„Santaka“ / Žmonės gedi avarijoje žuvusių rajono vadovų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-02 23:34

Dalinkitės:  


Į medį rėžęsis ir ant stogo nukritęs Savivaldybės automobilis „Opel Vectra“ buvo sumaitotas neatpažįstamai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Žmonės gedi avarijoje žuvusių rajono vadovų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tre­čia­die­nio po­pie­tę mir­tį sė­ju­si ava­ri­ja nu­si­ne­šė dvie­jų ra­jo­no va­do­vų – vi­ce­me­ro Jo­no Meš­kaus­ko ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Kas­pa­rai­čio – gy­vy­bes. Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas sun­kiai su­ža­lo­tas.


Va­žia­vo pa­skui


Dėl ko­kios prie­žas­ties ga­lė­jo įvyk­ti to­kia krau­pi ava­ri­ja, įvy­kį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai at­sa­ky­ti dar ne­ga­li. Kol kas neat­si­ra­do liu­di­nin­kų, ma­čiu­sių, ko­dėl apie 16 val. nuo ke­lio Vilkaviškis–Gražiškiai nu­skrie­jo Sa­vi­val­dy­bės ženk­lais pa­žy­mė­tas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis „Opel Vect­ra“.

Pir­mo­ji į ava­ri­jos vie­tą at­va­žia­vo Viš­ty­čio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Men­čins­kie­nė, ku­ri apie 16 val. kaip tik sku­bė­jo į Sa­vi­val­dy­bę. Vi­suo­me­ni­ne veik­la už­sii­man­čiai viš­ty­tiš­kei Sa­vi­val­dy­bė­je rei­kė­jo ati­duo­ti do­ku­men­tus.

Su bro­liu nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­si V. Men­čins­kie­nė pa­sa­ko­jo net neį­ta­ru­si, kad prie­šais, per ke­lis šim­tus met­rų, va­žiuo­ja Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau iki Vil­ka­viš­kio li­kus 6 ki­lo­met­rams, ne­pri­va­žia­vus Uo­si­jos miš­ko, prieš akis kaž­kas šmėkš­te­lė­jo – tar­si to­lu­mo­je va­žia­vu­si ma­ši­na bū­tų nu­skrie­ju­si į lau­kus, esan­čius prie­šin­go­je ke­lio pu­sė­je.

Po ke­lio­li­kos se­kun­džių ne­lai­mės vie­to­je at­si­dū­ru­si Vil­ma iš pra­džių net neį­ta­rė, jog į ava­ri­ją pa­te­ko vi­siems ra­jo­ne ge­rai ži­no­mi žmo­nės. Pa­ma­čiu­si, kad nuo Vil­ka­viš­kio pu­sės at­va­žia­vę jau­nuo­liai taip pat grie­bė­si te­le­fo­nų, mo­te­ris spė­jo pa­klaus­ti, ku­riai pa­gal­bos tar­ny­bai jie skam­bi­na. Pa­ti V. Men­čins­kie­nė su­sku­bo rink­ti grei­to­sios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį.


Konstatavo mirtį


Tik priė­ju­si ar­čiau mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad aukš­tyn ra­tais ari­muo­se gu­lin­tis au­to­mo­bi­lis yra su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mai­siais ženk­lais. Ji pri­si­me­na ta­da pa­gal­vo­ju­si, jog į ne­lai­mę pa­te­ko pa­žįs­ta­mi žmo­nės, – juk su Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais ten­ka nuo­lat bend­rau­ti. Ta­čiau tik pri­siar­ti­nu­si prie ne­lai­mės vie­tos mo­te­ris at­pa­ži­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus. Pri­bė­gu­si prie iš­kri­tu­sio iš au­to­mo­bi­lio ir sun­kiai su­ža­lo­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus mo­te­ris dar už­čiuo­pė silp­ną pul­są. Ta­čiau po ke­lių mi­nu­čių at­sku­bė­ję me­di­kai kons­ta­ta­vo, kad pa­dė­ti ne­be­ga­li – 51-erių S. Kas­pa­rai­čio gy­vy­bės siū­las nu­trū­ko tie­siog aky­se. Me­di­kai čia pat kons­ta­ta­vo ir ki­to iš au­to­mo­bi­lio iš­kri­tu­sio ra­jo­no va­do­vo – 63-ejų vi­ce­me­ro J. Meš­kaus­ko – mir­tį. Tik vie­na iš vi­sų į ava­ri­jos vie­tą at­vy­ku­sių grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­dų at­gal į Vil­ka­viš­kį sku­bė­jo su vil­ti­mi, sau­go­da­ma sun­kiai su­ža­lo­to ra­jo­no me­ro gy­vy­bę.


Gel­bė­jo me­di­kai


Per tris va­lan­das – tiek lai­ko su­ža­lo­tas ra­jo­no va­do­vas pra­lei­do Vilkaviškio li­go­ni­nės Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je, kol iš Kau­no at­vy­ko iš­kvies­tas rea­ni­mo­bi­lis, – bu­vo at­lik­ti bū­ti­niau­si ty­ri­mai: kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja, echos­ko­pi­ja, rent­ge­nog­ra­ma ir kt. A. Ba­gu­šins­kui nu­sta­ty­tas kau­ko­lės kau­lo lū­žis, ku­ris, me­di­kų nuo­mo­ne, ne­tu­rė­tų su­kel­ti neu­ro­lo­gi­nių pro­ble­mų, taip pat – sme­ge­nų su­mu­ši­mas, lū­žęs šon­kau­lis, kuris pažeidė plau­tį. Ki­tų lū­žių ne­nus­ta­ty­ta. Kad sme­ge­nys pail­sė­tų, li­go­nio są­mo­nė slo­pi­na­ma vais­tais. Me­ras šiuo me­tu gy­do­mas Kau­no kli­ni­ko­se.

Nors su­ža­lo­ji­mai sun­kūs, me­di­kai li­go­nio būk­lę įvar­di­ja kaip sta­bi­lią ir pa­ten­ki­na­mą.


Ap­lin­ky­bės neaiš­kios


Įvy­kį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai kol kas ne­ga­li nu­ro­dy­ti nei ava­ri­jos prie­žas­čių, nei tiks­les­nių ap­lin­ky­bių. 16 val. 11 min. pra­ne­ši­mą apie ava­ri­ją ga­vu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams dar ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kur tą­dien lan­kė­si vi­si trys ra­jo­no va­do­vai. Ži­no­ma tiek, kad prieš pie­tus, iš­vy­kdami iš Sa­vi­val­dy­bės, jie ža­dė­jo grįž­ti apie 15–16 val. Tą popietę drau­ge bu­vę žmo­nės, ku­rie ma­tė į au­to­mo­bi­lį sė­dan­čius ra­jo­no va­do­vus, ty­rė­jams pa­dė­tų nu­sta­ty­ti, kas vai­ra­vo ma­ši­ną. Da­bar tik ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­das, jog 2006 m. lai­dos „Opel Vect­ra“ ga­lė­jo vai­ruo­ti pa­ts ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ku­ris dar­bo me­tu va­ži­nė­da­vo šiuo tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu. Įvy­kio vie­tos ap­žiū­ra lei­džia spė­ti, kad ra­jo­no me­ras ke­lio­nės me­tu sė­dė­jo ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės.

Pa­gal įvy­kio vie­tos ap­žiū­rą ga­li­ma spręs­ti, jog vai­ruo­to­jas dėl kaž­ko­kios prie­žas­ties stai­ga bu­vo pri­vers­tas stab­dy­ti, au­to­mo­bi­lis iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, nu­rie­dė­jo nuo šlai­to ir, kliu­dęs pa­ke­lės me­dį, ap­vir­tęs pro krū­my­nus skrie­jo į ari­mus. Be­je, apy­nau­ja­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo su­mon­tuo­tos oro pa­gal­vės, ku­rios ava­ri­jos me­tu tu­rė­jo iš­gel­bė­ti žmo­nių gy­vy­bes. Jos iš­si­sklei­dė, ta­čiau nuo stip­raus smū­gio vai­ruo­to­jas ir prie­ky­je sė­dė­jęs ke­lei­vis iš sa­lo­no iš­kri­to. Da­bar ga­li­ma da­ry­ti tik prie­lai­dą, kad jie gal­būt ne­bu­vo pri­si­se­gę sau­gos dir­žais.

Be­veik įvy­kio liu­di­nin­ke ta­pu­si V. Men­čins­kie­nė ir da­bar ne­ga­li su­vok­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių įvy­ko ava­ri­ja. To­kiu me­tu dar bu­vo švie­su ir ke­lias ne­bu­vo sli­dus. Mo­te­ris svars­tė, jog prieš ma­ši­ną ga­lė­jo stai­ga iš­šok­ti stir­na ar ki­tas gy­vū­nas, pri­ver­tęs stai­ga ma­nev­ruo­ti.

Iš pa­skos va­žia­vu­si mo­te­ris ne­siė­mė spręs­ti, ko­kiu grei­čiu ga­lė­jo va­žiuo­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau ji ne­ma­no, kad grei­tis bū­tų bu­vęs la­bai di­de­lis, nes leis­ti­nu grei­čiu ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sio jos au­to­mo­bi­lio „Opel Vect­ra“ pa­ke­liui ne­pra­len­kė.

Pa­rei­gū­nai ti­ki­si, jog dau­ge­lis klau­si­mų paaiš­kės po eks­per­ti­zės. Mačiusiuosius eismo įvykį policija prašo paskambinti tel. (8 342) 66 080.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas