„Santaka“ / Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:50

Dalinkitės:  


Vyg­rių ka­mal­du­lių vie­nuo­ly­ne il­sė­jo­si po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II, tad ši vie­ta ypač mėgs­ta­ma pi­lig­ri­mų.

Autorės nuotr.


Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Į kai­my­ni­nės Len­ki­jos Su­val­kų kraš­tą ver­ta iš­si­ruoš­ti ne tik ap­lan­ky­ti vie­ti­nių pre­ky­bos cent­rų. Re­gio­ne – nuo­sta­bi gam­ta ir dau­gy­bė įdo­mių vie­tų.


Pa­ke­liui į Len­ki­ją


Va­žiuo­jant į Len­ki­jos pu­sę pa­tar­ti­na ap­lan­ky­ti prie gra­žuo­lio An­čios eže­ro įsi­kū­ru­sius Vei­sie­jus. Nors vie­nin­te­lis ša­ly­je gro­jan­tis fon­ta­nas šiuo me­tu išar­dy­tas, čia yra ką pa­ma­ty­ti ir be jo. Vien ko ver­tas mies­te­lio se­niū­no Ze­no­no Sa­ba­liaus­ko pa­sa­ko­ji­mas apie Vei­sie­jų is­to­ri­ją ir Šv. Jur­gio baž­ny­čios fun­da­to­rius Ogins­kius! Baž­ny­čios rū­sy­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti krip­tą su di­di­kų pa­lai­kais. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas se­na­me mies­to par­ke ir skulp­tū­rų so­de taip pat pa­liks įspū­dį. Dėl eks­kur­si­jos su Z. Sa­ba­liaus­ku ga­li­ma tar­tis tel. (8 318) 56 195.

Iš čia vi­sai ne­to­li į Sei­nus, kur sa­vo dy­džiu nu­ste­bi­na do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­lių sta­ty­tas Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­kos ir vie­nuo­ly­no an­samb­lis. Ba­zi­li­ka pri­bloš­kia ir sa­vo tur­tin­gu vi­du­mi, jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti mu­zie­ji­nių re­te­ny­bių. Šios baž­ny­čios kop­ly­čios sie­no­je pa­lai­do­tas lie­tu­vių poe­tas ir Sei­nų vys­ku­pas An­ta­nas Ba­ra­naus­kas, ku­riam šia­me mies­te pa­sta­ty­tas pa­mink­las.


Gi­liau­si eže­rai


Už 16 ki­lo­met­rų nuo Sei­nų įsi­kū­rę Vyg­riai. Jų apy­lin­kės – gi­liau­sių ir ži­no­miau­sių vi­so­je Len­ki­jo­je eže­rų kraš­tas. Vyg­rių eže­ro ap­sup­ta­me pu­sia­sa­ly­je ant kal­vos sto­vi ka­mal­du­lių vie­nuo­lių pa­sta­ty­tas ar­chi­tek­tū­ri­nis ba­ro­ko sti­liaus an­samb­lis: baž­ny­čia, bokš­tas, ere­mai (vienuolių nameliai). Už­li­pus į laik­ro­džio bokš­tą, at­si­ve­ria nuo­sta­bus na­cio­na­li­nio par­ko vaiz­das. Prieš vyks­tant į čia rei­kė­tų pa­si­skai­ty­ti apie šį ob­jek­tą pa­tiems, nes vie­to­je ga­li­ma gau­ti lanks­ti­nu­kų tik len­kų kal­ba.

Ver­ta pa­mi­nė­ti, jog dar apie 1400 me­tus me­džiok­lės pi­lį čia bu­vo pa­si­sta­tęs Vy­tau­tas Di­dy­sis. Vė­liau pi­lį su pri­klau­san­čio­mis že­mė­mis jis do­va­no­jęs ka­mal­du­lių vie­nuo­lių or­di­nui su in­ten­ci­ja, kad kraš­te baig­tų­si ka­rai ir ne­lai­mės. Da­bar­ti­nio vie­nuo­ly­no pa­sta­tai iš­ki­lo apie 1700 me­tus. Di­džio­ji komp­lek­so da­lis nu­ken­tė­jo ka­ro me­tu, ta­čiau bu­vo at­sta­ty­ta. Šią vie­tą mėgs­ta pi­lig­ri­mai, nes 1999 me­tais čia lan­kė­si ir il­sė­jo­si po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II.

Iš­va­žia­vus iš vie­nuo­ly­no, ver­ta ap­lan­ky­ti Vyg­rių gam­tos mu­zie­jų, įsi­kū­ru­sį ne­vei­kian­čio­je hid­ro­bio­lo­gi­nė­je sto­ty­je Sta­ry Fol­var­ke. To­kio mu­zie­jaus mū­siš­kiai gam­ti­nin­kai ga­li tik pa­vy­dė­ti, mat ja­me gau­su šiuo­lai­ki­nės tech­ni­kos ste­buk­lų, pui­kiai at­ku­rian­čių gam­tos pa­sau­lį. Čia iš ar­ti ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su eže­ro gel­mių pa­slap­ti­mis, šio kraš­to flo­ra ir fau­na nuo le­dyn­me­čio iki šių die­nų.


In­for­ma­ci­ja – Su­val­kuo­se


Iš čia – ke­lias į Su­val­kus. Jei dar ne­ma­tė­te šio mies­to, ver­ta pa­va­ži­nė­ti jo gat­vė­mis. Kad bū­tų aiš­kiau, ko­kius ob­jek­tus lan­ky­ti to­liau, bei no­rint gau­ti in­for­ma­ci­jos apie pa­tį mies­tą, ge­riau­sia už­suk­ti į Su­val­kų kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą K. Ha­merš­mi­to g. 16. Čia gau­su me­džia­gos apie lan­ky­ti­nus ob­jek­tus net ir lie­tu­vių kal­ba. Lanks­ti­nu­kai nie­ko ne­kai­nuo­ja. Šia­me cent­re jums nea­be­jo­ti­nai re­ko­men­duos ap­lan­ky­ti už 19 ki­lo­met­rų esan­čią Dovs­pu­dos vie­to­vę, kur sto­vi sep­ty­ne­rius me­tus sta­ty­tų ang­liš­kų neo­go­ti­kos sti­liaus rū­mų lie­ka­nos. Įs­pū­din­guo­se rū­muo­se jų sa­vi­nin­kas Liud­vi­kas My­ko­las Pa­cas pa­gy­ve­no tik tre­jus me­tus. Po 1830 me­tų su­ki­li­mo jie bu­vo atim­ti ir su­ny­ko. Iš­li­ko tik puoš­nus po­rti­kas ir Gand­rų bokš­tas bei aukš­tos de­ko­ruo­tos sie­nos frag­men­tas. Čia, Rač­kų apy­lin­kė­je, dau­ge­lis na­mų pa­sta­ty­ta iš rau­do­nų rū­mų ply­tų.

Už 16 km įsi­kū­ręs Ba­ka­la­že­vo mies­te­lis, kur tu­riz­mo mė­gė­jai at­va­žiuo­ja pa­žiū­rė­ti ka­ri­nių įtvir­ti­ni­mų – nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­li­ku­sių bun­ke­rių. Šil­tuo­ju me­tu čia vei­kia ir ka­ri­nio pa­vel­do mu­zie­jus – skan­se­nas. Ap­va­žia­vus tiek ob­jek­tų ga­li­ma ir nu­si­plūk­ti, juo­lab kad vaikš­čio­ji­mo ne­ma­žai. No­rė­da­mi per­nak­vo­ti Su­val­kų kraš­te tik­rai tu­rė­si­te pa­si­rin­ki­mą: Su­val­kų mies­to vieš­bu­čiuo­se kai­nos pra­si­de­da nuo 120 li­tų, kai­mo so­dy­bo­je kam­ba­riu­ką ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ir už 15–20 li­tų. Už­su­ki­te į jums pa­ti­ku­sią so­dy­bą su už­ra­šu „po­ko­je“ ar­ba „noc­le­gi“. Pap­ras­tai iš­ka­bo­je bū­na nu­ro­dy­tos ir kai­nos vie­ti­ne va­liu­ta.


Pa­no­ra­mų kraš­tas


Vie­ną die­ną ga­li­ma skir­ti gam­tos ob­jek­tams lan­ky­ti. Va­žiuo­da­mi Je­le­nia­vo link pa­su­ki­te kai­riau į Tur­tul vie­to­vę (jei va­žiuo­si­te tie­siai, at­si­dur­si­te Rut­ka Tar­ta­ke), kur yra Su­val­kų kraš­to­vaiz­džio par­kas su kal­va, iš­ki­lu­sia 231 m virš jū­ros ly­gio. Nuo jos at­si­ve­ria nuo­sta­bi pa­no­ra­ma: kal­vos, pie­vos, eže­rė­liai ir Še­šu­pės slė­nis. Čia ply­tin­čio­se pel­kė­se iš ma­žy­čio upe­liūkš­čio pra­si­de­da di­džiau­sia mū­sų ra­jo­no upė. Pa­va­žia­vus to­lė­liau – su­sto­ji­mas prie An­čios (Hanc­za) eže­ro, ku­ris yra gi­liau­sias ne tik Len­ki­jo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je (gi­liau­sio­je vie­to­je jis sie­kia net 108 m). Į eže­rą įte­ka bai­da­ri­nin­kų mėgs­ta­ma Juo­do­sios An­čios upė. Be­je, bai­da­res, čia va­di­na­mas ka­ja­kais, Su­val­kų kraš­te ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti dvi­gu­bai pi­giau nei pas mus. To­liau lau­kia Re­gyk­la Sma­lė­nuo­se (Smol­ni­ki). Iš čia at­si­ve­ria nuo­sta­būs vaiz­dai. Bū­tent šio­je vie­to­je bu­vo ku­ria­mas fil­mas „Po­nas Ta­das“ pa­gal Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus poe­mą.


Ga­li­ma ir at­virkš­čiai


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai į „pa­no­ra­mi­nę“ iš­vy­ką ga­li iš­si­reng­ti ir vie­nai die­nai bei ap­va­žiuo­ti mi­nė­tus ob­jek­tus iš ki­to ga­lo. Mat mums ar­čiau bū­tų va­žiuo­ti pro Vi­žai­nį ir Rut­ka Tar­ta­ką jau mi­nė­to Je­le­nia­vo link ir, pa­da­rius ra­tą, vėl grįž­ti į Vi­žai­nį. Nuo jo su­si­da­ry­tų apie 60 km lan­kas.

Vaiz­dai tik­rai ver­ti pa­ma­ty­ti – jie tie­siog pri­tren­kian­tys, o pa­no­ra­mos – tik­ras at­ra­di­mas fo­tog­ra­fams bet ku­riuo me­tų lai­ku. Nuos­ta­bu, kiek pui­kių vie­tų yra vi­sai ne­to­li mū­sų.

Iš­si­ruo­šu­sie­siems su nak­vy­ne ke­lio­nę ga­li­ma bū­tų paį­vai­rin­ti pasilikus „Šel­men­to“ sli­di­nė­ji­mo ba­zė­je, ku­ri yra vi­sai ne­to­li Je­le­nia­vo. Ne žie­mos se­zo­no me­tu čia ga­li­ma jau­kiai pa­bū­ti gam­tos prie­globs­ty­je su kom­pa­ni­ja drau­gų, pa­žais­ti da­žas­vy­dį, mi­ni gol­fą. De­ja, pir­ti­mis ar ba­sei­nais nau­jo­ji ba­zė ne­nu­džiu­gins, šią pra­mo­gą tei­kia ne­to­lie­se įsi­kū­ru­si se­no­ji ba­zė.

No­rin­tie­ji pra­tęs­ti pa­ži­ni­mo ma­lo­nu­mą ga­li grįž­ti per Kal­va­ri­ją ir su­si­ras­ti is­to­ri­ką Al­vy­dą To­to­rį. Jo kon­tak­tus ga­li­ma gau­ti vie­ti­nia­me tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re. Bu­vęs mo­ky­to­jas įdo­miai pa­sa­ko­ja apie mies­tą, jo is­to­ri­ją, ap­ro­do si­na­go­gų komp­lek­są, ra­bi­no na­mą, ark­lių pa­što sto­tį.

Ver­ta su­si­pa­žin­ti su Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos baž­ny­čia, kur sau­go­mi še­ši XIX a. pa­veiks­lai, ap­žiū­rė­ti di­džiu­lę tur­gaus te­ri­to­ri­ją bei šim­ta­me­tį kul­tū­ros ir poil­sio par­ką, va­di­na­mą Ka­ra­liš­kuo­ju so­du.(Pabaiga. Spausdinta Nr. 124)


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas