„Santaka“ / Mokytoja vokiečių vaikams pamokas vedė lietuviškai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-08 23:42

Dalinkitės:  


Mokytojos Eglės Petraitienės „talkininkė“ lėlė Linutė padėjo bendrauti su vokiečių vaikais.

Autorės nuotr.


Mokytoja vokiečių vaikams pamokas vedė lietuviškai

Birutė NENĖNIENĖ

Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Eg­lė Pet­rai­tie­nė daž­nai pa­mi­ni­ma kaip įvai­riuo­se kon­kur­suo­se pri­zi­nes vie­tas lai­mė­ju­sių li­te­ra­tū­ri­nių kom­po­zi­ci­jų, pro­jek­tų va­do­vė. Šie­me­ti­nė­je ra­jo­no mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė­je jai bu­vo įteik­tas pa­dė­kos raš­tas už me­to­di­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mą ra­jo­ne.

Anks­tes­niais me­tais pe­da­go­gė su ko­le­gė­mis bu­vo įsi­trau­ku­si į tarp­tau­ti­nius dau­gia­ša­lius „Co­me­nius“ pro­jek­tus.

Šiuo me­tu vil­ka­viš­kie­tė dar pil­na įspū­džių iš da­ly­va­vi­mo pa­sku­ti­nia­me pro­jek­te, kai vie­no­je iš Liu­be­ko pa­grin­di­nių mo­kyk­lų vi­są sa­vai­tę mo­kė ket­vir­tos kla­sės mo­ki­nius lie­tu­vių kal­bos.

Tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kė­lės Šiau­rės Vo­kie­ti­jos pra­di­nė­se mokyklose“ or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Vil­niaus Gė­tės ins­ti­tu­tas ir Liu­be­ko pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo­si ins­ti­tu­ci­ja „Deuts­che Auslandsgesellschaft“ (Vo­kie­ti­ja).

Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį Švie­ti­mo sky­rius pa­sklei­dė mo­ky­to­jams in­for­ma­ci­ją apie skel­bia­mą kon­kur­są – at­ran­ką de­šim­čiai ša­lies pe­da­go­gų (pen­kiems pra­di­nių kla­sių ir pen­kiems vo­kie­čių kal­bos), ga­lė­sian­čių 2010 m. rug­sė­jo mė­ne­sį mo­ky­ti lie­tu­vių kal­bos Vo­kie­ti­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­nius. Toks pro­jek­tas pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jams bu­vo siū­lo­mas pir­mą kar­tą.

Ra­jo­no mo­ky­to­jai tai pra­lei­do ne­gir­do­mis. E. Pet­rai­tie­nė vos ne pa­sku­ti­nę nu­ro­dy­to ter­mi­no die­ną už­pil­dė do­ku­men­tus, o prieš Ka­lė­das ga­vo kvie­ti­mą at­vyk­ti į ant­rą­jį tu­rą. Į jį bu­vo at­rink­ta 20 pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ne­bu­vo nė vie­no at­sto­vo iš Už­ne­mu­nės, ne­bu­vo net kau­nie­čių.

Dau­ge­ly­je se­mi­na­rų da­ly­va­vu­si mo­ky­to­ja sa­kė, jog to­kiuo­se in­ten­sy­viuo­se kur­suo­se jai dar ne­te­ko bū­ti: per vie­ną die­ną į kon­kur­so da­ly­vių gal­vas bu­vo su­krau­ta tiek daug in­for­ma­ci­jos, kad Eglei su­ko­si min­tis, kam jai vi­so to rei­kė­jo.

At­ran­ka vy­ko ke­liais eta­pais, bu­vo mo­ko­ma­si dės­ty­mo me­to­di­kos ir ki­tų spe­ci­fi­nių da­ly­kų. Vo­kie­čių kal­bos ne­mo­kan­čiai Eg­lei šis kon­kur­sas bu­vo kaip iš­šū­kis sau pa­čiai, tai ska­ti­no aug­ti, to­bu­lin­tis.

Į Al­ber­to Schweit­ze­rio mo­kyk­lą Liu­be­ke jos vy­ko dvie­se – kar­tu va­žia­vo ir vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­ja.

Anot Eg­lės, joms pa­si­se­kė, nes te­ko mo­ky­ti ket­vir­tos kla­sės mo­ki­nius. Per vi­sas in­teg­ruo­tas pa­mo­kas Eg­lė kal­bė­jo tik lie­tu­viš­kai, kaip fo­nas skam­bė­jo lie­tu­viš­ka mu­zi­ka, dai­nos, pa­čios mo­ky­to­jos dai­na­vo. Vai­kai su kau­kė­mis nuo­tai­kin­gai ins­ce­ni­za­vo dai­ną „Išė­jo tė­ve­lis į mišką“, pra­mo­ko lie­tu­viš­kai pa­si­svei­kin­ti („La­bas ry­tas, mo­ky­to­ja, jums, tau, man!“) ir t. t.

Pe­da­go­gė į Vo­kie­ti­ją nu­si­ve­žė daug vaiz­di­nės mo­ko­mo­sios me­džia­gos, tau­ti­nės at­ri­bu­ti­kos, ku­rią Vil­ka­viš­ky­je pa­ruoš­ti pa­dė­jo ir jos mo­ki­niai bei tė­ve­liai. Di­de­lė „pagalbininkė“ bu­vo lie­tu­viš­kais tau­ti­niais rū­bais ap­reng­ta lė­lė Li­nu­tė.

Ta­čiau vil­ka­viš­kie­tei įspū­dį pa­li­ko ne vien vo­kie­čių vai­kams ves­tos pa­mo­kos, ma­žų­jų smal­su­mas, bet ir tai, kaip žmo­nės mo­ka tiks­lin­gai iš­nau­do­ti lai­ką.

Lie­tu­vės mo­ky­to­jos po pa­mo­kų vyk­da­vo į Liu­be­ko švie­ti­mo cent­rą, po tris va­lan­das da­ly­vau­da­vo se­mi­na­ruo­se, net mo­kė­si suo­mių kal­bos. Už­te­ko lai­ko su­si­pa­žin­ti ir su pa­čiu mies­tu.

Vo­kie­ti­jos mo­ky­to­jai pri­si­pa­ži­no, jog lauk­da­mi lie­tu­vių la­bai jau­di­no­si, taip pat ruo­šė­si pro­jek­tui. Juos nu­ste­bi­no tai, kad Eg­lė at­si­ve­žė tiek daug įvai­rių prie­mo­nių. Vil­ka­viš­kie­tei mo­ky­to­jai kiek keis­to­ka pa­si­ro­dė tai, kad vo­kie­čių mo­kyk­lo­je ne­bu­vo ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti mul­ti­me­di­ja ir pa­ro­dy­ti gra­žių Lie­tu­vos vaiz­dų.

Vo­kie­čiams la­bai pa­ti­ko mū­sų val­giai, ypač lie­tu­viš­kas ša­ko­tis. Juo­dą duo­ną vai­kai uos­tė ir gy­rė kva­pą, pra­šė įdė­ti lauk­tu­vių ir jų tė­ve­liams.

Į na­mus mo­ki­nu­kai kaip su­ve­ny­rus ne­šė­si ir vil­ka­viš­kie­čių iš siū­lų nu­pin­tas tau­ti­nių spal­vų juos­te­les.

Mo­ky­to­jai bu­vo svar­bu fo­to­nuot­rau­ko­se už­fik­suo­ti vis­ką, kas Liu­be­ko mo­kyk­lo­je bu­vo pa­trauk­lu, priim­ti­na ir įma­no­ma įdieg­ti sa­vo ug­dy­mo įstai­go­je.

Ge­rą įspū­dį pa­li­ko tai, kad šio­je mo­kyk­lo­je dau­ge­lis vai­kui rei­ka­lin­gų da­ly­kų su­tvar­ky­ta, su­kom­po­nuo­ta ir įreng­ta taip, kaip na­muo­se: yra ir smė­lio dė­žė pa­žais­ti, ir pa­tal­pa re­lak­sa­ci­jai. Jei­gu kla­sė­je ty­lu, ko­ri­do­riu­je de­ga ža­lia švie­sa, jei ky­la gar­sas, už­si­de­ga gel­to­na, jei triukš­mau­ja­ma – rau­do­na lem­pe­lė.

Mo­ky­to­ja E. Pet­rai­tie­nė Vo­kie­ti­jo­je pa­si­sem­to­mis ži­nio­mis jau da­li­ja­si su sa­vo ko­lek­ty­vo ko­le­gė­mis, ruo­šia­si per­teik­ti ir ki­tiems ra­jo­no pe­da­go­gams.

Mo­ky­to­ja gir­dė­jo, jog šis pro­jek­tas vie­na iš­vy­ka ne­tu­rė­tų ap­si­ri­bo­ti. Atei­ty­je ga­li tek­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­ti ir su Lie­tu­va bei jos kul­tū­ra su­pa­žin­din­ti ki­tų ša­lių ma­žuo­sius pi­lie­čius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas