„Santaka“ / Muitininkų rotacija nuolat papildo valstybės iždą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-17 23:16

Dalinkitės:  


Naujasis Kybartų kelio posto viršininkas Raimondas Šapoka įsitikinęs, kad akcizinių prekių srautas per sieną sumažės šalyje pasibaigus krizei.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Muitininkų rotacija nuolat papildo valstybės iždą

Eglė KVIESULAITIENĖ

Kad ro­ta­ci­ja mui­ti­nės sis­te­mo­je da­vė re­zul­ta­tų, ten­ka pri­pa­žin­ti net pa­tiems mui­ti­nin­kams. Su­lai­ky­tų pa­žei­dė­jų ir pi­ni­gi­nių įplau­kų į vals­ty­bės biu­dže­tą skai­čiai ge­ro­kai išau­go.


Į vals­ty­bės ki­še­nę


Kai šių me­tų pra­džio­je Vy­riau­sy­bė su­si­rū­pi­no ko­va su kont­ra­ban­da, kaip vie­na iš prie­mo­nių pa­si­rink­ta pa­rei­gū­nų ro­ta­ci­ja ri­zi­kin­giau­siuo­se pa­sie­nio kont­ro­lės po­stuo­se. Iš Ky­bar­tų ke­lio po­sto į ki­tus mui­ti­nės po­stus dar bir­že­lį bu­vo iš­siųs­ti ke­tu­ri pa­mai­nų vir­ši­nin­kai ir du ei­li­niai mui­ti­nin­kai, taip pat – ir pa­ts po­sto vir­ši­nin­kas. Toks pro­ce­sas, kai mui­ti­nin­kai „su­kei­čia­mi vie­to­mis“, t. y. vyks­ta dirb­ti į ki­tus ra­jo­nus, o į Ky­bar­tų ke­lio po­stą at­siun­čia­mi „sve­ti­mi“ pa­rei­gū­nai, vyks­ta ir to­liau.

Nors pa­tys mui­ti­nin­kai tik­rai ne­si­džiau­gia, kai į dar­bą kas­dien ten­ka va­ži­nė­ti po ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų, ir ti­ki­na, kad val­džia per daug įta­riai ver­ti­na jų dar­bą, vis dėl­to ten­ka pri­pa­žin­ti, jog to­kia prie­mo­nė da­vė re­zul­ta­tų. Šie­met mui­ti­nin­kų su­lai­ky­tos kont­ra­ban­dos kie­kiai ge­ro­kai išau­go. Vien Ky­bar­tų ke­lio po­sto pa­rei­gū­nų dė­ka į ša­lies biu­dže­tą šie­met įplau­kė 37 pro­c. dau­giau „ge­ra­no­riš­kai“ su­mo­kė­tų mo­kes­čių už ga­be­na­mas ci­ga­re­tes, ke­tur­gu­bai – už įvež­tus de­ga­lus. Praė­ju­siais me­tais Ky­bar­tų ke­lio po­ste per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo su­lai­ky­ta ci­ga­re­čių, ku­rių ver­tė – 1 mln. li­tų, šie­met – jau 2 mln. li­tų. Rū­ka­lai, su­pran­ta­ma, su­nai­ki­na­mi ir į vie­ti­nę rin­ką ne­pa­ten­ka.

Ta­čiau tai tik ma­ža da­lis, pa­ly­gin­ti su su­mo­mis, su­rink­to­mis už bau­das, ku­rias teis­mas ski­ria ne­leis­ti­ną ak­ci­zi­nių pre­kių kie­kį per sie­ną ga­be­nu­siems ir to ne­dek­la­ra­vu­siems as­me­nims. Tūks­tan­ti­nės bau­dos plau­kia į vals­ty­bės biu­dže­tą, kaip ir pa­ja­mos iš kon­fis­kuo­tų bei auk­cio­nuo­se par­duo­da­mų kont­ra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lių. Vien praė­ju­sį sa­vait­ga­lį mui­ti­nin­kai su­lai­kė 5 au­to­mo­bi­lius. Jų li­ki­mą spręs teis­mas.


At­ve­dė ro­ta­ci­ja


Prieš po­rą sa­vai­čių va­do­vau­ti Ky­bar­tų ke­lio po­stui pra­dė­jo Rai­mon­das Ša­po­ka. Iki tol pa­rei­gū­nas dir­bo Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės „Tie­ki­mo“ kro­vi­nių po­ste. Tai jau tre­čias Ky­bar­tų ke­lio po­sto vir­ši­nin­kas per pa­sta­rą­jį pus­me­tį (bir­že­lį į Ma­ri­jam­po­lę per­kėlus Zig­mą Kriš­čiū­ną, pen­kis mė­ne­sius po­stui va­do­va­vo Li­nas Svi­to­jus).

Su dar­bo pa­sie­ny­je spe­ci­fi­ka bai­giąs su­si­pa­žin­ti nau­ja­sis vir­ši­nin­kas kas­dien į dar­bą va­ži­nė­ja iš Kau­no, tad juo­ka­vo, kad pa­ke­lė­je ei­lės lau­kian­čių vil­ki­kų skai­čia­vi­mas jau ta­po kas­die­ni­niu jo ri­tua­lu. Ir nors ke­lio­nės var­gi­na bei ne­pi­giai at­siei­na, pa­rei­gū­nų nie­kas ne­klau­sia, ar jie to no­ri, – val­džios spren­di­mus pri­va­lu vyk­dy­ti ne­dis­ku­tuo­jant.

Ky­bar­tie­čiai, kaip ir ki­ti Kau­no te­ri­to­ri­nei mui­ti­nei pri­klau­san­tys pa­rei­gū­nai, ga­li bū­ti iš­kel­ti dirb­ti į bet ku­rį šiai mui­ti­nei pri­klau­san­tį pa­da­li­nį. Be­je, Ky­bar­tai, anot R. Ša­po­kos, jam yra ne blo­giau­sias va­rian­tas, tu­rint ome­ny­je, kad Kau­no te­ri­to­ri­nei mui­ti­nei po reor­ga­ni­za­ci­jos jau pri­klau­so ir Ro­kiš­kio kro­vi­nių po­stas. O ten va­ži­nė­ti bū­tų kur kas to­liau.

Nau­ja­sis vir­ši­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad dar­buo­to­jų, ypač va­do­vų, ro­ta­ci­ja duo­da nau­dos. Mat nau­jai pra­dė­jęs dirb­ti žmo­gus pa­ste­bi to­kių da­ly­kų, prie ku­rių se­niai dir­ban­tys pa­rei­gū­nai jau ap­si­pra­tę ir ku­rie jiems ne­kren­ta į akis.

Pa­vyz­džiui, nau­jas va­do­vas iš­kart pa­ma­to, kad kai ku­rios mui­ti­nin­kų at­lie­ka­mos įpras­tos pro­ce­dū­ros jau ne­be­rei­ka­lin­gos, tad jų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ir taip pa­spar­tin­ti dar­bą. Ta­čiau bet ku­ri tar­ny­ba tu­ri spe­ci­fi­ką, tad kai­ta­lio­jant pa­rei­gū­nus gaiš­ta­mas lai­kas, kol jie „per­kan­da“ nau­jo dar­bo su­bti­ly­bes.


Ne­pa­žei­džia vie­ne­tai


Be­je, su­lai­ko­mos kont­ra­ban­dos kie­kiai, anot R. Ša­po­kos, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, išau­go ne vien dėl ak­ty­ves­nių ko­vos prie­mo­nių, bet ir dėl pa­čių kont­ra­ban­di­nin­kų skai­čiaus. Juk vien leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tas į Ka­li­ning­ra­do sri­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ku per­nai, išau­go be­veik tri­gu­bai. Aki­vaiz­du, kad jų sa­vi­nin­kai va­žiuo­ja tik­rai ne į sve­čius pas gi­mi­nes, o par­si­vež­ti ak­ci­zi­nių pre­kių.

Mui­ti­nin­kai per die­ną tu­ri ga­li­my­bę pa­tik­rin­ti tik ke­lis au­to­mo­bi­lius, o jų pa­sta­ruo­ju me­tu sie­ną ker­ta ke­li šim­tai. Pak­laus­tas, koks pro­cen­tas iš sie­ną ker­tan­čių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų ne­ve­ža ak­ci­zi­nių pre­kių, nau­ja­sis mui­ti­nės po­sto vir­ši­nin­kas tik šyp­te­li ir tars­te­li, kad pa­si­tai­ko vie­nas ki­tas ir ve­žan­tis leis­ti­ną nor­mą.

Ta­čiau vien žvilg­te­lė­jus į pa­sie­ny­je be­si­ri­kiuo­jan­čią ei­lę, ku­rio­je pra­ktiš­kai sto­vi vien „VW Pas­sat“ ir „Au­di 100“ mar­kės au­to­mo­bi­liai, tam­pa aiš­ku, jog vi­si jie iš Ru­si­jos grįž­ta pil­nais de­ga­lų ba­kais, o pa­tik­ri­nus ma­ši­nos ert­mes ga­li­ma ras­ti pa­slėp­tų ci­ga­re­čių. Tuo me­tu, kai lan­kė­mės Ky­bar­tų ke­lio po­ste, mui­ti­nin­kai tik­ri­no so­li­daus am­žiaus mo­ters vai­ruo­tą „VW Pas­sat“. Laz­de­le pa­si­rams­čiuo­jan­ti in­va­li­dė au­to­mo­bi­lio slėp­tu­vė­se bu­vo pri­kai­šio­ju­si ke­lis šim­tus pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Saint Geor­ge“ ir „Bond“.


Su­gal­vo­ja nau­jų


Anot R. Ša­po­kos, mui­ti­nin­kai jau min­ti­nai ži­no vi­sas tuš­čias ert­mes įvai­rių mar­kių au­to­mo­bi­liuo­se ir kaip skam­ba me­ta­las ar plas­ti­kas, kai ert­mės pri­pil­dy­tos, kiek at­mos­fe­rų slė­gio ieš­ko­ti pa­dan­go­se, ku­rios pri­grūs­tos rū­ka­lų. Ta­čiau kont­ra­ban­di­nin­kai su­gal­vo­ja vis nau­jų bū­dų, kur pa­slėp­ti ci­ga­re­tes: su­konst­ruo­ja ba­kus dvi­gu­bais dug­nais, spe­cia­lius įtai­sus du­jų ba­lio­nuo­se ar­ba ge­rai su­pa­kuo­tas ci­ga­re­tes nu­gramz­di­na tie­siog į ben­zi­ną.

Kar­tais ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kiek tu­rė­jo dirb­ti kont­ra­ban­di­nin­kas, kol su­ge­bė­jo su­kiš­ti spe­cia­liai su­pa­kuo­tus ci­ga­re­čių pa­ke­lius, pa­vyz­džiui, į au­to­mo­bi­lio ra­tą.

Ta­čiau pa­skel­bus griež­tes­nę ko­vą su kont­ra­ban­da teis­mas taip pat tai­ko griež­tes­nes san­kci­jas. Vis daž­niau kon­fis­kuo­ja­mos nu­si­kal­ti­mo prie­mo­nės – au­to­mo­bi­liai. Di­de­lių nuo­sto­lių pa­ti­rian­tys ak­ci­zi­nių pre­kių ga­ben­to­jai lin­kę ma­žiau ri­zi­kuo­ti. Įta­rę, kad ga­li bū­ti pa­tik­rin­ti, vai­ruo­to­jai pa­tys dek­la­ruo­ja ve­ža­mų ak­ci­zi­nių pre­kių kie­kį. Tuo­met jiems ten­ka su­mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei. Nors toks „san­do­ris“ aiš­kiai nuo­sto­lin­gas, ta­čiau jis ne toks „skaus­min­gas“ kaip di­džiu­lė bau­da ir au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­ci­ja.

Ir nors kiek­vie­nas pui­kiai su­pran­ta, kad tiek kont­ra­ban­di­nin­kai, tiek ak­ci­zi­nes pre­kes iš jų per­kan­tys žmo­nės pa­tys griau­na sa­vo ša­lies eko­no­mi­ką, su nu­si­kals­ta­mu­mu ko­vo­jan­tys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pu­se lū­pų pra­si­ta­ria, jog šis reiš­ki­nys tu­ri ir tam tik­rų pri­va­lu­mų. Be pa­ja­mų šal­ti­nio li­kę ir nu­si­kals­ti įsta­ty­mams lin­kę žmo­nės mū­sų ra­jo­ne tu­ri „al­ter­na­ty­vą“ – ver­čiau ren­ka­si kont­ra­ban­dą, nei ei­na plė­ši­kau­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas