„Santaka“ / Medžius buvo lengviau nupjauti negu išsaugoti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-26 11:12

Dalinkitės:  


Vienoje Taikos gatvės pusėje medžių nebeliko.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Medžius buvo lengviau nupjauti negu išsaugoti

Eglė MIČIULIENĖ

Sa­vai­tės pra­džio­je Vil­ka­viš­kio cent­re esan­čio­je Tai­kos gat­vė­je din­go lie­pos. Val­džios vy­rai, nu­ro­dę iš­pjau­ti me­džius, dabar at­sa­ko­my­bės kra­to­si.


Lei­di­mo ne­da­vė


Iš­gir­dę apie mies­to cent­re pjau­na­mus me­džius, pa­skam­bi­no­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vyr. spe­cia­lis­tui eko­lo­gui Da­riui Bu­ni­kiui. No­rė­jo­me iš­girs­ti at­sa­ky­mą, ko­dėl duo­tas lei­di­mas iš­rėž­ti vi­są ei­lę Tai­kos gat­vė­je au­gu­sių lie­pų, ro­dos, dar ga­lė­ju­sių ža­liuo­ti ne vie­nus me­tus.

Ta­čiau eko­lo­go at­sa­ky­mas nu­ste­bi­no dar la­biau: pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas to­kio lei­di­mo nie­kam ne­da­vė, nes do­ku­men­to bu­vo pa­pra­šy­ta po lai­ko, kai ša­li­gat­vio tie­si­mo dar­bai jau bu­vo pra­dė­ti.


Pa­kir­to šak­nis


Pir­miau­siai rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, jog ša­li­gat­vio re­mon­to dar­bai Tai­kos gat­vė­je vy­ko Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu, pa­si­nau­do­jant Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis. Juos at­li­ko konkursą laimėjusi UAB „Me­vils­ta“.

Bend­ro­vei pra­dė­jus dar­bus ir ėmus raus­ti ke­lią iš abie­jų pu­sių, bu­vo at­kirs­tos lie­pų šak­nys.

Mies­to se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas, pa­ma­tęs ša­li­gat­vių re­mon­to „re­zul­ta­tus“, į Tai­kos gat­vę iš­si­kvie­tė Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gą. Kaip jau mi­nė­ta, į vie­tą nu­va­žia­vęs eko­lo­gas lei­di­mo me­džiams pjau­ti ne­da­vė, ta­čiau kons­ta­ta­vo, kad liepos jau pa­smerk­tos žū­ti.

Net­ru­kus at­va­žia­vo ir dau­giau val­di­nin­kų: Sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Krav­čen­ka, šio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vid­man­tas Len­čiaus­kas. Ap­žiū­rė­ję si­tua­ci­ją vy­rai pa­si­ta­rė ir nu­spren­dė, jog me­džius rei­kia pa­ša­lin­ti. O ka­dan­gi lei­di­mo me­džiams pjau­ti nė­ra, tai jo ir... ne­rei­kė­jo!


Va­di­no men­ka­ver­čiais


Ko­dėl ne­rei­kė­jo lei­di­mo, iki šiol tiks­liai at­sa­ky­ti ne­su­ge­bė­jo nė vie­nas val­di­nin­kas. Kaip ir ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek iš vi­so lie­pų bu­vo iš­pjau­ta. Re­dak­ci­jos duo­me­ni­mis, nu­rėž­ta še­šio­li­ka me­džių.

A. Ki­se­liū­no tei­gi­mu, bu­vo nu­spręs­ta, jog „me­džiai men­ka­ver­čiai, pra­stos ko­ky­bės, be to, ne­sau­go­ti­ni, nes yra ke­lio zo­no­je. Todėl ne­no­rėta ri­zi­kuo­ti nau­ju ša­li­gat­viu, kad šak­nys jo neiš­kil­no­tų“.

UAB „Me­vils­ta“ di­rek­to­rius ga­my­bai Kęs­tu­tis Kie­lius aiš­ki­no, jog dar­bams me­džiai vi­sai ne­truk­dė – darbininkai ga­lė­jo juos „apei­ti“, kaip iki šiol ir da­ry­da­vo pa­na­šiais at­ve­jais. „Ta­čiau val­džios vy­rai nu­ro­dė juos pa­ša­lin­ti. Ma­no kal­tė, kad ne­pap­ra­šiau raš­tiš­ko lei­di­mo. Da­bar už tai įmo­nė tu­rės atsakyti“, – aiš­ki­no „Me­vils­tos“ at­sto­vas. Jis pri­pa­ži­no, jog šiais nedarbo laikais su dar­bų už­sa­ko­vais kar­tais ten­ka ei­ti į ri­zi­kin­gus komp­ro­mi­sus.

Už pro­gra­mos lė­šų įsi­sa­vi­ni­mą at­sa­kin­gas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas V. Len­čiaus­kas ap­skri­tai kal­bė­jo ne­konk­re­čiai: „Prie pat bor­diū­ro au­gan­tys me­džiai eis­mui sau­gu­mo ne­pri­de­da, be to, šak­nys kil­no­ja ne tik ša­li­gat­vio dan­gą, bet ir va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Čia dar ta­ry­bi­niais lai­kais so­di­no kaip pa­kliu­vo ir kur pa­kliu­vo, už­tai da­bar pro­ble­ma.“ Be­je, apie „kri­mi­na­lą“ Tai­kos gat­vė­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis su­ži­no­jo tik ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą iš žur­na­lis­tų.


Ki­to­je gat­vės pu­sė­je medžiai te­beau­ga


Ži­no­ma, kai me­džių nė­ra – ir pro­ble­mos nė­ra. Ta­čiau pa­ts V. Len­čiaus­kas pri­pa­ži­no, jog gre­ta Sa­vi­val­dy­bės ža­liuo­jan­tys me­džiai ir­gi au­ga prie pat bor­diū­ro. Ko­dėl jie neišp­jau­ti ir pa­lik­ti „ga­din­ti ša­li­gat­vius“, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Ne­rei­kia nė Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos – juk ki­to­je tos pa­čios Tai­kos gat­vės pu­sė­je ne­se­niai bu­vo re­konst­ruo­tas ša­li­gat­vis, ta­čiau prie pat gat­vės au­gan­tys me­džiai pa­lik­ti.

Pats Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas tvir­ti­no, jog kai ku­rie me­džiai Tai­kos gat­vė­je iš tie­sų bu­vo dre­vė­ti, pa­žeis­ti li­gos. „Me­džiams vie­tos ten tik­rai per ma­žai. Nuo ka­mie­no tu­ri bū­ti pa­lik­ta pu­sant­ro met­ro že­mės, ta­čiau tuo­met ne­be­lie­ka ša­li­gat­vio. No­rint me­dį ap­sau­go­ti, ga­li­ma už­dė­ti gro­te­les, kad ne­bū­tų try­pia­mos šak­nys. Ga­li­ma at­so­din­ti ma­žaū­gius me­de­lius ar dar kaip nors ki­taip spręs­ti pro­ble­mą. Ta­čiau vi­sa tai rei­kė­jo nu­ma­ty­ti prieš pra­de­dant dar­bus, o ne jau pra­dė­jus dirb­ti“, – sa­kė D. Bu­ni­kis.


Nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai


Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si kri­te­ri­jų, pa­gal ku­riuos me­džiai ir krū­mai, au­gan­tys ne miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mė­je, pri­ski­ria­mi sau­go­ti­niems, są­ra­šą. 3.4. šio są­ra­šo punk­te nu­ma­ty­ta, jog sau­go­ti­niems pri­skir­ti tie ne miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mė­je au­gan­tys me­džiai ir krū­mai, ku­rie „au­ga vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ke­lio juos­tos da­ly­je už ke­lio py­li­mo pa­do, iš­ka­sos ar ke­lio grio­vio išo­ri­nio kraš­to, taip pat ke­lio ap­sau­gos zo­no­je už ke­lio juos­tos ri­bos, iš­sky­rus me­džius ir krū­mus, ku­rie ke­lia pa­vo­jų sau­giam eis­mui ir ke­lio nau­do­ji­mui ir (ar­ba) au­ga dek­la­ruo­tuo­se lau­kuo­se“; taip pat sau­go­ti­ni me­džiai ir krū­mai (3.7. punk­tas), ku­rie „au­ga mies­tų, mies­te­lių bend­ro nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se ir mies­tų ki­to­se vals­ty­bi­nės že­mės te­ri­to­ri­jo­se, ne­nu­ro­dy­to­se 3.1–3.6 punk­tuo­se“.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tvir­ti­na, jog tai ro­do, kad Tai­kos gat­vė­je au­gę me­džiai bu­vo sau­go­ti­ni.


Iki šiol de­rin­da­vo


Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai mi­nė­tus sau­go­ti­nų me­džių kri­te­ri­jų są­ra­šo punk­tus in­terp­re­tuo­ja sa­vaip. Esą, ša­li­gat­vis įei­na į ke­lio juos­tą, to­dėl me­džiai bu­vo ne­sau­go­ti­ni.

Ta­čiau ko­kiu tiks­lu rei­kė­jo jau pra­dė­jus dar­bus pra­šy­ti eko­lo­go lei­di­mo, drau­ge su bū­riu at­sa­kin­gų val­di­nin­kų ke­le­tą kar­tų rink­tis ir tar­tis, jei me­džiai tik­rai yra ne­sau­go­ti­ni?

Ir ko­dėl iki šiol pa­na­šūs dar­bai, kaip to rei­ka­lau­ja Žel­dy­nų įsta­ty­mas, vi­suo­met bu­vo de­ri­na­mi su eko­lo­gu? Ki­ta ver­tus, kam ap­skri­tai rei­ka­lin­gas toks eta­tas, jei bet ku­ris kler­kas ar sta­ty­bos dar­bų fir­mos at­sto­vas ga­li nu­sta­ty­ti, kad me­džiai yra ne­ver­tin­gi?

Ky­la ir dar vie­nas klau­si­mas: jei nu­sta­ty­si­me, kad vi­si ant ša­li­gat­vių že­mės au­gan­tys me­džiai yra ne­sau­go­ti­ni, ar tuo­met vi­sas Vil­ka­viš­kis ri­zi­kuo­ja lik­ti be ža­lu­mos? Per­va­žiuo­ki­te cent­ri­nė­mis mies­to gat­vė­mis – be­veik vi­sur prie pat gat­vių ša­li­gat­viuo­se ža­liuo­ja me­džiai. Nuo jų ka­mie­nų nė­ra nė pu­sant­ro, nė met­ro at­stu­mo iki ke­lio. Ne­jau­gi juos vi­sus rei­kia iš­pjau­ti?

Ma­ri­jam­po­lės ap­lin­kos ap­sau­gos departamento Vil­ka­viš­kio rajono agen­tū­ros ve­dė­jas Vi­tas Ba­kas Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų pa­rei­ka­la­vo paaiš­ki­ni­mo, dėl ko­kios prie­žas­ties ir ko­kiais įsta­ty­mais re­mian­tis me­džiai Tai­kos gat­vė­je bu­vo iš­pjau­ti. Iki penk­ta­die­nio at­sa­ky­mas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams dar ne­bu­vo pa­teik­tas.

Apie tai, ko­kį spren­di­mą priims Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, pa­ra­šy­si­me vė­liau.


Po­žiū­ris – ki­tas


Tik­riau­siai dau­ge­lis pri­si­me­na šią va­sa­rą nu­skam­bė­ju­sią is­to­ri­ją Lie­tu­vos Ve­ne­ci­ja va­di­na­ma­me Min­gės kai­me (Ši­lu­tės sa­vi­val­dy­bė). At­lie­kant pa­ren­gia­muo­sius dar­bus, Mi­ni­jos upės pa­kran­tė­je bu­vo iš­pjau­ti 237 la­puo­čiai. Ži­no­ma, ten – ki­tas vie­to­vės sta­tu­sas, ki­ti ir dar­bų mas­tai.

Ta­čiau es­mė – ta pa­ti. Jei nė­ra pro­ble­mos vi­du­ry mies­to iš­vers­ti še­šio­li­ka me­džių, ku­rie va­lo au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sio­mis du­jo­mis nuo­lat ter­šia­mą orą, ki­tą kar­tą ne­bus sun­ku iš­vers­ti ir dvi­gu­bai tiek. Jei ga­li­ma – va­di­na­si, ne­drau­džia­ma. O jei ga­li­ma mies­to val­džiai, tai ko­dėl ne­ga­li­ma ei­li­niams žmo­nėms: gy­ven­to­jui, ku­riam se­na lie­pa už­sto­ja sau­lę, ar pre­ky­bi­nin­kui, ku­riam me­dis truk­do pri­va­žiuo­ti prie par­duo­tu­vės.

Be­je, Min­gė­je iš­pjo­vus me­džius, nu­spren­dė at­si­sta­ty­din­ti vie­tos se­niū­nai­tis Žy­gi­man­tas Ša­ra­kaus­kas, taip iš­reikš­da­mas pro­tes­tą dėl nio­ko­ja­mos gam­tos. Tai­gi, gal Že­mai­ti­jo­je gam­tos nai­ki­ni­mo mas­tai bu­vo ir ki­ti, bet ki­tas – ir žmo­nių po­žiū­ris.

Pas mus – ki­taip. Jei kai­mo bo­bu­lė, pa­si­sam­džiu­si žmo­nes, nu­si­pjaus me­dį (ku­ris bus pri­pa­žin­tas sau­go­ti­nu), tu­rės mo­kė­ti bau­dą ir dar pa­deng­ti ga­mtai pa­da­ry­tą ža­lą, nors tos ža­lu­mos kai­me ir taip pa­kan­ka. O mies­te, kur žmo­nės kvė­puo­ja už­terš­tu oru, me­džius ga­li­ma pjau­ti, nes jie, užuo­t va­lę orą ir puošę miestą, val­di­nin­kų žo­džiais ta­riant, ke­lia pa­vo­jų (?!) ir yra ne­sau­go­ti­ni. Va­do­vau­jan­tis to­kiu po­žiū­riu, ri­zi­kuo­ja­me lik­ti ant pli­ko as­fal­to, nes me­džius mies­te ga­li­ma pjau­ti ir be lei­di­mo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas