„Santaka“ / Medikai palieka teisę apsispręsti patiems pacientams

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:39

Dalinkitės:  


Atliekant biorezonansinę diagnostiką pacientas pats ekrane gali stebėti organų pokyčius.

Medikai palieka teisę apsispręsti patiems pacientams

Eglė KVIESULAITIENĖ

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­ka­viš­kie­tė tei­ra­vo­si apie bio­re­zo­nan­si­nę kom­piu­te­ri­nę diag­nos­ti­ką. To­kius ty­ri­mus at­lie­kan­tys spe­cia­lis­tai lan­ko­si ir mū­sų ra­jo­ne.


Dir­ba gy­dy­to­ja


– Prieš ke­lias sa­vai­tes per­skai­čiu­si skel­bi­mą „San­ta­ko­je“, kad at­va­žiuo­ja vil­nie­tė gy­dy­to­ja, ti­rian­ti nau­ju bio­re­zo­nan­si­nės kom­piu­te­ri­nės diag­nos­ti­kos bū­du, la­bai su­si­do­mė­jau. Ypač suint­ri­ga­vo tai, jog apa­ra­tu nu­sta­to­ma ne tik svei­ka­tos būk­lė, bet ne­tgi ga­li­ma iš anks­to nu­spė­ti bū­si­mas li­gas ar jų užuo­maz­gą. Ban­džiau už­si­re­gist­ruo­ti ty­ri­mui, bet su­ži­no­jau, kad ei­lė­je vie­tų ne­bė­ra. Re­gist­ra­to­rė pa­ža­dė­jo, jog ne­tru­kus vil­nie­tė gy­dy­to­ja vėl at­vyks į mū­sų ra­jo­ną. To­dėl no­rė­čiau su­ži­no­ti, ar šis ty­ri­mas pa­ti­ki­mas, ar jį pri­pa­žįs­ta mū­sų gy­dy­to­jai. Ne­si­no­rė­tų mes­ti į ba­lą ne­ma­žos pi­ni­gų su­mos, jei čia ko­kie ei­li­niai pa­si­pi­ni­gau­to­jai. Esu gir­dė­ju­si, kad į ra­jo­nus at­va­žiuo­ja li­gas iš akių, na­gų, plau­kų nu­sta­tan­čių, pirš­tais gy­dan­čių ir ki­to­kių „spe­cia­lis­tų“, ku­rie gy­ve­ni­me nė­ra ra­ga­vę me­di­ci­nos moks­lų, o skel­bia­si gy­dy­to­jais, – ne­ri­ma­vo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris.

Su­si­sie­kę su pa­cien­tus ty­ri­mams re­gist­ruo­jan­čia UAB „Liū­to šuo­lis“ va­dy­bi­nin­ke Ra­sa Le­be­de­vie­ne su­ži­no­jo­me, jog bio­re­zo­nan­si­nį ty­ri­mą kom­piu­te­riu pa­cien­tams at­lie­ka gy­dy­to­ja Ma­ri­ja Dud­nik iš Vil­niaus. 25-erių me­tų me­di­kės dar­bo sta­žą tu­rin­ti gy­dy­to­ja te­ra­peu­tė prieš 15 me­tų Mask­vo­je pra­dė­jo dirb­ti su bio­re­zo­nan­si­nius ty­ri­mus at­lie­kan­čia apa­ra­tū­ra. Da­bar jau 8 me­tus Vil­niu­je, na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cent­re „Ge­ra svei­ka­ta“, gy­dy­to­ja ne tik at­lie­ka or­ga­niz­mo funk­ci­nės būk­lės kom­piu­te­ri­nę diag­nos­ti­ką, bet ir pa­ta­ria, kaip mai­tin­tis, pa­ren­ka bio­lo­giš­kai ak­ty­vius mi­ty­bos pa­pil­dus, daž­nai pa­cien­tus prii­mi­nė­ja ir ki­tuo­se mies­tuo­se.


Ti­ria kom­piu­te­ris


Kaip skel­bia­ma rek­la­mo­je, bio­re­zo­nan­si­nė diag­nos­ti­ka nuo tra­di­ci­nių ty­ri­mų ski­ria­si tuo, kad ti­riant or­ga­niz­mą įpras­tais me­to­dais su­gaiš­ta­ma daug lai­ko, o pa­gal „Ima­go“ tech­no­lo­gi­ją per 1–2 val. at­lie­ka­mas iš­sa­mus or­ga­niz­mo būk­lės kom­piu­te­ri­nis bio­re­zo­nan­si­nis ty­ri­mas. Kom­piu­te­ri­nio tes­to me­to­das pa­rem­tas tuo, jog vis­kas gam­to­je – mo­le­ku­lė, gy­va ląs­te­lė, at­ski­ri or­ga­nai ir vi­sas or­ga­niz­mas – sklei­džia tik jiems bū­din­gų cha­rak­te­ris­ti­kų elekt­ro­mag­ne­ti­nes ban­gas, t. y. tu­ri sa­vo elekt­ro­mag­ne­ti­nę in­for­ma­ci­ją. Kom­piu­te­ri­nė pro­gra­ma, ku­ria ap­do­ro­ja­mi gau­ti duo­me­nys, pa­ro­do funk­ci­nius sis­te­mų ir or­ga­nų pa­ki­ti­mus bei lei­džia anks­ti nu­sta­ty­ti at­ski­rų or­ga­nų ar sis­te­mų su­tri­ki­mus. Šis me­to­das pa­de­da įver­tin­ti pa­cien­to būk­lę ir, jei­gu rei­kia, pa­tar­ti, ko­kio spe­cia­lis­to pa­gal­ba rei­ka­lin­ga. O svar­biau­sia, kad gau­na­ma in­for­ma­ci­ja apie li­gos užuo­maz­gą, jos pra­di­nę sta­di­ją, kai pa­to­lo­gi­nis pro­ce­sas dar ne­su­si­for­ma­vęs.

Pats pa­cien­tas kom­piu­te­rio ek­ra­ne ga­li ma­ty­ti, kaip vyks­ta ty­ri­mas. Į pro­gra­mą įves­ti svei­ko žmo­gaus duo­me­nys, tad ti­riant pa­cien­tą kom­piu­te­ris ro­do, kiek pa­sta­ro­jo svei­ka­tos pa­ra­met­rai ati­tin­ka nor­mą ar nuo jos nu­kry­pę. Ti­ria­mam žmo­gui už­de­da­mos spe­cia­lios au­si­nės bei įduo­da­mas elekt­ro­das, o kom­piu­te­rio mo­ni­to­riu­je pa­si­ro­do spal­vo­ti or­ga­nų vaiz­dai.

Iš­si­ty­ręs pa­cien­tas gau­na re­zul­ta­tų iš­ra­šą, ku­rį ga­li pri­sta­ty­ti sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui ar kreip­tis į ki­tą gy­dy­mo įstai­gą. R. Le­be­de­vie­nė pri­pa­ži­no, kad bio­re­zo­nan­si­niai ty­ri­mai pri­ski­ria­mi ne­tra­di­ci­nei me­di­ci­nai, to­dėl į jų ty­ri­mo iš­va­das tra­di­ci­nei me­di­ci­nai at­sto­vau­jan­tys gy­dy­to­jai daž­nai nu­mo­ja ran­ka. To­kiu at­ve­ju pa­gal­bos rei­kė­tų kreip­tis į va­di­na­muo­sius na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos ša­li­nin­kus.


Mi­nis­te­ri­ja ne­ži­no


Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­pra­šę pa­ko­men­tuo­ti, ar bio­re­zo­nan­si­nis ty­ri­mas mū­sų ša­ly­je įtei­sin­tas ir kiek jis pa­ti­ki­mas, iš Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos ga­vo­me at­sa­ky­mą, jog bio­re­zo­nan­si­nė diag­nos­ti­ka pri­skir­ti­na ne­tra­di­ci­nei me­di­ci­nai. Mi­nė­ta kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma su­kur­ta Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je, ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie jos nau­do­ji­mo pa­grįs­tu­mą, vei­ki­mo prin­ci­pą, ga­li­my­bes, diag­nos­ti­nį tiks­lu­mą, pa­ti­ki­mu­mą ir su tuo su­si­ju­sias li­cen­ci­jas Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai pa­vy­ko ras­ti tik pa­ties apa­ra­to ga­min­to­jo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­čios tar­ny­bos di­rek­to­riaus Juo­zo Gal­di­ko at­siųs­ta­me raš­te tvir­ti­na­ma, kad ki­tų moks­li­nių ty­ri­mų, pa­tvir­ti­nan­čių sis­te­mos ko­ky­bę, sau­gu­mą ar veiks­min­gu­mą, ne­ras­ta.


Ver­ti­no skep­tiš­kai


Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je bei Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­ko­se dir­ban­tis gy­dy­to­jas, echos­ko­pu pa­cien­tus ti­rian­tis Li­nas Bla­žai­tis, pa­pra­šy­tas iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie bio­re­zo­nan­si­nį ty­ri­mo me­to­dą, kal­bė­jo esąs tra­di­ci­nės me­di­ci­nos ša­li­nin­kas ir pri­pa­žįs­tąs tik to­kius diag­nos­ti­kos bei gy­dy­mo me­to­dus, ku­riais li­gą ga­li­ma kons­ta­tuo­ti tie­sio­giai.

– Net­ra­di­ci­nius gy­dy­mo ir diag­nos­ti­kos me­to­dus va­di­nu ša­ma­niz­mu, tai yra pa­grįs­tus žmo­nių ti­kė­ji­mu. O įti­kė­ji­mas daž­nai pa­de­da li­go­niui. Bet ne­pri­pa­žįs­tu to­kios diag­nos­ti­kos, kai žmo­gui pa­sa­ko­ma: tai ga­lė­tų bū­ti ke­pe­nų ar sme­ge­nų li­ga, – nuo­mo­nę iš­sa­kė L. Bla­žai­tis.

Kom­piu­te­ri­niu to­mog­ra­fu ty­ri­mus at­lie­kan­ti li­go­ni­nės gy­dy­to­ja ra­dio­lo­gė Rai­mon­da Ba­ri­šaus­kie­nė pri­si­pa­ži­no net ne­gir­dė­ju­si apie bio­re­zo­nan­si­nį kom­piu­te­ri­nį ty­ri­mo me­to­dą. Skep­tiš­ką nuo­mo­nę iš­sa­kė ir ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai La­ri­sa Je­li­se­je­va, Ri­man­ta Sruo­gi­nie­nė, Ro­mual­das Svei­ka­ta. Kal­bin­ti šei­mos gy­dy­to­jai pri­pa­ži­no, kad pas juos jau krei­pė­si pa­cien­tų, tu­rin­čių bio­re­zo­nan­si­nių ty­ri­mų iš­va­das. Po to­kio ty­ri­mo šim­tus nu­kry­pi­mų nuo nor­mos ir li­gų at­ra­dę žmo­nės pa­pras­tai pra­šo at­lik­ti ko­ne vi­sų or­ga­nų „tra­di­ci­nius“ ty­ri­mus, mat iš­si­gąs­ta dėl ga­li­mų li­gų. Kiek pa­si­tvir­ti­na bio­re­zo­nan­su at­lik­tų ty­ri­mų iš­va­dos, ra­jo­no te­ra­peu­tai sa­kė stu­di­jų neat­li­kę, tad ne­ga­lį nie­ko nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti. Anot jų, kiek­vie­no žmo­gaus va­lia, kuo ti­kė­ti ir kaip gy­dy­tis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas