„Santaka“ / Vilkaviškietis rekordą pasiekė kūdikystėje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-10 07:49

Dalinkitės:  


Robertas ir Žydrūnė Čekanavičiai, vartydami senas nuotraukas, nusikelia į gražius prisiminimus.

Autorės nuotr.


Vilkaviškietis rekordą pasiekė kūdikystėje

Birutė NENĖNIENĖ

Svo­rio ne­su­reikš­mi­no

Ga­li­me ti­kė­ti ar tik su šyp­se­na pa­ly­dė­ti už­kie­tė­ju­sių žve­jų pa­gy­ras apie pa­spru­ku­sias ne­ma­ty­to dy­džio žu­vis. Ro­ber­tas Če­ka­na­vi­čius, taip pat žve­jys mė­gė­jas, eže­re kaž­ka­da pa­ga­vęs dau­giau nei devynių ki­log­ra­mų ly­de­ką, ne­si­pui­ka­vo tuo, nes, pa­sak jo, žmo­nės pa­gau­na ir di­des­nių.

Vil­ka­viš­kie­tis nu­gy­ve­no per ke­tu­rias­de­šimt gy­ve­ni­mo me­tų ne­su­reikš­min­da­mas ir to fak­to, jog gi­męs svė­rė dau­giau kaip še­šis ki­log­ra­mus ir, ga­li­mas da­ly­kas, per pa­sta­ruo­sius še­šis de­šimt­me­čius ga­lė­jo bū­ti didžiau­sias Lie­tu­vo­je gi­męs kū­di­kis.


Iš­ra­šas iš ar­chy­vo


Pa­si­do­mė­ti sa­vo pra­džia Ro­ber­tą pa­ska­ti­no at­si­tik­ti­nu­mas. Nors ar­ti­mų­jų ap­lin­ko­je se­niai bu­vo ap­si­pras­ta ir pri­mirš­ta Ro­ber­to kū­di­kys­tė, ta­čiau prie jos su­grįž­ta, kai šie­met pa­skli­do ži­nia, jog Lie­tu­vo­je gi­mu­sį be­veik še­šių ki­log­ra­mų (5870 gra­mų) nau­ja­gi­mį ke­ti­na­ma įtrauk­ti į re­kor­dų kny­gą. Paaiš­kė­jo, kad iki šiol ap­skri­tai Lie­tu­vo­je ne­bu­vo re­gist­ruo­ja­mi stam­biau­si gi­mę kū­di­kiai.

Pa­si­tai­kius pro­gai, Ro­ber­tas iš Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kos ar­chy­vų fon­do ga­vo liu­di­ji­mą apie gim­dy­mų re­gist­ra­vi­mo kny­go­je pa­da­ry­tą įra­šą, jog vil­ka­viš­kie­tė Ma­ri­jo­na Ra­mu­tė Če­ka­na­vi­čie­nė, gi­mu­si 1937 me­tais, 1967 m. ge­gu­žės 29 d., 22 val., pa­gim­dė 6250 g svo­rio ir 58 cm ūgio sū­nų.

Aš­tuo­ne­riais me­tais anks­čiau už Ro­ber­tą gi­męs pir­ma­sis Ma­ri­jos ir Juo­zo Če­ka­na­vi­čių kū­di­kis – duk­re­lė Vir­gi­ni­ja – taip pat bu­vo stam­bi, svė­rė 4850 g.


Glu­mi­no neaiš­ku­mas


Da­bar jau nė­ra ma­mos, ku­ri ga­lė­tų ge­riau­siai pa­pa­sa­ko­ti, ką jau­tė ir iš­gy­ve­no ne­šio­da­ma, o pa­skui – gim­dy­da­ma to­kius stam­bius kū­di­kius. M. Če­ka­na­vi­čie­nė šį pa­sau­lį pa­li­ko prieš dve­jus me­tus. Naš­lys vy­ras Juo­zas Če­ka­na­vi­čius šir­dy­je sau­go­ja švie­sų sa­vo žmonos ir vai­kų mo­ti­nos pa­veiks­lą. Jis la­biau nei kas ki­tas nu­klys­ta į pri­si­mi­ni­mus ir iš lai­ko per­spek­ty­vos svars­to, ko­kią di­džiu­lę psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą tu­rė­jo pa­tir­ti Ro­ber­to be­si­lau­ku­si ma­ma.

Mo­te­ris, svė­ru­si 80 kg, nėš­tu­mo pa­bai­go­je priau­go iki 110 kg. Pa­si­ta­rus su gy­dy­to­jais, gim­dy­vė bu­vo pa­gul­dy­ta į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas. Kas ant­rą die­ną žmo­ną lan­kęs vy­ras iš me­di­kų iš­gir­do neaiš­kias pro­gno­zes: ga­li gim­ti dvy­nu­kai, ga­li su­si­klos­ty­ti si­tua­ci­ja, kai tek­tų ap­si­spręs­ti, ką gel­bė­ti – kū­di­kį ar mo­ti­ną.

Ta­čiau po sėk­min­gos Ce­za­rio pjū­vio ope­ra­ci­jos gi­mė svei­kas, tvir­tas ber­niu­kas. Mo­ti­na su nau­ja­gi­miu li­go­ni­nės pa­la­to­je pra­lei­do dau­giau die­nų nei įpras­ta šiais lai­kais. Vie­ną gra­žią bir­že­lio die­ną ma­žy­lis, su­sup­tas į vys­tyk­lus ir pa­gul­dy­tas ant už­pa­ka­li­nės „Volgos“ au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės, pra­mie­go­jo vi­są pir­mą il­giau­sią sa­vo ke­lio­nę iš Kau­no į Vil­ka­viš­kį.


Ats­ky­rė be ženk­lo


Mū­sų ra­jo­no me­di­kai iš il­ga­me­tės dar­bo pra­kti­kos pri­si­me­na ne­ma­žai gi­mu­sių stam­bių kū­di­kių, svė­ru­sių ne­to­li pen­kių ki­log­ra­mų. Ta­čiau ra­jo­no is­to­ri­jo­je nė­ra ži­nių apie dau­giau nei še­šis ki­log­ra­mus svė­ru­sį nau­ja­gi­mį. Nė­ra at­lik­tų ir api­bend­rin­tų ste­bė­ji­mų, kaip tie „mil­ži­nai“ vai­ke­liai au­go, ko­kius gy­ve­ni­mo ke­lius pa­si­rin­ko. Vi­sa tai – at­ski­rų šei­mų is­to­ri­jos la­pai.

Kai tė­vai pa­no­ro su­da­ry­ti Ro­ber­tui nuo­trau­kų al­bu­mą nuo pat kū­di­kys­tės, tik ta­da pa­si­ge­do, kad ne­tu­ri pa­pras­tai li­go­ni­nė­se ant nau­ja­gi­mių ran­ky­tės už­de­da­mo gu­mi­nio žy­mek­lio. Kau­no kli­ni­ko­se me­di­ci­nos dar­buo­to­jos Ro­ber­tu­ką dėl šio stam­bu­mo at­sky­rė ir be ženk­lo.


Kaip vi­si vai­kai


Pa­sak tė­čio, au­gan­tis vai­kas nie­kuo neiš­sis­ky­rė, bu­vo ra­mus. Skir­tu­mas gal toks, kad vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­to­ja dir­bu­si ma­ma sū­nų į lop­še­lį pra­dė­jo vež­tis nuo aš­tuo­nių mė­ne­sių.

Nei vai­kys­tės nuo­trau­ko­se nė­ra už­fik­suo­ta, nei pa­ties Ro­ber­to at­min­ty­je nė­ra iš­li­kę, kad bū­tų kuo nors iš­si­sky­ręs iš ki­tų bend­raam­žių. Ber­niu­kas spor­ta­vo, žai­dė krep­ši­nį, su jau­nių ko­man­da net bu­vo ta­pę Lie­tu­vos čem­pio­nais.

Iš vai­kys­tės Ro­ber­tui gal la­biau įstri­go tai, kad vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no mo­kyk­lų di­rek­to­riu­mi dir­bęs jo tė­tis bu­vo la­bai užim­tas, o šei­mo­je vi­sos po­kal­bių te­mos su­ko­si apie švie­ti­mą, mo­kyk­lą.

Mo­kyk­lą bai­gęs ir pe­da­go­go ke­lią rin­kę­sis Ro­ber­tas vė­liau pa­su­ko į vers­lo sri­tį.


Sa­vo šei­mo­je


Šei­mą Ro­ber­tas su­kū­rė po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sios drau­gys­tės su mo­kyk­li­nių me­tų drau­ge Žyd­rū­ne. Vy­riš­kis lais­va­lai­kiu mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti: iš­ver­da ska­nių sriu­bų, pa­ts la­biau­siai mėgs­ta pa­tie­ka­lus iš bul­vių.

Šei­ma džiau­gia­si dviem sa­vo at­ža­lo­mis: „Aušros“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tu Gab­rie­liu­mi ir Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­ku Vy­te­niu.

Če­ka­na­vi­čiai tu­ri sa­vo bend­rus po­mė­gius – ke­lio­nes ir poil­sį gam­to­je. O Ro­ber­tas „pa­mi­šęs“ dėl žve­jy­bos, su drau­gais ret­kar­čiais „už­me­ta meškeres“ ir Nor­ve­gi­jos pa­kran­tė­se.

Krikš­čio­niš­kas ver­ty­bes puo­se­lė­jan­ti šei­ma sa­vo san­tuo­kos dvi­de­šimt­me­čio pro­ga su­lau­kė Šven­to­jo Tė­vo Be­ne­dik­to XVI pa­lai­mi­ni­mo, ku­rio įrė­min­tas teks­tas puo­šia jų na­mus gre­ta dau­ge­lio šei­mos nuo­trau­kų, pri­me­nan­čių įvai­rias šven­tes ir iš­vy­kas.Se­nes­ni ir nau­jes­ni fak­tai


• Pasaulio „Gineso“ re­kor­dų kny­go­je už­fik­suo­tas sun­kiau­sias vi­sų lai­kų nau­ja­gi­mis die­nos švie­są iš­vy­do 1879 me­tais Ka­na­do­je – jis svė­rė 9,988 kg.• 2009 me­tais In­do­ne­zi­jo­je mo­te­ris pa­gim­dė 8,7 kg svė­ru­sį kū­di­kį. Tai sun­kiau­sias kū­di­kis šio­je ša­ly­je.• In­ter­ne­te yra skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, jog skir­tin­go­se Lie­tu­vos kli­ni­ko­se maž­daug prieš ge­rą de­šimt­me­tį yra gi­mę 6,1 kg ir 6,8 kg kū­di­kiai. 2006 me­tais Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­ja pa­gim­džiusi 6,330 kg svė­ru­sį ber­niu­ką. Tiek pa­pras­tai sve­ria ke­tu­rių mė­ne­sių su­lau­kę kū­di­kiai. Vi­du­ti­nis nau­ja­gi­mio svo­ris bū­na apie 3,5 kg.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas