„Santaka“ / Grožio salonuose galima užsikrėsti net ir pavojingomis ligomis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-30 00:04

Dalinkitės:  


Pageidavusioms kirpėjoms buvo atlikti kraujo tyrimai, iš kurių jos galėjo sužinoti, ar nėra hepatitų A,B ir C bei ŽIV nešiotojos.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Grožio salonuose galima užsikrėsti net ir pavojingomis ligomis

Eglė KVIESULAITIENĖ

Gro­žio sa­lo­nuo­se ar kir­pyk­lo­se be­si­lan­kan­tys klien­tai daž­nai net neį­ta­ria, kad po ma­lo­nu­mą tei­ku­sio vi­zi­to ga­li pri­reik­ti me­di­kų pa­gal­bos. Ypač tuo at­ve­ju, kai gro­žio spe­cia­lis­tės ne­si­lai­ko nu­sta­ty­tų hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų.


Suk­vie­tė spe­cia­lis­tes


Nors kir­pyk­lų bei gro­žio sa­lo­nų sa­vi­nin­kai daž­nai prie­kaiš­tau­ja Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tams, ne­va be rei­ka­lo kim­ban­tiems prie smulk­me­nų, me­di­kai perspėja, kad ap­lai­džiai dir­ban­čios kir­pyk­los, ma­ni­kiū­ro, ta­tui­ruo­čių ar gro­žio sa­lo­nai ga­li pla­tin­ti to­kias li­gas, nuo ku­rių net mirš­ta­ma. O au­ko­mis ga­li tap­ti apie ty­kan­čius pa­vo­jus neį­ta­rian­tys klien­tai.

Į Vil­ka­viš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą UAB Ma­ri­jam­po­lės diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­ja su­kvie­tė net 46 mū­sų ra­jo­ne dir­ban­čias kir­pė­jas ir gro­žio spe­cia­lis­tes. Ren­gi­nio me­tu Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro vyr. epi­de­mio­lo­gė Lo­re­ta Ra­dze­vi­čie­nė gro­žio spe­cia­lis­tes su­pa­žin­di­no su už­kre­čia­mų li­gų grės­mė­mis bei pre­ven­ci­ja kas­die­ni­nia­me dar­be, o Vil­ka­viš­kio sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Bud­ri­ke­vi­čie­nė – su hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų pa­kei­ti­mais.


At­sar­giai – utė­lės


Dau­ge­lis mū­sų, ko ge­ro, nea­be­jo­tų, kad ne­tvar­kin­go­je kir­pyk­lo­je ga­li­ma už­si­krės­ti utė­lė­mis, ta­čiau rea­liai to nė­ra pa­ty­rę ir net ma­tę šio krau­ja­siur­bio vabz­džio. Be­je, ant žmo­gaus ga­li pa­ra­zi­tuo­ti net trys utė­lių rū­šys: gal­vi­nė, dra­bu­ži­nė ir kirkš­ni­nė. Di­džiau­sia jų – dra­bu­ži­nė (3,2–4 mm il­gio), ku­ri daž­niau­siai gy­ve­na apa­ti­nių dra­bu­žių siū­lė­se ar raukš­lė­se, o per 34 die­nas su­ge­ba pa­dė­ti 275–300 kiau­ši­nė­lių. Ma­žiau­sios – kirkš­ni­nės (1,5 mm il­gio), ku­rios pri­si­tai­ko prie odos spal­vos, to­dėl jas sun­ku įžiū­rė­ti.

Nors ti­ki­my­bė gro­žio sa­lo­ne už­si­krės­ti pa­sta­ro­sio­mis utė­lių rū­ši­mis taip pat iš­lie­ka, vis dėl­to di­džiau­sia grės­mė yra „par­si­neš­ti“ gal­vi­nių utė­lių. Šios utė­lės ap­si­gy­ve­na pa­kau­šio ir smil­ki­nių sri­ty­se, o joms kan­džio­jan­tis žmo­gus jau­čia nie­žė­ji­mą. Oda nu­ka­so­ma, į nu­ka­sy­tas vie­tas pa­ten­ka mik­ro­bų, vys­to­si odos pū­li­nės li­gos. Sun­kiais at­ve­jais vi­sa gal­va ga­li bū­ti pa­deng­ta pū­lin­gu ša­šu, plau­kai su­si­ve­lia į kal­tū­ną, pa­di­dė­ja kak­lo limf­maz­giai.

Gal­vi­nės ir dra­bu­ži­nės utė­lės ga­li per­neš­ti dė­mė­to­sios ir grįž­ta­mo­sios šil­ti­nės su­kė­lė­jus.


Net per rankš­luos­čius


Dar vie­na gan daž­na ir neiš­ny­ku­si (kaip dau­ge­lis ma­no) in­fek­ci­ja – nie­žai. Jais ga­li­ma už­si­krės­ti ne­tgi per rankš­luos­čius, gaub­tus bei ki­tus daik­tus. Praė­jus maž­daug 3 sa­vai­tėms po už­si­krė­ti­mo, at­si­ran­da nie­žė­ji­mas, ku­ris ypač su­stip­rė­ja nak­tį, su­ši­lus lo­vo­je.

Bė­ri­mų (pūs­le­lių) at­si­ran­da ant plaš­ta­kų, rie­šų, ran­kų tar­pu­pirš­čiuo­se, apie bam­bą, ly­ti­nius or­ga­nus, šlau­nų vi­di­nius pa­vir­šius, sėd­me­nis. Nie­žus su­ke­lia tik mik­ros­ko­pu įžiū­ri­mos er­ku­tės, ku­rios rau­sia ur­vus odo­je ir juo­se de­da kiau­ši­nė­lius.

Hi­gie­nos ne­si­lai­kan­tys gro­žio spe­cia­lis­tai ga­li klien­tus už­krės­ti in­fek­ci­nė­mis įvai­rių mik­ro­bų, ska­ti­nan­čių pū­li­nių su­si­da­ry­mą, su­ke­lia­mo­mis li­go­mis (pio­der­mi­jo­mis).

Kar­tu į pro­ce­są ga­li bū­ti „įtrau­kia­mi“ plau­kų mai­še­liai, rie­ba­lų ir pra­kai­to liau­kos. Pa­gal tai iš­ski­ria­mos įvai­rios pio­der­mi­jos rū­šys, iš ku­rių be­ne ži­no­miau­sios – fo­li­ku­li­tas (plau­ko mai­še­lio už­de­gi­mas), fu­run­ku­las, ar­ba šun­vo­tė (plau­ko mai­še­lio ir ap­lin­ki­nių au­di­nių už­de­gi­mas, ku­rio cent­re su­si­da­ro pū­lin­gas ge­luo­nis), ro­žė (ūmi­nis plin­tan­tis vi­sų odos sluoks­nių ir lim­fa­gys­lių už­de­gi­mas) bei kt.


Ar­do na­gus


Kir­pyk­lo­se, gro­žio sa­lo­nuo­se, ba­sei­nuo­se, pas ma­ni­kiū­ro spe­cia­lis­tus ga­li­ma už­si­krės­ti ir gry­be­li­nė­mis odos ar na­gų li­go­mis. Gry­be­li­nes li­gas su­ke­lia pa­to­ge­ni­niai gry­be­liai. Jie ga­li pa­žeis­ti glei­vi­nes, odą, plau­kus, na­gus ir net vi­daus or­ga­nus.

Nu­ga­ros ar krū­ti­nės sri­ty­je pa­ma­tę gel­to­nai ru­das dė­mes, pa­deng­tas pleis­ka­no­mis, ga­li­te įtar­ti, kad už­si­krė­tė­te įvai­rias­pal­ve de­der­vi­ne. Pė­dų epi­der­mo­fi­ti­jos pa­žei­džia ko­jų tar­pu­pirš­čius, na­gus, pa­dus, ran­kų plaš­ta­kas.

Už­sik­rė­tęs na­gų gry­be­liu, žmo­gus il­gą lai­ką to net ne­ži­no, nes ne­bū­na jo­kių po­žy­mių. Vė­liau ant na­gų at­si­ran­da bal­tos ar gels­vos li­ni­jos, na­go plokš­te­lė ga­li su­plo­nė­ti, su­sto­rė­ti ar iš­vis at­šok­ti, su­tru­pė­ti. Na­gai tam­pa gels­vi, pilkš­vi, po na­go vo­le­liu kau­pia­si pū­liai. Ne­gy­dant pro­ce­sas ga­li truk­ti daug me­tų.


At­li­ko ty­ri­mus


Pa­sau­ly­je ži­no­ma ne­ma­žai at­ve­jų, kai gro­žio sa­lo­nuo­se, kur at­lie­ka­mos su krau­ju su­si­ju­sios pro­ce­dū­ros (ta­tui­ruo­tės, ma­ni­kiū­ras, aus­ka­rų vė­ri­mas ir kt.), klien­tai bu­vo už­krės­ti vi­ru­si­niais B ir C ti­po he­pa­ti­tais, ne­tgi AIDS. Ypač di­de­lis pa­vo­jus už­si­krės­ti šio­mis pra­žū­tin­go­mis li­go­mis ky­la tuo­met, kai jų ne­šio­to­jai yra pa­tys gro­žio sa­lo­nų spe­cia­lis­tai.

To­dėl UAB Ma­ri­jam­po­lės diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­ja or­ga­ni­zuo­to ren­gi­nio me­tu vi­soms da­ly­va­vu­sioms spe­cia­lis­tėms siū­lė at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus ir su­ži­no­ti, ar jos nė­ra he­pa­ti­tų A, B ir C, taip pat – ŽIV ne­šio­to­jos. Toms da­ly­vėms, ku­rios at­li­ko ty­ri­mus, bu­vo iš­duo­ti svei­ka­tos būk­lę pa­tvir­ti­nan­tys pa­žy­mė­ji­mai. Kirpyklų ir grožio salonų lankytojus galime nuraminti, kad ištirtos specialistės buvo visiškai sveikos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas