„Santaka“ / Tualetas – vieta, kurios prireikia visiems

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-18 00:03

Dalinkitės:  


Af­ri­kos šiau­ri­nė­je da­ly­je įsi­kū­ru­sį Tu­ni­są kaž­ka­da val­dė ro­mė­nai. La­bai ge­rai iš­si­lai­kiu­siuo­se bei U­NES­CO paveldo sau­go­muo­se Du­gos mies­to griu­vė­siuo­se iš­li­kę ir vie­šie­ji tua­le­tai.

Autorės nuotr.


Tualetas – vieta, kurios prireikia visiems

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­žy­mė­ta ka­len­do­riu­je

Lapk­ri­čio 19-oji yra mi­ni­ma kaip Tarp­tau­ti­nė tua­le­tų die­na. Ka­len­do­riuo­se ji at­si­ra­do po 2001 me­tais Sin­ga­pū­re su­šauk­tos tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, nag­ri­nė­ju­sios tua­le­tų pro­ble­mą. Šią da­tą mi­nė­ti pa­siū­lė po kon­fe­ren­ci­jos įkur­ta Tarp­tau­ti­nė tua­le­tų or­ga­ni­za­ci­ja.

Mi­nė­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je paaiš­kė­jo, jog 40 pro­c. pa­sau­lio gy­ven­to­jų ne­tu­ri stan­dar­ti­nių sa­ni­ta­ri­nių pa­to­gu­mų. Dėl šios prie­žas­ties plin­ta in­fek­ci­nės li­gos, di­dė­ja me­di­ci­nos iš­lai­dos. Tad šią die­ną ska­ti­na­ma su­tvar­ky­ti ap­leis­tus tua­le­tus, įreng­ti nau­jus.


Gyventojų nebaudė


Bū­tų juo­kin­ga, jei ta vie­te­le, į ku­rią ir ka­ra­lius vaikš­to pės­čias, pul­tu­me rū­pin­tis tik tą vie­nin­te­lę die­ną per me­tus. Ta­čiau nu­kri­tę me­džių la­pai – tar­si nuo lan­gų ati­trauk­ta užuo­lai­da. At­si­ve­rian­tys vaiz­dai lei­džia įsi­ti­kin­ti, jog šio­je sri­ty­je tiek kai­muo­se, tiek mies­tuo­se daug ne­tvar­kos.

Kal­bin­ti kai­mų me­di­ci­nos dar­buo­to­jai ir se­niū­nai sa­kė neat­si­me­nan­tys, kad už ne­sut­var­ky­tus tua­le­tus gy­ven­to­jai bū­tų bu­vę baus­ti, nors kar­tais ap­link tua­le­tus sklin­dan­tys kva­pai net no­sį rie­čia.


Tik tri­juo­se sky­riuo­se


Mo­kyk­la ir na­mai yra tie šal­ti­niai, iš ku­rių au­gan­tis žmo­gus pa­si­se­mia pir­mų­jų ži­nių bei sa­ni­ta­ri­jos kul­tū­ros, kur su­si­for­muo­ja svar­būs įgū­džiai.

Praė­ju­siais me­tais ap­skri­čių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rai pa­tik­ri­no 1081 bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lą. Nus­ta­ty­ta, jog iš jų 79-io­se te­be­si­nau­do­ja­ma tik lau­ko tua­le­tais.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne per­nai lau­ko tua­le­tais bu­vo nau­do­ja­ma­si pen­kiuo­se ra­jo­no mo­kyk­lų sky­riuo­se, ku­riuos lan­ko pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai. Dėl ma­žo vai­kų skai­čiaus už­da­rius Stir­niš­kių ir Tei­be­rių sky­rius, „lau­ko pro­ble­ma“ li­ko tri­jo­se mo­ky­mo įstai­go­se: Pa­šei­me­nių, Alks­nė­nų ir Lauc­kai­mio sky­riuo­se.


Ga­li­mi po­ky­čiai


Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los Pa­šei­me­nių sky­riu­je po­ky­čių ti­ki­ma­si su­lauk­ti re­no­va­vus pa­sta­tą, ku­ria­me, pa­si­nau­do­jus eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, bus įreng­tas uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cent­ras.

Pa­na­šiai yra ir Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Alks­nė­nų sky­riu­je. Di­rek­to­rė L. Pa­kin­kie­nė sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė šios mo­kyk­los nė­ra už­mir­šu­si. Pa­gal anks­tes­niais me­tais pa­reng­tą pro­jek­tą pla­nin­gai at­lie­ka­mi re­konst­ruk­ci­jos dar­bai: įreng­ta ka­ti­li­nė, per­nai pri­jung­tas cent­ri­nis šil­dy­mas. Nu­ma­ty­tam tua­le­tui įreng­ti rei­kės prie­sta­to. Ar šis dar­bas bus at­lik­tas, pri­klau­sys ir nuo fi­nan­si­nių iš­tek­lių, ir nuo to, ar sky­rius iš­liks dėl ma­žė­jan­čio vai­kų skai­čius.


Ko­mi­si­ja ne­lei­do


Kai įgy­ven­di­nant ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos tink­lą dėl su­ma­žė­ju­sio vai­kų skai­čiaus prieš me­tus nu­ny­ko Vil­ku­pių mo­kyk­lė­lė, o šio kraš­to vai­kai bu­vo nu­kreip­ti į Lauc­kai­mio sky­rių, už­si­mez­gė karš­tos kal­bos ir pa­ža­dai apie bū­ti­nu­mą jo pa­tal­po­se įreng­ti tua­le­tus.

Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė G. Lau­ni­ko­nie­nė sa­kė, jog idė­ja bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti: nu­si­žiū­rė­ta pa­tal­pa, net do­va­nų gau­tas klo­ze­tas, o kai­mo bei tė­vų bend­ruo­me­nės bu­vo pa­si­ry­žu­sios pa­dir­bė­ti ir įreng­ti tua­le­tą. Ta­čiau padėtį tik­ri­nu­si ir ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja nu­sta­tė, jog pa­tal­pa tua­le­tui yra per ma­ža, taip pat – ne­tin­ka­ma ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.

Ka­dan­gi lau­ko tua­le­tu nau­do­ja­ma­si nuo neat­me­na­mų lai­kų, tai, pa­sak di­rek­to­rės, pro­ble­mos nie­kas dau­giau ir ne­ke­lia.

Ki­tas šios mo­kyk­los sky­rius įreng­tas bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio pa­tal­po­se Dar­ži­nin­kuo­se. Praei­tais me­tais, re­konst­ruo­jant šias pa­tal­pas, mo­kyk­la sa­vo jė­go­mis ant­ra­me aukš­te įren­gė ne tik kla­sę prieš­mo­kyk­li­nu­kams, bet gre­ta – ir tua­le­tą.


Nuo se­no įpras­ta


Tik ket­vir­ti moks­lo me­tai, kai vi­daus tua­le­tai įreng­ti ir Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

„Nau­jai atė­ju­siems mo­ki­niams moks­lo me­tų pra­džio­je mo­ky­to­jai tu­ri pra­ves­ti pa­mo­kė­les, kaip nau­do­tis vi­daus tua­le­tais, nes pro­ble­mų vai­kams, ypač ma­žie­siems, ky­la. Tu­ri praei­ti šiek tiek lai­ko, kol vai­kai iš­moks­ta šiuo pa­to­gu­mu nau­do­tis. Gal ir juo­kin­ga, bet tai yra ug­dy­mo da­lis – mo­ky­ti nau­do­tis ele­men­ta­riais hi­gie­nos da­ly­kais“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė G. Lau­ni­ko­nie­nė.

Pa­sak va­do­vės, yra ir tė­vų, ku­riems ši pro­ble­ma taip pat ak­tua­li. Kaip ga­li vai­kas mo­kė­ti nau­do­tis mo­kyk­los vi­daus tua­le­tu, jei na­muo­se gam­ti­niai rei­ka­lai at­lie­ka­mi ant mėš­lo krū­vos ar po krū­mu?


Pa­gei­dau­ja dau­giau


Klau­su­čių se­niū­nė G. Skys­ti­mie­nė paaiš­ki­no, jog įvai­rio­se se­niū­ni­jos vie­to­se šven­čių me­tu pa­sta­to­mi bio­tua­le­tai, yra tua­le­tai prie ka­pi­nių. Juos pri­žiū­ri se­niū­ni­jos pa­skir­ti žmo­nės, tvar­ko ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jos.

„Užp­raei­tais me­tais prie so­cia­li­nių būs­tų Ru­mo­kų, Mer­čių, Sla­ba­dų, Ša­pa­lų kai­muo­se nu­pir­ko­me nau­jus gelž­be­to­ni­nius tua­le­tus, nes se­nie­ji bu­vo su­griu­vę. Bet se­niū­nai­čiai pa­gei­dau­ja, kad vie­šų­jų tua­le­tų ga­lė­tų bū­ti dau­giau. De­ja, tam trūks­ta lė­šų. Gal­vo­ju, jog pa­vyks per pro­jek­tą gau­ti pi­ni­gų ir pa­sta­ty­ti tua­le­tą Ka­tau­čiz­no­je, prie mau­dy­mo­si vie­tos“, – sa­kė se­niū­nė.


Už krū­mo ne­pa­sis­lėp­si


„Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir mū­sų kraš­te šis rei­ka­las ne „aukš­čiau­sia­me ly­gy­je“, bet di­de­lės pro­ble­mos nė­ra, iš­sky­rus lė­šų trūkumą tualetams įrengti“, – sa­kė Bart­nin­kų se­niū­nas P. Čir­vins­kas.

Jis pri­pa­ži­no, jog žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se vie­šų tua­le­tų ga­lė­tų bū­ti dau­giau. Se­niū­nas pa­juo­ka­vo, kad nu­kri­tus la­pams krū­mai si­tua­ci­jos jau ne­gelbs­ti, tad aki­vaiz­du, jog ar­ti­miau­siu lai­ku bū­ti­na įreng­ti tua­le­tą prie Alks­ni­nės ka­pi­nių.

Pa­sak P. Čir­vins­ko, kai įren­gia­mi bend­ruo­me­nės na­mai ar ki­ti vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai, at­si­ran­da vie­tos ir vi­daus tua­le­tui.

Pa­vyz­džiui, po se­niū­ni­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos vi­du­je įreng­tu tua­le­tu ga­li nau­do­tis ir in­te­re­san­tai.


Šiek tiek is­to­ri­jos


Ar­cheo­lo­gai įro­dė, kad šu­me­rai tua­le­tu nau­do­jo­si jau 3 tūkst. me­tų pr. Kris­tų.

Di­džiau­siais es­te­tais šio­je sri­ty­je ga­li­ma lai­ky­ti se­no­vės Ro­mos ir Grai­ki­jos tur­čius. Ro­mė­nų ci­vi­li­za­ci­ja gar­sė­jo vie­šo­sio­mis pir­ti­mis, ga­lė­ju­sio­mis su­tal­pin­ti iki 1600 žmo­nių, ir vie­šai­siais tua­le­tais. Im­pe­ri­jos sos­ti­nė­je bu­vo įreng­ti 144 to­kie tua­le­tai su pa­to­gio­mis, suo­lus pri­me­nan­čio­mis sė­dy­nė­mis.

Ro­mė­nai vie­šuo­sius tua­le­tus įreng­da­vo ir nu­ka­riau­tuo­se kraš­tuo­se.

Ro­mė­nų pa­tal­pos, iš­klo­tos mar­mu­ru, pa­puoš­tos mo­zai­ko­mis, vaiz­duo­jan­čio­mis nim­fų ir sa­fy­rų žai­di­mus ar­ba Dzeu­so in­ty­mius nuo­ty­kius, la­biau pri­mi­nė mei­lės gūž­tą ne­gu vie­tą, skir­tą gam­ti­niams po­rei­kiams.

Prie­šin­gi da­ly­kai dė­jo­si Eu­ro­po­je vi­du­ram­žiais. Vie­na­me iš pi­lies bokš­tų bū­da­vo įren­gia­ma šal­ta mū­ri­nė pa­tal­pa su ply­tų sė­dy­ne ir jo­je pa­lik­ta an­ga. Eksk­re­men­tai kris­da­vo tie­siai į pi­lies grio­vį. Vė­les­niais lai­kais įvai­rio­se vie­to­se bu­vo nau­do­ja­ma­si nak­ti­puo­džiais, po­nų dva­ruo­se ir dva­re­liuo­se prie mie­ga­mų­jų bū­da­vo įreng­ti „ka­kua­rai“.

En­cik­lo­pe­di­jo­je „Di­die­ji pa­sau­lio iš­ra­di­mai“ tvir­ti­na­ma, jog van­dens klo­ze­to me­cha­niz­mo su­ma­ny­to­jas yra ang­lų di­di­kas Dž. Ha­ring­to­nas. Sa­vo kū­ri­nį jis pa­sky­rė ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai I. Šiuo­lai­ki­nį van­dens klo­ze­tą 1775 me­tais su­konst­ra­vo ir už­pa­ten­ta­vo ang­las A. Ko­min­gas, ta­čiau tik po pu­sės am­žiaus ki­tas ang­las, T. Kre­pe­ris, su­tei­kė iš­vie­tei da­bar­ti­nį pa­vi­da­lą.

Lon­do­nas yra pir­ma­sis mies­tas, ku­ria­me bu­vo ma­siš­kai pra­dė­ti sta­ty­ti da­bar­ti­nio pa­vi­da­lo tua­le­tai, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ta­da siau­tė­ju­siai cho­le­ros epi­de­mi­jai.

WC – to­kia ang­liškų žo­džių „wa­ter clo­set“ san­trum­pa pra­dė­ta va­din­ti tua­le­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­ma­žu jie da­rė­si vis pa­to­ges­ni ir puoš­nes­ni.

Tua­le­ti­nis po­pie­rius bu­vo iš­ras­tas ir už­pa­ten­tuo­tas 1890 me­tais. Ta­čiau tik po ke­lių de­šimt­me­čių žmo­ni­ja įver­ti­no jo reikš­mę ir pra­dė­jo ri­ti­nė­lių ga­my­bą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas