„Santaka“ / Apie statybų vadovus nepranešusiems asmenims gresia įspūdingos baudos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-30 00:08

Dalinkitės:  


Vyr. specialistas Saulytis Kurtinaitis priminė, kad statybas pradėti ketinantiems žmonėms reikėtų pasidomėti statybų įstatymu.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Apie statybų vadovus nepranešusiems asmenims gresia įspūdingos baudos

Eglė MIČIULIENĖ

„Sta­ty­bų rei­ka­lų ėmę­si žmo­nės ne­ži­no kai ku­rių ele­men­ta­rių da­ly­kų. Ta­čiau ne­ži­no­ji­mas neat­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės“, – sa­kė Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Sau­ly­tis Kur­ti­nai­tis.


Sta­ty­bos vyks­ta


S. Kur­ti­nai­čio tu­ri­mais duo­me­ni­mis, per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių, t. y. iki spa­lio 1 die­nos, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne bu­vo iš­duo­tas 151 lei­di­mas sta­ti­niams, ku­rių plo­tas vir­ši­ja 80 m2.

Bent dvi­gu­bai dau­giau pra­dė­ta sta­ty­ti ne­su­dė­tin­gų sta­ti­nių (iki 80 m2 plo­to).

Šie­met spa­lio 1 d. pa­si­kei­tus Sta­ty­bos įsta­ty­mui, žmo­nėms su­teik­ta ga­li­my­bė grei­čiau tvar­ky­ti su sta­ty­bo­mis su­si­ju­sius do­ku­men­tus, su­pap­ras­tin­tos įvai­rios pro­ce­dū­ros.

Ta­čiau iš­li­ko kai ku­rie bū­ti­ni rei­ka­la­vi­mai, ku­riuos sta­ty­bas pra­dė­ję žmo­nės neretai pa­mirš­ta ir dėl to ri­zi­kuo­ja mo­kė­ti di­de­les bau­das.


Bū­ti­ni va­do­vai


„Ga­na daž­nai su­si­du­ria­me su to­kiais at­ve­jais, kad pi­lie­čiai pra­de­da sta­ty­bas, ne­pa­sam­dę sta­ty­bos va­do­vų ir tech­ni­nių pri­žiū­rė­to­jų. Žmo­nės tei­si­na­si, kad šio rei­ka­la­vi­mo ne­ži­no­jo, ta­čiau sta­ty­bas pri­žiū­rin­čių as­me­nų rei­ka­lin­gu­mas api­brėž­tas Sta­ty­bos įsta­ty­mo 12 ir 15 straips­niuo­se“, – aiš­ki­no vyr. spe­cia­lis­tas S. Kur­ti­nai­tis.

Anks­čiau lei­di­mą sta­ty­boms žmo­gus gau­da­vo tik ta­da, kai tu­rė­da­vo su­tar­tį su spe­cia­lis­tais, ku­rie vyk­dys sta­ty­bos tech­ni­nę prie­žiū­rą bei va­do­vaus sta­ty­bos dar­bams.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius sta­ty­bos tech­ni­nius reg­la­men­tus, sta­ty­bos lei­di­mas iš­duo­da­mas ne­rei­ka­lau­jant nu­ro­dy­ti tech­ni­nio pri­žiū­rė­to­jo ir sta­ty­bos dar­bų va­do­vų.

Ta­čiau, anot S. Kur­ti­nai­čio, tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad šie as­me­nys ne­rei­ka­lin­gi. Bet gy­ven­to­jai dar ne­sku­ba su­si­pa­žin­ti su pa­si­kei­tu­siu įsta­ty­mu ir dėl ne­ži­no­ji­mo nu­si­žen­gia tvar­kai.

„Kaip ir anks­čiau, pri­va­lo bū­ti ir tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas, ir dar­bų va­do­vas. Jei sam­do­ma sta­ty­bų fir­ma, tai šiuos as­me­nis pa­ski­ria fir­mos di­rek­to­rius. Jei žmo­gus sta­to ūkio bū­du, t. y. dir­ba pa­ts, jis pa­ts ir pa­si­rū­pi­na abiem už sta­ty­bų dar­bus at­sa­kin­gais as­me­ni­mis“, – kal­bė­jo sta­ty­bos ins­pek­to­rius.


Per tris die­nas


Kaip tei­gė S. Kur­ti­nai­tis, svar­bu ži­no­ti tai, kad net ir pa­sky­rus sta­ty­bos va­do­vą bei tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją sta­ty­bos dar­bų pra­dė­ti ne­ga­li­ma tol, kol apie šiuos as­me­nis ne­bus pra­neš­ta Sta­ty­bos ins­pek­ci­jai.

Apie sta­ty­bų tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus ins­pek­ci­ją pri­va­lo­ma in­for­muo­ti per tris die­nas. Tai pa­da­ry­ti ge­riau­sia įė­jus į LR Sta­ty­bos lei­di­mų ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros in­for­ma­ci­nės sis­te­mos „In­fos­ta­ty­ba“ tink­la­la­pį www.pla­nuo­jus­ta­ty­ti.lt. Jei ne­no­ri­te ar ne­tu­ri­te ga­li­my­bės do­ku­men­tų tvar­ky­ti in­ter­ne­tu, ga­li­ma nu­vyk­ti tie­siai į Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­rių.

Į šias pa­sta­bas ran­ka nu­mo­ti ne­ver­ta. Mat jei dar­bus pra­dė­jęs žmo­gus per tris die­nas ne­pra­neš apie sta­ty­bas ir pa­grin­di­nių sta­ty­bos sri­čių va­do­vų pa­sam­dy­mą, jam gre­sia bau­da nuo 1000 iki 3000 li­tų. To­kios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tos įspū­din­gos bau­dos įsi­ga­lio­jo tik spa­lio mė­ne­sį.


Rei­kia ir žur­na­lo


Dar vie­nas pri­va­lo­mas da­ly­kas, ku­rį ne­re­tai pa­mirš­ta sta­ty­bas pra­dė­ję žmo­nės, – tai Sta­ty­bos dar­bų žur­na­lo pil­dy­mas. Sta­ty­bos tech­ni­nia­me reg­la­men­te ra­šo­ma, jog Sta­ty­bos dar­bų žur­na­las yra pri­va­lo­ma­sis sta­ty­bos dar­bų vyk­dy­mo do­ku­men­tas, ku­ria­me ap­ra­šo­ma sta­ti­nio sta­ty­bos dar­bų ei­ga, at­lik­tų dar­bų ko­ky­bė, at­ski­rų dar­bų per­da­vi­mas sta­ty­to­jui (už­sa­ko­vui).

Žur­na­lą pri­va­lo­ma pil­dy­ti sta­tant nau­jus, re­konst­ruo­jant, ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­jant, griau­nant esa­mus sta­ti­nius, ku­rių sta­ty­bai rei­ka­lin­gas sta­ty­bos lei­di­mas, neat­siž­vel­giant į tai, ko­kiu bū­du (ūkio ar ran­gos) sta­ti­niai sta­to­mi.

Kaip su­pra­to­te, ne­su­dė­tin­giems sta­ti­niams, ku­riems ne­rei­kia sta­ty­bos dar­bų lei­di­mo, žur­na­lo pil­dy­ti ne­rei­kia.


Pri­va­lo per­si­re­gist­ruo­ti


Svar­bu ži­no­ti ir tai, kad „pri­duo­ti“ sta­ti­nį ga­li tik tas žmo­gus, ku­ris už­sa­kė pro­jek­tą.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo 34 straips­nis nu­ma­to, jog ju­ri­di­niam ar fi­zi­niam as­me­niui, įsi­gi­ju­siam ne­baig­tą sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti ar ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti sta­ti­nį, vi­sos sta­ty­to­jo, ga­vu­sio sta­ty­bos lei­di­mą, prie­vo­lės ir tei­sės pe­rei­na tik po to, kai šis lei­di­mas per­re­gist­ruo­ja­mas sta­ti­nį įsi­gi­ju­sio as­mens var­du.

„Bū­na to­kių at­ve­jų, kai pro­jek­tas už­sa­ky­tas vie­no žmo­gaus, o sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą pa­siim­ti atei­na ki­tas. Ta­čiau įsi­tei­sin­ti pa­sta­tą ga­li tik jo sa­vi­nin­kas“, – sa­kė S. Kur­ti­nai­tis.


Ni­ša spe­cia­lis­tams


Šiek tiek grįž­ki­me prie sta­ti­nio prie­žiū­ros te­mos – tik jau iš ki­tos pu­sės.

Tie, ku­rie bu­vo su­si­dū­rę su sta­ty­bo­mis, ži­no, jog spe­cia­lis­tų, ku­rie už­siim­tų vien tik tech­ni­ne sta­ti­nių prie­žiū­ra ar va­do­va­vi­mu sta­ty­boms, mū­sų ra­jo­ne nė­ra. Pap­ras­tai šiems dar­bams sam­do­mi ko­kio­se nors or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­tys žmo­nės, ku­rie šį dar­bą daž­niau­siai dir­ba tik „pri­bėg­da­mi“. S. Kur­ti­nai­tis svars­tė, jog tai – lais­va ni­ša sta­ty­bų sri­ty­je.

„Šio­je sri­ty­je ga­lė­tų kva­li­fi­kuo­tis sta­ty­bų moks­lus stu­di­juo­jan­tys jau­nuo­liai. Be to, sta­tant ūkio bū­du, t. y. kai ne­sam­do­ma sta­ty­bų fir­ma, nė­ra už­draus­ta tech­ni­nei sta­ti­nio prie­žiū­rai ir sta­ty­bų va­do­va­vi­mui sam­dy­ti vie­ną ir tą pa­tį žmo­gų. Tai­gi, dar­bo to­kiam spe­cia­lis­tui tik­rai už­tek­tų, juo­lab kad sta­ty­bos ne­sus­to­jo ir sunk­me­čiu. O da­bar už­sa­ko­vams ky­la pro­ble­mų, kai rei­kia ras­ti žmo­gų, ku­ris no­rė­tų im­tis sta­ty­bos prie­žiū­ros dar­bų“, – kal­bė­jo sta­ty­bos ins­pek­to­rius.

Be to, va­do­vau­jan­tis Sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.02.06:2007 „Tei­sės ei­ti sta­ty­bos tech­ni­nės veik­los pa­grin­di­nių sri­čių va­do­vų pa­rei­gas įgi­ji­mo tvar­kos ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo spe­cia­lis­tų a­tes­ta­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas“ nuo­sta­to­mis, ney­pa­tin­go sta­ti­nio sta­ty­bos at­ve­ju kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­tai as­me­nims, va­do­vau­jan­tiems sta­ty­bai bei tech­ni­nei prie­žiū­rai, nė­ra pri­va­lo­mi. To­kiems as­me­nims pa­kan­ka tu­rė­ti sta­ty­bos in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą pa­tvir­ti­nan­tį dip­lo­mą ir ati­tin­ka­mai 2 ar 3 me­tų dar­bo sta­žą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas