„Santaka“ / Mokytoja vokiečių vaikams pamokas vedė lietuviškai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-08 23:42

Dalinkitės:  


Mokytojos Eglės Petraitienės „talkininkė“ lėlė Linutė padėjo bendrauti su vokiečių vaikais.

Autorės nuotr.


Mokytoja vokiečių vaikams pamokas vedė lietuviškai

Birutė NENĖNIENĖ

Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Eg­lė Pet­rai­tie­nė daž­nai pa­mi­ni­ma kaip įvai­riuo­se kon­kur­suo­se pri­zi­nes vie­tas lai­mė­ju­sių li­te­ra­tū­ri­nių kom­po­zi­ci­jų, pro­jek­tų va­do­vė. Šie­me­ti­nė­je ra­jo­no mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė­je jai bu­vo įteik­tas pa­dė­kos raš­tas už me­to­di­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mą ra­jo­ne.

Anks­tes­niais me­tais pe­da­go­gė su ko­le­gė­mis bu­vo įsi­trau­ku­si į tarp­tau­ti­nius dau­gia­ša­lius „Co­me­nius“ pro­jek­tus.

Šiuo me­tu vil­ka­viš­kie­tė dar pil­na įspū­džių iš da­ly­va­vi­mo pa­sku­ti­nia­me pro­jek­te, kai vie­no­je iš Liu­be­ko pa­grin­di­nių mo­kyk­lų vi­są sa­vai­tę mo­kė ket­vir­tos kla­sės mo­ki­nius lie­tu­vių kal­bos.

Tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kė­lės Šiau­rės Vo­kie­ti­jos pra­di­nė­se mokyklose“ or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Vil­niaus Gė­tės ins­ti­tu­tas ir Liu­be­ko pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo­si ins­ti­tu­ci­ja „Deuts­che Auslandsgesellschaft“ (Vo­kie­ti­ja).

Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį Švie­ti­mo sky­rius pa­sklei­dė mo­ky­to­jams in­for­ma­ci­ją apie skel­bia­mą kon­kur­są – at­ran­ką de­šim­čiai ša­lies pe­da­go­gų (pen­kiems pra­di­nių kla­sių ir pen­kiems vo­kie­čių kal­bos), ga­lė­sian­čių 2010 m. rug­sė­jo mė­ne­sį mo­ky­ti lie­tu­vių kal­bos Vo­kie­ti­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­nius. Toks pro­jek­tas pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jams bu­vo siū­lo­mas pir­mą kar­tą.

Ra­jo­no mo­ky­to­jai tai pra­lei­do ne­gir­do­mis. E. Pet­rai­tie­nė vos ne pa­sku­ti­nę nu­ro­dy­to ter­mi­no die­ną už­pil­dė do­ku­men­tus, o prieš Ka­lė­das ga­vo kvie­ti­mą at­vyk­ti į ant­rą­jį tu­rą. Į jį bu­vo at­rink­ta 20 pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ne­bu­vo nė vie­no at­sto­vo iš Už­ne­mu­nės, ne­bu­vo net kau­nie­čių.

Dau­ge­ly­je se­mi­na­rų da­ly­va­vu­si mo­ky­to­ja sa­kė, jog to­kiuo­se in­ten­sy­viuo­se kur­suo­se jai dar ne­te­ko bū­ti: per vie­ną die­ną į kon­kur­so da­ly­vių gal­vas bu­vo su­krau­ta tiek daug in­for­ma­ci­jos, kad Eglei su­ko­si min­tis, kam jai vi­so to rei­kė­jo.

At­ran­ka vy­ko ke­liais eta­pais, bu­vo mo­ko­ma­si dės­ty­mo me­to­di­kos ir ki­tų spe­ci­fi­nių da­ly­kų. Vo­kie­čių kal­bos ne­mo­kan­čiai Eg­lei šis kon­kur­sas bu­vo kaip iš­šū­kis sau pa­čiai, tai ska­ti­no aug­ti, to­bu­lin­tis.

Į Al­ber­to Schweit­ze­rio mo­kyk­lą Liu­be­ke jos vy­ko dvie­se – kar­tu va­žia­vo ir vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­ja.

Anot Eg­lės, joms pa­si­se­kė, nes te­ko mo­ky­ti ket­vir­tos kla­sės mo­ki­nius. Per vi­sas in­teg­ruo­tas pa­mo­kas Eg­lė kal­bė­jo tik lie­tu­viš­kai, kaip fo­nas skam­bė­jo lie­tu­viš­ka mu­zi­ka, dai­nos, pa­čios mo­ky­to­jos dai­na­vo. Vai­kai su kau­kė­mis nuo­tai­kin­gai ins­ce­ni­za­vo dai­ną „Išė­jo tė­ve­lis į mišką“, pra­mo­ko lie­tu­viš­kai pa­si­svei­kin­ti („La­bas ry­tas, mo­ky­to­ja, jums, tau, man!“) ir t. t.

Pe­da­go­gė į Vo­kie­ti­ją nu­si­ve­žė daug vaiz­di­nės mo­ko­mo­sios me­džia­gos, tau­ti­nės at­ri­bu­ti­kos, ku­rią Vil­ka­viš­ky­je pa­ruoš­ti pa­dė­jo ir jos mo­ki­niai bei tė­ve­liai. Di­de­lė „pagalbininkė“ bu­vo lie­tu­viš­kais tau­ti­niais rū­bais ap­reng­ta lė­lė Li­nu­tė.

Ta­čiau vil­ka­viš­kie­tei įspū­dį pa­li­ko ne vien vo­kie­čių vai­kams ves­tos pa­mo­kos, ma­žų­jų smal­su­mas, bet ir tai, kaip žmo­nės mo­ka tiks­lin­gai iš­nau­do­ti lai­ką.

Lie­tu­vės mo­ky­to­jos po pa­mo­kų vyk­da­vo į Liu­be­ko švie­ti­mo cent­rą, po tris va­lan­das da­ly­vau­da­vo se­mi­na­ruo­se, net mo­kė­si suo­mių kal­bos. Už­te­ko lai­ko su­si­pa­žin­ti ir su pa­čiu mies­tu.

Vo­kie­ti­jos mo­ky­to­jai pri­si­pa­ži­no, jog lauk­da­mi lie­tu­vių la­bai jau­di­no­si, taip pat ruo­šė­si pro­jek­tui. Juos nu­ste­bi­no tai, kad Eg­lė at­si­ve­žė tiek daug įvai­rių prie­mo­nių. Vil­ka­viš­kie­tei mo­ky­to­jai kiek keis­to­ka pa­si­ro­dė tai, kad vo­kie­čių mo­kyk­lo­je ne­bu­vo ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti mul­ti­me­di­ja ir pa­ro­dy­ti gra­žių Lie­tu­vos vaiz­dų.

Vo­kie­čiams la­bai pa­ti­ko mū­sų val­giai, ypač lie­tu­viš­kas ša­ko­tis. Juo­dą duo­ną vai­kai uos­tė ir gy­rė kva­pą, pra­šė įdė­ti lauk­tu­vių ir jų tė­ve­liams.

Į na­mus mo­ki­nu­kai kaip su­ve­ny­rus ne­šė­si ir vil­ka­viš­kie­čių iš siū­lų nu­pin­tas tau­ti­nių spal­vų juos­te­les.

Mo­ky­to­jai bu­vo svar­bu fo­to­nuot­rau­ko­se už­fik­suo­ti vis­ką, kas Liu­be­ko mo­kyk­lo­je bu­vo pa­trauk­lu, priim­ti­na ir įma­no­ma įdieg­ti sa­vo ug­dy­mo įstai­go­je.

Ge­rą įspū­dį pa­li­ko tai, kad šio­je mo­kyk­lo­je dau­ge­lis vai­kui rei­ka­lin­gų da­ly­kų su­tvar­ky­ta, su­kom­po­nuo­ta ir įreng­ta taip, kaip na­muo­se: yra ir smė­lio dė­žė pa­žais­ti, ir pa­tal­pa re­lak­sa­ci­jai. Jei­gu kla­sė­je ty­lu, ko­ri­do­riu­je de­ga ža­lia švie­sa, jei ky­la gar­sas, už­si­de­ga gel­to­na, jei triukš­mau­ja­ma – rau­do­na lem­pe­lė.

Mo­ky­to­ja E. Pet­rai­tie­nė Vo­kie­ti­jo­je pa­si­sem­to­mis ži­nio­mis jau da­li­ja­si su sa­vo ko­lek­ty­vo ko­le­gė­mis, ruo­šia­si per­teik­ti ir ki­tiems ra­jo­no pe­da­go­gams.

Mo­ky­to­ja gir­dė­jo, jog šis pro­jek­tas vie­na iš­vy­ka ne­tu­rė­tų ap­si­ri­bo­ti. Atei­ty­je ga­li tek­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­ti ir su Lie­tu­va bei jos kul­tū­ra su­pa­žin­din­ti ki­tų ša­lių ma­žuo­sius pi­lie­čius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas