„Santaka“ / Medžius buvo lengviau nupjauti negu išsaugoti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-26 11:12

Dalinkitės:  


Vienoje Taikos gatvės pusėje medžių nebeliko.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Medžius buvo lengviau nupjauti negu išsaugoti

Eglė MIČIULIENĖ

Sa­vai­tės pra­džio­je Vil­ka­viš­kio cent­re esan­čio­je Tai­kos gat­vė­je din­go lie­pos. Val­džios vy­rai, nu­ro­dę iš­pjau­ti me­džius, dabar at­sa­ko­my­bės kra­to­si.


Lei­di­mo ne­da­vė


Iš­gir­dę apie mies­to cent­re pjau­na­mus me­džius, pa­skam­bi­no­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vyr. spe­cia­lis­tui eko­lo­gui Da­riui Bu­ni­kiui. No­rė­jo­me iš­girs­ti at­sa­ky­mą, ko­dėl duo­tas lei­di­mas iš­rėž­ti vi­są ei­lę Tai­kos gat­vė­je au­gu­sių lie­pų, ro­dos, dar ga­lė­ju­sių ža­liuo­ti ne vie­nus me­tus.

Ta­čiau eko­lo­go at­sa­ky­mas nu­ste­bi­no dar la­biau: pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas to­kio lei­di­mo nie­kam ne­da­vė, nes do­ku­men­to bu­vo pa­pra­šy­ta po lai­ko, kai ša­li­gat­vio tie­si­mo dar­bai jau bu­vo pra­dė­ti.


Pa­kir­to šak­nis


Pir­miau­siai rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, jog ša­li­gat­vio re­mon­to dar­bai Tai­kos gat­vė­je vy­ko Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu, pa­si­nau­do­jant Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis. Juos at­li­ko konkursą laimėjusi UAB „Me­vils­ta“.

Bend­ro­vei pra­dė­jus dar­bus ir ėmus raus­ti ke­lią iš abie­jų pu­sių, bu­vo at­kirs­tos lie­pų šak­nys.

Mies­to se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas, pa­ma­tęs ša­li­gat­vių re­mon­to „re­zul­ta­tus“, į Tai­kos gat­vę iš­si­kvie­tė Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gą. Kaip jau mi­nė­ta, į vie­tą nu­va­žia­vęs eko­lo­gas lei­di­mo me­džiams pjau­ti ne­da­vė, ta­čiau kons­ta­ta­vo, kad liepos jau pa­smerk­tos žū­ti.

Net­ru­kus at­va­žia­vo ir dau­giau val­di­nin­kų: Sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Krav­čen­ka, šio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vid­man­tas Len­čiaus­kas. Ap­žiū­rė­ję si­tua­ci­ją vy­rai pa­si­ta­rė ir nu­spren­dė, jog me­džius rei­kia pa­ša­lin­ti. O ka­dan­gi lei­di­mo me­džiams pjau­ti nė­ra, tai jo ir... ne­rei­kė­jo!


Va­di­no men­ka­ver­čiais


Ko­dėl ne­rei­kė­jo lei­di­mo, iki šiol tiks­liai at­sa­ky­ti ne­su­ge­bė­jo nė vie­nas val­di­nin­kas. Kaip ir ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek iš vi­so lie­pų bu­vo iš­pjau­ta. Re­dak­ci­jos duo­me­ni­mis, nu­rėž­ta še­šio­li­ka me­džių.

A. Ki­se­liū­no tei­gi­mu, bu­vo nu­spręs­ta, jog „me­džiai men­ka­ver­čiai, pra­stos ko­ky­bės, be to, ne­sau­go­ti­ni, nes yra ke­lio zo­no­je. Todėl ne­no­rėta ri­zi­kuo­ti nau­ju ša­li­gat­viu, kad šak­nys jo neiš­kil­no­tų“.

UAB „Me­vils­ta“ di­rek­to­rius ga­my­bai Kęs­tu­tis Kie­lius aiš­ki­no, jog dar­bams me­džiai vi­sai ne­truk­dė – darbininkai ga­lė­jo juos „apei­ti“, kaip iki šiol ir da­ry­da­vo pa­na­šiais at­ve­jais. „Ta­čiau val­džios vy­rai nu­ro­dė juos pa­ša­lin­ti. Ma­no kal­tė, kad ne­pap­ra­šiau raš­tiš­ko lei­di­mo. Da­bar už tai įmo­nė tu­rės atsakyti“, – aiš­ki­no „Me­vils­tos“ at­sto­vas. Jis pri­pa­ži­no, jog šiais nedarbo laikais su dar­bų už­sa­ko­vais kar­tais ten­ka ei­ti į ri­zi­kin­gus komp­ro­mi­sus.

Už pro­gra­mos lė­šų įsi­sa­vi­ni­mą at­sa­kin­gas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas V. Len­čiaus­kas ap­skri­tai kal­bė­jo ne­konk­re­čiai: „Prie pat bor­diū­ro au­gan­tys me­džiai eis­mui sau­gu­mo ne­pri­de­da, be to, šak­nys kil­no­ja ne tik ša­li­gat­vio dan­gą, bet ir va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Čia dar ta­ry­bi­niais lai­kais so­di­no kaip pa­kliu­vo ir kur pa­kliu­vo, už­tai da­bar pro­ble­ma.“ Be­je, apie „kri­mi­na­lą“ Tai­kos gat­vė­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis su­ži­no­jo tik ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą iš žur­na­lis­tų.


Ki­to­je gat­vės pu­sė­je medžiai te­beau­ga


Ži­no­ma, kai me­džių nė­ra – ir pro­ble­mos nė­ra. Ta­čiau pa­ts V. Len­čiaus­kas pri­pa­ži­no, jog gre­ta Sa­vi­val­dy­bės ža­liuo­jan­tys me­džiai ir­gi au­ga prie pat bor­diū­ro. Ko­dėl jie neišp­jau­ti ir pa­lik­ti „ga­din­ti ša­li­gat­vius“, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Ne­rei­kia nė Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos – juk ki­to­je tos pa­čios Tai­kos gat­vės pu­sė­je ne­se­niai bu­vo re­konst­ruo­tas ša­li­gat­vis, ta­čiau prie pat gat­vės au­gan­tys me­džiai pa­lik­ti.

Pats Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas tvir­ti­no, jog kai ku­rie me­džiai Tai­kos gat­vė­je iš tie­sų bu­vo dre­vė­ti, pa­žeis­ti li­gos. „Me­džiams vie­tos ten tik­rai per ma­žai. Nuo ka­mie­no tu­ri bū­ti pa­lik­ta pu­sant­ro met­ro že­mės, ta­čiau tuo­met ne­be­lie­ka ša­li­gat­vio. No­rint me­dį ap­sau­go­ti, ga­li­ma už­dė­ti gro­te­les, kad ne­bū­tų try­pia­mos šak­nys. Ga­li­ma at­so­din­ti ma­žaū­gius me­de­lius ar dar kaip nors ki­taip spręs­ti pro­ble­mą. Ta­čiau vi­sa tai rei­kė­jo nu­ma­ty­ti prieš pra­de­dant dar­bus, o ne jau pra­dė­jus dirb­ti“, – sa­kė D. Bu­ni­kis.


Nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai


Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si kri­te­ri­jų, pa­gal ku­riuos me­džiai ir krū­mai, au­gan­tys ne miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mė­je, pri­ski­ria­mi sau­go­ti­niems, są­ra­šą. 3.4. šio są­ra­šo punk­te nu­ma­ty­ta, jog sau­go­ti­niems pri­skir­ti tie ne miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mė­je au­gan­tys me­džiai ir krū­mai, ku­rie „au­ga vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ke­lio juos­tos da­ly­je už ke­lio py­li­mo pa­do, iš­ka­sos ar ke­lio grio­vio išo­ri­nio kraš­to, taip pat ke­lio ap­sau­gos zo­no­je už ke­lio juos­tos ri­bos, iš­sky­rus me­džius ir krū­mus, ku­rie ke­lia pa­vo­jų sau­giam eis­mui ir ke­lio nau­do­ji­mui ir (ar­ba) au­ga dek­la­ruo­tuo­se lau­kuo­se“; taip pat sau­go­ti­ni me­džiai ir krū­mai (3.7. punk­tas), ku­rie „au­ga mies­tų, mies­te­lių bend­ro nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se ir mies­tų ki­to­se vals­ty­bi­nės že­mės te­ri­to­ri­jo­se, ne­nu­ro­dy­to­se 3.1–3.6 punk­tuo­se“.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tvir­ti­na, jog tai ro­do, kad Tai­kos gat­vė­je au­gę me­džiai bu­vo sau­go­ti­ni.


Iki šiol de­rin­da­vo


Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai mi­nė­tus sau­go­ti­nų me­džių kri­te­ri­jų są­ra­šo punk­tus in­terp­re­tuo­ja sa­vaip. Esą, ša­li­gat­vis įei­na į ke­lio juos­tą, to­dėl me­džiai bu­vo ne­sau­go­ti­ni.

Ta­čiau ko­kiu tiks­lu rei­kė­jo jau pra­dė­jus dar­bus pra­šy­ti eko­lo­go lei­di­mo, drau­ge su bū­riu at­sa­kin­gų val­di­nin­kų ke­le­tą kar­tų rink­tis ir tar­tis, jei me­džiai tik­rai yra ne­sau­go­ti­ni?

Ir ko­dėl iki šiol pa­na­šūs dar­bai, kaip to rei­ka­lau­ja Žel­dy­nų įsta­ty­mas, vi­suo­met bu­vo de­ri­na­mi su eko­lo­gu? Ki­ta ver­tus, kam ap­skri­tai rei­ka­lin­gas toks eta­tas, jei bet ku­ris kler­kas ar sta­ty­bos dar­bų fir­mos at­sto­vas ga­li nu­sta­ty­ti, kad me­džiai yra ne­ver­tin­gi?

Ky­la ir dar vie­nas klau­si­mas: jei nu­sta­ty­si­me, kad vi­si ant ša­li­gat­vių že­mės au­gan­tys me­džiai yra ne­sau­go­ti­ni, ar tuo­met vi­sas Vil­ka­viš­kis ri­zi­kuo­ja lik­ti be ža­lu­mos? Per­va­žiuo­ki­te cent­ri­nė­mis mies­to gat­vė­mis – be­veik vi­sur prie pat gat­vių ša­li­gat­viuo­se ža­liuo­ja me­džiai. Nuo jų ka­mie­nų nė­ra nė pu­sant­ro, nė met­ro at­stu­mo iki ke­lio. Ne­jau­gi juos vi­sus rei­kia iš­pjau­ti?

Ma­ri­jam­po­lės ap­lin­kos ap­sau­gos departamento Vil­ka­viš­kio rajono agen­tū­ros ve­dė­jas Vi­tas Ba­kas Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų pa­rei­ka­la­vo paaiš­ki­ni­mo, dėl ko­kios prie­žas­ties ir ko­kiais įsta­ty­mais re­mian­tis me­džiai Tai­kos gat­vė­je bu­vo iš­pjau­ti. Iki penk­ta­die­nio at­sa­ky­mas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams dar ne­bu­vo pa­teik­tas.

Apie tai, ko­kį spren­di­mą priims Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, pa­ra­šy­si­me vė­liau.


Po­žiū­ris – ki­tas


Tik­riau­siai dau­ge­lis pri­si­me­na šią va­sa­rą nu­skam­bė­ju­sią is­to­ri­ją Lie­tu­vos Ve­ne­ci­ja va­di­na­ma­me Min­gės kai­me (Ši­lu­tės sa­vi­val­dy­bė). At­lie­kant pa­ren­gia­muo­sius dar­bus, Mi­ni­jos upės pa­kran­tė­je bu­vo iš­pjau­ti 237 la­puo­čiai. Ži­no­ma, ten – ki­tas vie­to­vės sta­tu­sas, ki­ti ir dar­bų mas­tai.

Ta­čiau es­mė – ta pa­ti. Jei nė­ra pro­ble­mos vi­du­ry mies­to iš­vers­ti še­šio­li­ka me­džių, ku­rie va­lo au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sio­mis du­jo­mis nuo­lat ter­šia­mą orą, ki­tą kar­tą ne­bus sun­ku iš­vers­ti ir dvi­gu­bai tiek. Jei ga­li­ma – va­di­na­si, ne­drau­džia­ma. O jei ga­li­ma mies­to val­džiai, tai ko­dėl ne­ga­li­ma ei­li­niams žmo­nėms: gy­ven­to­jui, ku­riam se­na lie­pa už­sto­ja sau­lę, ar pre­ky­bi­nin­kui, ku­riam me­dis truk­do pri­va­žiuo­ti prie par­duo­tu­vės.

Be­je, Min­gė­je iš­pjo­vus me­džius, nu­spren­dė at­si­sta­ty­din­ti vie­tos se­niū­nai­tis Žy­gi­man­tas Ša­ra­kaus­kas, taip iš­reikš­da­mas pro­tes­tą dėl nio­ko­ja­mos gam­tos. Tai­gi, gal Že­mai­ti­jo­je gam­tos nai­ki­ni­mo mas­tai bu­vo ir ki­ti, bet ki­tas – ir žmo­nių po­žiū­ris.

Pas mus – ki­taip. Jei kai­mo bo­bu­lė, pa­si­sam­džiu­si žmo­nes, nu­si­pjaus me­dį (ku­ris bus pri­pa­žin­tas sau­go­ti­nu), tu­rės mo­kė­ti bau­dą ir dar pa­deng­ti ga­mtai pa­da­ry­tą ža­lą, nors tos ža­lu­mos kai­me ir taip pa­kan­ka. O mies­te, kur žmo­nės kvė­puo­ja už­terš­tu oru, me­džius ga­li­ma pjau­ti, nes jie, užuo­t va­lę orą ir puošę miestą, val­di­nin­kų žo­džiais ta­riant, ke­lia pa­vo­jų (?!) ir yra ne­sau­go­ti­ni. Va­do­vau­jan­tis to­kiu po­žiū­riu, ri­zi­kuo­ja­me lik­ti ant pli­ko as­fal­to, nes me­džius mies­te ga­li­ma pjau­ti ir be lei­di­mo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas