„Santaka“ / Nedidelės metodistų bendruomenės nariai savo širdis atveria dvasininkei

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:47

Dalinkitės:  


Ku­ni­gė Gra­ži­na Bie­lou­so­va sa­kė, kad žmo­nės nė­ra ir ne­ga­li bū­ti to­bu­li, o jų pro­ble­mos vi­sur pa­na­šios.

Autorės nuotr.


Nedidelės metodistų bendruomenės nariai savo širdis atveria dvasininkei

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Dar ne­praė­jo nė pus­me­tis, kai Me­to­dis­tų baž­ny­čio­je Ky­bar­tuo­se pa­si­kei­tė dva­si­nis va­do­vas. Vie­to­je čia dir­bu­sio ku­ni­go Re­mi­gi­jaus Ma­tu­lai­čio at­kel­ta jau­na ku­ni­gė Gra­ži­na Bie­lou­so­va.

Dva­si­nin­kė gy­ve­na Vil­ka­viš­ky­je. Jai pa­ti­kė­ta pa­tar­nau­ti ir Pil­viš­kių me­to­dis­tams, tad jau­na mer­gi­na nu­ta­rė ap­si­gy­ven­ti pu­siau­ke­lė­je. Prieš tai ku­ni­gė tar­na­vo Šiau­liuo­se. Pa­ti yra ki­lu­si iš Vil­niaus. Pa­sak Gra­ži­nos, ji ne pa­ti pa­si­rin­ko mū­sų kraš­tą. Me­to­dis­tų ku­ni­gai yra ski­ria­mi, jų kan­di­da­tū­ros kas­met per­žiū­ri­mos. Prik­lau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių, jie siunčiami vis į ki­tą vie­tą ar­ba pa­lie­ka­mi to­je pa­čio­je ke­le­tą me­tų.

Pas­to­rių ir ap­skri­tai dva­si­nin­kių Lie­tu­vo­je yra la­bai ma­žai. Gra­ži­na – vie­na iš jų. To­kį ke­lią ji pa­si­rin­ko to­dėl, kad jau­tė tam pa­šau­ki­mą.

No­rint bū­ti įšven­tin­tam į Jung­ti­nės me­to­dis­tų baž­ny­čios ku­ni­gus, ten­ka nuei­ti il­gą ke­lią. Pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti ne ma­žes­nį nei teo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro iš­si­la­vi­ni­mą. Mer­gi­na iš pra­džių bai­gė ang­lų kal­bos fi­lo­lo­gi­ją, pa­skui pa­si­rin­ko pa­sto­ra­ci­nės teo­lo­gi­jos ma­gist­ro stu­di­jas. Vė­liau ke­le­tą me­tų ji gy­ve­no ir mo­kė­si Ame­ri­ko­je.

At­va­žia­vu­sią į Ky­bar­tus dva­si­nin­kę iš pra­džių slė­gė šio mies­to at­mos­fe­ra: ne­si­bai­gian­čios ma­ši­nų ei­lės ir tar­si kaž­koks ore tvy­ran­tis ne­ge­ro­vės de­be­sis. Ta­čiau su­si­ti­ku­si su vie­ti­ne me­to­dis­tų bend­ruo­me­ne ji su­pra­to, kad čia gy­ve­na ypač šil­ti ir darbš­tūs žmo­nės. Šiuo me­tu baž­ny­čio­je, įkur­to­je gre­ta Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro, nuo­lat su­si­ren­ka apie 20 suau­gu­sių žmo­nių. Dar atei­na ne­ma­žai jau­ni­mo ir vai­kų. Su vi­sais jais Gra­ži­na nuo­lat bend­rau­ja. Du­kart per sa­vai­tę me­to­dis­tų mo­te­rys mai­ti­na apie 20 vai­kų iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų šei­mų. Dau­ge­lis ateinačiųjų pavalgyti – paaug­liai.

– Kai ma­tau, kaip tie paaug­liu­kai at­ro­do, kaip el­gia­si, plyš­ta šir­dis, – at­vi­rai dės­tė ku­ni­gė. – Mes džiau­gia­mės, jog bent to­kią da­lį mais­to jie ga­li gau­ti pas mus, nes dau­ge­liui šei­mų yra ne­leng­va iš­gy­ven­ti. Sup­ran­tu, kad juos su­pa ne­ga­ty­vi ap­lin­ka, vai­kai su­si­du­ria su bru­ta­lu­mu. Bai­su, jog ir jie pa­tys užaugs ci­niš­ki, ag­re­sy­vūs ir gy­vens pa­gal to­kį mo­de­lį, ko­kį ma­tė ir pa­ty­rė. Mes įpra­tę į šiuos vai­kus žiū­rė­ti kaip į pro­ble­mą, to­dėl jie ir el­gia­si taip, kaip iš jų ti­ki­ma­si. Vis dėlto esa­me ne lab­da­ros val­gyk­la, o baž­ny­čia, tad ban­do­me su paaug­liais bend­rau­ti, kal­bė­tis. Jie atei­na į mū­sų ren­gi­nius, Bib­li­jos stu­di­jas. Ti­ki­me, kad pa­bend­ra­vę, at­si­vė­rę šie jau­nie­ji ky­bar­tie­čiai tam­pa ge­res­ni.

Gra­ži­na sa­kė ne­ga­lin­ti at­si­ste­bė­ti mo­te­rims, ku­rios be jo­kio at­ly­gio ga­mi­na tiems vai­kams val­gį ir sten­gia­si iš ne­di­de­lio kie­kio pi­ni­gų „iš­spaus­ti“ kuo dau­giau nau­dos, kad val­gan­tie­ji gau­tų vi­sa­ver­čio mais­to. Anks­čiau vai­kai bu­vo mai­ti­na­mi vie­ną kar­tą per sa­vai­tę, mat dau­giau neuž­te­ko baž­ny­čios biu­dže­to lė­šų. Me­to­dis­tų gru­pe­lė Nor­ve­gi­jo­je su­ži­no­jo apie ky­bar­tie­čių ini­cia­ty­vą ir pa­rė­mė ją, kad vai­kai ga­lė­tų atei­ti pa­si­stip­rin­ti bent du­kart per sa­vai­tę.

Kiek­vie­ną sek­ma­die­nį, pu­sę de­šim­tos ry­te, baž­ny­čio­je vyks­ta Bib­li­jos stu­di­jos. Po va­lan­dos žmo­nės čia ren­ka­si į pa­mal­das. Ir ap­skri­tai čia kas­dien vyks­ta už­siė­mi­mai: ren­ka­si mo­te­rys su rank­dar­biais, vyks­ta cho­ro re­pe­ti­ci­jos, ku­rio­se ne tik gie­da­mos gies­mės, bet ir dainuojami lie­tu­viš­ki ro­man­sai, vyks­ta pa­mo­kė­lės vai­kams. Vi­si ren­gi­niai yra vie­ši ir atei­ti čia ga­li kiek­vie­nas, ne­tgi ne me­to­dis­tų bend­ruo­me­nės na­rys.

Pa­si­ruo­ši­mas Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai me­to­dis­tų baž­ny­čio­je – tai ne min­ti­nas mo­ky­ma­sis, o nuo­la­ti­nis pro­ce­sas. Čia vai­kai nuo ma­žens su­pa­žin­di­na­mi su Bib­li­jos tie­so­mis, to­liau gi­li­na­ma­si į jas paaug­lys­tė­je ir jau suau­gus. O Pir­mo­ji Ko­mu­ni­ja įvyks­ta ta­da, kai ma­žy­lis pa­ts sa­va­ran­kiš­kai ga­li sa­vo ran­ky­tė­mis pa­mir­ky­ti šv. Os­ti­ją į ne­rau­gin­tas vy­nuo­gių sul­tis ir ją nu­ry­ti. Ko­mu­ni­ją me­to­dis­tai su­pran­ta kaip Die­vo ma­lo­nę, ku­ri skir­ta kiek­vie­nam.

– Pas mus žmo­nės atei­na la­bai tik­ri – to­kie, ko­kie yra: be­si­kei­kian­tys ir be­si­stum­dan­tys gat­vė­je, neuž­lei­džian­tys vie­tos au­to­bu­se, – aiš­ki­no dva­si­nin­kė. – Nė vie­no nė­ra šven­to. Čia prii­ma­mi vi­si su sa­vo ydo­mis ir do­ry­bė­mis, už­si­spy­ri­mais ir pri­klau­so­my­bė­mis.

Iš­pa­žin­tis Me­to­dis­tų baž­ny­čio­je vyks­ta bend­rai, kal­bant tam skir­tą mal­dą. Po jos ski­ria­mas ty­los lai­kas, ka­da kiek­vie­nas žmo­gus ga­li ap­mąs­ty­ti sa­vo poel­gius, nu­si­žen­gi­mus ar­ba tie­siog gal­vo­ti, su kuo su­si­tiks, ar ras na­mie vai­kus... Juk gai­lė­tis ne­ga­li­ma pri­vers­ti­ nė vie­no. Tai tu­ri bū­ti pa­ties žmo­gaus iš­gy­ven­ta, iš­mąs­ty­ta ir nu­spręs­ta.

Iš­pa­žin­tis Me­to­dis­tų baž­ny­čio­je ne­bū­ti­na. Jei­gu žmo­gus pa­ts no­ri iš­si­kal­bė­ti, pa­pra­šy­ti pa­gal­bos ar pa­ta­ri­mo, ku­ni­gas jam vi­sa­da ras lai­ko. Kar­tais už­ten­ka tik pa­žiū­rė­ti į ku­rį nors iš pa­žįs­ta­mų ti­kin­čių­jų ir tam­pa aiš­ku, jog žmo­gui rei­kia pa­gal­bos. Ta­da ku­ni­gė jį bū­ti­nai už­kal­bi­na, pa­lau­kia, kol žmo­gus „iš­si­lies“, pa­skui pa­si­kal­ba, nu­ra­mi­na. Daž­nai ten­ka kal­bė­ti ir su šei­mo­mis, ku­rios bū­na ties sky­ry­bų slenks­čiu. Ban­do­ma ieš­ko­ti bend­rų są­ly­čio taš­kų, išei­ties.

Me­to­dis­tų ku­ni­gai taip pat nė­ra ati­to­lę nuo šei­my­ni­nių rū­pes­čių. Jie ga­li ves­ti, ku­ni­gės – iš­te­kė­ti. Pa­sak Gra­ži­nos, jei­gu žmo­gus tu­ri pa­šau­ki­mą gy­ven­ti vie­ni­šas, jis taip ir gy­vens. Bet tai dar ne­reiš­kia, kad jis tu­ri pa­šau­ki­mą tar­nau­ti Die­vui. Šei­mą tu­rin­tis ku­ni­gas ge­riau ga­li iš­spręs­ti pro­ble­mas tarp ki­tų šei­mų, pa­tar­ti, nes tu­ri gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas