„Santaka“ / Lengvatiniai kreditai – kelias į modernizavimą ir plėtrą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-22 07:34

Dalinkitės:  


Lengvatiniai kreditai – kelias į modernizavimą ir plėtrą

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos įkur­ta fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos prie­mo­nė Pas­ko­lų fon­das ke­lia vis di­des­nį in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus vyk­dan­čių ūki­nin­kų ir kai­mo vers­li­nin­kų su­si­do­mė­ji­mą.


Kre­di­tų ga­ran­ti­jų – du kar­tus dau­giau


Šiais me­tais žem­dir­biai ir kai­mo vers­li­nin­kai ir to­liau ne­ma­ži­na sko­li­ni­mo­si, siek­da­mi mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ūkius, plės­ti veik­los sri­tis.

Per 10 šių me­tų mė­ne­sių Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das kre­di­to įstai­goms už žem­dir­biams, kai­mo vers­li­nin­kams ir že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jams iš­duo­tus 131,4 mln. Lt kre­di­tų su­tei­kė 357 ga­ran­ti­jas už 80,4 mln. li­tų.

Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­rai ga­ran­tuo­ta už 46,2 mln. Lt kre­di­to įstai­gų iš­duo­tų kre­di­tų grū­dams ir ki­tiems mais­to pro­duk­tams su­pirk­ti.

Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu praė­ju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, kai bu­vo su­teik­tos 159 ga­ran­ti­jos už 42,2 mln. Lt, šie­met ir iš­duo­tų ga­ran­ti­jų su­ma, ir jų skai­čius pa­di­dė­jo du kar­tus.

Pa­na­šios ten­den­ci­jos iš­li­ko ir spa­lį – ga­ran­ti­jų su­teik­ta du kar­tus dau­giau nei per tą pa­tį praė­ju­sių me­tų mė­ne­sį.

Ak­ty­viau­siai per 10 šių me­tų mė­ne­sių iš kre­di­to įstai­gų sko­li­no­si Kė­dai­nių, Uk­mer­gės, Anykš­čių bei Pa­ne­vė­žio ra­jo­nų žem­dir­biai ir kai­mo vers­li­nin­kai. Ūki­nin­kų ūkiai su­da­ro di­džią­ją da­lį be­si­sko­li­nan­čių su ga­ran­ti­ja – jiems su­teik­ta dau­giau kaip 80 pro­c. vi­sų ga­ran­ti­jų, li­ku­sią da­lį su­da­ro smul­kios įmo­nės, kai­me už­sii­man­čios al­ter­na­ty­vią­ja veik­la, taip pat ki­tos že­mės ūkio įmo­nės ar koo­pe­ra­ty­vai.

Dau­giau­sia bu­vo fi­nan­suo­ja­mi grū­di­nių kul­tū­rų au­gi­ni­mu bei pie­ni­nin­kys­te už­sii­man­tys ūkiai, ku­rie įsi­gi­jo že­mės ūkio tech­ni­kos (57 pro­c. vi­sų kre­di­tų su ga­ran­ti­ja), pie­no per­dir­bi­mo bei ki­tos ga­my­bi­nės įran­gos (16 pro­c.), taip pat bu­vo sko­li­na­ma­si trum­pa­lai­kiam tur­tui įsi­gy­ti (17 pro­c.).


Sko­lin­tis – pa­lan­kios są­ly­gos


To­kiam sko­li­ni­mo­si au­gi­mui šie­met įta­kos tu­rė­jo la­bai pa­spar­tė­jęs ES pa­ra­mos įsi­sa­vi­ni­mas.Vien tik šie­met kre­di­tų su ga­ran­ti­ja ES fi­nan­suo­ja­miems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti su­teik­ta be­veik už 100 mln. Lt, tai su­da­ro apie 70 pro­c. vi­sų kre­di­tų su ga­ran­ti­ja.

Ki­ta prie­žas­tis – nau­jos pa­lan­kios sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bės, ku­rias su­tei­kia fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos prie­mo­nės – Pas­ko­lų fon­do – leng­va­ti­niai kre­di­tai. Šie kre­di­tai su­da­ro be­veik 40 pro­c. vi­sų kre­di­tų, iš­duo­tų su Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­do ga­ran­ti­ja.

Ga­li­my­bė in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­tiems žem­dir­biams gau­ti leng­va­ti­nes pa­sko­las at­si­ra­do praė­ju­sių me­tų ru­de­nį Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai įkū­rus Pas­ko­lų fon­dą, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai lė­šo­mis.

Iš šio fon­do per fi­nan­si­nius tar­pi­nin­kus (šiuo me­tu – ko­mer­ci­nius ban­kus ir kre­di­to uni­jas) ir tei­kia­mos pa­sko­los že­mės ūkio veik­los su­bjek­tams.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nes pa­sko­las tei­kia 8 ko­mer­ci­niai ša­lies ban­kai: DnB NORD, „Pa­rex“, SEB, „Sno­ras“, „Swed­bank“, Šiau­lių, Me­di­ci­nos ir Ūkio ban­kai, tiek pat – kre­di­to uni­jų: Anykš­čių, „Ger­man­to lo­bio“, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Ši­lu­tės, „Tik­ro­sios vil­ties“, Vil­niaus tau­po­mo­sios ka­sos ir „Za­na­vy­kų ban­ke­lio“ kre­di­to uni­jos.


Pas­ko­los – dviem prie­mo­nėms


Pas­ko­lų fon­do lė­šos nau­do­ja­mos pa­sko­loms teik­ti pa­gal dvi Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nes: „Že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mas“ ir „Že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas ir pri­dė­ti­nės ver­tės di­di­ni­mas“.

Leng­va­ti­nes pa­sko­las ga­li gau­ti ūkio su­bjek­tai, įgy­ven­di­nan­tys pro­jek­tus pa­gal šias KPP prie­mo­nes bei ati­tin­kan­tys šių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se ūkio su­bjek­tams tai­ko­mus tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jus. Pas­ko­lų už ma­žes­nes nei rin­ko­je pa­lū­ka­nas ga­li gau­ti ir be­si­krei­pian­tie­ji pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nių su­pap­ras­tin­tą­sias įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, t. y. kai pra­šo­ma ma­žes­nės nei 150 tūkst. Lt pa­ra­mos.

Ma­žiau­sia ga­li­ma pa­sko­los su­ma pa­gal prie­mo­nę „Že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mas“ – 10 358 Lt (3000 EUR), di­džiau­sia – 1 035 840 Lt (300 000 EUR). Pa­gal prie­mo­nę „Že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas ir pri­dė­ti­nės ver­tės di­di­ni­mas“ nu­sta­to­ma tik di­džiau­sios pa­sko­los ri­ba – 13 811 200 Lt (4 mln. EUR), pie­no koo­pe­ra­ci­jai – 34 528 000 Lt (10 mln. EUR).


Pa­raiš­kos tei­ki­mo bū­dai


Pa­raiš­ką ga­li­ma teik­ti tri­mis bū­dais. Pir­mas bū­das – sie­kiant tik in­ves­ti­ci­nės pa­ra­mos, ant­ras – sie­kiant tik pa­sko­los, tre­čias – sie­kiant ir in­ves­ti­ci­nės pa­ra­mos, ir pa­sko­los.

Pa­reiš­kė­jas pa­sko­los su­tar­tį su kre­di­to įstai­ga pa­si­ra­šo, kai yra priim­tas spren­di­mas dėl pa­ra­mos sky­ri­mo. Kai pra­šo­ma in­ves­ti­ci­nės pa­ra­mos ir pa­sko­los bei pro­jek­to ver­tė vir­ši­ja 1 mln. Lt be PVM, spren­di­mą dėl pa­ra­mos sky­ri­mo prii­ma že­mės ūkio mi­nist­ras. Kai pra­šo­ma in­ves­ti­ci­nės pa­ra­mos ir pa­sko­los bei pro­jek­to ver­tė yra iki 1 mln. Lt be PVM ar­ba pra­šo­ma tik pa­sko­los, spren­di­mą prii­ma Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je www.zum.lt.Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk. 7829


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas