„Santaka“ / Sausuose pusryčiuose – nemalonus radinys

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-12 06:56

Dalinkitės:  


Tarp miežinių rutuliukų besirangančios kirmėlės išgąsdino sausus pusryčius valgiusią mergaitę.

Autorės nuotr.


Sausuose pusryčiuose – nemalonus radinys

Eglė MIČIULIENĖ

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si vil­ka­viš­kie­tė ran­ko­je lai­kė krep­še­lį. Ja­me bu­vo sau­sų pus­ry­čių li­ku­čiai, o tarp jų ran­gė­si... kir­mė­lai­tės.


Skir­ta vai­kams


Mie­ži­nių sau­sų pus­ry­čių mo­te­ris tei­gė rug­sė­jo mė­ne­sį ga­vu­si iš Eu­ro­pos Są­jun­gos mais­to pa­ra­mos fon­do, skir­to rem­ti­noms šei­moms.

– Šiuos sau­sus pus­ry­čius val­gė ma­no duk­ra. Stai­ga mer­gai­tė su­kli­ko – at­sku­bė­ju­si pa­ma­čiau, kad per tuos ru­tu­liu­kus ran­go­si kir­mi­nai. Puo­liau vis­ką tvar­ky­ti ir ra­min­ti mer­gai­tę, o ji vis ver­kė, kad su­val­gė kir­mė­lių. Aš pa­si­bai­sė­jau. Vis gir­di­me per te­le­vi­zi­ją, ko­kią pa­ra­mą mums ski­ria, kiek daug lė­šų tam iš­lei­džia­ma. Ta­čiau ge­riau te­gul duo­da ma­žiau pro­duk­tų, bet ge­rų, o ne mai­ti­na vai­kus kir­mė­lė­mis, – pik­ti­no­si mo­te­ris.

ES pa­ra­mos pro­duk­te kir­mė­lių vil­ka­viš­kie­tė tei­gė ra­du­si pir­mą kar­tą, ta­čiau jos kai­my­nei esą bu­vo pa­si­tai­kę su­kir­mi­ję mil­tai.

„Gir­dė­jau ir dau­giau to­kių at­ve­jų. Bet žmo­nės ty­li, nie­kur ne­si­krei­pia. Ir aš tik­riau­siai bū­čiau iš­me­tu­si ir nie­kur ne­si­skun­du­si, jei tai bū­tų bu­vę ko­kie nors mil­tai, o ne vai­kams skir­tas pro­duk­tas“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.


Ra­jo­no spe­cia­lis­tai ne­tik­ri­na


Kaip jau įpras­ta to­kiais at­ve­jais, kai gau­na­me skun­dus dėl ne­ko­ky­biš­kų mais­to pro­duk­tų, pir­miau­siai krei­pia­mės į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą.

Ta­čiau šios tar­ny­bos vyr. spe­cia­lis­tė, mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vi­li­ja Va­si­liaus­kie­nė tei­gė, jog rem­ti­noms šei­moms ES ski­ria­mų pro­duk­tų mū­sų ra­jo­no ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ne­kont­ro­liuo­ja.

„Nie­ko apie tai ne­ži­nau ir net ne­su gir­dė­ju­si, kur mū­sų ra­jo­ne bū­tų da­li­ja­mi šie pro­duk­tai. To­kio san­dė­lio ar ki­to pa­na­šaus ob­jek­to Vil­ka­viš­ky­je nė­ra re­gist­ruo­ta ir į ma­ne iki šiol dėl to nie­kas ne­si­krei­pė, skun­dų taip pat ne­ga­vo­me. O pa­tys mes ne­va­ži­nė­ja­me ir to­kių ob­jek­tų neieš­ko­me“, – sa­kė už mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės kont­ro­lę ra­jo­ne at­sa­kin­ga V. Va­si­liaus­kie­nė.


Lai­ko­mas trum­pai


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Dap­kie­nė paaiš­ki­no, jog mais­to pro­duk­tai rem­ti­noms šei­moms gau­na­mi kas ant­ras mė­nuo. Mū­sų ra­jo­no šei­moms skir­ti da­vi­niai at­ve­ža­mi į san­dė­lius Ma­ri­jam­po­lė­je, o iš ten pa­sie­kia Vil­ka­viš­kio ir ki­tas se­niū­ni­jas.

– Vil­ka­viš­kie­čių mais­to da­vi­niai at­ve­ža­mi į Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 3. Ta­čiau ten pro­duk­tai il­gai ne­gu­li, jie tuoj pat iš­da­li­ja­mi žmo­nėms. To­dėl tik­rai ne­ma­nau, kad pa­ra­zi­tais mais­tas ga­lė­jo bū­ti už­krės­tas šio­se pa­tal­po­se: čia jis bū­na per­ne­lyg trum­pai, – tei­gė J. Dap­kie­nė.

Mo­te­ris svars­tė, jog kir­mi­nais pro­duk­tas ga­lė­jo bū­ti už­krės­tas ir jį ga­mi­nant ar fa­suo­jant, o gal net ir pa­čių gy­ven­to­jų na­muo­se.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė sa­kė, jog žmo­nių, no­rin­čių gau­ti ES pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais, skai­čius tik au­ga. Rug­sė­jį Vil­ka­viš­ky­je to­kia pa­ra­ma skir­ta 2369 as­me­nims, vi­sa­me ra­jo­ne ją ga­vo 13 012 žmo­nių. Lapk­ri­tį Vil­ka­viš­ky­je šią pa­ra­mą jau gaus 2435 pi­lie­čiai, ra­jo­ne – 13 175.


Pe­rė­ję pa­tik­rą


Pa­kal­bi­no­me ir Ma­ri­jam­po­lė­je įsi­kū­ru­sios Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vą, mais­to pro­duk­tų da­li­ji­mą koor­di­nuo­jan­tį pro­gra­mos vyk­dy­to­ją Gied­rių Sin­ke­vi­čių.

„Kiek­vie­ną kar­tą pri­sta­ty­da­mi mais­to pro­duk­tus tie­kė­jai mums at­ve­ža mais­to ko­ky­bės pa­žy­mė­ji­mus. Vi­si pro­duk­tai pe­rė­ję pa­tik­rą, yra su nu­ro­dy­tais ga­lio­ji­mo ter­mi­nais. O mes, kaip mais­to da­ly­to­jai, pro­duk­tų ko­ky­bės ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me. Tai – ga­min­to­jų ir tie­kė­jų pro­ble­ma. Iš pa­grin­di­nio Ma­ri­jam­po­lės san­dė­lio mais­to pro­duk­tai iš­da­li­ja­mi maž­daug per sa­vai­tę. At­vež­ti į pa­skirs­ty­mo vie­tas jie ir­gi neuž­si­gu­li, iš­da­li­ja­mi maž­daug per po­rą sa­vai­čių. Ta­čiau mi­nė­ta mo­te­ris pa­sku­ti­nę pa­ra­mą ga­vo dar rug­sė­jį – gal pro­duk­tai su­ge­do jos na­muo­se? Be to, bu­vo karš­ta va­sa­ra, per vi­są Lie­tu­vą nu­si­ri­to at­gar­siai apie su­kir­mi­ju­sius pro­duk­tus – kruo­pas ar sal­dai­nius – ne­tgi įvai­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se“, – tvir­ti­no G. Sin­ke­vi­čius.

Vis dėl­to „Ca­ri­to“ at­sto­vas pri­pa­ži­no, jog pa­sta­rą­jį kar­tą, bū­tent rug­sė­jo mė­ne­sį, ga­vus mais­to pro­duk­tus su­lauk­ta skun­dų dėl pa­ra­zi­tų už­pul­tų tri­jų grū­dų dribs­nių.

„Ma­ri­jam­po­lės san­dė­ly­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai at­li­ko pa­tik­rą, mė­gi­nius ve­žė į Vil­nių, ta­čiau nie­ko ne­bu­vo ras­ta. Ga­vo­me lei­di­mą pro­duk­tus pa­da­ly­ti žmo­nėms“, – tei­gė G. Sin­ke­vi­čius.


Šie­met – dau­giau


Res­pub­li­ki­nė Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba šiais me­tais iš tie­sų su­lau­kė dau­giau skun­dų iš var­to­to­jų, įsi­gi­ju­sių ne­ko­ky­biš­kų, ken­kė­jų ap­nik­tų kruo­pų, mil­tų, sal­dai­nių įvai­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Spa­lio mė­ne­sį at­li­kus pa­tik­ri­ni­mus ken­kė­jų ras­ta be­veik vi­sų stam­biau­sių kruo­pų tie­kė­jų pro­duk­ci­jo­je.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, kir­mė­lių at­si­ra­di­mui įta­kos tu­ri ne­tin­ka­mos lai­ky­mo są­ly­gos (drėg­mė, tem­pe­ra­tū­ra, vė­di­ni­mas), taip pat lai­ku neat­lik­tas aruo­di­nių ken­kė­jų nai­ki­ni­mas ir ne­tin­ka­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės.

Ži­no­ma, nu­si­pir­kus ne­ko­ky­biš­ką pre­kę par­duo­tu­vė­je ir tu­rint pir­ki­mo če­kį, tą pre­kę ga­li­ma rei­ka­lau­ti pa­keis­ti nau­ja ar­ba už ją at­siim­ti pi­ni­gus.

Ga­vus ES pa­ra­mą su kir­mė­lė­ta pro­duk­ci­ja tik­riau­siai teks kreip­tis į tą pa­čią lab­da­rą da­li­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją ar­ba skun­dą ra­šy­ti Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai (jei esa­te tik­ri, kad pa­ra­zi­tai įsi­vei­sė ne na­muo­se). Jei ne­si­kreip­si­te nie­kur – pro­duk­tą tur­būt teks iš­mes­ti ir ti­kė­tis, jog ki­tą kar­tą kruo­pos, mil­tai, sau­si pus­ry­čiai bus šva­rūs ir be jo­kių ne­ma­lo­nių „prie­dų“.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.



Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas