie­go sluoks­nis – iki 8 cm, o snin­gant ar­ba pus­tant – net iki 20 cm. Eis­mas, esant ypač su­dė­tin­goms me­teo­ro­lo­gi­nėms są­ly­goms, ga­li nu­trūk­ti ne il­giau kaip 48 va­lan­doms. Ma­žus už­mies­čio ke­liu­kus, ve­dan­čius į vien­kie­mius, so­dy­bas ir pan., pri­žiū­ri se­niū­ni­jos. Jos pri­žiū­ri ir mies­tų bei mies­te­lių gat­ves, iš­sky­rus pa­grin­di­nes. Pas­ta­ro­sio­mis rū­pi­na­si ke­li­nin­kai.


Pa­vo­jin­giau­sia – plik­ša­la


VĮ „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Štri­mai­tis sa­kė, kad žie­mos se­zo­no me­tu daž­nai su­lau­kia gy­ven­to­jų skam­bu­čių. Žmo­nės pra­šo nu­va­ly­ti ar pa­bars­ty­ti sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mą ke­lią. Ke­li­nin­kai vi­suo­met pa­si­ren­gę pa­dė­ti, ta­čiau, anot vir­ši­nin­ko, gy­ven­to­jai taip pat tu­rė­tų su­pras­ti, kad vil­ka­viš­kie­čių tar­ny­ba pri­žiū­ri 504 km ra­jo­no ke­lių. Tad vie­nu me­tu vi­sur at­vyk­ti ne­ga­li, to­dėl lai­ko­si pa­tvir­tin­to ei­liš­ku­mo. Prie ato­kes­nių ke­lių, pa­vo­jin­ges­nė­se vie­to­se ke­li­nin­kai su­pi­la žvy­ro krū­vas, kad pri­rei­kus vai­ruo­to­jai ga­lė­tų pa­tys jo pa­si­ber­ti.

Be to, esant tam tik­roms oro są­ly­goms bars­ty­mas žvy­ru ar jo ir drus­kos mi­ši­niu lau­kia­mo efek­to ne­duo­da – tik be rei­ka­lo iš­švais­to­mos lė­šos. Be­je, dau­ge­lis net ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti, jog per vie­ną se­zo­ną ra­jo­no ke­li­nin­kai vien drus­kos iš­bars­to per 1500 to­nų.

Nors dau­ge­liui at­ro­do, kad sun­kiau­sia ke­li­nin­kams – snie­gin­ga žie­ma, A. Štri­mai­tis tvir­ti­no, jog blo­giau­sia, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie 0 laips­nių ar­ba orai bū­na ne­pas­to­vūs. Nak­tį spus­te­lė­jęs šal­tu­kas pa­ry­čiui at­si­lei­džia ir tuo­met ke­liai tam­pa ypač sli­dūs. Skir­tin­gi ke­lio ruo­žai pa­si­den­gia ne­vie­no­da dan­ga. Ro­dos, ne­sli­džia­me ke­ly­je at­si­ran­da ap­gau­lin­gi plik­ša­los ruo­žai, ku­rie ke­lia ypač di­de­lį pa­vo­jų apie tai neį­ta­rian­tiems vai­ruo­to­jams.


Nau­jos pro­ble­mos


Nors ke­li­nin­kai ti­ki­si, jog at­mos­fe­ra šią žie­mą do­va­nos to­kias oro są­ly­gas, ko­kios bū­da­vo ir anks­tes­niais me­tais, vis dėl­to šie­met ra­jo­no ke­lių prie­žiū­ra bus sun­kes­nė nei iki šiol. Pir­miau­sia dėl to, kad už­mies­čio kelk­raš­čiuo­se at­si­ra­do šiukš­lių kon­tei­ne­riai, ku­rie truk­do grei­de­riams ir snie­gą stum­dan­tiems bul­do­ze­riams.

Dar vie­na di­džiu­lė pro­ble­ma – ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je sto­vin­ti vil­ki­kų ei­lė, pa­sta­ruo­ju me­tu sie­kian­ti iki 3 km. Ei­lę pri­žiū­rin­čios Pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tų di­rek­ci­jos do­ku­men­tai liu­di­ja, kad ei­lė tu­rė­tų bū­ti iki 600 met­rų il­gio. To­kio il­gio pa­ke­lės ruo­žą ir pri­žiū­ri mi­nė­ta tar­ny­ba. Li­ku­sį – ke­tu­ris kar­tus il­ges­nį vil­ki­kais ap­sta­ty­tą ruo­žą – ten­ka tvar­ky­ti ke­li­nin­kams. Pas­ta­rie­ji jau įpra­to rink­ti pa­ke­lė­se šiukš­les, ta­čiau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja, kaip mi­nė­to­je ke­lio at­kar­po­je rei­kės nu­va­ly­ti snie­gą. Jei žie­ma bus snie­gin­ga, bul­do­ze­ris vil­ki­kus tie­siog „už­kas“.


Aikš­te­lių ne­va­lys


Ma­žes­nes gat­ves pri­žiū­rin­čios se­niū­ni­jos taip pat lai­ko­si ei­liš­ku­mo: pir­miau­sia va­lo­mos svar­bes­nės gat­vės, ku­rio­mis vyks­ta in­ten­sy­ves­nis eis­mas, gy­ve­na dau­giau žmo­nių. Vil­ka­viš­kio se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas aiš­ki­no, kad gat­vės ir ša­li­gat­viai šie­met bus pri­žiū­ri­mi ne blo­giau nei per­nai. Pag­rin­di­nių gat­vių ša­li­gat­vius pri­žiū­ri UAB Vil­ka­viš­kio ko­mu­na­li­nis ūkis, ki­tą da­lį – se­niū­ni­ja su žmo­nė­mis, įdar­bin­tais pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą.

Se­niū­nas įspė­jo, kad dėl lė­šų sto­kos dau­gia­bu­čių na­mų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės šie­met va­lo­mos ne­bus, to­dėl sa­vo ge­ro­ve tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­tys gy­ven­to­jai. Sam­do­mos va­ly­to­jos pri­žiū­rės tik ša­li­gat­vius.

– Vie­nai va­ly­to­jai pri­skir­ti še­šių dau­gia­bu­čių kie­mai, ku­riuos ji pri­va­lo pri­žiū­rė­ti tris­kart per sa­vai­tę, – aiš­ki­no se­niū­nas. – Jei­gu pri­pus­tys, mo­te­rys vos spės va­ly­ti ša­li­gat­vius, o pus­met­ri­nio snie­go sluoks­nio aikš­te­lė­se tik­rai neį­veiks. Spe­cia­lia tech­ni­ka va­ly­ti aikš­te­lių neį­ma­no­ma, nes jos nuo­lat pri­grūs­tos au­to­mo­bi­lių.

Snie­gu klo­ja­mas gat­ves pa­ma­čiu­siems ir į se­niū­ni­ją su­sku­bu­siems skam­bin­ti gy­ven­to­jams A. Ki­se­liū­nas pri­mi­nė, kad kol snin­ga ar pus­to, gat­vės ne­va­lo­mos. To­kie dar­bai at­lie­ka­mi tik pa­si­bai­gus pū­gai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas