„Santaka“ / Vilkaviškietės pomėgiai – stalo žaidimai ir rankdarbiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-15 23:42

Dalinkitės:  


Gerta Lekešytė Vilkaviškyje nori įsteigti stalo žaidimų klubą.

Autorės nuotr.


Vilkaviškietės pomėgiai – stalo žaidimai ir rankdarbiai

Eglė MIČIULIENĖ

Vie­nas di­džiau­sių Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­čios Ger­tos Le­ke­šy­tės po­mė­gių – sta­lo žai­di­mai. Mer­gi­na pri­klau­so Kau­no sta­lo žai­di­mų klu­bui, tad pa­na­šų klu­bą no­rė­tų įsteig­ti ir Vil­ka­viš­ky­je.


Kvie­čia su­si­bur­ti


Sta­lo žai­di­mus G. Le­ke­šy­tė pa­mė­go jau se­niai – žai­džia ir drau­gų kom­pa­ni­jo­se, ir su tė­vais.

„Iš pra­džių žai­dė­me „Mo­no­po­lį“, „Alias“ ir ki­tus vi­siems ži­no­mus žai­di­mus. Ta­čiau po kiek lai­ko jau no­rė­jo­si ras­ti kaž­ką įdo­mes­nio. Su drau­gu in­ter­ne­te su­siieš­ko­jo­me, jog Kau­ne vei­kia sta­lo žai­di­mų klu­bas „He­xa­go­nas“. Nuė­jo­me ten ir jau maž­daug me­tus esa­me jo na­riai. Šiuo me­tu klu­bas ren­ka­si Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je, ta­čiau ne­re­tai sta­lo žai­di­mų mė­gė­jus prii­ma ir įvai­rios ka­vi­nės. Šį klu­bą su­da­ro apie 20–30 įvai­raus am­žiaus na­rių: stu­den­tų, dar­buo­to­jų ir net be­dar­bių. Jie ren­ka­si kar­tą ar du per sa­vai­tę ir pui­kiai lei­džia lai­ką prie žai­di­mų sta­lų. Tink­la­la­py­je www.he­xa­gon.lt ga­li­te ras­ti ne tik in­for­ma­ci­jos apie šį klu­bą, bet ir ke­le­to sta­lo žai­di­mų ap­ra­šy­mų“, – pa­sa­ko­jo Ger­ta.

Mer­gi­na no­rė­tų su­bur­ti ir sta­lo žai­di­mus mėgs­tan­čius vil­ka­viš­kie­čius. Tie­sa, pa­tal­pų šiam tiks­lui kol kas nė­ra, bet Ger­ta jas ti­ki­si ras­ti. Tuos, kas no­rė­tų iš­ban­dy­ti šį sma­gų lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dą ar net pa­siū­ly­ti jam pa­tal­pas, G. Le­ke­šy­tė kvie­tė pa­ra­šy­ti trum­pą­ją ži­nu­tę (tel. 8 657 75 440) ar­ba elekt­ro­ni­nį laiš­ką ad­re­su: gor­go­nas.sz@gmail.com.


Mo­ko mąs­ty­ti


Pa­sak G. Le­ke­šy­tės, sta­lo žai­di­mai pa­de­da ne tik ge­rai pra­leis­ti lai­ką, bet ir sma­giai pa­si­juok­ti, pa­suk­ti gal­vą, mo­ko pa­gal­vo­ti į prie­kį, la­vin­ti stra­te­gi­nį, eko­no­mi­nį mąs­ty­mą.

„Dau­ge­lis žmo­nių ap­si­ri­bo­ja pa­čiais po­pu­lia­riau­siais – pre­ky­bi­niu žai­di­mu „Mo­no­po­lis“ („Mo­no­po­ly“), ka­ri­niu žai­di­mu „Ri­zi­ka“ („Risk“) ar ži­nių pa­si­tik­ri­ni­mo žai­di­mu „Lie­tu­va“. Vie­nas iš ži­no­mes­nių Lie­tu­vo­je yra eko­no­mi­nis žai­di­mas „Ka­ta­no sa­los nau­ja­ku­riai“ („The Sett­lers of Ca­tan“), Vil­niu­je net or­ga­ni­zuo­ja­mi šio žai­di­mo tur­ny­rai. Ta­čiau yra dar dau­gy­bė įdo­mių žai­di­mų – tik rei­kia juos iš­ban­dy­ti“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Ger­ta tvir­ti­no, jog sta­lo žai­di­mai skir­ti ne tik vai­kams: žais­ti ga­li­ma nuo 7 me­tų iki ne­ri­bo­to am­žiaus. Ne­re­tai jau­nes­nio am­žiaus žai­dė­jai nu­ste­bi­na pa­ty­ru­sius sta­lo žai­di­mų mė­gė­jus sa­vo su­ma­nu­mu, ne­stan­dar­ti­niais spren­di­mais.

Tai nė­ra ir azar­ti­niai žai­di­mai.


Įvai­raus po­bū­džio


Šiuo me­tu par­duo­tu­vė­se ga­li­ma ras­ti pa­čių įvai­riau­sių sta­lo žai­di­mų: ka­ri­nių, stra­te­gi­nių, eko­no­mi­nių, fan­tas­ti­nių, lo­gi­nių, vaid­me­nų, mi­to­lo­gi­nių, is­to­ri­nių ir ki­to­kio po­bū­džio.

Po­pu­lia­rie­ji žai­di­mai „Mo­no­po­lis“ ar „Ri­zi­ka“ G. Le­ke­šy­tei ir jos bend­ra­min­čiams yra ma­žiau įdo­mūs, nes juos žai­džiant ne­rei­kia daug gal­vo­ti – sėk­mę dau­giau­siai le­mia at­si­tik­ti­nu­mas, iš­rie­dė­jęs kau­liu­ko skai­čius.

O, pa­vyz­džiui, eko­no­mi­nis žai­di­mas „Puer­to Ri­kas“ („Puer­to Ri­co“), koo­pe­ra­ci­nis „Vai­duok­lių is­to­ri­jos“ („Ghost sto­ries“) Ger­tą ža­vi tuo, jog čia daug le­mia žai­dė­jo ge­bė­ji­mas mąs­ty­ti, su­ktis iš pa­dė­ties.

Tie­sa, sta­lo žai­di­mai kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus. Ge­ro žai­di­mo kai­na, anot Ger­tos, pra­si­de­da nuo 100 li­tų, o per­kant pa­pil­dy­mus ji dar la­biau išau­ga. Ta­čiau G. Le­ke­šy­tė to­kių žai­di­mų tu­ri per tris de­šim­tis – tiek, kad klu­bo pra­džiai tik­rai už­tek­tų.


Žai­dė pu­sę pa­ros


Pa­čiai Ger­tai la­biau­siai pa­tin­ka žais­ti eko­no­mi­nius žai­di­mus, ku­rie su­si­ję su pi­ni­gų val­dy­mu, ga­my­ba, re­sur­sų pa­skirs­ty­mu ir kon­ku­ren­ci­ja.

Vie­nas iš to­kių – vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­rus „Puer­to Ri­kas“. Mėgs­ta­mas ir gar­sus žai­di­mas „Ener­ge­ti­nė sis­te­ma“ („Po­wer Grid“), kai žai­dė­jai stei­gia elekt­ri­nes, per­ka joms re­sur­sus, į sa­vo tink­lą jun­gia mies­tus ir tie­kia jiems elekt­rą.

Prie kiek­vie­no žai­di­mo yra in­for­ma­ci­ja, ko­kio am­žiaus žmo­nėms jis skir­tas ir kiek lai­ko jį už­trun­ka žais­ti. Kai ku­rie žai­di­mai yra ga­na su­dė­tin­gi ir jau­nes­nio am­žiaus vai­kams „neį­kan­da­mi“.

„Įveik­ti“ skir­tin­gus sta­lo žai­di­mus ga­li už­truk­ti nuo vie­nos iki ke­lio­li­kos va­lan­dų. Mer­gi­na juo­kė­si, kad su ge­ra kom­pa­ni­ja žai­di­mą „Ri­zi­ka“ kar­tą žai­dė dvy­li­ka va­lan­dų.


Ne­ria vą­še­liu


Sta­lo žai­di­mai – tik vie­nas iš G. Le­ke­šy­tės po­mė­gių.

Be jų, Ger­ta tu­ri ir dar vie­ną už­siė­mi­mą: ji da­ro dai­lius rank­dar­bius. Juos pri­sta­to in­ter­ne­te, ve­ža į mu­ges.

Vą­še­liu ne­rian­ti mer­gi­na yra su­kū­ru­si pui­kių ša­lių, skrais­čių, su­knių, ran­ki­nių, pirš­ti­nių, ne­tgi mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lių.

Iš siū­lų ir ka­ro­liu­kų G. Le­ke­šy­tė ga­mi­na ir pa­puo­ša­lus: įvai­raus dy­džio aus­ka­rus, sa­ges, apy­ran­kes bei rie­ši­nes. Ger­ta yra nu­nė­ru­si ne­tgi nuo­ta­kos su­kne­lę ir šis darbas, ko ge­ro, – vie­nas įdo­miau­sių me­ni­nin­kės kūrinių. La­bai ori­gi­na­lus ir vie­nai Kau­no di­zai­ne­rei pa­gal už­sa­ky­mą nu­ner­tas spal­vin­gas pal­tas.

Dau­gu­mą sa­vo dir­bi­nių Ger­ta yra su­kū­ru­si pa­ti. Mer­gi­na su­pran­ta, jog šiuo me­tu rank­dar­bių sri­ty­je eg­zis­tuo­ja ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, tad sten­gia­si, kad jos su­kur­ti dar­bai bū­tų ori­gi­na­lūs ir iš ki­tų iš­si­skir­tų sa­vi­tu­mu.

In­ter­ne­to tink­la­la­py­je http://pasipuosk.web.of­fi­ce­li­ve.com ga­li­ma ras­ti di­džią­ją da­lį G. Le­ke­šy­tės dar­bų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas