„Santaka“ / Eilėje laukiančių vilkikų vairuotojai gyventojų interesų nepaiso

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-08 23:31

Dalinkitės:  


No­rė­da­mas iš­suk­ti į ma­gist­ra­li­nį ke­lią, ūki­nin­kas Ro­lan­das Pau­ža kar­tais pri­vers­tas lauk­ti net pus­va­lan­dį.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Eilėje laukiančių vilkikų vairuotojai gyventojų interesų nepaiso

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vil­ki­kų ei­les per­kė­lus iš Ky­bar­tų į ma­gist­ra­li­nį ke­lią, su dar opes­nė­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria ir vai­ruo­to­jai, ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai. Ta­čiau ap­suk­res­ni žmo­nės jau ra­do ni­šą nau­jam vers­lui.


Lau­kia pus­va­lan­dį


Ne kar­tą ra­šė­me, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­dur­da­vo ky­bar­tie­čiai, kai jų mies­te­ly­je ri­kia­vo­si vil­ki­kų ei­lės. Bet kur mė­to­mos šiukš­lės, čia pat at­lie­ka­mi „gam­ti­niai rei­ka­lai“ ir už­sta­to­mi įva­žia­vi­mai į kie­mus bu­vo ta­pę pro­ble­ma, pe­rau­gu­sia į at­vi­rus konf­lik­tus. Da­bar ky­bar­tie­čiams ne­pa­to­gu­mų ke­lia tik sa­vo „vers­lo“ rei­ka­lais į Ka­li­ning­ra­do sri­tį va­žiuo­jan­tys leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai.

Šiuo me­tu į re­dak­ci­ją su to­mis pa­čio­mis ir dar pa­pil­do­mo­mis pro­ble­mo­mis krei­pia­si Vir­ba­lio ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, skam­bi­na ne­sau­giu eis­mu pa­si­pik­ti­nę vai­ruo­to­jai.

– Jau mė­nuo lai­ko ko­vo­ju su vil­ki­kų vai­ruo­to­jais, kai no­riu iš­suk­ti iš sa­vo ke­liu­ko į ma­gist­ra­li­nį ke­lią, – skun­dė­si Vir­ba­lio Mies­to Lau­kų kai­me gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas Ro­lan­das Pau­ža. – Ne kar­tą krei­piau­si į ei­lę re­gu­liuo­jan­čios bend­ro­vės „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras“ dar­buo­to­jus, bet si­tua­ci­ja ne­pa­si­kei­tė. Ne­ži­nau, kur ieš­ko­ti pa­gal­bos, kol dar ne­nu­ti­ko ne­lai­mė.

Pie­ni­nin­kys­te be­si­ver­čian­tis ūki­nin­kas R. Pau­ža skun­dė­si, kad jam kas ry­tą ten­ka konf­lik­tuo­ti su ke­lią, ve­dan­tį į jo so­dy­bą, už­sto­ju­sių vil­ki­kų vai­ruo­to­jais. Žmo­gui kar­tais ten­ka lauk­ti net pus­va­lan­dį, kol pa­vyks­ta iš­va­žiuo­ti iš sa­vo ke­liu­ko. Mat įva­žia­vi­mą už­sta­čiu­sios sun­kias­vo­rės ma­ši­nos ma­nev­ruo­ti ir taip su­siau­rė­ju­sia­me ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių. Ten­ka lauk­ti tol, kol pa­ju­dės ei­lė. Su to­kia pa­čia pro­ble­ma vy­ras su­si­du­ria ir tuo­met, kai jam rei­kia įsuk­ti į sa­vo ke­liu­ką.


Rei­kia ženk­lo


Ypač si­tua­ci­ja paašt­rė­ja tam­siu pa­ros me­tu. Die­ną, kai ma­gist­ra­li­niu ke­liu nuo­lat pra­va­žiuo­ja pa­tru­lių au­to­mo­bi­liai, vil­ki­kų vai­ruo­to­jai Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­pras­tai lai­ko­si. Ta­čiau tam­so­je jie, ko ge­ro, šo­ni­nio ke­lio pa­pras­čiau­siai ne­pas­te­bi, to­dėl įva­žia­vi­mą už­sta­to. Šiuo lai­ku, tam­sia­jam pa­ros me­tui vis il­gė­jant, pro­ble­ma ūki­nin­kui tam­pa itin opi.

– Net ir tuo­met, jei vil­ki­kų vai­ruo­to­jai są­ly­giš­kai lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, jie man pra­va­žiuo­ti pa­lie­ka vos po­ros met­rų tar­pą, – aiš­ki­no R. Pau­ža. – Ma­no au­to­mo­bi­lis, ži­no­ma, tel­pa, bet gre­ta esan­čios di­džiu­lės ma­ši­nos vi­siš­kai už­sto­ja ma­to­mu­mą. Aš iš­len­du su sa­vo au­to­mo­bi­liu tie­siai į ma­gist­ra­li­nį ke­lią, ku­ria­me vyks­ta in­ten­sy­vus ju­dė­ji­mas, ne­ma­ty­da­mas, ar ke­lias lais­vas. Jau kar­tą, man taip iš­lin­dus, di­de­liu grei­čiu va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis, ban­dy­da­mas iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo, vos neį­lė­kė į grio­vį. Iki ne­lai­mės – tik vie­nas žings­nis.

R. Pau­ža ma­no, kad prieš ke­liu­kus rei­kė­tų pa­sta­ty­ti įspė­jan­čius ar leis­ti­ną su­sto­ti at­stu­mą nu­ma­tan­čius ženk­lus. Juo la­biau kad per mė­ne­sį, kai vil­ki­kų ei­lės bu­vo per­kel­tos prieš Vir­ba­lį, jau įvy­ko trys ava­ri­jos, vie­no­je jų su­ža­lo­tos dvi mo­te­rys. Be­veik to­je pa­čio­je vie­to­je dar rug­sė­jo pra­džio­je at­si­tren­ku­si į vil­ki­kų ei­lę žu­vo mo­te­ris. Tai bu­vo aki­vaiz­dus ženk­las, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas ei­les ri­kiuo­ti ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je – klai­din­gas, o vil­ki­kų ei­lių pro­ble­mai spręs­ti rei­kia ieš­ko­ti ki­tos išei­ties.


Są­ly­gos sun­kė­ja


Ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Arū­nas Ku­čins­kas pa­tvir­ti­no, kad pa­rei­gū­nams da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja, kai il­gė­ja tam­su­sis pe­rio­das, o vil­ki­kų ei­lės ne­ma­žė­ja, ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą. Eis­mo sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­tys ra­jo­no ir vi­sos ap­skri­ties pa­rei­gū­nai nie­ka­da ne­pri­ta­rė to­kiam Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tui, ta­čiau į jų re­ko­men­da­ci­jas at­si­žvelg­ta ne­bu­vo.

Da­bar be­lie­ka rū­pin­tis, kad su­dė­tin­go­mis eis­mo są­ly­go­mis vai­ruo­to­jams ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams bū­tų kuo sau­giau. Nors pri­sta­ty­ta ženk­lų, re­ko­men­duo­jan­čių va­žiuo­ti 50 km/h grei­čiu, jie nė­ra drau­džian­tie­ji. Tad daž­nas le­kia 90 km/h grei­čiu, kiek ir leis­ti­na ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je.

– Eis­mo re­gu­lia­vi­mo klau­si­mus ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je spren­džia ne ra­jo­no Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas bei Ke­lių di­rek­ci­ja, – aiš­ki­no A. Ku­čins­kas. – Ke­lių eis­mo tai­syk­lės įpa­rei­go­ja neužs­to­ti įva­žia­vi­mų ir už to­kį pa­žei­di­mą vai­ruo­to­jai griež­tai bau­džia­mi. Ta­čiau su­si­da­riu­sio­je si­tua­ci­jo­je, kai ne­pa­kan­ka vien įva­žiuo­ti, bet rei­ka­lin­gas tam tik­ras at­stu­mas ir ma­to­mu­mui už­tik­rin­ti, ke­lio ženk­las, nu­ro­dan­tis at­stu­mus, pro­ble­mą pa­dė­tų spręs­ti efek­ty­viau. R. Pau­ža tu­rė­tų kreip­tis į Ma­ri­jam­po­lės AVPK ir raš­tu iš­dės­ty­ti mo­ty­vus, ko­dėl mi­nė­to­je vie­to­je rei­ka­lin­gas ke­lio ženk­las. Mes, sa­vo ruož­tu, taip pat tuo pa­si­rū­pin­si­me.


Ni­ša vers­lui


Vil­ki­kų ei­lę re­gu­liuojantis „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ pa­rei­gū­nas pri­ža­dė­jo kont­ro­liuo­ti, kad vil­ki­kai prie įva­žia­vi­mo pa­lik­tų pa­kan­ka­mą at­stu­mą. Tik la­bai sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip tvar­ką ei­lė­je pri­žiū­rin­tis pa­rei­gū­nas pa­jėgs įgy­ven­din­ti sa­vo pa­ža­dą, mat nuo­lat ju­dan­čio­je ei­lė­je prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo pri­žiū­rė­to­jų ne­pas­ta­ty­si. O penk­ta­die­nio po­pie­tę, Pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tų di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis, ei­lė­je prieš Vir­ba­lį lau­kė 223 vil­ki­kai. Prog­no­zuo­ja­mas jų lau­ki­mo lai­kas – 33 va­lan­dos.

Ta­čiau to­kia si­tua­ci­ja vi­siš­kai ne­liū­di­na vie­ti­nių ap­suk­ruo­lių. Kuo il­ges­nės ei­lės ir kuo dau­giau lai­ko jo­se ten­ka pra­leis­ti vil­ki­kų vai­ruo­to­jams, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, jog pa­vyks už­si­dirb­ti.

Apie ei­lę nuo­lat zu­ja leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ku­riais at­vy­kę žmo­nės siū­lo sa­vo pa­slau­gas, pre­kes. Už­kal­bin­ti vai­ruo­to­jai ne­slė­pė, kad jiems daž­nai pa­tie­kia­mas ne­tgi karš­tas mais­tas iš ap­lin­ki­nių mies­te­lių ka­vi­nių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas