„Santaka“ / Pareigūnai ragino žmones pasirūpinti savo pačių saugumu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-10 07:34

Dalinkitės:  


Liškevičių namuose kūrenimo įrenginiai – tvarkingi ir prižiūrimi. Šio būsto šeimininkei, tris vaikus auginančiai I. Liškevičienei, VPPP viršininkas A. Stroginis įteikė dūmų detektorių.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pareigūnai ragino žmones pasirūpinti savo pačių saugumu

Eglė MIČIULIENĖ

Ne vie­nas vil­ka­viš­kie­tis stab­te­lė­jo pa­žiū­rė­ti, kur ant­ra­die­nio ry­te vie­nas pa­skui ki­tą va­žia­vo leng­vie­ji ug­nia­ge­sių ir po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai bei prieš­gais­ri­nė au­to­cis­ter­na.

Ta­čiau pa­rei­gū­nai šį­kart sku­bė­jo ne į ko­kį nors įvy­kį – taip bu­vo pra­dė­ta ug­nia­ge­sių ini­ci­juo­ta ak­ci­ja „Kū­ren­ki­me sau­giai“.


Ne baus­ti, o pa­tar­ti


Po­li­ci­jos ir ug­nia­ge­sių eki­pa­žai drau­ge su Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­nu bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus at­sto­vu va­ži­nė­jo po so­cia­liai rem­ti­nas, dau­gia­vai­kes ir va­di­na­mą­sias so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pės šei­mas. Ap­lan­ky­ti ir to­kie būs­tai, ku­riuo­se ki­lęs ne vie­nas gais­ras.

Pre­ven­ci­nės ak­ci­jos tiks­las bu­vo ne baus­ti žmo­nes, o pa­tik­rin­ti jų kū­re­ni­mo įren­gi­nius, elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos būk­lę, paaiš­kin­ti, kaip gy­ven­ti sau­giai. Ug­nia­ge­siai ve­žė­si ir ke­tu­rio­li­ka UAB „Vil­kas­ta“ do­va­no­tų dū­mų de­tek­to­rių bei šūs­nį lanks­ti­nu­kų prieš­gais­ri­ne te­ma­ti­ka.

Vil­ka­viš­kio valstybinės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas Aud­ro­nius Stro­gi­nis ne­slė­pė, jog toks bū­rys pa­rei­gū­nų ak­ci­jos pra­džio­je bu­vo pa­si­telk­tas spe­cia­liai, no­rint at­kreip­ti žmo­nių dė­me­sį – ne dėl pa­rei­gū­nų rek­la­mos, o dėl gy­ven­to­jų rū­pes­čio sa­vo pa­čių sau­gu­mu.

„Jei iš­va­dų ne­pa­da­rys tie, ku­riuos ap­lan­kė­me, gal su­si­mąs­tys jų kai­my­nai, ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Gal at­kreips dė­me­sį į prieš­gais­ri­nę sa­vo pa­sta­tų būk­lę, ap­žiū­rės kū­re­ni­mo įren­gi­nius, iš­si­va­lys dūmt­rau­kius. Pra­si­dė­jęs šil­dy­mo se­zo­nas mums ke­lia di­de­lį rū­pes­tį, nes pa­dau­gė­ja gais­rų gy­ve­na­ma­ja­me sek­to­riu­je, žūs­ta dau­giau žmo­nių. Jei ši ak­ci­ja pa­dės iš­gel­bė­ti bent vie­ną gy­vy­bę, tai jau la­bai ge­rai“, – kal­bė­jo A. Stro­gi­nis.


Ne­va­lė de­šimt me­tų


Pre­ven­ci­nės ak­ci­jos da­ly­viai ap­va­žia­vo Mai­ro­nio, Me­lio­ra­to­rių, Ka­pų, Šiau­rės, J. Ba­sa­na­vi­čiaus bei Rim­gau­do gat­ves.

Dau­gu­ma gy­ven­to­jų pa­rei­gū­nus priė­mė ga­na ge­ra­no­riš­kai, kvie­tė į vi­dų, ap­ro­dė sa­vo kū­re­ni­mo įren­gi­nius.

Tie­sa, reak­ci­ja į pa­čią pro­ble­mą – prieš­gais­ri­nę sau­gą – bu­vo la­bai skir­tin­ga.

Vie­nas J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jas tvir­ti­no ka­mi­no na­muo­se ne­va­lęs jau gal de­šimt me­tų, nes tie­siog ne­ma­tęs jo­kio rei­ka­lo. Žmo­gui bu­vo nė mo­tais, kad re­gu­lia­riai nau­do­ja­mus dūmt­rau­kius pa­ta­ria­ma va­ly­ti kas tris mė­ne­sius.

Tvar­kin­gai gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog anks­čiau na­muo­se šei­ma bu­vo įsi­tai­siu­si dū­mų da­vik­lį, ta­čiau po kiek lai­ko jį... iš­me­tė, nes prie­tai­sas su­pyp­sė­da­vo ei­nant pro ša­lį, o tai er­zi­no na­mo gy­ven­to­jus.


Ant aukš­to – ne­tvar­ka


Šiau­rės gat­vės dau­gia­bu­ty­je ug­nia­ge­siai lan­kė­si jau ne pir­mą kar­tą. Į vil­ka­viš­kie­čių „Pem­py­nu“ va­di­na­mą pa­sta­tą gais­ri­nin­kai jau anks­čiau bu­vo už­su­kę ir pre­ven­ci­jos tiks­lais, ir ge­si­nę ten ki­lu­sį gais­rą.

Ta­čiau vie­na­me iš bu­tų jau­kiai su­sė­du­si kom­pa­ni­ja dėl sa­vo sau­gu­mo neiš­gy­ve­no. Ro­dy­da­mi sa­vo kros­nis (jos vi­suo­se bu­tuo­se – at­ski­ros) gy­ven­to­jai kal­bė­jo, kad ap­link kū­re­ni­mo įren­gi­nį sku­du­rai ir po­pie­riai su­mes­ti tik lai­ki­nai, o apie pa­ku­rą pa­ties­tas li­no­leu­mas – ne­de­gus.

Vie­nas nuo pat ry­to aiš­kiai ne­blai­vus gy­ven­to­jas siū­lė pa­rei­gū­nams už­lip­ti ant na­mo aukš­to ir ap­žiū­rė­ti ten esan­čią ne­tvar­ką – su­ski­lu­sius ka­mi­nus ir ap­link juos su­pil­tas de­gias me­džia­gas. Bu­vo keis­ta, jog žmo­gus pui­kiai iš­ma­no apie būs­te esan­čias pro­ble­mas ir ky­lan­tį pa­vo­jų, ta­čiau pa­ts ne­sii­ma jo­kių prie­mo­nių, kad gy­ven­tų sau­giai. „O ko­dėl aš vie­nas tu­rė­čiau rū­pin­tis? Čia yra daug gy­ven­to­jų, te­gul vi­si ir tvar­ko. Aš ne­bi­jau, jei kils gais­ras – pro lan­gą iš­šok­si­me, juk pir­ma­me aukš­te gy­ve­na­me“, – ra­miai po­strin­ga­vo vy­riš­kis.

Bai­siau­siai at­ro­dė ap­lan­ky­ta vie­na Ka­pų gat­vės so­dy­ba, se­niai esan­ti ne tik ug­nia­ge­sių, bet ir po­li­ci­jos aki­ra­ty­je. Čia vi­siš­kai ap­leis­tuo­se sta­ti­niuo­se gy­ve­na ke­li sa­vi­nin­ko tei­sių ne­tu­rin­tys as­me­nys. Apie prieš­gais­ri­nę būk­lę to­kiuo­se pa­sta­tuo­se ap­skri­tai nė­ra ką kal­bė­ti.

Ži­no­ma, pa­rei­gū­nai ban­dė aiš­kin­ti po kie­mą vaikš­ti­nė­ju­siems gy­ven­to­jams apie jų pa­čių sau­gu­mą, o žmo­nės ža­dė­jo tvar­ky­tis. Vis dėl­to la­bai abe­jo­ti­na, kad tos kal­bos duos rea­lios nau­dos.


Per­da­vė de­tek­to­rius


Ge­riau­sią įspū­dį pa­li­ko dvi ap­lan­ky­tos dau­gia­vai­kės vil­ka­viš­kie­čių šei­mos. Tvar­kin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms ug­nia­ge­siai per­da­vė dū­mų de­tek­to­rius, paaiš­ki­no, jog jie bū­ti­ni vi­suo­se na­muo­se.

Šie prie­tai­sai la­bai grei­tai rea­guo­ja į dū­mus. Kam­ba­ry­je at­si­ra­dus net ne­di­de­liam dū­mų kie­kiui, jie ima skleis­ti gar­sų sig­na­lą, ku­ris pa­ža­di­na mie­gan­čius gy­ven­to­jus ir per­spė­ja apie ki­lu­sį gais­rą.

„De­tek­to­riai nė­ra la­bai bran­gūs, vie­ne­tas kai­nuo­ja maž­daug 30–40 li­tų. Juos rei­kė­tų įreng­ti mie­ga­muo­siuo­se kam­ba­riuo­se, ko­ri­do­riuo­se. Nak­tį ki­lus gais­rui, šis prie­tai­sas ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę“, – sa­kė A. Stro­gi­nis.


Žu­vu­sių­jų – dau­giau


Ki­tą sa­vai­tę ug­nia­ge­siai kar­tu su se­niū­ni­jų at­sto­vais bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais sa­vo ak­ci­ją tęs Vir­ba­ly­je bei Ky­bar­tuo­se. Ky­bar­tų se­niū­ni­ja gais­rų skai­čiu­mi daž­nai len­kia ki­tas ra­jo­no vie­to­ves, be to, ten yra daug kros­ni­mis kū­re­na­mų dau­gia­bu­čių na­mų.

Vė­liau ak­ci­jos da­ly­viai va­ži­nės po ki­tas se­niū­ni­jas.

Šie­met mū­sų ra­jo­ne gais­rų me­tu žu­vo trys žmo­nės, vie­nas iš jų – dėl ne­tvar­kin­gų kū­re­ni­mo įren­gi­nių. Vi­si trys ra­jo­no gy­ven­to­jai pri­klau­sė so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pei.

Vi­so­je res­pub­li­ko­je šie­met ki­lo 10 879 gais­rai. Pa­ly­gin­ti su praėjusiais me­tais, jų su­ma­žė­jo 26 pro­cen­tais, ta­čiau pa­dau­gė­jo ug­ny­je žu­vu­sių žmo­nių skai­čius. Šie­met per 10 mė­ne­sių gais­ruo­se žu­vo 184 žmo­nės, o per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 159. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, dau­gu­ma žūs­tan­čių­jų gais­ruo­se yra aso­cia­lūs, al­ko­ho­lį var­to­jan­tys bei rū­kan­tys žmo­nės.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas