„Santaka“ / Sezoninė depresija gali baigtis savižudybe

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-19 07:19

Dalinkitės:  


Gydytojas psichiatras Audrius Mozūraitis pataria sezoninės depresijos kamuojamiems žmonėms nelaukti ir kreiptis į specialistus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Sezoninė depresija gali baigtis savižudybe

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pra­si­dė­jus tam­sia­jam me­tų lai­kui, ne vie­nas pa­ste­bi­me, jog daž­niau ap­nin­ka niū­rios min­tys, jaut­riau rea­guo­ja­me į ne­sėk­mes, pra­de­da­me sa­vęs gai­lė­ti, ne­ri­mau­ti dėl anks­čiau pro­ble­mų ne­kel­da­vu­sių da­ly­kų. Tai – se­zo­ni­nė dep­re­si­ja, ga­lin­ti pe­raug­ti ir į sun­kes­nius psi­chi­kos su­tri­ki­mus.


Jau­čia ket­vir­ta­da­lis


Vil­ka­viš­kio psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re to­kiu me­tų lai­ku – pa­cien­tų ant­plū­dis. Jų ypač pa­dau­gė­jo, kai sau­lė­tus, nors ir ru­de­niš­kus, orus pa­kei­tė lie­tūs bei dar­ga­na. Gy­dy­to­jas psi­chiat­ras Aud­rius Mo­zū­rai­tis pa­ti­ki­no, kad me­di­kai kas­kart bū­na pa­si­ren­gę šiam me­tų lai­kui, nes jaut­res­nės ner­vų sis­te­mos žmo­nes nea­be­jo­ti­nai vei­kia se­zo­nų kai­ta, o ypač – sau­lės švie­sos trū­ku­mas.

Nors li­te­ra­tū­roje tei­giama, jog me­di­kai tam­sių žie­mos die­nų įta­ką žmo­gui – žie­mos dep­re­si­ją – jau pa­ste­bė­jo prieš 150 me­tų, į se­zo­nų po­vei­kį me­di­ci­no­je pra­dė­ta rim­tai at­si­žvelg­ti tik prieš tris de­šimt­me­čius. Moks­li­nin­kai ėmė ty­ri­nė­ti žmo­nių nuo­tai­ką lapkričio–kovo mė­ne­siais, kai ma­ža sau­lės. Ta­da iš­skir­tos trys žie­mos dep­re­si­jos for­mos: žie­mos liū­de­sys, žie­mos slo­gu­tis ir žie­mos pri­slėg­tu­mas. Me­di­kai tvir­ti­na, jog pa­čią leng­viau­sią žie­mos dep­re­si­jos for­mą – žie­mos liū­de­sį – ga­li­ma diag­no­zuo­ti 25 pro­cen­tams mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų.


Įvei­kia pa­tys


Žmo­nės, ku­riems pa­si­reiš­kia „vi­du­ti­nis“ žie­mos liū­de­sys, pa­pras­tai vi­są se­zo­ną nie­kuo ne­si­skun­džia, bet apie va­sa­rio mė­ne­sį pa­si­jun­ta iš­se­kę. Kai die­nos ima il­gė­ti, jiems iš­si­vys­to vė­ly­vas žie­mos „su­sier­zi­ni­mas“. Tų žmo­nių, ku­riuos ka­muo­ja žie­mos slo­gu­tis, veik­la per se­zo­ną kin­ta. Jų nuo­tai­ka tam­pa pri­slėg­ta, jie jau­čia pa­di­dė­ju­sį po­rei­kį mie­go­ti, priau­ga ke­le­tą ki­log­ra­mų viršs­vo­rio, jiems sun­ku kel­tis ry­tais. Stip­rų žie­mos liū­de­sį jau­čian­čius žmo­nes kiek­vie­ną ru­de­nį api­ma dep­re­si­ja ir jie ne­ga­li nor­ma­liai gy­ven­ti iki pat pa­va­sa­rio. Jiems bū­din­gi ir ki­ti dep­re­si­jos po­žy­miai: nu­si­mi­ni­mas, be­vil­tiš­ku­mo po­jū­tis, ne­ri­mas, ne­no­ras bend­rau­ti su ap­lin­ki­niais.

Pa­ju­tę pir­muo­sius simp­to­mus, žmo­nės pa­pras­tai ban­do juos įveik­ti pa­tys. Yra daug bū­dų, pa­de­dan­čių nu­ga­lė­ti dep­re­si­ją. Svar­biau­sia – vy­ti ša­lin pe­si­mis­ti­nes min­tis, pra­leis­ti dau­giau lai­ko su ar­ti­mai­siais bei drau­gais, ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti, kuo dau­giau ju­dė­ti, nes fi­zi­nis ak­ty­vu­mas taip pat pa­de­da įveik­ti dep­re­si­ją – ga­li iš­ju­din­ti mū­sų vi­di­nius re­sur­sus.

Rei­kė­tų už­siim­ti pa­tin­kan­čia veik­la, net jei­gu nie­ko ne­si­no­ri. Jo­kiu bū­du ne­pikt­nau­džiau­ti al­ko­ho­liu, svei­kai mai­tin­tis ir lai­ky­tis mie­go re­ži­mo. Na­muo­se neuž­si­dangs­ty­ti lan­gų tam­sio­mis užuo­lai­do­mis, o mo­kyk­lo­je, dar­be ar va­žiuo­jant vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu steng­tis sė­dė­ti ar­čiau lan­go, t. y. ar­čiau švie­sos.

Be­je, nuo­tai­ką ge­ri­nan­čių sa­vy­bių tu­ri ang­lia­van­de­niai, o ypač – šo­ko­la­das. Ta­čiau jei­gu blo­ga sa­vi­jau­ta tę­sia­si ke­lias sa­vai­tes, pa­gal­bos bū­ti­na kreip­tis į spe­cia­lis­tus.


Švie­sos te­ra­pi­ja


Lai­ku ne­si­krei­pus pa­gal­bos į me­di­kus, li­ga ga­li pe­rei­ti į sun­kes­nę dep­re­si­jos for­mą, ku­ri neiš­nyks pa­si­kei­tus me­tų lai­kui. Dep­re­si­ja – tai ne tik blo­ga nuo­tai­ka ar nu­si­mi­ni­mas. Tai – kū­no ir sie­los li­ga, ku­ri die­na iš die­nos vei­kia min­tis, jaus­mus, fi­zi­nę svei­ka­tą ir elg­se­ną, o ga­lop ga­li ne­tgi pri­ves­ti prie sa­vi­žu­dy­bės.

Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja pro­gno­zuo­ja, kad iki 2020 me­tų dep­re­si­ja bus la­biau­siai pa­pli­tu­si li­ga pa­sau­ly­je, tad bū­tent ji ir lems dau­giau­sia mir­čių. Nau­jau­siais sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, 45–60 pro­cen­tų sa­vi­žu­džių ser­ga dep­re­si­ja. Ji ga­li pra­si­dė­ti bet ku­ria­me am­žiu­je, ta­čiau daž­niau­siai ser­ga 20–45 me­tų am­žiaus žmo­nės.

Se­zo­ni­niai nuo­tai­kos su­tri­ki­mai daž­niau­siai gy­do­mi įvai­rių bū­dų de­ri­niu: švie­sos te­ra­pi­ja, an­ti­dep­re­san­tais, psi­cho­lo­gi­niu kon­sul­ta­vi­mu, psi­cho­te­ra­pi­ja. Moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės, ken­čian­tys nuo se­zo­ni­nės dep­re­si­jos, žie­mos ato­sto­gas lin­kę pra­leis­ti pie­tuo­se. Po ke­lių sau­lė­tų die­nų jie pa­si­jun­ta daug ge­riau ir dar ku­rį lai­ką po ato­sto­gų jau­čia­si vi­sai ge­rai

Šie pa­ste­bė­ji­mai da­vė idė­ją nau­jam po­žiū­riui į se­zo­ni­nės dep­re­si­jos gy­dy­mą – tai kas­die­nis gy­dy­mas aukš­to in­ten­sy­vu­mo švie­sos srautu. Nau­jas gy­dy­mo me­to­das va­di­na­mas švie­sos te­ra­pi­ja. Ken­čian­tie­ji nuo se­zo­ni­nės dep­re­si­jos kas­dien tu­ri pra­leis­ti 30 min. to­kio­je švie­so­je. Švie­sos te­ra­pi­ja tai­ko­ma ir mū­sų ra­jo­no Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re.


Gy­do vais­tais


Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dep­re­si­jos gy­dy­mui nau­do­ja­mi dau­gu­ma pa­sau­ly­je po­pu­lia­rių an­ti­dep­re­san­tų, to­dėl gy­dy­to­jas psi­chiat­ras pa­ren­ka tin­ka­miau­sią pa­cien­tui an­ti­dep­re­san­tą, ku­ris re­ko­men­duo­ja­mas nau­do­ti nuo pu­sės me­tų iki ke­le­to me­tų ir il­giau, pri­klau­so­mai nuo dep­re­si­jos po­bū­džio bei sun­ku­mo.

Gy­dy­da­mas dep­re­si­ja be­si­skun­džian­tį pa­cien­tą, psi­chiat­ras ieš­ko bū­dų di­din­ti jo pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, sa­vi­ver­tės jaus­mą, keis­ti po­žiū­rį į ap­lin­ką, mo­ky­ti ar­ti­muo­sius, kaip ga­lė­tų pa­lai­ky­ti li­go­nį.

Dau­ge­ly­je už­sie­nio vals­ty­bių jaut­res­ni žmo­nės an­ti­dep­re­san­tus ru­de­nį nau­do­ja ne­tgi pro­fi­lak­tiš­kai, tad jie leng­viau iš­gy­ve­na „tam­sų­jį“ pe­rio­dą. Ta­čiau mū­sų ša­ly­je šiuos vais­tus ga­li skir­ti tik gy­dy­to­jai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas