„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-19 07:26

Dalinkitės:  


Atodangos

Apie svei­ka­tą ki­taip...

Pra­bė­gę me­tai da­ro sa­vo. Kol jau­nos die­nos skrie­ja šuo­liais tar­si nar­tūs žir­gai, kol gal­vo­je ir ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai, tol ir apie sa­vo svei­ka­tą nie­kas ne­gal­vo­ja. At­ro­do – jau­nys­tė am­ži­na. Bet kai sau­lu­tė pa­kryps­ta va­ka­rop, kai die­nos ir žings­niai ima smar­kiai trum­pė­ti, ta­da ir svei­ka­ta kiek­vie­nam iš mū­sų tam­pa bran­gi ir mie­la tar­si pa­li­ki­mą skyrusi uoš­vė.

Pir­miau­sia dau­ge­lis pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių su­si­rū­pi­na sa­vo dan­ti­mis. Bū­da­mi tris­de­šimt­me­čiai, gal­būt vi­sai ne­su­ko gal­vos, kad dan­ti­mis pri­va­lu rū­pin­tis, o štai su­lau­kę pen­kių de­šim­čių me­te­lių vis daž­niau iš­si­žio­ję žiū­ri į veid­ro­dį – kas ten bur­no­je da­ro­si. Kar­tais tvink­čio­ja, dilg­čio­ja, o kar­tais ne­ti­kė­tas, ašt­rus skaus­mas ver­čia nak­tį iš lo­vos. Tik ta­da atei­na su­pra­ti­mas, kad nie­kur ne­ding­si – teks sės­ti į sto­ma­to­lo­go kė­dę. Ta­čiau vien nuo tos min­ties dau­ge­lį stam­bių vy­rų iš­pi­la pra­kai­tas. Bet ei­ti tai rei­kia... Ir nors sto­ma­to­lo­go kė­dė – tai ne elekt­ros kė­dė, bet ta grę­ži­mo apa­ra­to me­lo­di­ja va­ro į ne­vil­tį. O kas to­liau? To­liau po pir­mo dan­ties „re­mon­to“ bus ir ant­ras, ir tre­čias... Dan­tys ims by­rė­ti vie­nas po ki­to tar­si ru­de­ni­niai me­džių la­pai. Ir jau ne­no­rė­si žiū­rė­ti prieš veid­ro­dį į pra­žio­tą sa­vo bur­ną. Tuo la­biau steng­sie­si jo­kiu bū­du nie­kam ne­ro­dy­ti, kas ten ta­vo bur­no­je dar li­ko. Ir kai žmo­na pa­klaus: „Ko no­rė­tu­mei per Ka­lė­das do­va­nų iš Se­ne­lio Šal­čio?“, tu liūd­nu bal­su su­švep­luo­si: „Nors tri­jų prie­ki­nių dan­tų...“

O vi­sa ta bė­da su dan­ti­mis iš­ti­ko dėl to, kad jų ne­my­lė­jai: grū­dai į bur­ną tar­si į ak­mens­kal­dės ma­lū­ną vis­ką, kas tik po ran­ka pa­si­tai­ky­da­vo. Alaus bu­te­lių me­ta­li­nius dang­te­lius vie­nu prie­ki­nių dan­tų grybš­te­lė­ji­mu kaip mat nu­lup­da­vai. Dan­tys bu­vo tar­si rep­lės – vi­nis ga­lė­jai kram­ty­ti. Gal ir kram­tei... Ir nie­kam ta­vo dan­tų ne­gai­lė­jo. Net tau pa­čiam. Gal to­dėl, kad vy­rai – ne ark­liai, jiems nie­kas į dan­tis ne­žiū­ri. Ne­bent iš drau­giš­ku­mo ka­da ne ka­da koks „prie­te­lius“ už­tvo­ja. Bet se­no­vė­je žmo­gaus dan­tis ver­ti­no. Ver­gų tur­gu­je pirk­liai pir­miau­sia ap­žiū­rė­da­vo ver­go dan­tis, o tik pa­skui ko­jas ir ran­kas.

Ži­no­ma, po vi­sų bai­mių ir skaus­mų ta­vo bur­na vėl bus pil­na nau­jin­te­lai­čių, aki­nan­čia šyp­se­na žė­rin­čių dan­tų. Bet tik­rai jie neats­tos nuo­sa­vų, ku­riuos per sa­vo ap­lai­du­mą ar kvai­lu­mą pra­ra­dai. Su nau­jai­siais dan­ti­mis alaus bu­te­lių jau nea­ti­da­ri­nė­si ir rie­šu­tų ne­triauk­ši.

Bet ką čia dan­tys! Tik­ro vy­ro šir­dis ir skran­dis dar svar­bes­ni, dar bran­ges­ni – kiek jie vis­ko at­lai­ko. Sa­ko­ma, kad vy­ro mei­lė atei­na per skran­dį. Tai­gi, per skran­dį į šir­dį – toks trum­pas ke­lias vi­sų trokš­ta­mai lai­mei. Bet ta lai­mė grei­tai bai­gia­si, kai vy­ro skran­dis ne­ti­kė­tai pra­kiū­ra, o šir­dis ima ta­ba­luo­ti kaip se­nos kop­ly­čios su­ski­lęs var­pas. Nie­ko nuo­sta­baus. Juk vi­si ži­no, ko­kios silp­nos tos vy­rų šir­dys. Ne­gi jos ga­li at­lai­ky­ti vi­so pa­sau­lio ne­gan­das? O kiek vi­so­kio de­gaus skys­čio vy­ro skran­dis per dau­gy­bę me­tų „per­filt­ruo­ja“? Kar­tais, ži­no­ma, ir „už­si­de­ga“. Skran­dis ir ke­pe­nys.

Kar­tą at­ve­žė į li­go­ni­nę dar nese­ną, drū­tą vy­rą, ku­riam vi­du­riuo­se kaž­kas de­gė. Pats jau ne­la­bai ga­lė­jo paei­ti – žen­gė žings­nį pir­myn ir smi­go tie­siai no­simi į žemę. Gy­dy­to­jas, ap­čiu­pi­nė­jęs, pa­mai­gęs li­go­nio pil­vą, nu­si­ste­bė­jo: „Na, vy­ru­ti, ke­lis ki­bi­rus pils­tu­ko iš­gė­rei? Ke­pe­nys jau kaip ge­ras kai­miš­kos duo­nos ke­pa­las. Dar bū­tum die­ne­lę ki­tą pa­gė­ręs ir jo­kie dak­ta­rai tau bū­tų ne­pa­dė­ję.“ Li­go­nis vi­siš­kai ne­prieš­ta­ra­vo me­di­ko ko­men­ta­rui, nes vien iš iš­vaiz­dos ma­tė­si, kad gy­dy­to­jas tei­sus.

Ki­tas, se­nas, li­go­nis skun­dė­si gy­dy­to­jui, kad jam la­bai skau­da ko­ją – ne­ga­li net paei­ti. Me­di­kas, ap­žiū­rė­jęs se­no­lio ko­ją, su­pra­tin­gai pa­lin­ga­vo gal­va: „Nuo se­nat­vės...“ Bet se­no­liui neaiš­ku: „Kaip nuo se­nat­vės? Ko­jos tai abi vie­no­do am­žiaus, bet vie­ną skau­da, o ki­tos – ne.“

Sun­ku gy­dy­to­jams su tais li­go­niais ir jų li­go­mis. Juk dak­ta­ras – ne die­vas: ne­grą­žins žmo­gui jo na­tū­ra­lių dan­tų, neat­jau­nins šir­dies ir ke­pe­nų... Nors sa­ko­ma, kad vy­rų šir­dys vi­sa­da jau­nos, bet tai – tik me­ta­fo­ra, tik bra­vū­riš­kas pa­si­gy­ri­mas. Nors kaip į tai pa­žiū­rė­jus... Ki­tas žmo­gė­nas, žiū­rėk, nors ir be dan­tų, ir skran­dis sky­lė­tas kaip el­ge­tos skran­da, ir jo ke­pe­nis kaip tą duo­nos ke­pa­lą ci­ro­zė bai­gia grauž­ti, o šir­dis kaip se­nas ga­ro gar­ve­žys prieš kal­ną ro­po­da­mas švokš­čia, bet... Kai gat­ve pro ša­lį pra­bė­ga krykš­tau­jan­ti jau­nys­tė mar­gais mo­kyk­li­niais si­jo­nė­liais, jo aky­se su­ži­ba ži­bu­riu­kai.

Sa­cha­ro­je kla­jo­jan­čių ber­be­rų gen­ty­je kaž­ka­da bu­vo toks se­nas pa­pro­tys: nu­si­lpu­sį, nu­kar­šu­sį se­no­lį, ku­ris nie­kam ne­duo­da­vo nau­dos ir nie­kam ne­bu­vo rei­ka­lin­gas, iš­neš­da­vo į dy­ku­mą to­liau nuo pa­la­pi­nių ir pa­lik­da­vo mir­ti. Bet mir­tis ne­sku­ba. Kam jai tas su­džiū­vęs se­no­lis? Vai­kai, žais­da­mi ap­link, vis pri­bėg­da­vo pa­žiū­rė­ti, ar se­no­lis dar kru­ta. Jis jau se­niai ne­kru­ti­no nei ran­kų, nei ko­jų, neiš­ta­rė nė gar­so, tik jo akys spin­dė­jo, kaip ir anks­čiau. Net ir mi­ru­sio. O vai­kai ir to­liau sau žai­dė apie čia gy­ve­nu­sio žmo­gaus griau­čius.

O pas mus – ki­taip. Nu­kar­šu­sių se­no­lių nie­kur ne­ve­ža: tai nė­ra ro­gu­čių, tai snie­go... Ir bė­ga­me pas gy­dy­to­ją, kai ką nors su­skaus­ta. Ne­ša­me jam sa­vo li­gas, sa­vo ne­tvar­kin­go gy­ve­ni­mo pa­sek­mes. Po to sau­jo­mis ry­ja­me che­mi­ją, už­mirš­da­mi apie nei­gia­mą ša­lu­ti­nį vais­tų po­vei­kį. Ko­dėl? Na­gi, ti­ki­mės pa­sveik­ti. Ti­ki­mės, kad dar ne­greit, ne ry­toj iš­ger­si­me sa­vo pa­sku­ti­nę tau­rę, su­rū­ky­si­me pa­sku­ti­nę sa­vo ci­ga­re­tę...

Bet taip bus. Ir nu­kris į šla­pią mo­lį jau ne­be­reikš­min­gi pe­le­nai, ir be­liks ran­ka nu­mo­ti, kad kvai­lai nu­gy­ve­nai.Vy­tas DRU­NIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Per miestą tekančią upę tenka šienauti dalgiais
* Skęstančiuosius gelbstintis vilkaviškietis apie savo gyvybę negalvoja
* Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „humusas“ kaip valgio pavadinimas?
Vartosenoje jau paplitęs junginys avinžirnių užtepas, tačiau galimas ir adaptuotas variantas hùmusas.
Tai – tiršta pasta arba užtepas iš avinžirnių, sezamų sėklų, alyvuogių aliejaus ir česnakų, paplitęs Viduriniuosiuose Rytuose.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas