„Santaka“ / Tualetas – vieta, kurios prireikia visiems

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-18 00:03

Dalinkitės:  


Af­ri­kos šiau­ri­nė­je da­ly­je įsi­kū­ru­sį Tu­ni­są kaž­ka­da val­dė ro­mė­nai. La­bai ge­rai iš­si­lai­kiu­siuo­se bei U­NES­CO paveldo sau­go­muo­se Du­gos mies­to griu­vė­siuo­se iš­li­kę ir vie­šie­ji tua­le­tai.

Autorės nuotr.


Tualetas – vieta, kurios prireikia visiems

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­žy­mė­ta ka­len­do­riu­je

Lapk­ri­čio 19-oji yra mi­ni­ma kaip Tarp­tau­ti­nė tua­le­tų die­na. Ka­len­do­riuo­se ji at­si­ra­do po 2001 me­tais Sin­ga­pū­re su­šauk­tos tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, nag­ri­nė­ju­sios tua­le­tų pro­ble­mą. Šią da­tą mi­nė­ti pa­siū­lė po kon­fe­ren­ci­jos įkur­ta Tarp­tau­ti­nė tua­le­tų or­ga­ni­za­ci­ja.

Mi­nė­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je paaiš­kė­jo, jog 40 pro­c. pa­sau­lio gy­ven­to­jų ne­tu­ri stan­dar­ti­nių sa­ni­ta­ri­nių pa­to­gu­mų. Dėl šios prie­žas­ties plin­ta in­fek­ci­nės li­gos, di­dė­ja me­di­ci­nos iš­lai­dos. Tad šią die­ną ska­ti­na­ma su­tvar­ky­ti ap­leis­tus tua­le­tus, įreng­ti nau­jus.


Gyventojų nebaudė


Bū­tų juo­kin­ga, jei ta vie­te­le, į ku­rią ir ka­ra­lius vaikš­to pės­čias, pul­tu­me rū­pin­tis tik tą vie­nin­te­lę die­ną per me­tus. Ta­čiau nu­kri­tę me­džių la­pai – tar­si nuo lan­gų ati­trauk­ta užuo­lai­da. At­si­ve­rian­tys vaiz­dai lei­džia įsi­ti­kin­ti, jog šio­je sri­ty­je tiek kai­muo­se, tiek mies­tuo­se daug ne­tvar­kos.

Kal­bin­ti kai­mų me­di­ci­nos dar­buo­to­jai ir se­niū­nai sa­kė neat­si­me­nan­tys, kad už ne­sut­var­ky­tus tua­le­tus gy­ven­to­jai bū­tų bu­vę baus­ti, nors kar­tais ap­link tua­le­tus sklin­dan­tys kva­pai net no­sį rie­čia.


Tik tri­juo­se sky­riuo­se


Mo­kyk­la ir na­mai yra tie šal­ti­niai, iš ku­rių au­gan­tis žmo­gus pa­si­se­mia pir­mų­jų ži­nių bei sa­ni­ta­ri­jos kul­tū­ros, kur su­si­for­muo­ja svar­būs įgū­džiai.

Praė­ju­siais me­tais ap­skri­čių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rai pa­tik­ri­no 1081 bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lą. Nus­ta­ty­ta, jog iš jų 79-io­se te­be­si­nau­do­ja­ma tik lau­ko tua­le­tais.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne per­nai lau­ko tua­le­tais bu­vo nau­do­ja­ma­si pen­kiuo­se ra­jo­no mo­kyk­lų sky­riuo­se, ku­riuos lan­ko pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai. Dėl ma­žo vai­kų skai­čiaus už­da­rius Stir­niš­kių ir Tei­be­rių sky­rius, „lau­ko pro­ble­ma“ li­ko tri­jo­se mo­ky­mo įstai­go­se: Pa­šei­me­nių, Alks­nė­nų ir Lauc­kai­mio sky­riuo­se.


Ga­li­mi po­ky­čiai


Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los Pa­šei­me­nių sky­riu­je po­ky­čių ti­ki­ma­si su­lauk­ti re­no­va­vus pa­sta­tą, ku­ria­me, pa­si­nau­do­jus eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, bus įreng­tas uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cent­ras.

Pa­na­šiai yra ir Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Alks­nė­nų sky­riu­je. Di­rek­to­rė L. Pa­kin­kie­nė sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė šios mo­kyk­los nė­ra už­mir­šu­si. Pa­gal anks­tes­niais me­tais pa­reng­tą pro­jek­tą pla­nin­gai at­lie­ka­mi re­konst­ruk­ci­jos dar­bai: įreng­ta ka­ti­li­nė, per­nai pri­jung­tas cent­ri­nis šil­dy­mas. Nu­ma­ty­tam tua­le­tui įreng­ti rei­kės prie­sta­to. Ar šis dar­bas bus at­lik­tas, pri­klau­sys ir nuo fi­nan­si­nių iš­tek­lių, ir nuo to, ar sky­rius iš­liks dėl ma­žė­jan­čio vai­kų skai­čius.


Ko­mi­si­ja ne­lei­do


Kai įgy­ven­di­nant ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos tink­lą dėl su­ma­žė­ju­sio vai­kų skai­čiaus prieš me­tus nu­ny­ko Vil­ku­pių mo­kyk­lė­lė, o šio kraš­to vai­kai bu­vo nu­kreip­ti į Lauc­kai­mio sky­rių, už­si­mez­gė karš­tos kal­bos ir pa­ža­dai apie bū­ti­nu­mą jo pa­tal­po­se įreng­ti tua­le­tus.

Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė G. Lau­ni­ko­nie­nė sa­kė, jog idė­ja bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti: nu­si­žiū­rė­ta pa­tal­pa, net do­va­nų gau­tas klo­ze­tas, o kai­mo bei tė­vų bend­ruo­me­nės bu­vo pa­si­ry­žu­sios pa­dir­bė­ti ir įreng­ti tua­le­tą. Ta­čiau padėtį tik­ri­nu­si ir ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja nu­sta­tė, jog pa­tal­pa tua­le­tui yra per ma­ža, taip pat – ne­tin­ka­ma ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.

Ka­dan­gi lau­ko tua­le­tu nau­do­ja­ma­si nuo neat­me­na­mų lai­kų, tai, pa­sak di­rek­to­rės, pro­ble­mos nie­kas dau­giau ir ne­ke­lia.

Ki­tas šios mo­kyk­los sky­rius įreng­tas bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio pa­tal­po­se Dar­ži­nin­kuo­se. Praei­tais me­tais, re­konst­ruo­jant šias pa­tal­pas, mo­kyk­la sa­vo jė­go­mis ant­ra­me aukš­te įren­gė ne tik kla­sę prieš­mo­kyk­li­nu­kams, bet gre­ta – ir tua­le­tą.


Nuo se­no įpras­ta


Tik ket­vir­ti moks­lo me­tai, kai vi­daus tua­le­tai įreng­ti ir Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

„Nau­jai atė­ju­siems mo­ki­niams moks­lo me­tų pra­džio­je mo­ky­to­jai tu­ri pra­ves­ti pa­mo­kė­les, kaip nau­do­tis vi­daus tua­le­tais, nes pro­ble­mų vai­kams, ypač ma­žie­siems, ky­la. Tu­ri praei­ti šiek tiek lai­ko, kol vai­kai iš­moks­ta šiuo pa­to­gu­mu nau­do­tis. Gal ir juo­kin­ga, bet tai yra ug­dy­mo da­lis – mo­ky­ti nau­do­tis ele­men­ta­riais hi­gie­nos da­ly­kais“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė G. Lau­ni­ko­nie­nė.

Pa­sak va­do­vės, yra ir tė­vų, ku­riems ši pro­ble­ma taip pat ak­tua­li. Kaip ga­li vai­kas mo­kė­ti nau­do­tis mo­kyk­los vi­daus tua­le­tu, jei na­muo­se gam­ti­niai rei­ka­lai at­lie­ka­mi ant mėš­lo krū­vos ar po krū­mu?


Pa­gei­dau­ja dau­giau


Klau­su­čių se­niū­nė G. Skys­ti­mie­nė paaiš­ki­no, jog įvai­rio­se se­niū­ni­jos vie­to­se šven­čių me­tu pa­sta­to­mi bio­tua­le­tai, yra tua­le­tai prie ka­pi­nių. Juos pri­žiū­ri se­niū­ni­jos pa­skir­ti žmo­nės, tvar­ko ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jos.

„Užp­raei­tais me­tais prie so­cia­li­nių būs­tų Ru­mo­kų, Mer­čių, Sla­ba­dų, Ša­pa­lų kai­muo­se nu­pir­ko­me nau­jus gelž­be­to­ni­nius tua­le­tus, nes se­nie­ji bu­vo su­griu­vę. Bet se­niū­nai­čiai pa­gei­dau­ja, kad vie­šų­jų tua­le­tų ga­lė­tų bū­ti dau­giau. De­ja, tam trūks­ta lė­šų. Gal­vo­ju, jog pa­vyks per pro­jek­tą gau­ti pi­ni­gų ir pa­sta­ty­ti tua­le­tą Ka­tau­čiz­no­je, prie mau­dy­mo­si vie­tos“, – sa­kė se­niū­nė.


Už krū­mo ne­pa­sis­lėp­si


„Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir mū­sų kraš­te šis rei­ka­las ne „aukš­čiau­sia­me ly­gy­je“, bet di­de­lės pro­ble­mos nė­ra, iš­sky­rus lė­šų trūkumą tualetams įrengti“, – sa­kė Bart­nin­kų se­niū­nas P. Čir­vins­kas.

Jis pri­pa­ži­no, jog žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se vie­šų tua­le­tų ga­lė­tų bū­ti dau­giau. Se­niū­nas pa­juo­ka­vo, kad nu­kri­tus la­pams krū­mai si­tua­ci­jos jau ne­gelbs­ti, tad aki­vaiz­du, jog ar­ti­miau­siu lai­ku bū­ti­na įreng­ti tua­le­tą prie Alks­ni­nės ka­pi­nių.

Pa­sak P. Čir­vins­ko, kai įren­gia­mi bend­ruo­me­nės na­mai ar ki­ti vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai, at­si­ran­da vie­tos ir vi­daus tua­le­tui.

Pa­vyz­džiui, po se­niū­ni­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos vi­du­je įreng­tu tua­le­tu ga­li nau­do­tis ir in­te­re­san­tai.


Šiek tiek is­to­ri­jos


Ar­cheo­lo­gai įro­dė, kad šu­me­rai tua­le­tu nau­do­jo­si jau 3 tūkst. me­tų pr. Kris­tų.

Di­džiau­siais es­te­tais šio­je sri­ty­je ga­li­ma lai­ky­ti se­no­vės Ro­mos ir Grai­ki­jos tur­čius. Ro­mė­nų ci­vi­li­za­ci­ja gar­sė­jo vie­šo­sio­mis pir­ti­mis, ga­lė­ju­sio­mis su­tal­pin­ti iki 1600 žmo­nių, ir vie­šai­siais tua­le­tais. Im­pe­ri­jos sos­ti­nė­je bu­vo įreng­ti 144 to­kie tua­le­tai su pa­to­gio­mis, suo­lus pri­me­nan­čio­mis sė­dy­nė­mis.

Ro­mė­nai vie­šuo­sius tua­le­tus įreng­da­vo ir nu­ka­riau­tuo­se kraš­tuo­se.

Ro­mė­nų pa­tal­pos, iš­klo­tos mar­mu­ru, pa­puoš­tos mo­zai­ko­mis, vaiz­duo­jan­čio­mis nim­fų ir sa­fy­rų žai­di­mus ar­ba Dzeu­so in­ty­mius nuo­ty­kius, la­biau pri­mi­nė mei­lės gūž­tą ne­gu vie­tą, skir­tą gam­ti­niams po­rei­kiams.

Prie­šin­gi da­ly­kai dė­jo­si Eu­ro­po­je vi­du­ram­žiais. Vie­na­me iš pi­lies bokš­tų bū­da­vo įren­gia­ma šal­ta mū­ri­nė pa­tal­pa su ply­tų sė­dy­ne ir jo­je pa­lik­ta an­ga. Eksk­re­men­tai kris­da­vo tie­siai į pi­lies grio­vį. Vė­les­niais lai­kais įvai­rio­se vie­to­se bu­vo nau­do­ja­ma­si nak­ti­puo­džiais, po­nų dva­ruo­se ir dva­re­liuo­se prie mie­ga­mų­jų bū­da­vo įreng­ti „ka­kua­rai“.

En­cik­lo­pe­di­jo­je „Di­die­ji pa­sau­lio iš­ra­di­mai“ tvir­ti­na­ma, jog van­dens klo­ze­to me­cha­niz­mo su­ma­ny­to­jas yra ang­lų di­di­kas Dž. Ha­ring­to­nas. Sa­vo kū­ri­nį jis pa­sky­rė ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai I. Šiuo­lai­ki­nį van­dens klo­ze­tą 1775 me­tais su­konst­ra­vo ir už­pa­ten­ta­vo ang­las A. Ko­min­gas, ta­čiau tik po pu­sės am­žiaus ki­tas ang­las, T. Kre­pe­ris, su­tei­kė iš­vie­tei da­bar­ti­nį pa­vi­da­lą.

Lon­do­nas yra pir­ma­sis mies­tas, ku­ria­me bu­vo ma­siš­kai pra­dė­ti sta­ty­ti da­bar­ti­nio pa­vi­da­lo tua­le­tai, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ta­da siau­tė­ju­siai cho­le­ros epi­de­mi­jai.

WC – to­kia ang­liškų žo­džių „wa­ter clo­set“ san­trum­pa pra­dė­ta va­din­ti tua­le­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­ma­žu jie da­rė­si vis pa­to­ges­ni ir puoš­nes­ni.

Tua­le­ti­nis po­pie­rius bu­vo iš­ras­tas ir už­pa­ten­tuo­tas 1890 me­tais. Ta­čiau tik po ke­lių de­šimt­me­čių žmo­ni­ja įver­ti­no jo reikš­mę ir pra­dė­jo ri­ti­nė­lių ga­my­bą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas