„Santaka“ / Regioninei spaudai – pašto niuksas ir politikų pažadai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-15 23:45

Dalinkitės:  


Susisiekimo ministras E. Masiulis, naujoji Lietuvos pašto direktorė L. Minderienė ir susisiekimo viceministras R. Vaštakas – kieti kaip uola: į derybas su redakcijomis dėl laikraščių pristatymo gyventojams įkainių sumažinimo nesileidžia.

Regioninei spaudai – pašto niuksas ir politikų pažadai

Po­li­ti­kai dar kar­tą „ap­si­vo­žė“

Šį­kart prieš re­gio­ni­nę ži­niask­lai­dą. Gar­siai dek­la­ruo­da­mi, esą jie su­pran­tan­tys, kad vie­ti­nė spau­da yra de­mok­ra­ti­jos ga­ran­tas sa­vi­val­dy­bė­se, rea­liai nė pirš­to ne­pak­ru­ti­no, kad iš­si­spręs­tų pri­tvin­ku­si pro­ble­ma, kaip ga­ran­tuo­ti spau­dos priei­na­mu­mą kai­mo te­ri­to­ri­jo­se gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Kai­muo­se ne­si­ku­riant pri­va­čioms pla­ti­ni­mo tar­ny­boms, spau­dos pre­nu­me­ra­tą ir pri­sta­ty­mą vyk­dan­ti AB „Lie­tu­vos pa­štas“ kra­to­si mi­nė­tos pa­slau­gos, nes kai­muo­se ji esan­ti nuo­sto­lin­ga ir pa­gal įsta­ty­mą pa­štui ne­pri­va­lo­ma.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta ga­ran­tuo­ja pa­ra­mą lei­dė­jams. Ta­čiau įsta­ty­mą priė­mę sei­mū­nai pa­mir­šo par­la­men­ti­nę kont­ro­lę.

Vy­riau­sy­bė iki šiol, nors ša­lies biu­dže­te ir yra nu­ma­ty­ta kuk­li fi­nan­si­nė pa­ra­ma lei­dė­jams, ne­pat­vir­ti­no jos pa­skirs­ty­mo tvar­kos.

Tai­gi šian­dien sa­vo skai­ty­to­jams tu­ri­me pra­neš­ti ne­pa­gei­dau­ti­ną nau­jie­ną – laik­raš­čių pre­nu­me­ra­ta brangs, ta­čiau tai nė­ra lei­dė­jų už­gai­da.


Įkai­nių di­dė­ji­mo slė­pi­niai


AB „Lie­tu­vos pa­štas“, lapk­ri­čio 2 d. lei­dė­jams pa­tei­kęs atei­nan­čių me­tų pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fus, su­lau­kė griež­tos Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų, Lie­tu­vos pe­rio­di­nių lei­di­nių aso­cia­ci­jų, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos reak­ci­jos. Išp­la­tin­tuo­se pa­reiš­ki­muo­se at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad Lie­tu­vos pa­štas vie­na­ša­liš­kai ge­ro­kai pa­di­di­no ta­ri­fus, ne­pai­sy­da­mas lei­dė­jų nuo­mo­nės, be to, tai pa­da­rė pa­vė­luo­tai, nu­ma­ty­da­mas itin trum­pą su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo ir pre­nu­me­ra­tos priė­mi­mo ter­mi­ną.

Vi­suo­me­nei iš­pla­tin­to­je in­for­ma­ci­jo­je Lie­tu­vos pa­štas nu­ro­dė vi­du­ti­nį ta­ri­fų pa­kė­li­mo pro­cen­tą – apie 40. Ta­čiau iš tie­sų di­džiau­sia pre­nu­me­ra­tos pla­ti­ni­mo įkai­nių pa­di­dė­ji­mo naš­ta per­mes­ta ant re­gio­ni­nės spau­dos pe­čių. Vie­ti­niai laik­raš­čiai daž­niau­siai yra 2–4 spau­dos lan­kų (t. y. 8–16 pus­la­pių). Na­cio­na­li­nė ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­ja pa­skai­čia­vo, kad mies­to te­ri­to­ri­jo­je pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo įkai­nis vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­ja 51 pro­c., o kai­me – net 71 pro­c.! Jei­gu re­gio­ni­nis laik­raš­tis su­gal­vo­tų pla­tin­ti ne 4 spau­dos lan­kus, o 5, t. y. 20 pus­la­pių, tai pa­što ta­ri­fas pa­di­dė­tų net 230 pro­cen­tų!

Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, dėl nau­jų pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fų re­gio­ni­niai, vie­ti­niai laik­raš­čiai, pri­klau­so­mai nuo pre­nu­me­ra­tos kie­kio, per atei­nan­čius me­tus pa­tir­tų nuo­sto­lių nuo 5000 iki 160 000 li­tų.


Mi­nist­ras pri­si­den­gė bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be


Mi­nė­tų laik­raš­čių or­ga­ni­za­ci­jų iš­pla­tin­ti pa­reiš­ki­mai, ku­riuo­se ak­cen­tuo­ja­ma, kad itin pa­di­dė­ju­sios pre­nu­me­ra­tos kai­nos var­gu ar sunk­me­čiu bus įkan­da­mos skai­ty­to­jams, o ypač – pre­nu­me­ruo­jan­tiems kai­me. Va­di­na­si, kai­mo žmo­nėms ri­bo­ja­ma tei­sė į vie­tos sa­vi­val­dos, ku­ri yra de­mok­ra­ti­jos pa­grin­das, in­for­ma­ci­jos tei­sę? Vie­ti­nių laik­raš­čių lei­dė­jų ne­ri­mas ne­pras­ly­do pro kai ku­rių po­li­ti­kų akis.

Lapk­ri­čio 4 d. Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­la­men­ta­rus ra­mi­no, esą tos kai­nos tik „pla­nuo­ja­mos“ ir to­kie „di­de­li įkai­niai ne­tu­rė­tų bū­ti“, o lapk­ri­čio 10 d. jis su­si­tik­siąs su lei­dė­jais ir ap­tar­siąs si­tua­ci­ją.

Mi­nė­tą­ją die­ną Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me lei­dė­jai įsi­ti­ki­no, kaip ga­li­ma vie­naip kal­bė­ti, o ki­taip da­ry­ti.

Mi­nist­ras E. Ma­siu­lis pa­reiš­kė, kad jis ne­tu­rįs tei­sės nu­ro­dy­ti „Lie­tu­vos pa­štui“ su­ma­žin­ti pre­nu­me­ra­tos ta­ri­fų. To­kiu at­ve­ju ir taip jau nuo­sto­lin­gai dir­ban­tis pa­štas, ku­rio ak­ci­jas val­do vals­ty­bė, pa­tir­tų dar di­des­nius nuo­sto­lius, o jam, kaip mi­nist­rui, grės­tų net bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Die­va­ži, dar ne­gir­dė­jo­me, kas nu­baus­tas dėl bank­ru­ta­vu­sių avia­li­ni­jų, kas nu­baus­tas iš anks­tes­nių pa­što va­do­vų, ku­rie pi­giai par­da­vė pa­klau­sio­se vie­to­se esan­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir bran­giai pir­ko ne­rei­ka­lin­gą pa­štui že­mės skly­pą, kas at­sa­kė už tai, kad „Lie­tu­vos pa­štas“ apie 20-yje sa­vi­val­dy­bių „Sod­ros“ pa­skelb­ta­me kon­kur­se pra­ra­do pel­nin­gą pa­slau­gą – pen­si­jų pri­sta­ty­mą, ir t. t.


Vi­ce­mi­nist­ras at­sklei­dė kor­tas


Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras, AB „Lie­tu­vos pa­štas“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Vaš­ta­kas lei­dė­jams rė­žė tie­siai švie­siai: iš­liks stip­riau­si laik­raš­čiai!

Ar tai tie, už ku­rių ky­šo po­li­ti­kų au­sys, ar ku­rie gau­siai gau­na mo­ka­mos in­for­ma­ci­jos iš įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų? Dau­gu­ma vie­ti­nių laik­raš­čių to­kios ma­lo­nės ne­tu­ri.

Lei­dė­jų ar­gu­men­tas, kad tuo ir esa­me stip­rūs, nes tu­ri­me daug pre­nu­me­ra­to­rių, bet bū­tent dras­tiš­kai pa­kel­tos kai­nos dirb­ti­nai su­ma­žins jų gre­tas, vi­ce­mi­nist­ro ne­pa­vei­kė, o dar la­biau įkai­ti­no at­mos­fe­rą. „Mes ga­lė­jo­me įkai­nius pa­di­din­ti tri­mis šim­tais pro­cen­tų!“ – sar­kas­tiš­kai kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­ras. Mat pa­štas dėl pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo tu­rįs net 15 mi­li­jo­nų li­tų nuo­sto­lių, o pa­di­di­nus pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fus pla­nuo­ja­ma su­rink­ti 3,5 mln. li­tų, ku­rie esą rei­ka­lin­gi laiš­ki­nin­kų at­ly­gi­ni­mams.


Mi­li­jo­nas te­be­dū­li stal­čiuo­se


AB „Lie­tu­vos pa­štas“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė lapk­ri­čio 10 d. po pie­tų vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja po­li­ti­kams at­vė­rė akis: jei bend­ro­vė ne­bū­tų val­do­ma vals­ty­bės, tai jai jau rei­kė­tų skelb­ti bank­ro­tą. Nors per šiuos me­tus nuo­sto­liai su­ma­žin­ti 33 mln. li­tų, ta­čiau di­džiau­sios są­nau­dos – 70 pro­c. dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams – iš­lie­ka.

„Lie­tu­vos pa­što“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė pa­tei­kė pa­vyz­dį, kad Lat­vi­jo­je pa­štas iš vals­ty­bės gau­na apie 20 mln. do­ta­ci­jos bū­tent pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mui. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je įpa­rei­go­ja rem­ti na­cio­na­li­nių, re­gio­ni­nių, vie­ti­nių laik­raš­čių lei­dė­jus, pa­ti­rian­čius nuo­sto­lių dėl pre­nu­me­ruo­ja­mų lei­di­nių pri­sta­ty­mo kai­mo te­ri­to­ri­jo­se.

Įs­ta­ty­mas – įsta­ty­mu, o Lie­tu­vo­je, kad ir no­rė­ta ge­ro, išei­na kaip vi­sa­da. Nors šių me­tų biu­dže­te ir nu­ma­ty­tas 1 mi­li­jo­nas li­tų kom­pen­sa­ci­joms, ku­rios maž­daug 300 lei­dė­jų bū­tų pa­skir­tos per Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­dą, ta­čiau Vy­riau­sy­bė iki šiol ne­pat­vir­ti­no jų sky­ri­mo tvar­kos. Me­tai bai­gia­si, pre­nu­me­ra­tą skelb­ti rei­kia jau da­bar, o kom­pen­sa­ci­ja – tik po­pie­riu­je.

Ta­čiau po­li­ti­kai suo­kia, esą atei­nan­čių me­tų biu­dže­te pa­siū­ly­sian­tys pa­ra­mą lei­dė­jams pa­di­din­ti dar 3 mln. li­tų. Vie­ni pir­mų­jų to­kią idė­ją pa­tei­kė Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vai. Iš pra­džių šios po­li­ti­nės par­ti­jos bas­tio­nas – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja – pri­du­si­na lei­dė­jus, o pa­skui gel­bė­to­jai iš tos pa­čios po­li­ti­nės gru­puo­tės Sei­me at­seit tie­sia pa­gal­bos ran­ką.


Lapk­ri­čio 10-osios die­no­raš­tis


Tą pa­čią ne­lem­tą­ją lapk­ri­čio 10-ąją su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras dėl pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fų pa­siū­lė lei­dė­jams de­rė­tis in­di­vi­dua­liai, at­si­žvel­giant į konk­re­čią si­tua­ci­ją (?!), be to, su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri pa­reng­tų ki­tiems me­tams nau­ją pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo įkai­nių me­to­di­ką, taip pat įsi­pa­rei­go­jo siek­ti, kad 2011 m. ša­lies biu­dže­te bū­tų skir­ta di­des­nė kom­pen­sa­ci­ja lei­dė­jams.

Tą pa­čią die­ną po pie­tų vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos su­si­ti­ki­me su lei­dė­jais bei pa­što at­sto­vais frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma pri­pa­ži­no, kad, ke­tu­ris kar­tus spau­dai pa­di­di­nę PVM, da­bar ne­ga­lin­tys pa­min­ti prie­vo­lės jai pa­dė­ti. Šiai pro­ble­mai spręs­ti taip pat su­da­ry­ta frak­ci­jos na­rių gru­pė, ku­riai va­do­vaus par­la­men­ta­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

To­kių gru­pių ­kū­ri­mas yra pa­vė­luo­tas rei­ka­las. Jas rei­kė­jo kur­ti jau rug­sė­jo pra­džio­je, o ne da­bar, kai pre­nu­me­ra­ta jau pa­skelb­ta, o ša­lies biu­dže­to atei­nan­tiems me­tams ei­lu­tės be­veik su­ri­kiuo­tos. Tą pa­čią lapk­ri­čio 10-ąją prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ra­šė raš­tą mi­nist­rui E. Ma­siu­liui: „Pra­šau Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mui pa­teik­ti svars­ty­ti in­for­ma­ci­ją dėl 2011 m. pla­nuo­ja­mų pe­rio­di­nių lei­di­nių pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo įkai­nių“.

O šven­tas nai­vu­me! Pa­si­ro­do, net Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas pa­ti­kė­jo, kad įkai­niai tik planuojami… Tad ko­kią pra­smę tu­ri jo raš­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui?Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir

mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų

aso­cia­ci­jos var­du –Vi­li­ja BUT­KU­VIE­NĖ

Klai­pė­dos ra­jo­no laik­raš­čio „Ban­ga“ re­dak­to­rė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas