„Santaka“ / Jaunimo renginyje – „Socialinė virtuvė“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!


Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 8 a sklypą Paupio g. 38, Vilkaviškyje (150 m iki ežero, visi inžineriniai tinklai). Tel. 8 662 97 286.
Galioja iki: 2020-08-17 15:43:12

Dovanoja gražius 3 mėn. kačiukus. Tel. 8 615 34 429.
Galioja iki: 2020-08-21 12:57:32

Reikalingi žmonės skinti ir rinkti obuolius. Tel. 8 652 53 428.
Galioja iki: 2020-08-22 09:14:57Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:57

Dalinkitės:  


Jaunimas įsitraukė į įvairius projekto renginius.

Jaunimo renginyje – „Socialinė virtuvė“

Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­re jau šeš­tą kar­tą įvy­ko kas­me­ti­nis jau­ni­mo ren­gi­nys „Ne­nu­leisk au­sų“.

Šį­kart tradicinę šven­tę paį­vai­ri­no „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tas.


Sma­gus stra­te­gi­nis žai­di­mas


Šim­tas ren­gi­nio da­ly­vių at­si­tik­ti­ne tvar­ka bu­vo su­skirs­ty­ti į še­šias ko­man­das. Per ga­na trum­pą lai­ką jau­nuo­liai tu­rė­jo su­si­pa­žin­ti bei pa­si­ruoš­ti pir­ma­jam die­nos už­siė­mi­mui.

Jo me­tu pa­gal spe­cia­liai Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinio To­mo Rik­liaus pa­ruoš­tas pai­nias nuo­ro­das rei­kė­jo ap­lan­ky­ti 5 skir­tin­gus mies­to ob­jek­tus, ku­rie la­biau bu­vo ži­no­mi praei­ty­je nei da­bar.

Jau­nuo­liams te­ko su­ras­ti se­ną­ją spi­ri­to ga­myk­lą, na­mą, ku­ria­me mo­ky­da­ma­si „Ži­bu­rio“ gim­na­zi­jo­je gy­ve­no poe­tė Sa­lo­mė­ja Nė­ris, se­ną­ją žy­dų mo­kyk­lą ar ka­pi­nes, ku­rių vie­to­je da­bar sto­vi Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ras, taip pat – mu­zi­kos mo­kyk­lą.

„Dau­ge­liui da­ly­vių šis žai­di­mas pa­li­ko di­džiau­sią įspū­dį. Su­si­pa­žin­ti be­veik ne­bu­vo lai­ko, ta­čiau į prie­kį ve­dė bend­ras tiks­las – no­ras bū­ti pir­miems“, – kal­bė­jo T. Rik­lius.

„Prieš už­duo­tį vi­sų vei­duo­se ma­tė­si ne­ri­mas, ne­ži­no­my­bė, ta­čiau su­grį­žę nie­kas ne­ga­lė­jo nu­slėp­ti šyp­se­nų bei en­tu­ziaz­mo. Ener­gi­ja spin­du­lia­vo kiek­vie­nas žai­di­mo da­ly­vis“, – džiau­gė­si ren­gi­nio ini­cia­to­rė, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, jau­ni­mo rei­ka­lų ku­ra­to­rė Ri­ta Mar­ce­lio­ny­tė.

Iš mies­to su­grį­žu­sių žai­di­mo da­ly­vių lau­kė aso­cia­ci­jos „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo iš­vir­ta sriu­ba.


Tarp dešimties ša­lies sa­vi­val­dy­bių


Tra­di­ci­nį jau­ni­mo ren­gi­nį paį­vai­ri­no Na­cio­na­li­nio in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­tas „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tas. Jo me­tu į ak­ty­vią veik­lą sie­kia­ma įtrauk­ti ma­žes­nius ša­lies mies­tus, ug­dy­ti žmo­nių pi­lie­tiš­ku­mą bei su­teik­ti gy­ven­to­jams ži­nių, su­pa­žin­di­nant juos su sep­ty­niais nau­jais uni­ka­liais pro­ble­mų spren­di­mo me­to­dais.

„So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tą ke­ti­na­ma pa­ro­dy­ti de­šim­ty­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių. „Di­de­lę įta­ką „So­cia­li­nei vir­tu­vei“ pa­da­rė at­slin­ku­si fi­nan­sų kri­zė bei žmo­nių pa­sy­vu­mas. Or­ga­ni­zuo­da­mi įvai­rius ren­gi­nius pa­ste­bė­jo­me, kad sunk­me­čiu dau­ge­lis pa­si­da­rė už­da­res­ni, ma­žiau ak­ty­vūs. Dėl to mū­sų tiks­las ir bu­vo įtrauk­ti kuo dau­giau žmo­nių į so­cia­li­nę veik­lą, pri­vers­ti juos ne­bi­jo­ti kal­bė­ti apie sa­vo pro­ble­mas, ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – kal­bė­jo Na­cio­na­li­nio in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­to pro­jek­tų va­do­vė Mal­vi­na Ma­jaus­kai­tė. Pa­sak jos, vil­ka­viš­kie­čiai la­bai ge­rai priė­mė šį pro­jek­tą bei no­riai įsi­trau­kė į jo veik­lą.


Ren­gi­niai vyko ir vy­res­nie­siems


Nors šven­tė „Ne­nu­leisk au­sų“ yra skir­ta jau­ni­mui, ta­čiau šie­met „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai ke­le­tą die­nos ren­gi­nių sky­rė ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Di­džiau­sio dė­me­sio su­lau­kė „So­cia­li­nis mies­to že­mė­la­pis“. Jo me­tu vil­ka­viš­kie­čiai da­li­jo­si sa­vo pro­ble­mo­mis bei ne­pa­to­gu­mais, su ku­riais su­si­du­ria gy­ven­da­mi ma­ža­me mies­te. Kiek­vie­nas žmo­gus ga­lė­jo ne tik iš­sa­ky­ti rū­pes­čius, bet ir pa­siū­ly­ti ki­tų pro­ble­mų spren­di­mo bū­dų.

Kar­tu su jau­nai­siais šven­tės da­ly­viais vy­res­nie­ji bu­vo kvie­čia­mi ap­si­lan­ky­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų mu­gė­je ir se­mi­na­ruo­se apie šių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bei ne­for­ma­laus ug­dy­mo ypa­ty­bes, ne­pa­žei­džiant žmo­gaus tei­sių.


„Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“


Vie­nas iš dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­ku­sių „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pri­sta­ty­tų ren­gi­nių bu­vo „Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“. Jos me­tu at­vy­kė­liai iš di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų bend­ra­vo su vi­sais, no­rin­čiais pa­dis­ku­tuo­ti prieš­ta­rin­go­mis te­mo­mis. Kaip pa­sa­ko­jo „Gy­vo­sios bib­lio­te­kos“ at­sto­vai, šis me­to­das ma­ži­na disk­ri­mi­na­ci­ją, to­dėl yra la­bai veiks­min­gas sie­kiant to­le­ran­ci­jos mū­sų vi­suo­me­nė­je.

At­vy­kę sve­čiai, kuo nors iš­si­ski­rian­tys iš dau­gu­mos, ta­po „žmo­nė­mis-kny­go­mis“.

Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo jų klau­si­nė­ti vis­ko, ką no­rė­jo su­ži­no­ti, t. y. juos „skai­ty­ti“. Pag­rin­di­nis „Gy­vo­sios bib­lio­te­kos“ prin­ci­pas – dvie­jų žmo­nių bend­ra­vi­mas, ku­rio me­tu vie­nas iš pa­šne­ko­vų sten­gia­si iš­siaiš­kin­ti kuo dau­giau fak­tų apie ki­tą. Šis bū­das pra­dė­tas tai­ky­ti Da­ni­jo­je ko­vo­jant su disk­ri­mi­na­ci­ja. Vil­ka­viš­ky­je tai bu­vo jau ant­ra­sis to­kio ti­po bib­lio­te­kos ap­si­lan­ky­mas.

Pa­sak R. Mar­ce­lio­ny­tės, šie­me­ti­nė „Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“ iš­si­sky­rė „kny­gų“ gau­sa. Di­džiau­sio da­ly­vių su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ak­las žmo­gus, mer­gi­na, tu­rin­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, bei nar­ko­ti­kų ir al­ko­ho­liz­mo pri­klau­so­my­bių at­si­kra­tę as­me­nys.


Novatoriški metodai


Ne­ma­žai dė­me­sio su­lau­kė dau­ge­liui pir­mą kar­tą ma­ty­tas fo­ru­mo teat­ras. Jo me­tu ak­to­riai su­vai­di­na vi­suo­me­nei ak­tua­lią pro­ble­mą ir ta­da ją ap­ta­ria su žiū­ro­vais. Su­si­rin­ku­sie­ji iš­sa­ko sa­vo pa­ste­bė­ji­mus, o vė­liau pa­tys li­pa ant sce­nos ir pa­keis­da­mi ak­to­rius ban­do si­tua­ci­ją pa­kreip­ti ki­ta link­me.

Vil­ka­viš­kie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­dė­ti kla­sės drau­gų pa­ty­čias ken­čian­čiai mer­gi­nai, vai­ki­nui, už ku­rį tė­vai spren­džia to­li­mes­nį jo gy­ve­ni­mą, bei po­duk­rai, ku­rią nuo­la­tos mu­ša gir­tas pa­tė­vis.

Žiū­ro­vai ne­bu­vo abe­jin­gi nė vie­nai pro­ble­mai, no­riai dis­ku­ta­vo, ką rei­kė­tų da­ry­ti ki­taip, nei su­vai­di­no ak­to­riai, pa­tys juos kei­tė ir ieš­ko­jo įvai­riau­sių spren­di­mų bū­dų.

Vi­są šven­ti­nį ren­gi­nį vai­ni­ka­vo „Ne­pa­to­gus ki­nas“. Tai dar vie­nas no­va­to­riš­kas „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ me­to­das, ska­ti­nan­tis pi­lie­tiš­ku­mą ir so­cia­lu­mą. Vil­ka­viš­kie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­vys­ti Aud­riaus Lel­kai­čio do­ku­men­ti­nį fil­mą „Vil­niaus ge­tas 2009“, ku­ria­me ap­ta­ria­mos „ne­pa­to­gios“ žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mo te­mos.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:

Jūs naršote standartinę svetainės versiją.
Perjungti į mobiliąją versiją?Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono abiturientai išlydėti į naują gyvenimo etapą
* Neįgalaus sūnaus mirtis motinai sukėlė abejonių ligoninės medikais
* Ramybę sodyboje saugo lėktuvas, stogastulpis ir... savanoris Kazys
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar Jūsų šeimoje jau ruošiamasi mokslo metams?
Taip, gyvename šiais rūpesčiais.
Ruoštis dar nepradėjome.
Jau esame pasiruošę.
Mums tai neaktualu.Kalbos patarimai

Žolinė ar Žolinės?
Oficialus šventės pavadinimas – Žolinė. Daugiskaitos forma pavartojama dėl analogijos su daugiskaitiniais švenčių pavadinimais (plg. Joninės). Kirčiuojant pirmenybė teikiama 2-ajai kirčiuotei (Žol̀inė), tačiau galimas ir 1-osios kirčiuotės variantas (Žõlinė).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2020 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas