„Santaka“ / Jaunimo renginyje – „Socialinė virtuvė“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:57

Dalinkitės:  


Jaunimas įsitraukė į įvairius projekto renginius.

Jaunimo renginyje – „Socialinė virtuvė“

Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­re jau šeš­tą kar­tą įvy­ko kas­me­ti­nis jau­ni­mo ren­gi­nys „Ne­nu­leisk au­sų“.

Šį­kart tradicinę šven­tę paį­vai­ri­no „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tas.


Sma­gus stra­te­gi­nis žai­di­mas


Šim­tas ren­gi­nio da­ly­vių at­si­tik­ti­ne tvar­ka bu­vo su­skirs­ty­ti į še­šias ko­man­das. Per ga­na trum­pą lai­ką jau­nuo­liai tu­rė­jo su­si­pa­žin­ti bei pa­si­ruoš­ti pir­ma­jam die­nos už­siė­mi­mui.

Jo me­tu pa­gal spe­cia­liai Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinio To­mo Rik­liaus pa­ruoš­tas pai­nias nuo­ro­das rei­kė­jo ap­lan­ky­ti 5 skir­tin­gus mies­to ob­jek­tus, ku­rie la­biau bu­vo ži­no­mi praei­ty­je nei da­bar.

Jau­nuo­liams te­ko su­ras­ti se­ną­ją spi­ri­to ga­myk­lą, na­mą, ku­ria­me mo­ky­da­ma­si „Ži­bu­rio“ gim­na­zi­jo­je gy­ve­no poe­tė Sa­lo­mė­ja Nė­ris, se­ną­ją žy­dų mo­kyk­lą ar ka­pi­nes, ku­rių vie­to­je da­bar sto­vi Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ras, taip pat – mu­zi­kos mo­kyk­lą.

„Dau­ge­liui da­ly­vių šis žai­di­mas pa­li­ko di­džiau­sią įspū­dį. Su­si­pa­žin­ti be­veik ne­bu­vo lai­ko, ta­čiau į prie­kį ve­dė bend­ras tiks­las – no­ras bū­ti pir­miems“, – kal­bė­jo T. Rik­lius.

„Prieš už­duo­tį vi­sų vei­duo­se ma­tė­si ne­ri­mas, ne­ži­no­my­bė, ta­čiau su­grį­žę nie­kas ne­ga­lė­jo nu­slėp­ti šyp­se­nų bei en­tu­ziaz­mo. Ener­gi­ja spin­du­lia­vo kiek­vie­nas žai­di­mo da­ly­vis“, – džiau­gė­si ren­gi­nio ini­cia­to­rė, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, jau­ni­mo rei­ka­lų ku­ra­to­rė Ri­ta Mar­ce­lio­ny­tė.

Iš mies­to su­grį­žu­sių žai­di­mo da­ly­vių lau­kė aso­cia­ci­jos „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo iš­vir­ta sriu­ba.


Tarp dešimties ša­lies sa­vi­val­dy­bių


Tra­di­ci­nį jau­ni­mo ren­gi­nį paį­vai­ri­no Na­cio­na­li­nio in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­tas „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tas. Jo me­tu į ak­ty­vią veik­lą sie­kia­ma įtrauk­ti ma­žes­nius ša­lies mies­tus, ug­dy­ti žmo­nių pi­lie­tiš­ku­mą bei su­teik­ti gy­ven­to­jams ži­nių, su­pa­žin­di­nant juos su sep­ty­niais nau­jais uni­ka­liais pro­ble­mų spren­di­mo me­to­dais.

„So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­tą ke­ti­na­ma pa­ro­dy­ti de­šim­ty­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių. „Di­de­lę įta­ką „So­cia­li­nei vir­tu­vei“ pa­da­rė at­slin­ku­si fi­nan­sų kri­zė bei žmo­nių pa­sy­vu­mas. Or­ga­ni­zuo­da­mi įvai­rius ren­gi­nius pa­ste­bė­jo­me, kad sunk­me­čiu dau­ge­lis pa­si­da­rė už­da­res­ni, ma­žiau ak­ty­vūs. Dėl to mū­sų tiks­las ir bu­vo įtrauk­ti kuo dau­giau žmo­nių į so­cia­li­nę veik­lą, pri­vers­ti juos ne­bi­jo­ti kal­bė­ti apie sa­vo pro­ble­mas, ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – kal­bė­jo Na­cio­na­li­nio in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­to pro­jek­tų va­do­vė Mal­vi­na Ma­jaus­kai­tė. Pa­sak jos, vil­ka­viš­kie­čiai la­bai ge­rai priė­mė šį pro­jek­tą bei no­riai įsi­trau­kė į jo veik­lą.


Ren­gi­niai vyko ir vy­res­nie­siems


Nors šven­tė „Ne­nu­leisk au­sų“ yra skir­ta jau­ni­mui, ta­čiau šie­met „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai ke­le­tą die­nos ren­gi­nių sky­rė ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Di­džiau­sio dė­me­sio su­lau­kė „So­cia­li­nis mies­to že­mė­la­pis“. Jo me­tu vil­ka­viš­kie­čiai da­li­jo­si sa­vo pro­ble­mo­mis bei ne­pa­to­gu­mais, su ku­riais su­si­du­ria gy­ven­da­mi ma­ža­me mies­te. Kiek­vie­nas žmo­gus ga­lė­jo ne tik iš­sa­ky­ti rū­pes­čius, bet ir pa­siū­ly­ti ki­tų pro­ble­mų spren­di­mo bū­dų.

Kar­tu su jau­nai­siais šven­tės da­ly­viais vy­res­nie­ji bu­vo kvie­čia­mi ap­si­lan­ky­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų mu­gė­je ir se­mi­na­ruo­se apie šių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bei ne­for­ma­laus ug­dy­mo ypa­ty­bes, ne­pa­žei­džiant žmo­gaus tei­sių.


„Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“


Vie­nas iš dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­ku­sių „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ pri­sta­ty­tų ren­gi­nių bu­vo „Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“. Jos me­tu at­vy­kė­liai iš di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų bend­ra­vo su vi­sais, no­rin­čiais pa­dis­ku­tuo­ti prieš­ta­rin­go­mis te­mo­mis. Kaip pa­sa­ko­jo „Gy­vo­sios bib­lio­te­kos“ at­sto­vai, šis me­to­das ma­ži­na disk­ri­mi­na­ci­ją, to­dėl yra la­bai veiks­min­gas sie­kiant to­le­ran­ci­jos mū­sų vi­suo­me­nė­je.

At­vy­kę sve­čiai, kuo nors iš­si­ski­rian­tys iš dau­gu­mos, ta­po „žmo­nė­mis-kny­go­mis“.

Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo jų klau­si­nė­ti vis­ko, ką no­rė­jo su­ži­no­ti, t. y. juos „skai­ty­ti“. Pag­rin­di­nis „Gy­vo­sios bib­lio­te­kos“ prin­ci­pas – dvie­jų žmo­nių bend­ra­vi­mas, ku­rio me­tu vie­nas iš pa­šne­ko­vų sten­gia­si iš­siaiš­kin­ti kuo dau­giau fak­tų apie ki­tą. Šis bū­das pra­dė­tas tai­ky­ti Da­ni­jo­je ko­vo­jant su disk­ri­mi­na­ci­ja. Vil­ka­viš­ky­je tai bu­vo jau ant­ra­sis to­kio ti­po bib­lio­te­kos ap­si­lan­ky­mas.

Pa­sak R. Mar­ce­lio­ny­tės, šie­me­ti­nė „Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“ iš­si­sky­rė „kny­gų“ gau­sa. Di­džiau­sio da­ly­vių su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ak­las žmo­gus, mer­gi­na, tu­rin­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, bei nar­ko­ti­kų ir al­ko­ho­liz­mo pri­klau­so­my­bių at­si­kra­tę as­me­nys.


Novatoriški metodai


Ne­ma­žai dė­me­sio su­lau­kė dau­ge­liui pir­mą kar­tą ma­ty­tas fo­ru­mo teat­ras. Jo me­tu ak­to­riai su­vai­di­na vi­suo­me­nei ak­tua­lią pro­ble­mą ir ta­da ją ap­ta­ria su žiū­ro­vais. Su­si­rin­ku­sie­ji iš­sa­ko sa­vo pa­ste­bė­ji­mus, o vė­liau pa­tys li­pa ant sce­nos ir pa­keis­da­mi ak­to­rius ban­do si­tua­ci­ją pa­kreip­ti ki­ta link­me.

Vil­ka­viš­kie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­dė­ti kla­sės drau­gų pa­ty­čias ken­čian­čiai mer­gi­nai, vai­ki­nui, už ku­rį tė­vai spren­džia to­li­mes­nį jo gy­ve­ni­mą, bei po­duk­rai, ku­rią nuo­la­tos mu­ša gir­tas pa­tė­vis.

Žiū­ro­vai ne­bu­vo abe­jin­gi nė vie­nai pro­ble­mai, no­riai dis­ku­ta­vo, ką rei­kė­tų da­ry­ti ki­taip, nei su­vai­di­no ak­to­riai, pa­tys juos kei­tė ir ieš­ko­jo įvai­riau­sių spren­di­mų bū­dų.

Vi­są šven­ti­nį ren­gi­nį vai­ni­ka­vo „Ne­pa­to­gus ki­nas“. Tai dar vie­nas no­va­to­riš­kas „So­cia­li­nės vir­tu­vės“ me­to­das, ska­ti­nan­tis pi­lie­tiš­ku­mą ir so­cia­lu­mą. Vil­ka­viš­kie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­vys­ti Aud­riaus Lel­kai­čio do­ku­men­ti­nį fil­mą „Vil­niaus ge­tas 2009“, ku­ria­me ap­ta­ria­mos „ne­pa­to­gios“ žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mo te­mos.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas