„Santaka“ / Vairuotojus labiausiai erzina greičio matuokliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-12 07:06

Dalinkitės:  


Su grei­čio ma­tuok­liu „Uni­par SL 700“ daž­nai dir­ban­tis pa­tru­lis Ai­das Kra­pai­tis įsi­ti­ki­nęs, jog šiuo­lai­ki­niai prie­tai­sai tu­ri ga­li­my­bę iš­kart įro­dy­ti pa­žei­dė­jams jų „nuo­dė­mes“, to­dėl gin­čy­ti­nų at­ve­jų pa­si­tai­ko re­tai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vairuotojus labiausiai erzina greičio matuokliai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų, pa­klaus­ti apie la­biau­siai er­zi­nan­tį po­li­ci­jos nau­do­ja­mą prie­tai­są, at­sa­ko, jog tai – grei­čio ma­tuok­lis. Mū­sų ra­jo­ne nau­do­ja­mi ke­tu­rių rū­šių grei­čio ma­tuok­liai, o vi­so­je ša­ly­je – net vie­nuo­li­kos.


Pil­do biu­dže­tą


Ne­žiū­rėdami į tai, kad prieš kiek­vie­ną sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį pa­sta­ty­tas apie tai įspė­jan­tis ženk­las, vai­ruo­to­jai bau­do­mis už vir­šy­tą grei­tį at­kak­liai di­di­na ša­lies biu­dže­to įplau­kas. Vie­nas sta­cio­na­rus grei­čio ma­tuok­lis per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai „nu­bau­džia“ 113 ne­draus­min­gų vai­ruo­to­jų. Skai­čiuo­jant, kad vi­du­ti­nė bau­da už grei­čio vir­ši­ji­mą yra 300 li­tų, mė­ne­si­nė apa­ra­to „su­ren­ka­mų“ pi­ni­gų su­ma sie­kia 34 tūkst. li­tų. Nors įreng­ti vie­ną sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį vals­ty­bei kai­nuo­ja 320 tūkst. li­tų, per me­tus iš­lai­dos at­si­per­ka ir pa­žei­dė­jai pil­do ša­lies biu­dže­tą.

Mū­sų ra­jo­ne pa­sta­ty­ti trys sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai „Mul­ta­Ra­dar S580“. Tie­sa, jie ne­pa­ten­ka į šalies „uo­liau­sių fo­tog­ra­fų“ de­šim­tu­ką, ta­čiau nė­ra ir tarp „tin­gių­jų“. La­biau­siai biu­dže­tą pa­pil­dan­čiais pri­pa­žin­ti greit­ke­liuo­se Kaunas–Vilnius ir Kaunas–Klaipėda pa­sta­ty­ti sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai, ta­čiau net du to­kie „pa­si­žy­mė­ję“ yra ir ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je tarp Kau­no bei Ma­ri­jam­po­lės.


Duo­me­nų neišt­rin­si


„Mul­ta­Ra­dar S580“ – sta­cio­na­riai į ap­sau­gi­nę dė­žę mon­tuo­ja­mas ra­dio­lo­ka­ci­nis trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sas. Grei­čio ma­ta­vi­mo dia­pa­zo­nas – nuo 20 iki 250 km/val. Grei­čio ma­ta­vi­mo pa­klai­da, kai už­fik­suo­tas grei­tis – nuo 20 iki 100 km/val., yra ±3 km/val., kai dau­giau nei 100 km/val. – ±3 proc. Prie­tai­sas ma­tuo­ja tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių, tiek abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį. Prie­tai­sui už­fik­sa­vus leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jį, da­ro­ma pa­žei­di­mo nuo­trau­ka, ku­rio­je ma­to­ma grei­tį vir­ši­ju­si trans­por­to prie­mo­nė, jos vals­ty­bi­nis nu­me­ris ir vai­ruo­to­jo vei­das. Duo­me­nys iš grei­čio ma­tuok­lio iš kar­to siun­čia­mi į duo­me­nų cent­rą.

Ša­lies ke­liuo­se sta­to­mi ir „Po­liS­can Speed“ – sta­cio­na­rūs į ap­sau­gi­nę dė­žę mon­tuo­ja­mi la­ze­ri­niai grei­čio ma­tuok­liai, ku­rių ga­li­my­bės la­bai pa­na­šios į „Mul­ta­Ra­dar S580“. Jie taip pat fik­suo­ja ar­tė­jan­čių, tols­tan­čių bei abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, o duo­me­nys iš­kart siun­čia­mi į duo­me­nų cent­rą.

Tuos ne­sub­ren­dė­lius, ku­rie nai­viai ma­no, kad su­nio­ko­ję grei­čio ma­tuok­lį „iš­trins“ ir duo­me­nis apie sa­vo pa­žei­di­mą, ga­li­me nu­vil­ti. Pats apa­ra­tas duo­me­nų ne­sau­go. Duo­me­nys pa­žei­di­mo už­fik­sa­vi­mo mo­men­tu au­to­ma­tiš­kai iš­siun­čia­mi Policijos departamentui. Taip pat vi­suo­se sta­cio­na­riuo­se grei­čio ma­tuok­liuo­se yra įreng­ta elekt­ro­ni­nė ap­sau­gos sis­te­ma, ku­ri rea­guo­ja į ban­dy­mus nio­ko­ti įran­gą ar ne­sank­cio­nuo­tai ją ati­da­ry­ti. Elekt­ro­ni­nė sis­te­ma sig­na­lus aki­mirks­niu per­duo­da Vie­šo­sios po­li­ci­jos ap­sau­gos tar­ny­bai.


„Tar­tis“ ne­ver­ta


Mū­sų ra­jo­no Ke­lių po­li­ci­jos bei Pat­ru­lių bū­rio pa­rei­gū­nai grei­tį ma­tuo­ja ir ne­šio­ja­mai­siais „Ber­kut“ bei „Uni­par SL 700“ grei­čio ma­tuok­liais. „Ber­kut“ – ra­dio­lo­ka­ci­nis trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sas, skir­tas nau­do­ti tiek sta­cio­na­riai, tiek va­žiuo­jant pa­tru­li­niu au­to­mo­bi­liu. Grei­čio ma­ta­vi­mo dia­pa­zo­nas – toks pat, kaip sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių. Ta­čiau ma­ta­vi­mo pa­klai­da yra ma­žes­nė – ±2 km/val. Prie­tai­sas lei­džia ma­tuo­ti tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, fik­suo­ja trans­por­to prie­mo­nės grei­tį ir ma­ta­vi­mo lai­ką. Vi­si duo­me­nys sau­go­mi prie­tai­so at­min­ty­je. Tad grei­tį vir­ši­jęs ir „su­si­tar­ti“ su pa­rei­gū­nu ke­ti­nan­tis vai­ruo­to­jas ga­li net ne­si­var­gin­ti – prie­tai­so už­fik­suo­tų duo­me­nų iš­trin­ti neį­ma­no­ma.

„Uni­par SL 700“ – la­ze­ri­nis trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sas, skir­tas nau­do­ti sta­cio­na­riai. Ma­tuo­ti va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu jis ne­tin­ka. Prie­tai­so ma­ta­vi­mo dia­pa­zo­nas – nuo 8 iki 350 km/val., pa­klai­da sie­kia ±2 km/val. Prie­tai­sas taip pat lei­džia fiksuoti tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, at­stu­mą, da­tą ir lai­ką. Ma­ta­vi­mų duo­me­nys sau­go­mi prie­tai­so at­min­ty­je.

Ne taip se­niai ra­jo­no pa­rei­gū­nai nau­do­jo dar vie­no mo­de­lio – „Traf­fi Pat­rool“ – grei­čio ma­tuok­lius. Ta­čiau šie la­ze­ri­niai, skir­ti sta­cio­na­riai nau­do­ti prie­tai­sai ne­tu­rė­jo at­min­ties ga­li­my­bių, to­dėl duo­me­nys ne­bu­vo sau­go­mi. Dėl šios prie­žas­ties jų bu­vo at­si­sa­ky­ta. Ki­tuo­se ko­mi­sa­ria­tuo­se pa­rei­gū­nai tu­ri nau­jes­nius „Traf­fi Pat­rol XR“ mo­de­lius, ku­riuose yra elekt­ro­ni­nė at­min­tis.


Sle­pia­si au­to­mo­bi­ly­je


Be­ne pa­slap­tin­giau­sias ir dau­giau­sia ne­ma­lo­nu­mų vai­ruo­to­jams su­ke­lian­tis grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sas – „Sen­sys MSSS“. Šis ra­dio­lo­ka­ci­nis grei­čio ma­ta­vi­mo apa­ra­tas pa­pras­tai mon­tuo­ja­mas trans­por­to prie­mo­nė­je.

To­kį prie­tai­są, įmon­tuo­tą į po­li­ci­jos ženk­lais ne­pa­žy­mė­tą au­to­mo­bi­lį, tu­ri ir Ma­ri­jam­po­lės AVPK pa­rei­gū­nai. Jie daž­nai dir­ba ir mū­sų ra­jo­no ke­liuo­se. Šio prie­tai­so ma­ta­vi­mo dia­pa­zo­nas – nuo 3 iki 300 km/val. Grei­čio ma­ta­vi­mo pa­klai­da – tik ±1 km/val. (va­žiuo­jant di­des­niu nei 100 km/val. grei­čiu – ±1 pro­c.). Prie­tai­sas ma­tuo­ja tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių, tiek abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį. Už­fik­sa­vus leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jį, da­ro­ma pa­žei­di­mo fo­to­nuot­rau­ka, ku­rio­je ma­to­ma grei­tį vir­ši­ju­si trans­por­to prie­mo­nė, jos vals­ty­bi­nis nu­me­ris ir vai­ruo­to­jo vei­das. Duo­me­nys iš grei­čio ma­tuok­lio per­duo­da­mi į duo­me­nų cent­rą.

Ki­tiems ša­lies pa­rei­gū­nams dir­bti padeda au­to­mo­bi­liai, į ku­riuos įmon­tuo­ti „Mul­ta­Ra­dar C“ bei „Trip-track“ mo­bi­lūs grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sai. „Mul­ta­Ra­dar C“ ga­li ma­tuo­ti tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių, tiek abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį. Jis taip pat fo­tog­ra­fuo­ja pa­žei­dė­ją ir duo­me­nis iš­kart per­siun­čia į duo­me­nų cent­rą. „Trip-track” skir­tas vi­du­ti­niam au­to­mo­bi­lio grei­čiui ma­tuo­ti. Ma­ta­vi­mo me­to­das pa­grįs­tas lai­ko, ke­lio at­kar­pos ir vi­du­ti­nio grei­čio ap­skai­čia­vi­mu. Vi­si ma­ta­vi­mų duo­me­nys pa­ro­do­mi disp­lė­ju­je. Prie­tai­sas fik­suo­ja trans­por­to prie­mo­nės grei­tį, da­tą, lai­ką bei pa­da­ro vaiz­do įra­šą.


Pa­žei­dė­jų siau­bas


Be jau mi­nė­tų grei­čio ma­tuok­lių, ša­lies ke­liuo­se dir­ban­tys pa­tru­liai nau­do­ja „Ult­ra Ly­te“ ir „Ult­ra Ly­te Com­pact“. Šie apa­ra­tai sa­vo ga­li­my­bė­mis la­bai pa­na­šūs. Tai la­ze­ri­niai trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sai, skir­ti nau­do­ti sta­cio­na­riai. Grei­čio ma­ta­vi­mo dia­pa­zo­nas ski­ria­si 20 km/val. „Ult­ra Ly­te“ jis sie­kia nuo 0 iki 300 km/val, o „Ult­ra Ly­te Com­pact“ – di­des­nis. Prie­tai­sai lei­džia ma­tuo­ti tiek ar­tė­jan­čių, tiek tols­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, fik­suo­ja ne tik jį, bet ir at­stu­mą.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je jau pra­dė­ti „su­per­ma­tuok­lio” ban­dy­mai. Kol kas apie vai­ruo­to­jų siau­bu jau da­bar va­di­na­mą įren­gi­nį in­for­ma­ci­jos ma­žo­ka. Ži­no­ma tik tiek, kad nau­ja­sis prie­tai­sas fik­suos ne tik grei­čio vir­ši­ji­mą, ta­čiau ir ki­tus pa­žei­di­mus: va­žia­vi­mą ne­si­lai­kant dis­tan­ci­jos, sau­gos dir­žų ne­nau­do­ji­mą, per grei­tą va­žia­vi­mą esant blo­goms oro są­ly­goms ir ne­tgi ap­lin­kos ter­ši­mą. Spe­cia­lią pa­žei­di­mus fik­suo­jan­čią įran­gą pla­nuo­ja­ma mon­tuo­ti ant mo­bi­lios plat­for­mos. Su­kur­ti šiam grei­čio ma­tuok­liui ir vi­sai jo pa­nau­do­ji­mo sis­te­mai Eu­ro­pos Są­jun­ga sky­rė 8,2 mln. eu­rų. Aps­kai­čiuo­ta, jog elekt­ro­ni­niai pa­žei­dė­jų „gau­dy­to­jai“ at­siei­na kur kas pi­giau nei vals­ty­bei iš­lai­ky­ti to­kias funk­ci­jas at­lie­kan­čius po­li­ci­jos pa­tru­lius. Pir­mie­ji nau­ji grei­čio ma­tuok­liai Eu­ro­pos ke­liuo­se tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti jau 2013 metais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas