„Santaka“ / Sausuose pusryčiuose – nemalonus radinys

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-12 06:56

Dalinkitės:  


Tarp miežinių rutuliukų besirangančios kirmėlės išgąsdino sausus pusryčius valgiusią mergaitę.

Autorės nuotr.


Sausuose pusryčiuose – nemalonus radinys

Eglė MIČIULIENĖ

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si vil­ka­viš­kie­tė ran­ko­je lai­kė krep­še­lį. Ja­me bu­vo sau­sų pus­ry­čių li­ku­čiai, o tarp jų ran­gė­si... kir­mė­lai­tės.


Skir­ta vai­kams


Mie­ži­nių sau­sų pus­ry­čių mo­te­ris tei­gė rug­sė­jo mė­ne­sį ga­vu­si iš Eu­ro­pos Są­jun­gos mais­to pa­ra­mos fon­do, skir­to rem­ti­noms šei­moms.

– Šiuos sau­sus pus­ry­čius val­gė ma­no duk­ra. Stai­ga mer­gai­tė su­kli­ko – at­sku­bė­ju­si pa­ma­čiau, kad per tuos ru­tu­liu­kus ran­go­si kir­mi­nai. Puo­liau vis­ką tvar­ky­ti ir ra­min­ti mer­gai­tę, o ji vis ver­kė, kad su­val­gė kir­mė­lių. Aš pa­si­bai­sė­jau. Vis gir­di­me per te­le­vi­zi­ją, ko­kią pa­ra­mą mums ski­ria, kiek daug lė­šų tam iš­lei­džia­ma. Ta­čiau ge­riau te­gul duo­da ma­žiau pro­duk­tų, bet ge­rų, o ne mai­ti­na vai­kus kir­mė­lė­mis, – pik­ti­no­si mo­te­ris.

ES pa­ra­mos pro­duk­te kir­mė­lių vil­ka­viš­kie­tė tei­gė ra­du­si pir­mą kar­tą, ta­čiau jos kai­my­nei esą bu­vo pa­si­tai­kę su­kir­mi­ję mil­tai.

„Gir­dė­jau ir dau­giau to­kių at­ve­jų. Bet žmo­nės ty­li, nie­kur ne­si­krei­pia. Ir aš tik­riau­siai bū­čiau iš­me­tu­si ir nie­kur ne­si­skun­du­si, jei tai bū­tų bu­vę ko­kie nors mil­tai, o ne vai­kams skir­tas pro­duk­tas“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.


Ra­jo­no spe­cia­lis­tai ne­tik­ri­na


Kaip jau įpras­ta to­kiais at­ve­jais, kai gau­na­me skun­dus dėl ne­ko­ky­biš­kų mais­to pro­duk­tų, pir­miau­siai krei­pia­mės į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą.

Ta­čiau šios tar­ny­bos vyr. spe­cia­lis­tė, mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rė Vi­li­ja Va­si­liaus­kie­nė tei­gė, jog rem­ti­noms šei­moms ES ski­ria­mų pro­duk­tų mū­sų ra­jo­no ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ne­kont­ro­liuo­ja.

„Nie­ko apie tai ne­ži­nau ir net ne­su gir­dė­ju­si, kur mū­sų ra­jo­ne bū­tų da­li­ja­mi šie pro­duk­tai. To­kio san­dė­lio ar ki­to pa­na­šaus ob­jek­to Vil­ka­viš­ky­je nė­ra re­gist­ruo­ta ir į ma­ne iki šiol dėl to nie­kas ne­si­krei­pė, skun­dų taip pat ne­ga­vo­me. O pa­tys mes ne­va­ži­nė­ja­me ir to­kių ob­jek­tų neieš­ko­me“, – sa­kė už mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės kont­ro­lę ra­jo­ne at­sa­kin­ga V. Va­si­liaus­kie­nė.


Lai­ko­mas trum­pai


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Dap­kie­nė paaiš­ki­no, jog mais­to pro­duk­tai rem­ti­noms šei­moms gau­na­mi kas ant­ras mė­nuo. Mū­sų ra­jo­no šei­moms skir­ti da­vi­niai at­ve­ža­mi į san­dė­lius Ma­ri­jam­po­lė­je, o iš ten pa­sie­kia Vil­ka­viš­kio ir ki­tas se­niū­ni­jas.

– Vil­ka­viš­kie­čių mais­to da­vi­niai at­ve­ža­mi į Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 3. Ta­čiau ten pro­duk­tai il­gai ne­gu­li, jie tuoj pat iš­da­li­ja­mi žmo­nėms. To­dėl tik­rai ne­ma­nau, kad pa­ra­zi­tais mais­tas ga­lė­jo bū­ti už­krės­tas šio­se pa­tal­po­se: čia jis bū­na per­ne­lyg trum­pai, – tei­gė J. Dap­kie­nė.

Mo­te­ris svars­tė, jog kir­mi­nais pro­duk­tas ga­lė­jo bū­ti už­krės­tas ir jį ga­mi­nant ar fa­suo­jant, o gal net ir pa­čių gy­ven­to­jų na­muo­se.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė sa­kė, jog žmo­nių, no­rin­čių gau­ti ES pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais, skai­čius tik au­ga. Rug­sė­jį Vil­ka­viš­ky­je to­kia pa­ra­ma skir­ta 2369 as­me­nims, vi­sa­me ra­jo­ne ją ga­vo 13 012 žmo­nių. Lapk­ri­tį Vil­ka­viš­ky­je šią pa­ra­mą jau gaus 2435 pi­lie­čiai, ra­jo­ne – 13 175.


Pe­rė­ję pa­tik­rą


Pa­kal­bi­no­me ir Ma­ri­jam­po­lė­je įsi­kū­ru­sios Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vą, mais­to pro­duk­tų da­li­ji­mą koor­di­nuo­jan­tį pro­gra­mos vyk­dy­to­ją Gied­rių Sin­ke­vi­čių.

„Kiek­vie­ną kar­tą pri­sta­ty­da­mi mais­to pro­duk­tus tie­kė­jai mums at­ve­ža mais­to ko­ky­bės pa­žy­mė­ji­mus. Vi­si pro­duk­tai pe­rė­ję pa­tik­rą, yra su nu­ro­dy­tais ga­lio­ji­mo ter­mi­nais. O mes, kaip mais­to da­ly­to­jai, pro­duk­tų ko­ky­bės ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me. Tai – ga­min­to­jų ir tie­kė­jų pro­ble­ma. Iš pa­grin­di­nio Ma­ri­jam­po­lės san­dė­lio mais­to pro­duk­tai iš­da­li­ja­mi maž­daug per sa­vai­tę. At­vež­ti į pa­skirs­ty­mo vie­tas jie ir­gi neuž­si­gu­li, iš­da­li­ja­mi maž­daug per po­rą sa­vai­čių. Ta­čiau mi­nė­ta mo­te­ris pa­sku­ti­nę pa­ra­mą ga­vo dar rug­sė­jį – gal pro­duk­tai su­ge­do jos na­muo­se? Be to, bu­vo karš­ta va­sa­ra, per vi­są Lie­tu­vą nu­si­ri­to at­gar­siai apie su­kir­mi­ju­sius pro­duk­tus – kruo­pas ar sal­dai­nius – ne­tgi įvai­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se“, – tvir­ti­no G. Sin­ke­vi­čius.

Vis dėl­to „Ca­ri­to“ at­sto­vas pri­pa­ži­no, jog pa­sta­rą­jį kar­tą, bū­tent rug­sė­jo mė­ne­sį, ga­vus mais­to pro­duk­tus su­lauk­ta skun­dų dėl pa­ra­zi­tų už­pul­tų tri­jų grū­dų dribs­nių.

„Ma­ri­jam­po­lės san­dė­ly­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai at­li­ko pa­tik­rą, mė­gi­nius ve­žė į Vil­nių, ta­čiau nie­ko ne­bu­vo ras­ta. Ga­vo­me lei­di­mą pro­duk­tus pa­da­ly­ti žmo­nėms“, – tei­gė G. Sin­ke­vi­čius.


Šie­met – dau­giau


Res­pub­li­ki­nė Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba šiais me­tais iš tie­sų su­lau­kė dau­giau skun­dų iš var­to­to­jų, įsi­gi­ju­sių ne­ko­ky­biš­kų, ken­kė­jų ap­nik­tų kruo­pų, mil­tų, sal­dai­nių įvai­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Spa­lio mė­ne­sį at­li­kus pa­tik­ri­ni­mus ken­kė­jų ras­ta be­veik vi­sų stam­biau­sių kruo­pų tie­kė­jų pro­duk­ci­jo­je.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, kir­mė­lių at­si­ra­di­mui įta­kos tu­ri ne­tin­ka­mos lai­ky­mo są­ly­gos (drėg­mė, tem­pe­ra­tū­ra, vė­di­ni­mas), taip pat lai­ku neat­lik­tas aruo­di­nių ken­kė­jų nai­ki­ni­mas ir ne­tin­ka­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės.

Ži­no­ma, nu­si­pir­kus ne­ko­ky­biš­ką pre­kę par­duo­tu­vė­je ir tu­rint pir­ki­mo če­kį, tą pre­kę ga­li­ma rei­ka­lau­ti pa­keis­ti nau­ja ar­ba už ją at­siim­ti pi­ni­gus.

Ga­vus ES pa­ra­mą su kir­mė­lė­ta pro­duk­ci­ja tik­riau­siai teks kreip­tis į tą pa­čią lab­da­rą da­li­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją ar­ba skun­dą ra­šy­ti Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai (jei esa­te tik­ri, kad pa­ra­zi­tai įsi­vei­sė ne na­muo­se). Jei ne­si­kreip­si­te nie­kur – pro­duk­tą tur­būt teks iš­mes­ti ir ti­kė­tis, jog ki­tą kar­tą kruo­pos, mil­tai, sau­si pus­ry­čiai bus šva­rūs ir be jo­kių ne­ma­lo­nių „prie­dų“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas