„Santaka“ / Regioninei spaudai – pašto niuksas ir politikų pažadai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-15 23:45

Dalinkitės:  


Susisiekimo ministras E. Masiulis, naujoji Lietuvos pašto direktorė L. Minderienė ir susisiekimo viceministras R. Vaštakas – kieti kaip uola: į derybas su redakcijomis dėl laikraščių pristatymo gyventojams įkainių sumažinimo nesileidžia.

Regioninei spaudai – pašto niuksas ir politikų pažadai

Po­li­ti­kai dar kar­tą „ap­si­vo­žė“

Šį­kart prieš re­gio­ni­nę ži­niask­lai­dą. Gar­siai dek­la­ruo­da­mi, esą jie su­pran­tan­tys, kad vie­ti­nė spau­da yra de­mok­ra­ti­jos ga­ran­tas sa­vi­val­dy­bė­se, rea­liai nė pirš­to ne­pak­ru­ti­no, kad iš­si­spręs­tų pri­tvin­ku­si pro­ble­ma, kaip ga­ran­tuo­ti spau­dos priei­na­mu­mą kai­mo te­ri­to­ri­jo­se gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Kai­muo­se ne­si­ku­riant pri­va­čioms pla­ti­ni­mo tar­ny­boms, spau­dos pre­nu­me­ra­tą ir pri­sta­ty­mą vyk­dan­ti AB „Lie­tu­vos pa­štas“ kra­to­si mi­nė­tos pa­slau­gos, nes kai­muo­se ji esan­ti nuo­sto­lin­ga ir pa­gal įsta­ty­mą pa­štui ne­pri­va­lo­ma.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta ga­ran­tuo­ja pa­ra­mą lei­dė­jams. Ta­čiau įsta­ty­mą priė­mę sei­mū­nai pa­mir­šo par­la­men­ti­nę kont­ro­lę.

Vy­riau­sy­bė iki šiol, nors ša­lies biu­dže­te ir yra nu­ma­ty­ta kuk­li fi­nan­si­nė pa­ra­ma lei­dė­jams, ne­pat­vir­ti­no jos pa­skirs­ty­mo tvar­kos.

Tai­gi šian­dien sa­vo skai­ty­to­jams tu­ri­me pra­neš­ti ne­pa­gei­dau­ti­ną nau­jie­ną – laik­raš­čių pre­nu­me­ra­ta brangs, ta­čiau tai nė­ra lei­dė­jų už­gai­da.


Įkai­nių di­dė­ji­mo slė­pi­niai


AB „Lie­tu­vos pa­štas“, lapk­ri­čio 2 d. lei­dė­jams pa­tei­kęs atei­nan­čių me­tų pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fus, su­lau­kė griež­tos Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų, Lie­tu­vos pe­rio­di­nių lei­di­nių aso­cia­ci­jų, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos reak­ci­jos. Išp­la­tin­tuo­se pa­reiš­ki­muo­se at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad Lie­tu­vos pa­štas vie­na­ša­liš­kai ge­ro­kai pa­di­di­no ta­ri­fus, ne­pai­sy­da­mas lei­dė­jų nuo­mo­nės, be to, tai pa­da­rė pa­vė­luo­tai, nu­ma­ty­da­mas itin trum­pą su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo ir pre­nu­me­ra­tos priė­mi­mo ter­mi­ną.

Vi­suo­me­nei iš­pla­tin­to­je in­for­ma­ci­jo­je Lie­tu­vos pa­štas nu­ro­dė vi­du­ti­nį ta­ri­fų pa­kė­li­mo pro­cen­tą – apie 40. Ta­čiau iš tie­sų di­džiau­sia pre­nu­me­ra­tos pla­ti­ni­mo įkai­nių pa­di­dė­ji­mo naš­ta per­mes­ta ant re­gio­ni­nės spau­dos pe­čių. Vie­ti­niai laik­raš­čiai daž­niau­siai yra 2–4 spau­dos lan­kų (t. y. 8–16 pus­la­pių). Na­cio­na­li­nė ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­ja pa­skai­čia­vo, kad mies­to te­ri­to­ri­jo­je pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo įkai­nis vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­ja 51 pro­c., o kai­me – net 71 pro­c.! Jei­gu re­gio­ni­nis laik­raš­tis su­gal­vo­tų pla­tin­ti ne 4 spau­dos lan­kus, o 5, t. y. 20 pus­la­pių, tai pa­što ta­ri­fas pa­di­dė­tų net 230 pro­cen­tų!

Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, dėl nau­jų pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fų re­gio­ni­niai, vie­ti­niai laik­raš­čiai, pri­klau­so­mai nuo pre­nu­me­ra­tos kie­kio, per atei­nan­čius me­tus pa­tir­tų nuo­sto­lių nuo 5000 iki 160 000 li­tų.


Mi­nist­ras pri­si­den­gė bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be


Mi­nė­tų laik­raš­čių or­ga­ni­za­ci­jų iš­pla­tin­ti pa­reiš­ki­mai, ku­riuo­se ak­cen­tuo­ja­ma, kad itin pa­di­dė­ju­sios pre­nu­me­ra­tos kai­nos var­gu ar sunk­me­čiu bus įkan­da­mos skai­ty­to­jams, o ypač – pre­nu­me­ruo­jan­tiems kai­me. Va­di­na­si, kai­mo žmo­nėms ri­bo­ja­ma tei­sė į vie­tos sa­vi­val­dos, ku­ri yra de­mok­ra­ti­jos pa­grin­das, in­for­ma­ci­jos tei­sę? Vie­ti­nių laik­raš­čių lei­dė­jų ne­ri­mas ne­pras­ly­do pro kai ku­rių po­li­ti­kų akis.

Lapk­ri­čio 4 d. Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­la­men­ta­rus ra­mi­no, esą tos kai­nos tik „pla­nuo­ja­mos“ ir to­kie „di­de­li įkai­niai ne­tu­rė­tų bū­ti“, o lapk­ri­čio 10 d. jis su­si­tik­siąs su lei­dė­jais ir ap­tar­siąs si­tua­ci­ją.

Mi­nė­tą­ją die­ną Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me lei­dė­jai įsi­ti­ki­no, kaip ga­li­ma vie­naip kal­bė­ti, o ki­taip da­ry­ti.

Mi­nist­ras E. Ma­siu­lis pa­reiš­kė, kad jis ne­tu­rįs tei­sės nu­ro­dy­ti „Lie­tu­vos pa­štui“ su­ma­žin­ti pre­nu­me­ra­tos ta­ri­fų. To­kiu at­ve­ju ir taip jau nuo­sto­lin­gai dir­ban­tis pa­štas, ku­rio ak­ci­jas val­do vals­ty­bė, pa­tir­tų dar di­des­nius nuo­sto­lius, o jam, kaip mi­nist­rui, grės­tų net bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Die­va­ži, dar ne­gir­dė­jo­me, kas nu­baus­tas dėl bank­ru­ta­vu­sių avia­li­ni­jų, kas nu­baus­tas iš anks­tes­nių pa­što va­do­vų, ku­rie pi­giai par­da­vė pa­klau­sio­se vie­to­se esan­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir bran­giai pir­ko ne­rei­ka­lin­gą pa­štui že­mės skly­pą, kas at­sa­kė už tai, kad „Lie­tu­vos pa­štas“ apie 20-yje sa­vi­val­dy­bių „Sod­ros“ pa­skelb­ta­me kon­kur­se pra­ra­do pel­nin­gą pa­slau­gą – pen­si­jų pri­sta­ty­mą, ir t. t.


Vi­ce­mi­nist­ras at­sklei­dė kor­tas


Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras, AB „Lie­tu­vos pa­štas“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Vaš­ta­kas lei­dė­jams rė­žė tie­siai švie­siai: iš­liks stip­riau­si laik­raš­čiai!

Ar tai tie, už ku­rių ky­šo po­li­ti­kų au­sys, ar ku­rie gau­siai gau­na mo­ka­mos in­for­ma­ci­jos iš įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų? Dau­gu­ma vie­ti­nių laik­raš­čių to­kios ma­lo­nės ne­tu­ri.

Lei­dė­jų ar­gu­men­tas, kad tuo ir esa­me stip­rūs, nes tu­ri­me daug pre­nu­me­ra­to­rių, bet bū­tent dras­tiš­kai pa­kel­tos kai­nos dirb­ti­nai su­ma­žins jų gre­tas, vi­ce­mi­nist­ro ne­pa­vei­kė, o dar la­biau įkai­ti­no at­mos­fe­rą. „Mes ga­lė­jo­me įkai­nius pa­di­din­ti tri­mis šim­tais pro­cen­tų!“ – sar­kas­tiš­kai kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­ras. Mat pa­štas dėl pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo tu­rįs net 15 mi­li­jo­nų li­tų nuo­sto­lių, o pa­di­di­nus pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fus pla­nuo­ja­ma su­rink­ti 3,5 mln. li­tų, ku­rie esą rei­ka­lin­gi laiš­ki­nin­kų at­ly­gi­ni­mams.


Mi­li­jo­nas te­be­dū­li stal­čiuo­se


AB „Lie­tu­vos pa­štas“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė lapk­ri­čio 10 d. po pie­tų vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja po­li­ti­kams at­vė­rė akis: jei bend­ro­vė ne­bū­tų val­do­ma vals­ty­bės, tai jai jau rei­kė­tų skelb­ti bank­ro­tą. Nors per šiuos me­tus nuo­sto­liai su­ma­žin­ti 33 mln. li­tų, ta­čiau di­džiau­sios są­nau­dos – 70 pro­c. dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams – iš­lie­ka.

„Lie­tu­vos pa­što“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė pa­tei­kė pa­vyz­dį, kad Lat­vi­jo­je pa­štas iš vals­ty­bės gau­na apie 20 mln. do­ta­ci­jos bū­tent pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mui. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je įpa­rei­go­ja rem­ti na­cio­na­li­nių, re­gio­ni­nių, vie­ti­nių laik­raš­čių lei­dė­jus, pa­ti­rian­čius nuo­sto­lių dėl pre­nu­me­ruo­ja­mų lei­di­nių pri­sta­ty­mo kai­mo te­ri­to­ri­jo­se.

Įs­ta­ty­mas – įsta­ty­mu, o Lie­tu­vo­je, kad ir no­rė­ta ge­ro, išei­na kaip vi­sa­da. Nors šių me­tų biu­dže­te ir nu­ma­ty­tas 1 mi­li­jo­nas li­tų kom­pen­sa­ci­joms, ku­rios maž­daug 300 lei­dė­jų bū­tų pa­skir­tos per Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­dą, ta­čiau Vy­riau­sy­bė iki šiol ne­pat­vir­ti­no jų sky­ri­mo tvar­kos. Me­tai bai­gia­si, pre­nu­me­ra­tą skelb­ti rei­kia jau da­bar, o kom­pen­sa­ci­ja – tik po­pie­riu­je.

Ta­čiau po­li­ti­kai suo­kia, esą atei­nan­čių me­tų biu­dže­te pa­siū­ly­sian­tys pa­ra­mą lei­dė­jams pa­di­din­ti dar 3 mln. li­tų. Vie­ni pir­mų­jų to­kią idė­ją pa­tei­kė Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vai. Iš pra­džių šios po­li­ti­nės par­ti­jos bas­tio­nas – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja – pri­du­si­na lei­dė­jus, o pa­skui gel­bė­to­jai iš tos pa­čios po­li­ti­nės gru­puo­tės Sei­me at­seit tie­sia pa­gal­bos ran­ką.


Lapk­ri­čio 10-osios die­no­raš­tis


Tą pa­čią ne­lem­tą­ją lapk­ri­čio 10-ąją su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras dėl pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo ta­ri­fų pa­siū­lė lei­dė­jams de­rė­tis in­di­vi­dua­liai, at­si­žvel­giant į konk­re­čią si­tua­ci­ją (?!), be to, su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri pa­reng­tų ki­tiems me­tams nau­ją pre­nu­me­ra­tos ap­do­ro­ji­mo įkai­nių me­to­di­ką, taip pat įsi­pa­rei­go­jo siek­ti, kad 2011 m. ša­lies biu­dže­te bū­tų skir­ta di­des­nė kom­pen­sa­ci­ja lei­dė­jams.

Tą pa­čią die­ną po pie­tų vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos su­si­ti­ki­me su lei­dė­jais bei pa­što at­sto­vais frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma pri­pa­ži­no, kad, ke­tu­ris kar­tus spau­dai pa­di­di­nę PVM, da­bar ne­ga­lin­tys pa­min­ti prie­vo­lės jai pa­dė­ti. Šiai pro­ble­mai spręs­ti taip pat su­da­ry­ta frak­ci­jos na­rių gru­pė, ku­riai va­do­vaus par­la­men­ta­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

To­kių gru­pių ­kū­ri­mas yra pa­vė­luo­tas rei­ka­las. Jas rei­kė­jo kur­ti jau rug­sė­jo pra­džio­je, o ne da­bar, kai pre­nu­me­ra­ta jau pa­skelb­ta, o ša­lies biu­dže­to atei­nan­tiems me­tams ei­lu­tės be­veik su­ri­kiuo­tos. Tą pa­čią lapk­ri­čio 10-ąją prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ra­šė raš­tą mi­nist­rui E. Ma­siu­liui: „Pra­šau Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mui pa­teik­ti svars­ty­ti in­for­ma­ci­ją dėl 2011 m. pla­nuo­ja­mų pe­rio­di­nių lei­di­nių pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo įkai­nių“.

O šven­tas nai­vu­me! Pa­si­ro­do, net Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas pa­ti­kė­jo, kad įkai­niai tik planuojami… Tad ko­kią pra­smę tu­ri jo raš­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui?Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir

mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų

aso­cia­ci­jos var­du –Vi­li­ja BUT­KU­VIE­NĖ

Klai­pė­dos ra­jo­no laik­raš­čio „Ban­ga“ re­dak­to­rė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas