„Santaka“ / Baudas už neprižiūrimą žemę jau gauna ir sodininkai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-12 06:49

Dalinkitės:  


Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Vil­ka­viš­kio že­mėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Lai­mu­tė At­ko­čiū­nie­nė (kai­rė­je) ir vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Viz­ba­rie­nė yra at­sa­kin­gos už ap­leis­tų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų išaiš­ki­ni­mą.

Autorės nuotr.


Baudas už neprižiūrimą žemę jau gauna ir sodininkai

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Šį ru­de­nį žmo­nės pra­dė­jo gau­ti pra­ne­ši­mus, kad jiems bus ski­ria­mos bau­dos už ne­pri­žiū­rė­tus skly­pus so­dų bend­ri­jo­se. Iki šiol to­kius pra­ne­ši­mus gau­da­vo tik di­de­lius že­mės ūkio pa­skir­ties plo­tus val­dan­tys sa­vi­nin­kai.

Už ne­tin­ka­mai nau­do­ja­mų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų išaiš­ki­ni­mą Vil­ka­viš­kio že­mėt­var­kos sky­riu­je at­sa­kin­gos ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Lai­mu­tė At­ko­čiū­nie­nė ir vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė As­ta Viz­ba­rie­nė. Ski­riant bau­das kal­ti­nin­kams, le­mia­mą žo­dį ta­ria sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Be­lo­za­rie­nė.

Spe­cia­lis­tės sa­kė, kad nuo rug­sė­jo, kai sky­riams su­teik­ti to­kie įga­lio­ji­mai, at­lik­ti 42 pa­tik­ri­ni­mai, su­ra­šy­ta 16 pro­to­ko­lų už pa­žei­di­mus ir 8 sa­vi­nin­kams išsiųsti iš­kvie­ti­mai at­vyk­ti į Že­mėt­var­kos sky­rių, kur jiems bus paskirtos baudos.

Pa­sak A. Viz­ba­rie­nės, že­mės nau­do­to­jai (tiek so­dų bend­ri­jų na­riai, tiek ūki­nin­kai) pri­va­lo ži­no­ti, jog yra Že­mės įsta­ty­mas, ku­riuo pri­va­lo­ma va­do­vau­tis ir skly­pus nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį. Anks­čiau ap­skri­čių vir­ši­nin­kams pa­val­dūs že­mėt­var­ki­nin­kai į so­dų bend­ri­jų rei­ka­lus kiš­da­vo­si ma­žai, ne­bent kas pa­si­skųs­da­vo raš­tiš­kai. Sky­riams pe­rė­jus į Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ži­nią, šis klau­si­mas ypač „užašt­rin­tas“. Že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius nuo­lat ak­cen­tuo­ja, jog ne­dir­ba­mos, ap­leis­tos že­mės plo­tai ša­ly­je tu­ri ma­žė­ti. Že­mėt­var­ki­nin­kams su­da­ry­ti pla­nai, pa­gal ku­riuos jie tu­ri su­ras­ti ap­leis­tus plo­tus, išaiš­kin­ti sa­vi­nin­kus ir nu­baus­ti, tarp jų – ir so­dų bend­ri­jo­se že­mės skly­pus val­dan­čius as­me­nis. Tam rei­ka­lui pa­si­telk­ti ir Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai. Tad vie­no ap­leis­to skly­po sa­vi­nin­kas bau­dą ga­li gau­ti iš dvie­jų tar­ny­bų.

– Daž­nai gau­na­me sig­na­lų, kad žmo­nės vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je ne­pri­žiū­ri že­mės. Ta­da va­žiuo­ja­me, pa­tik­ri­na­me skly­po koor­di­na­tes su GPS įran­ga ir tik grį­žę į ka­bi­ne­tą iš­siaiš­ki­na­me, kam tas že­mės plo­tas pri­klau­so, – pa­sa­ko­jo A. Viz­ba­rie­nė. – Po to kvie­čia­mės skly­pų sa­vi­nin­kus į sky­rių ir ski­ria­me bau­dą. Mi­ni­ma­li bau­da yra 250 Lt, mak­si­ma­li – 500 Lt. Jo­kių įspė­ji­mų įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­ta. Apsk­ri­tai, lai­kui bė­gant, ruo­šia­ma­si bau­das di­din­ti. Kol kas jų dy­dis ne­prik­lau­so nuo plo­to, bet atei­ty­je mi­ni­ma­li bau­da sieks 250–500 Lt, o mak­si­ma­li – net iki ke­lių tūks­tan­čių li­tų (pri­klau­so­mai nuo plo­to dy­džio).

Sa­vi­nin­ko pa­rei­ga že­mę nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį. Pa­sak spe­cia­lis­čių, kai ku­rie as­me­nys mė­gi­na aiš­kin­ti: „Ma­no nuo­sa­vy­bė – ką no­riu, tą da­rau.“ Ta­čiau že­mės sa­vi­nin­kai yra pa­si­ra­šę nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, ku­rie įpa­rei­go­ja ją nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį – ir nė­ra jo­kių išim­čių. Že­mė yra na­cio­na­li­nis tur­tas.

Daž­niau­siai žmo­nės sa­vo pa­žei­di­mų ne­gin­či­ja. Jie pri­pa­žįs­ta, kad skly­pą yra ap­lei­dę, ne­nau­do­ja ir ge­ra­no­riš­kai su­si­mo­ka bau­das. Jei­gu yra leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių, ski­ria­ma mi­ni­ma­li bau­da, jei sun­ki­nan­čių – mak­si­ma­li. Su­mo­kė­ta bau­da dar ne­reiš­kia, kad že­mės ne­rei­kės tvar­ky­ti. Už tą pa­tį ne­pri­žiū­rė­tą skly­pą že­mėt­var­ki­nin­kai ga­li baus­ti ir vėl.

Jei kvie­čia­mi skly­pų sa­vi­nin­kai neat­vyks­ta į Že­mėt­var­kos sky­rių, jo dar­buo­to­jai ga­li kreip­tis į po­li­ci­ją. Ta­da ieš­ko­mas as­muo ga­li bū­ti at­ves­din­tas prie­var­ta. Kol kas to­kių prie­mo­nių dar ne­pri­rei­kė. Daž­niau­siai atė­ję žmo­nės klau­sia, ar čia juos kas įskun­dė, ar tik juos vie­nus bau­džia? Ga­vę nei­gia­mą at­sa­ky­mą, ap­leis­tų skly­pų sa­vi­nin­kai bau­džia­mi pa­pras­tai ne­prieš­ta­rau­ja, nes jei ir kai­my­ną nu­bau­dė, tai nie­ko čia to­kio...

Jei­gu žmo­gus, ga­vęs bau­dą, jos ne­su­mo­ka, ta­da že­mėt­var­ki­nin­kai jį per­duo­da ant­sto­lių ži­niai. O su jais ne­pa­juo­kau­si – bau­da kar­tu su šios kon­to­ros pa­slau­go­mis ga­li išaug­ti ke­le­rio­pai.

A. Viz­ba­rie­nė sa­kė, kad žmo­nės že­mėt­var­ki­nin­kų spren­di­mą ga­li ap­skųs­ti teis­mui. Šį­met to­kių at­ve­jų ne­pa­si­tai­kė. Prieš ke­le­tą me­tų po­rai ap­skun­du­sių­jų bau­da ne­bu­vo pa­nai­kin­ta, tik su­ma­žin­ta dėl ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties.

Neiš­ga­lin­tie­ji mo­kė­ti vi­sos bau­dos iš kar­to ga­li kreip­tis į Že­mėt­var­kos sky­rių dėl jos iš­dės­ty­mo da­li­mis.

Pa­sak že­mėt­var­ki­nin­kų, di­džiau­sia pro­ble­ma kol kas yra „Ri­di­ko“ ir „Ži­bu­tės“ so­dų bend­ri­jo­se. Jos šiuo me­tu yra tik­ri­na­mos ir ap­leis­tų skly­pų sa­vi­nin­kai gau­na kvie­ti­mus į sky­rių, kur jiems ­ski­ria­mos bau­dos.

A. Viz­ba­rie­nė pa­brė­žė, kad juo­kau­ti ne­ver­ta, nes anks­čiau ar vė­liau vi­si skly­pai bus pa­tik­rin­ti ir ap­leis­tų­jų sa­vi­nin­kai tu­rės mo­kė­ti už pažeidimus.

Nek­reip­ti dė­me­sio į kvie­ti­mus at­vyk­ti ar ra­gi­ni­mus su­mo­kė­ti pa­skir­tas bau­das ne­ver­tė­tų, nes ga­lų ga­le pa­žei­dė­jui ga­li tek­ti pa­klo­ti ne­men­ką pi­ni­gų su­mą.

Pa­si­tei­si­ni­mai, jog nė­ra svei­ka­tos ar pa­na­šiai, že­mėt­var­ki­nin­kų ne­sug­rau­dins. Pa­sak spe­cia­lis­čių, ta­da rei­kia ne­nau­do­ja­mą nuo­sa­vy­bę par­duo­ti, iš­nuo­mo­ti ar do­va­no­ti. Tik tai rei­kia da­ry­ti ofi­cia­liai, kad bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti, jog že­mės sa­vi­nin­kas yra pa­si­kei­tęs.

Tuo, kad griež­čiau pra­dė­ti tik­rin­ti ap­leis­ti skly­pai, ypač džiau­gia­si so­dų bend­ri­jų pir­mi­nin­kai, ku­rie ruo­šia­si su­re­gist­ruo­ti bend­ri­jo­se esan­čius ša­bakš­ty­nus ir per­duo­ti šiuos duo­me­nis tie­siai į Že­mėt­var­kos sky­rių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas