„Santaka“ / Gimnazistai iš arčiau pažino teismą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:36:13

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 3 bulius (1 mėn., 6 mėn., 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:41:12

Nedideliam ūkiui reikalinga (-as) melžėja (-as)-pagalbinis darbininkas (gali apgyvendinti). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-07-18 09:46:55

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-10 07:51

Dalinkitės:  


Išsamiomis žiniomis nustebinusiai Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos moksleivei Simonai Rudzevičiūtei teismo pirmininkas Albinas Antanaitis įteikė „Lietuvos Konstituciją“.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Gimnazistai iš arčiau pažino teismą

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tri­jų ra­jo­no gim­na­zi­jų moks­lei­viai da­ly­va­vo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo or­ga­ni­zuo­to­se at­vi­rų du­rų die­no­se. To­kiais ren­gi­niais ša­lies teis­mai mi­nė­jo Kons­ti­tu­ci­jos die­ną.


Netrukdė atostogauti


Praeitą ket­vir­ta­die­nį į ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą su­gu­žė­jo Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ ir Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zis­tai. Da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je nu­spren­dė tie, ku­rie sa­vo atei­tį sie­ja su tei­sė­sau­ga ar bent jau do­mi­si šia sri­ti­mi. Nors Kons­ti­tu­ci­jos die­ną Lie­tu­va mi­nė­jo prieš po­rą sa­vai­čių – spa­lio 25-ąją, ši da­ta su­ta­po su moks­lei­vių ru­dens ato­sto­gų pra­džia, to­dėl ren­gi­nį or­ga­ni­za­vę ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jai nu­spren­dė jį ati­dė­ti.


Gali prisireikti


Gan ne­drą­siai į teis­mo pa­sta­tą su mo­ky­to­jo­mis įžen­gę paaug­liai šnabž­dė­jo­si, kad to­kio­je ins­ti­tu­ci­jo­je lan­ko­si pir­mą kar­tą ir ne­no­rė­tų čia pa­kliū­ti. Ta­čiau eks­kur­si­ją mo­ki­niams ve­du­si ir teis­mo sa­les, tei­sė­jų ka­bi­ne­tus, ar­chy­vą, areš­ti­nę bei ki­tas pa­tal­pas ap­ro­džiu­si teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­rė Auš­ra Dau­gė­lie­nė abe­jo­jan­čiuo­sius nu­ra­mi­no, kad teis­mas – ne to­kia jau „bai­si“ ins­ti­tu­ci­ja, kaip dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja.

Juk teis­me ne vien tei­sia­ma ar so­di­na­ma į ka­lė­ji­mą, kaip vai­kams at­ro­do. Nag­ri­nė­ja­mos ne tik bau­džia­mo­sios, bet ir ci­vi­li­nės, ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los, ku­rios pa­de­da žmo­nėms iš­spręs­ti tar­pu­sa­vio gin­čus, at­gau­ti sko­las, įtei­sin­ti nuo­sa­vy­bę ir pan. O ne­pil­na­me­čiams į teis­mą rei­kia kreip­tis net tuo at­ve­ju, kai no­ri­ma anks­čiau įre­gist­ruo­ti san­tuo­ką, nei tai nu­ma­to įsta­ty­mas. Tai­gi teis­mo pa­slau­gų ga­li pri­reik­ti kiek­vie­nam – net nie­ka­da įsta­ty­mo ne­pa­žei­du­siam žmo­gui.Teisėjai nemuša


Be­ne di­džiau­sią įspū­dį moks­lei­viams pa­li­ko bau­džia­mų­jų by­lų sa­lė. Gro­tuo­tas „nar­vas“, ku­ria­me teis­mo me­tu sė­di kon­vo­jaus pa­rei­gū­nų sau­go­mi tei­sia­mie­ji, dau­ge­liui kė­lė šiur­pą. O pa­ma­tę gro­tuo­to­je pa­tal­po­je krau­jo la­šus paaug­liai ne­tgi pa­si­tei­ra­vo, ar tei­sė­jai nu­si­kal­tė­lius čia mu­ša. Abe­jo­nės mo­ki­niams iš­si­sklai­dė, kai bu­vo paaiš­kin­ta, jog tik prieš ke­lias mi­nu­tes bai­gė­si teis­mas, ku­rio me­tu sė­dė­da­mas „nar­ve“ ty­čia su­si­ža­lo­jo pa­ts tei­sia­ma­sis.

Ki­to­je teis­mo sa­lė­je moks­lei­vius priė­męs teis­mo pir­mi­nin­kas Al­bi­nas An­ta­nai­tis iš­kart suint­ri­ga­vo, kad lau­kia ne tik teo­ri­nė „pa­mo­ka“ apie Kons­ti­tu­ci­ją ir teis­mus, bet ir vik­to­ri­na bei ap­do­va­no­ji­mai. Ta­čiau teis­mo va­do­vui te­ko tik ste­bė­tis moks­lei­vių ži­nio­mis apie pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą. Mat dau­ge­lis jų ne­se­niai da­ly­va­vo mo­kyk­lo­se reng­tuo­se Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nuo­se, tad svar­biau­sią ša­lies įsta­ty­mą per­ver­tė ne vie­ną kar­tą. Ky­bar­tie­tė Si­mo­na Ru­dze­vi­čiū­tė lyg žir­nius bė­rė jo straips­nius, tad už pui­kias ži­nias bu­vo ap­do­va­no­ta spe­cia­liu pa­dė­kos raš­tu ir „Lietuvos Konstitucijos“ knygele.


Nuvylė algos


Vik­to­ri­no­je apie ša­lies teis­mų sis­te­mą, funk­ci­jas, dar­buo­to­jų skai­čių ge­riau­siai se­kė­si Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zis­tei Gre­tai Ali­šaus­kai­tei, kuri tapo konkurso nugalėtoja, bei Jo­lan­tai Ko­chans­ky­tei iš Pil­viš­kių „San­ta­kos“ bei Ali­nai Va­lins­kai­tei iš Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jų. Mer­gi­noms teis­mo pir­mi­nin­kas taip pat įtei­kė pa­dė­kos raš­tus ir ša­lies sim­bo­lius – su­ve­ny­ri­nes Lie­tu­vos vė­lia­vė­les.

Nau­do­da­mie­si pro­ga moks­lei­viai dar il­gai klau­si­nė­jo teis­mo dar­buo­to­jų, ko­kius moks­lus rei­kė­tų baig­ti, no­rint tap­ti tei­sė­ju, tei­sė­jo pa­dė­jė­ju ar teis­mo sek­re­to­re. Gim­na­zis­tai ste­bė­jo­si, kad vi­si Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jai yra dir­bę pro­ku­ro­rais, o kai ku­rie „iš­ban­dę“ ir po­li­ci­nin­ko duo­ną.

Ta­čiau dau­ge­lis nu­si­vy­lė ži­nia apie ra­jo­no tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus. At­vi­rų du­rų die­nos da­ly­viams, gir­dė­ju­siems ir įsi­vaiz­da­vu­siems, kad tei­sė­jai už­dir­ba de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų, 3,4 tūkst. li­tų su­ma „ant po­pie­riaus“ pa­si­ro­dė neįs­pū­din­ga. Kaip ir ži­nia, kad aukš­tes­nes pa­rei­gas uži­man­čių tei­sė­jų lau­kia ro­ta­ci­ja – kas ke­le­ri me­tai ten­ka dirb­ti vis ki­ta­me ra­jo­ne ar mies­te.

Ta­čiau at­vi­ras po­kal­bis su jau­ni­mu, ko ge­ro, ren­gi­niui kel­tus tiks­lus pa­sie­kė: pa­žin­tis su šia ins­ti­tu­ci­ja iš ar­čiau iš­tirp­dė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir bai­mę.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar sekate orų prognozes?
Klausau per radiją.
Žiūriu per televiziją.
Skaitau laikraštyje.
Seku įvairiuose šaltiniuose.
Prognozėmis beveik nesidomiu.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „susibendrauti“?
Taip, laisvuosiuose stiliuose žodžiai subendrauti, susibendrauti gali būti pavartoti reikšme „susidraugauti“. Pvz.: Jie susipažino ir netrukus susibendravo.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas