„Santaka“ / Renovuota mokykla gražesnė ir šiltesnė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-26 11:28

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nė mo­kyk­la kol kas atnaujinta tik iš išo­rės.

Autorės nuotr.


Renovuota mokykla gražesnė ir šiltesnė

Birutė NENĖNIENĖ

Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to išo­rę ke­le­tą mė­ne­sių gau­bę sta­ty­bi­nin­kų pa­sto­liai jau išar­dy­ti. Re­no­va­ci­jos dar­bus vyk­dęs ran­go­vas – UAB „Vil­kas­ta“ sa­vo už­duo­tį bai­gė ir ob­jek­tą ati­da­vė nau­do­ti. Ap­šil­tin­tos mo­kyk­los sie­nos ne tik pa­lai­ko ši­lu­mą pa­sta­to vi­du­je, bet ir švy­ti nu­da­žy­tos pa­ste­li­nė­mis spal­vo­mis.


Pro­jek­to tiks­las


Prie mo­kyk­los įtvir­tin­ta­me sten­de in­for­muo­ja­ma, jog čia vyk­do­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos fon­do pro­jek­tas „Vil­ka­viš­kio mies­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los renovacija“. Jį ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na pa­si­nau­do­da­ma ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas pa­gal 2007–2013 me­tų Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos 3 prio­ri­te­to prie­mo­nę „Vie­šo­sios pa­skir­ties pa­sta­tų re­no­va­vi­mas na­cio­na­li­niu lygiu“. Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­ta 849 398,94 Lt iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ir 180 200 li­tų iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ode­ta Luš­či­kaus­kie­nė sukonk­re­tino, jog per li­ku­sį lai­ko­tar­pį bus at­lie­ka­mos ki­tos veik­los (pro­jek­to vie­ši­ni­mo, drau­di­mo, są­skai­tų ap­mo­kė­ji­mo ir kt.).

Pro­jek­to tiks­las – ener­ge­ti­nių re­sur­sų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas, nei­gia­mo po­vei­kio ap­lin­kai ma­ži­ni­mas. Spe­ci­fi­nis pro­jek­to tiks­las – su­ma­žin­ti Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ener­ge­ti­nių re­sur­sų nau­do­ji­mą. Pro­jek­te nu­ma­ty­tas veik­las pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti iki 2011 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sio.


Dėl ko su­si­rū­pi­no tė­vai


Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si ir pri­si­sta­čiu­si kaip Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nio ma­ma, pa­šne­ko­vė iš­kė­lė tė­vams ne­ri­mą ke­lian­tį klau­si­mą, ko­dėl į mo­kyk­lą vaikš­to­ma tik pro vie­nas iš kie­mo pu­sės esan­čias du­ris, o pa­ra­di­nės du­rys vi­sa­da už­ra­kin­tos ir prie jų esan­čia pa­tal­pa nau­do­ja­ma­si kaip rū­bi­ne. Tai esąs nu­si­žen­gi­mas prieš­gais­ri­nėms tai­syk­lėms. Ki­lus gais­rui įvyk­tų ne­pa­tai­so­ma ne­lai­mė, nes prie da­bar vars­to­mų siau­rų du­rų, ant laip­tų ir ko­ri­do­riuo­se su­si­da­ry­tų spūs­tys. Ko­dėl vie­nu me­tu, dir­bant sta­ty­bi­nin­kams, šios du­rys bu­vo at­ra­kin­tos, o da­bar ir vėl už­ra­kin­tos? Ko­dėl re­no­vuo­jant mo­kyk­lą ne­pa­si­rū­pin­ta įreng­ti rū­bi­nės?

Mo­kyk­los di­rek­to­rius V. Bu­zai­tis paaiš­ki­no, jog klau­si­mas dėl rū­bi­nės įren­gi­mo se­niai svars­to­mas, ta­čiau nė­ra lais­vų pa­tal­pų. Ban­dant šie­met įreng­ti rū­bi­nę, vie­ną kla­sę rei­kė­tų mo­ky­ti ant­ro­je pa­mai­no­je. Ši įsi­se­nė­ju­si pro­ble­ma ge­riau­siu at­ve­ju bus iš­spręs­ta ki­tais me­tais, kai dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus ne­su­si­for­muos tiek kla­sių komp­lek­tų, kiek da­bar yra pa­tal­pų. Brė­ži­niuo­se yra nu­ma­ty­ta, kur bus įreng­ta rū­bi­nė. Šiuo me­tu pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai vir­šu­ti­nius rū­be­lius ka­bi­na­si sa­vo kla­sė­se, o prie pa­ra­di­nių du­rų nuo se­no esan­čia rū­bi­ne nau­do­ja­si 5–10 kla­sių mo­ki­niai. Pa­sak di­rek­to­riaus, rak­tas nuo pa­ra­di­nių du­rų ka­bo vi­siems mo­ky­to­jams bei dar­buo­to­jams ži­no­mo­je ir priei­na­mo­je vie­to­je. Bet rei­kia ti­kė­tis, jog ne­lai­mės, dėl ku­rių su­ne­ri­mo tė­vai, ap­lenks.

Rei­kia su­pras­ti ir tai, kad vyk­do­mo re­no­va­ci­jos pro­jek­to pa­skir­tis ir apim­tys yra vi­sai ki­tos, tai – ener­ge­ti­nis pro­jek­tas. Iš jo lė­šų nė da­le­lės nė­ra skir­ta ki­toms reik­mėms, pa­vyz­džiui, ne­tgi da­žams.


Daug ge­riau ir šil­čiau


Pa­siž­val­gy­mas po re­no­vuo­ja­mą mo­kyk­lą aso­ci­juo­ja­si su to­kiu vaiz­du, kai, tar­kim, mo­te­ris gė­ri­si ap­si­vil­ku­si nau­ju rū­bu, bet ta­da ge­riau pa­ma­to, ko­kie su­si­dė­vė­ję jos ba­tai.

Mo­kyk­los sie­nas, ku­rios kei­čiant elekt­ros ir ši­lu­mos li­ni­jas bu­vo praar­dy­tos, sta­ty­bi­nin­kai už­tin­ka­vo, tie lo­pai nu­tep­ti pa­na­šia spal­va kaip se­ni sie­nų da­žai. Aki­vaiz­du, jog se­na­me pa­sta­te rei­kia daug ką re­mon­tuo­ti, per­tvar­ky­ti, per­da­žy­ti.

Įdė­jus daug pa­stan­gų ir su­lau­kus moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tei­kė­jo – VšĮ „Kre­tin­gos maistas“ ge­ros va­lios bei in­ves­ti­ci­jų, šiuo­lai­kiš­kai su­tvar­ky­ta ir įreng­ta tik vie­na pa­tal­pa – mo­kyk­los vir­tu­vė bei val­gyk­la.

Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė džiau­gia­si tais dar­bais, ku­rie pa­da­ry­ti įgy­ven­di­nant pro­jek­tą. Tai – pa­keis­ta sto­go dan­ga, ap­šil­tin­tos pa­sta­to sie­nos ir pir­mo­jo aukš­to grin­dys, atnaujinta vi­sa elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, ši­lu­mos sis­te­ma, įreng­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma. Sa­vi­val­dy­bė sky­rė pa­pil­do­mai lė­šų pro­jek­te ne­nu­ma­ty­tiems kom­piu­te­ri­niams tink­lams – da­bar li­ni­jos nu­ves­tos į kiek­vie­ną kla­sę.

Ir mo­ky­to­jai, ir už­kal­bin­ti mo­ki­niai sa­kė, jog šie­met mo­kyk­lo­je šil­čiau.

Sa­vi­val­dy­bė­je yra pa­skai­čiuo­ta, kad įgy­ven­di­nus vi­sus re­no­va­vi­mo dar­bus ir veik­las mo­kyk­lo­je ši­lu­mi­nės ener­gi­jos kas­met bus su­tau­po­ma be­vei­k už 22 tūkst. li­tų.


Tik­ri šau­nuo­liai


Mo­kyk­los di­rek­to­rius V. Bu­zai­tis sa­kė, jog mo­kyk­los bend­ruo­me­nė dė­kin­ga sta­ty­bi­nin­kams, ku­rie pa­si­sten­gė at­lik­ti pa­grin­di­nius dar­bus mo­ki­nių va­sa­ros ato­sto­gų me­tu ir ne­sut­rik­dė nau­jų moks­lo me­tų pra­džios.

Šau­nuo­liais di­rek­to­rius pa­va­di­no ir mo­ky­to­jus, o ypač – mo­ki­nių tė­vus, ku­rie prieš rug­sė­jo 1-ąją ir per ru­dens ato­sto­gas tvar­kė pa­tal­pas. Iš mo­kyk­los lė­šų ir tė­vų au­kų sa­vo­mis pa­stan­go­mis kai ku­riuos ka­bi­ne­tus pa­vy­ko su­tvar­ky­ti iki ga­lo. Di­de­li dar­bai lau­kia, iki mo­kyk­la su­si­tvar­kys bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas – ko­ri­do­rius, laip­ti­nes.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas