„Santaka“ / Jubiliejinį medalį įgijusi vilkaviškietė vos nesulaukė antstolių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-26 11:24

Dalinkitės:  


Įsi­gi­ju­si at­mi­ni­mo me­da­lius, Al­bi­na Ba­jo­rie­nė net neį­ta­rė, kad yra įtrauk­ta į ko­lek­ci­nin­kų są­ra­šus ir tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Jubiliejinį medalį įgijusi vilkaviškietė vos nesulaukė antstolių

Eglė KVIESULAITIENĖ

No­ras tu­rė­ti ju­bi­lie­ji­nį me­da­lį vil­ka­viš­kie­tei pri­da­rė daug rū­pes­čių. Neuž­sa­ky­tas pre­kes per prie­var­tą bru­ku­si bend­ro­vė ne tik rei­ka­la­vo pi­ni­gų, bet ir gra­si­no ant­sto­liais.


Su­si­gun­dė už­si­sa­ky­ti


Vil­ka­viš­kie­tės Al­bi­nos Ba­jo­rie­nės pa­žin­tis su vil­nie­čių bend­ro­ve „Mo­ne­tų na­mai“ pra­si­dė­jo šių me­tų pra­džio­je. Mo­te­ris su­si­do­mė­jo gra­žiai rek­la­muo­ja­mais ju­bi­lie­ji­niais me­da­liais ir at­mi­ni­mui nu­ta­rė įsi­gy­ti Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čio me­da­lį. Pas­kam­bi­nu­si nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu, A. Ba­jo­rie­nė už­si­sa­kė no­ri­mą me­da­lį ir ne­tru­kus ga­vo pra­ne­ši­mą, kad jis jau pa­sie­kė Vil­ka­viš­kio pa­što sky­rių. At­siim­da­ma pre­kę mo­te­ris su­mo­kė­jo 37 li­tus – to­kia bu­vo nu­ro­dy­ta me­da­lio ver­tė bei per­siun­ti­mo kai­na. Vė­liau Ba­jo­rų šei­ma įsi­gi­jo ir me­da­lį, skir­tą Žal­gi­rio mū­šiui at­min­ti. Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­los nu­kal­din­tais me­da­liais šei­ma bu­vo pa­ten­kin­ta. Kiek­vie­nas ga­mi­nys, iš­leis­tas ri­bo­tu ti­ra­žu, tu­rė­jo sa­vo ser­ti­fi­ka­tą, ap­ra­šy­mą, tad atei­ty­je ga­lė­jo tap­ti ko­lek­ci­ne ver­ty­be.

Ta­čiau ko­lek­cio­nuo­ti me­da­lių A. Ba­jo­rie­nė ne­si­ren­gė. Jai pa­ka­ko jau tu­ri­mų, to­dėl, su­lau­ku­si te­le­fo­ni­nio siū­ly­mo įsi­gy­ti dau­giau me­da­lių, mo­te­ris at­si­sa­kė. Ji mo­ty­va­vo tuo, jog ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­gų, kad ko­lek­cio­nuo­tų vi­sus „Mo­ne­tų na­mų“ iš­lei­džia­mus me­da­lius. Vil­ka­viš­kie­tė pra­šė dau­giau ne­skam­bin­ti ir ne­truk­dy­ti, o tuo­met, kai tu­rė­sian­ti lė­šų ir no­ro, pa­ti su­si­siek­sian­ti.


Bran­gus siun­ti­nys


Ta­čiau spa­lio 15-ąją dau­gia­bu­čio, ku­ria­me gy­ve­na, pa­što dė­žu­tė­je A. Ba­jo­rie­nė ra­do di­džiu­lį vo­ką su UAB „Mo­ne­tų na­mai“ ant­spau­dais. Ap­čiu­pi­nė­ju­si ra­di­nį mo­te­ris su­pra­to, jog vi­du­je – me­da­lis. Neatp­lė­šu­si vo­ko vil­ka­viš­kie­tė nu­ne­šė jį į pa­što sky­rių ir pra­šė su­grą­žin­ti siun­tė­jui. Sup­ran­ta­ma, pa­što dar­buo­to­jai už dy­ką tai da­ry­ti at­si­sa­kė. Vo­ko neatp­lė­šu­si mo­te­ris net neį­ta­rė, kad į jos pa­što dė­žu­tę lyg pa­pras­tas rek­la­mi­nis lanks­ti­nu­kas įmes­tas siun­ti­nys – ga­na ver­tin­gas. Po ke­lių die­nų sa­vo pa­što dė­žu­tė­je A. Ba­jo­rie­nė ra­do ir są­skai­tą, ku­rio­je nu­ro­do­ma, jog vil­ka­viš­kie­tė dar ne­su­mo­kė­ju­si už jai at­siųs­tą me­da­lį, ku­rio ver­tė – 107 li­tai. Dar po ke­lių die­nų mo­te­ris ga­vo ir pa­gra­si­ni­mą, kad neap­mo­kė­jus są­skai­tos pi­ni­gai bus išieš­ko­ti.

– Bu­vau šo­ki­ruo­ta, kad į pa­što dė­žu­tę mė­to­mi to­kios ver­tės daik­tai, at­siųs­ti ne­tgi ne­re­gist­ruo­tu laiš­ku. Juk di­džiu­lį vo­ką iš dau­gia­bu­čio pa­što dė­žu­tės ga­lė­jo bet kas iš­trauk­ti. Kas ta­da at­sa­ky­tų? – ste­bė­jo­si į ku­rio­ziš­ką is­to­ri­ją įsi­vė­lu­si mo­te­ris.


Ta­po ko­lek­ci­nin­ke


Ta­da vil­ka­viš­kie­tė dar kar­tą su­si­sie­kė su me­da­lius siun­ti­nė­jan­čia bend­ro­ve ir pa­siū­lė ras­ti bū­dą at­siim­ti neuž­sa­ky­tą pre­kę, ta­čiau iš­gir­do tik tiek, kad ji ga­lin­ti per 15 die­nų me­da­lį grą­žin­ti. Ži­no­ma, sa­vo są­skai­ta. Bend­ro­vės at­sto­vė pa­tvir­ti­no, jog tu­ri už­re­gist­ra­vu­si A. Ba­jo­rie­nės at­si­sa­ky­mą dėl to­les­nių pa­siū­ly­mų.

– Man ne­gai­la tų ke­lių li­tų su­mo­kė­ti už per­siun­ti­mą, bet tie­siog ap­mau­du dėl to­kio įžū­laus „re­ke­ta­vi­mo“, – kal­bė­jo A. Ba­jo­rie­nė. – Da­bar tai jau ta­po prin­ci­po rei­ka­lu. Esu gir­dė­ju­si apie bend­ro­ves, ku­rios siun­ti­nė­ja bro­šiū­ras, kny­gas, ku­rias ne­va esi už­si­pre­nu­me­ra­vęs, ir rei­ka­lau­ja su­si­mo­kė­ti. Ta­čiau ne­ma­niau, kad ka­da nors įsi­vel­siu į pa­na­šią is­to­ri­ją. Iš „Mo­ne­tų na­mų“ dar­buo­to­jų iš­gir­dau, jog nu­si­pir­ku­si jų ga­mi­nį ne­va iš kar­to ta­pau ko­lek­cio­nie­re ir įsi­pa­rei­go­jau pirk­ti kas mė­ne­sį po me­da­lį, nors jo­kių su­tar­čių ne­pa­si­ra­šiau. No­riu įspė­ti ki­tus žmo­nes, kad ne­pa­tek­tų į to­kias si­tua­ci­jas.


Ap­kal­ti­no pa­štą


UAB „Mo­ne­tų na­mų“ di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Din­da ne­nei­gė, jog už­si­sa­kiu­si me­da­lį, skir­tą Žal­gi­rio mū­šiui at­min­ti, A. Ba­jo­rie­nė ta­po „Lem­tin­giau­sių Lie­tu­vos is­to­ri­jos įvy­kių“ me­da­lių ko­lek­ci­nin­ke. Tai reiš­kia, kad „Mo­ne­tų na­mai“ jai įsi­pa­rei­go­jo siųs­ti pa­siū­ly­mus apie nau­jai iš­leis­tus šios ko­lek­ci­jos ga­mi­nius bei jų pa­vyz­džius. Di­rek­to­rius ti­ki­no, jog žmo­gaus pirk­ti me­da­lio nie­kas neį­pa­rei­go­ja. Tie­siog su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ap­žiū­rė­ti pre­kę ir pa­ti­ku­sią įsi­gy­ti. Jei me­da­lis ne­pa­tin­ka, klien­tas ga­li jį grą­žin­ti. A. Ba­jo­rie­nės at­ve­ju ne­va įvy­kęs ne­su­sip­ra­ti­mas: kai ji pa­reiš­kė at­si­sa­kan­ti to­les­nių pa­siū­ly­mų, me­da­lis jau bu­vo iš­siųs­tas.

Nors vil­ka­viš­kie­tė jau rugp­jū­čio mė­ne­sį at­si­sa­kė to­les­nių „Mo­ne­tų na­mų“ pa­siū­ly­mų, o me­da­lį ga­vo spa­lio vi­du­ry­je, R. Din­da tvir­ti­no, kad me­da­lis bu­vo iš­siųs­tas dar prieš at­si­sa­ky­mą. O pa­klaus­tas, ar laiš­kas iš Vil­niaus ga­lė­jo ke­liau­ti ko­ne du mė­ne­sius, pa­ti­ki­no ne­ga­lįs at­sa­ky­ti už pa­što pa­slau­gų ko­ky­bę.

Nors šį­kart bend­ro­vė bė­dą su­ver­tė ne­va lė­tai dir­ban­čiam Lie­tu­vos pa­štui, šį, ko ge­ro, tek­tų rea­bi­li­tuo­ti. Mat praė­jus die­nai po žur­na­lis­tų po­kal­bio su R. Din­da vil­ka­viš­kie­tė A. Ba­jo­rie­nė sa­vo pa­što dė­žu­tė­je ra­do „Mo­ne­tų na­mų“ at­si­pra­šy­mo laiš­ką bei vo­ką, skir­tą me­da­liui grą­žin­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas